הודעה על שינוי בפוליסה

השאלה שבמחלוקת היא האם חל על נסיבות מקרה זה סעיף 17 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א -1981 שקובע כי על המבוטח להודיע למבטח על החמרת הסיכון, כל אימת שמדובר ב"שינוי מהותי" בפוליסה.

המחוקק בחר להגדיר "שינוי מהותי" ככל נושא עליו נשאל המבוטח על ידי חברת הביטוח, שהרי זה מלמד על כוונת המבטח לראות בכל נושא עליו נשאל המבוטח - עניין מהותי.

להלן פסק דין בנושא הודעה על שינוי בפוליסה:

פסק דין

1.     בתיק זה הוגשה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות בנתניה מיום 10.7.06 (כב' השופט אורן שוורץ). לאחר ששמעתי הצדדים השתכנעתי שמדובר בסוגיה משפטית עקרונית, ולכן נעתרתי לבקשה, החלטתי ליתן רשות ערעור, ושמעתי טיעוני הצדדים בערעור.

תמצית העובדות
2.     מדובר בתביעה בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו של משיב 3 בתאונת דרכים, בה היה מעורב רכבו של משיב 3 שעה שמבקש 2, שהיה נהג צעיר, נהג ברכב.
בימ"ש קמא קבע כי הואיל ובהתאם לפוליסה לא היה מבקש 2, בהיותו נהג צעיר שלא בוטח על פי הפוליסה, מורשה לנהוג - יש לדחות את התביעה נגד המבטחים, והמבקש 2 - הנהג - חויב באופן אישי לשאת בנזק.

המבקשים טוענים כי שגה ביהמ"ש קמא שעה שקבע שיש לדחות התביעה נגד המבטחים.

3.     להלן הקביעות העובדתיות של בימ"ש קמא עליהן אין מחלוקת בין הצדדים:
א.     א. הפוליסה המקורית לא כיסתה את הנהג הצעיר.
ב.     ב. מבקש 1 הגיש בקשה בכתב לחברת הביטוח באמצעות סוכן הביטוח, לפני התאונה, להרחבת הכיסוי הביטוחי עבור הבן.
ג.     ג. הבקשה להרחבת הכיסוי הביטוחי נשלחה, בתום לב, לכתובת שגויה.

דיון
4.     השאלה שבמחלוקת היא האם חל על נסיבות מקרה זה סעיף 17 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א -1981, (להלן: "החוק"), שקובע כי על המבוטח להודיע למבטח על החמרת הסיכון, כל אימת שמדובר ב"שינוי מהותי" בפוליסה. וזו לשון הסעיף:

17. (ב). לענין סימן זה, "שינוי מהותי" - כל אחד מאלה:
(1)     (1) שינוי בענין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;

המחוקק בחר להגדיר "שינוי מהותי" ככל נושא עליו נשאל המבוטח על ידי חברת הביטוח, שהרי זה מלמד על כוונת המבטח לראות בכל נושא עליו נשאל המבוטח - עניין מהותי.

5.     אין חולק בין הצדדים כי כל מבוטח נשאל, לפני כריתת חוזה הביטוח, מי הם הנהגים אותם ברצונו לבטח. שאלה זו היא עניין מהותי שהרי הוספת כיסוי גם לנהג צעיר מחייבת בתוספת פרמיה כיוון שהוא נהג חסר נסיון, דבר שמהווה ללא ספק "החמרת הסיכון" של חברת הביטוח, ועל כן מחייב בתשלום פרמיה נוספת.

6.     סעיף 18 (ג) לחוק קובע במפורש מה הן תוצאות החמרת הסיכון, כאשר לא נמסרה הודעה למבטח כנדרש על פי סעיף 17. וזו לשון הסעיף:

18. (ג). קרה מקרה ביטוח לפני שנתבטל החוזה מכח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
(1)     (1) לא ניתנה הודעה לפי סעיף 17, והדבר נעשה בכוונת מירמה;
(2)     (2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילולא ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; ...

7.     מסעיף זה עולה כי כאשר לא נמסרה על ידי המבוטח הודעה על החמרת הסיכון כנדרש על פי סעיף 17 - המבטח יהיה חייב בתגמולי ביטוח מופחתים, אך הוא יהיה פטור מתשלום תגמולים באחד משני המקרים הבאים:

א.      אם לא ניתנה הודעה והדבר נעשה בכוונת מרמה - במקרה כזה על המבטחת להוכיח כי אכן הדבר נעשה בכוונת מרמה. כשלעצמי אני סבורה כי כאשר אדם רוצה לחסוך בפרמיה ובמודע אינו מודיע על החמרת הסיכון למבטח ומאפשר לנהג שאינו מורשה לנהוג - תהיה המבטחת פטורה מלשלם לו.
ב.     במקרה שמבטח סביר לא היה מבטח את החמרת הסיכון - כוונת המחוקק היתה למקרה שלמבטח סביר היתה סיבה שלא להרחיב את הביטוח. קח למשל מקרה בו קיימות ראיות לכך שהנהג הנוסף צורך סמים, במקרה זה מבטח סביר, בצדק, היה מסרב לבטחו. ראה בעניין זה דבריו של כב' השופט גולדס בת.א. 7072/03 מלמד נ' אליהו בע"מ (פורסם באתר האינטרנט נבו).


8.     ומן הכלל אל הפרט. בענייננו נקבע כעובדה על ידי בימ"ש קמא שהמבוטח שלח למבטח הודעה בכתב, אלא שבשל טעות בתום לב, ההודעה נשלחה לכתובת שגויה.
זאת ועוד, במקרה שבפנינו לא היתה כל סיבה נראית לעין שמבטח סביר לא היה מבטח את הנהג הנוסף, שהרי, כפי שהוסכם על ידי הצדדים, גם בעבר הורחב הכיסוי הביטוחי למבקש 2, והמבטחת לא מצאה בו כל פסול.
משכך הם פני הדברים יש לקבל את הערעור ולקבוע שזה המקרה שיש להחיל את הוראות סעיף 18(ג).

סוף דבר
9. לפיכך הנני קובעת כדלקמן:

א.     משיבה 1 תשלם למשיב 3 - הוא התובע, תגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים במצב שלאחר הוספת הנהג הצעיר, לבין דמי הביטוח המוסכמים, לפי המקובל אצלה .

ב.     ההפרש בין סכום זה לבין הסכום בו חויבו המשיבים לשלם על פי פסק הדין של בימ"ש קמא - ישולם על ידי המבקשים.

ג.     הנני מחייבת את המשיבים 1,2 בתשלום הוצאות למבקשים בסך 2000 ₪ + מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו גורם פוליסה ?

 2. מהי פוליסת ביטוח ?

 3. מוטב בפוליסת ביטוח

 4. פוליסה לא תקנית

 5. ביטול פוליסה חופפת

 6. עניין מהותי בפוליסה

 7. פרשנות פוליסת ביטוח

 8. חידוש פוליסה בטלפון

 9. פוליסות ביטוח חופפות

 10. הודעה על שינוי בפוליסה

 11. שיטת חישוב נכות בפוליסה

 12. מוטבים בפוליסה - יורשים

 13. האם הפוליסה בוטלה כדין ?

 14. התנאים לביטול פוליסת ביטוח

 15. בקשת נאמן לממש פוליסות ביטוח

 16. זכות יורש לעיין בפוליסת ביטוח

 17. חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח

 18. ביטוח כפל בפוליסת חבות מעבידים

 19. תביעה "להפעיל" פוליסה בגין תאונה

 20. ביטול הוראת קבע - פוליסת ביטוח

 21. הפרת דרישות מיגון בפוליסת ביטוח

 22. פוליסת ביטוח - נכות בביטוח לאומי

 23. עיקול זכויות המוטב בפוליסת ביטוח

 24. הגדרת "היזק גופני" בפוליסת ביטוח

 25. החובה לתת למבוטח את פוליסת הביטוח

 26. אי ידיעת היקף כיסוי ביטוחי בפוליסה

 27. זכויות עובדים מכח פוליסה קולקטיבית

 28. ביטול פוליסת ביטוח בשל פיגור בתשלום

 29. המונח ''החמרת מחלה קיימת'' בפוליסת ביטוח

 30. הגדרת ''עיסוק סביר'' בפוליסת ביטוח אובדן כושר

 31. חיוב מבוטחים שלא כדין בתשלום פרמיות "ריסק" בפוליסה

 32. אי קבלת העתק מפוליסת הביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח

 33. תביעה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

 34. אחריות מכוסה בפוליסה של קבלנים או קבלני משנה של המבוטח

 35. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש''ם-1980

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון