כתב ויתור על סודיות רפואית מהמל''ל

ב"כ המבקשת טען כי מרשתו זכאית לקבל כתב ויתור על סודיות רפואית ותצהיר תשובות לשאלון מן התובע, בשם הנפגע, משום שהמל"ל רוכש את עילת תביעתו בכך שהוא נכנס בנעליו של הנפגע על פי סעיף 308 לחוק.

ב"כ המבקשת סמך את טענותיו על החלטתו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט רניאל) במסגרת בש"א 15684/06 (תיק אזרחי 4228/05) המוסד לביטוח לאומי נ' אשר גרין מבנים בע"מ.

לטענת ב"כ המבקשת "כפי שהנפגע צריך למלא אחר כל אותם הליכים מקדמיים כך גם המל"ל, כשהוא נכנס לנעליו".


להלן החלטה בנושא כתב ויתור על סודיות רפואית מהמל''ל:

החלטה

1.     מבוא

     התובע הגיש לבית משפט זה תביעת שיבוב כנגד הנתבעים.

     במהלך קדם המשפט עתר ב"כ הנתבעת 2 לחייב את המוסד לביטוח לאומי (התובע) ליתן כתב ויתור על סודיות רפואית ותצהיר תשובות לשאלון בשם הנפגע "משום שהמל"ל נכנס בנעליו של הנפגע".

     לאחר שמיעת טענות הצדדים ניתנת בזה החלטתי לגוף הבקשה.

2.     השתלשלות העניינים

     א.     התובע טען בתביעתו כי הנפגע, מר בוזאי סופל, אזרח רומניה, מסגר במקצועו (להלן - "הנפגע"), הגיע לישראל כפועל זר בחודש אוגוסט 1998.

     ב.     בכתב התביעה נטען כי ביום 16.12.98 הועסק הנפגע, במקצועו, כעובד שכיר, על ידי מר אבו ריאש אחסן (להלן - "המעביד"). המעביד הוא קבלן לעבודות מסגרות אשר בזמן הרלוונטי לתביעה ביצע עבודות שונות במפעלה של הנתבעת מס' 1 (להלן - "מפעל רמפלט").

הנתבעת מס' 2 (להלן - "כלל") ביטחה את רמפלט, בתקופה הרלוונטית ליום התאונה, בביטוח חבות כלפי צד שלישי.

     ג.     עוד נטען כי ביום 16.12.98 נפגע הנפגע באופן חמור בתאונת עבודה עת עבד כעובד שכיר של המעביד במפעל רמפלט.

          התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לנפגע נכות צמיתה בשיעור של 100% החל מיום 21.9.99.

          התובע טען כי רמפלט אחראית לקרות התאונה מן הטעמים שפורטו בהרחבה בכתב התביעה.

     ד.     התובע טען כי שילם לנפגע ובעבורו תשלומים שונים, כי ישלם לנפגע גם בעתיד סכומים שונים וכי הוא זכאי להחזר הסכומים ששילם ושישלם מאת הנתבעת (רמפלט) מכוח הוראות סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995 (להלן - "החוק") ו/או מכוח הוראות חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד-1964.

3.     טענות הנתבעת מס' 2 (המבקשת)

     ב"כ המבקשת טען כי מרשתו זכאית לקבל כתב ויתור על סודיות רפואית ותצהיר תשובות לשאלון מן התובע, בשם הנפגע, משום שהמל"ל רוכש את עילת תביעתו בכך שהוא נכנס בנעליו של הנפגע על פי סעיף 308 לחוק.

     ב"כ המבקשת סמך את טענותיו על החלטתו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט רניאל) במסגרת בש"א 15684/06 (תיק אזרחי 4228/05) המוסד לביטוח לאומי נ' אשר גרין מבנים בע"מ.

     לטענת ב"כ המבקשת "כפי שהנפגע צריך למלא אחר כל אותם הליכים מקדמיים כך גם המל"ל, כשהוא נכנס לנעליו".

     בהתייחסו לטענת ב"כ התובע על כך שהנפגע כבר השיב על שאלון במסגרת ההליך שהתנהל בעניינו של הנפגע עצמו, טען ב"כ המבקשת כי הוא עצמו, עורך דין מרדכי זוכוביצקי, לא ייצג את הנתבעת 2 (המבקשת) בהליך שהתנהל בעניינו של הנפגע ועל כן אין בידו לא השאלון ולא התשובות עליו. "אם חברי ימציא לי אותם, אוכל לבוא על סיפוקי בעניין זה". עם זאת ציין כי הוא עומד על קבלת כתב ויתור על סודיות רפואית.

4.     טענות המוסד לביטוח לאומי (התובע)

     ב"כ התובע טען כי הנפגע הוא אזרח רומני שהגיש בשעתו תביעה כנגד שתי הנתבעות דכאן, שכל אחת מהן יוצגה בידי עו"ד אחר. לטענתו, באותו הליך שננקט על ידי הנפגע, נמסרו לנתבעות כתבי ויתור על סודיות רפואית וכן תשובות לשאלונים שהופנו אל הנפגע.

     ב"כ התובע טען כי "לא משנה מי היה מייצג את הנתבעות, אם עו"ד ירון (משרד עורכי הדין המייצג כיום את הנתבעת 2. ע.ג.) או עו"ד אחר, הרי שכתב הוס"ר נמסר לנתבעות. כל החומר הרפואי הנוגע לנפגע נמצא אצל הנתבעת או אצל בא כוחה הקודם וזה מבחינתי לא אמור לשנות אצל מי זה נמצא".

     בהתייחסו לעניין השאלון טען ב"כ התובע, בהסתמך על פסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) יגאל גריל בתיק אזרחי 984/04, כי לא ניתן לחייב את התובע להמציא תצהיר תשובות לשאלון של נפגע שאיננו בעל דין בהליך הספציפי. על שום כך, טען, לא ניתן לחייב את המוסד לביטוח לאומי להמציא תצהיר תשובות לשאלון של מי שאיננו בעל דין ובמיוחד כאשר מדובר באזרח רומני ולא נפגע המצוי בהישג ידו של התובע דכאן. ממילא, על כן, אין לחייב את המוסד לביטוח לאומי להמציא תשובות לשאלון.

     ב"כ התובע הוסיף וטען כי הנפגע השיב בשעתו על השאלון שהופנה אליו על ידי המבקשת "ואני לא סבור שחברי יכול לחדש משהו בענין זה ולכן ניתן להסתמך על אותן תשובות שניתנו בהליך הקודם".
     
5.     דיון

א.     באשר לענין השאלון: כזכור, ב"כ המבקשת טען כי אם חברו, ב"כ המוסד לביטוח לאומי, ימציא לו את תצהיר התשובות לשאלון שנתן הנפגע במסגרת התביעה שהגיש בשעתו כנגד שתי הנתבעות דכאן, כי אז יבוא על סיפוקו.

     ברם, בנסיבות הענין איני רואה מקום לחייב את המוסד לביטוח לאומי גם להמצאת השאלון.

     ראשית, תצהיר התשובות לשאלון נמסר לנתבעות בהליך הקודם הנ"ל. העובדה שהנתבעות היו מיוצגות באותו הליך על ידי עורך דין אחר אינה מעלה ואינה מורידה. המצאת המסמכים נעשתה לנתבעות (באמצעות בא כוחן דאז) והן יכולות לפנות לבא כוחן הנ"ל ולבקש את החומר לצורך ההליך הנוכחי. אין זה מתפקידו של ב"כ התובע לפעול כדי להמציא לנתבעות את תצהיר התשובות בנסיבות האמורות.
     
     שנית, וזה העיקר:בספרו של ד"ר יואל זוסמן, "סדרי הדין האזרחי", מהדורה שביעית, בעמ' 450-451, כתב המחבר המלומד לאמור:

"(...). רק לעיתים רחוקות יחייב בית המשפט חבר התאגיד להשיב על שאלות, ומכל מקום לא יעשה כן אלא אם הוזמן אישית לדיון בבקשה למתן רשות להצגת השאלות.

ואולם פרט לכך, אין בית המשפט מוסמך להורות לבעל דין שישיג תצהיר תשובה מאדם אחר שאיננו בעל דין. (...)". (ההדגשה שלי. ע.ג.)

     וראו גם את ע"א 218/63 מדינת ישראל נגד ישראל ריבק ואח', פד"י יז(3)
עמ' 1984, שם נקבע כי בית המשפט אינו מוסמך לחייב בעל דין להמציא תשובתו של אדם אחר, שאינו בעל דין, על שאלון.

     אשר על כן אני דוחה חלק זה של הבקשה.

ב.     בענין כתב הויתור על סודיות רפואית:

     סבורני כי בעמידתה של המבקשת על קבלת כתב ויתור חדש יש, בנסיבות הענין שלפני, משום דרישה שלא בתום לב. יש לזכור כי המבקשת, שהיתה בעלת דין בהליך הקודם, קיבלה, שם, כתב ויתור על סודיות רפואית שנחתם על ידי הנפגע. הואיל והנפגע שב בינתיים לארצו הרי שממילא נראה כי גם אילו ניתן כתב ויתור חדש לא היה בו כדי להוסיף למבקשת דבר מעבר למה שיש כבר בידה.

     עוד יש לזכור כי הנפגע הינו אזרח רומני שאינו מצוי בהישג ידו של התובע.

     ולבסוף: גם כאן נכון יהיה להזכיר כי העובדה שהמבקשת היתה מיוצגת בהליך הקודם בידי עורך דין אחר אינה מעלה ואינה מורידה, מאותם טעמים שהוזכרו לעיל.

     בנסיבות אלה איני רואה מקום לחייב את המוסד לביטוח לאומי להמציא למבקשת כתב ויתור על סודיות רפואית, חתום בידי הנפגע, בנוסף לכתב הויתור שכבר נמסר בעבר.

6.     אחרית דבר

אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, אני דוחה את בקשת המבקשת על שני חלקיה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת כתב התחייבות

 2. כתב ויתור של עובד

 3. כתב ויתור תביעות עובד

 4. כתב ויתור וסילוק דוגמא

 5. כתב ויתור פיצויי פיטורים

 6. תביעה על בסיס כתב התחייבות

 7. כתב ויתור תביעות נגד הקבלן

 8. דוגמא לכתב ויתור סיום עבודה

 9. הודעה בדבר נוסח כתב התחייבות

 10. פסק דין דוגמא כתב ויתור וסילוק

 11. הסכם עבודה - העדר רצף העסקה בכתב ויתור

 12. כתב ויתור של דיירים בעניין ליקויי בניה

 13. כתב ויתור על כספים בפוליסת ביטוח מנהלים

 14. כתב ויתור על סודיות רפואית מהמל''ל (ביטוח לאומי)

 15. החזר כספים ששולמו לעובד בטעות ללא חתימה על כתב ויתור

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון