התנגדות למכירת חלק ממניות החברה

להלן פסק דין בנושא התנגדות למכירת חלק ממניות החברה:

פסק דין

רקע

מבקשת 1 (להלן: "גמול"), Israel Growth Fund L.P. (להלן: "אייפקס") ומשיבה 1 (להלן: "סיטי פרטנרס") מחזיקות במניות משיבה 3 (להלן: "החברה") העוסקת במתן שירותי גביה לרשויות ציבוריות.
בסעיף 11 להסכם מ-15.9.99 שעוגן בתקנון החברה, נקבע הסדר המקנה לגמול, אייפקס וסיטי פרטנרס זכות סירוב ראשונית לרכישת מניות החברה אם וככל שאחת מהן תבקש להציע את מניות החברה שבידה למכירה (להלן: "הסכם המניות").

ביום 17.10.06 הודיעה אייפקס לגמול ולסיטי פרטנרס, כי ביום 12.9.06 התקשרה בהסכם עם אנתוני פולק, המשמש כמנהלה של סיטי פרטנרס ובעל המניות היחידי של סטנפורד ניהול בע"מ (להלן: "סטנפורד"), השותפה הכללית בסיטי פרטנרס (להלן: "פולק"), לפיו ירכוש פולק בעבורו ובעבור אחרים בנאמנות 166,232 מניות רגילות של החברה, במחיר השווה ל - 20.5418 ₪ למניה (להלן: "הסכם פולק").

ביום 6.11.06 מסרה גמול לאייפקס הודעה בכתב, לפיה היא מבקשת לממש את זכותה לרכוש מניות של החברה בהתאם להוראות הסכם המניות ותקנון החברה.
ביום 7.11.06 מסרה סיטי פרטנרס לאייפקס הודעה בכתב, לפיה היא מבקשת לממש את זכותה לרכוש מניות של החברה בהתאם להוראות הסכם המניות ותקנון החברה.
גמול מתנגדת למכירת חלק ממניות החברה שבידי אייפקס לסיטי פרטנרס, ומבקשת לרכוש בעצמה את כל מניות החברה שבידי אייפקס בתנאים הקבועים בהסכם פולק.

בתובענה שלפני עותרות המבקשות להצהיר ולהורות כדלהלן:

א.     להצהיר כי המבקשות הפעילו כדין את זכות הסירוב הראשונה המוקנית להן בתקנון החברה ובהסכם המניות וכי רכשה את כל מניות החברה בהן מחזיקה אייפקס.

ב.     לאכוף על אייפקס וסיטי פרטנרס את הסכם המניות ותקנון החברה באופן שמניות החברה שהוצעו על ידי אייפקס בהסכם פולק ימכרו למבקשות כנגד התמורה הקבועה בהסכם זה.

טענות גמול

סיטי פרטנרס הודיעה כי אינה מעוניינת לרכוש את מניות החברה המוצעות על ידי אייפקס, ועל כן קמה לגמול זכות לרכישת כל מניות החברה שבידי אייפקס.

מימוש הזכות לרכישת מניות החברה של אייפקס על ידי סיטי פרטנרס נעשה בחוסר תום לב כדי למנוע מגמול אפשרות לרכוש את מלוא מניות החברה שבידי אייפקס ולהעביר לפולק מניות של החברה תוך עקיפת ההסדר שנקבע בהסכם המניות.

גמול אינה מעוניינת בשותפות ישירה עם פולק בעסקי החברה ואף דחתה הצעות קודמות של פולק לרכישה משותפת של מניות החברה. לפיכך, אין לאכוף עליה שותפות עם פולק בדרך של עקיפת הוראות הסכם המניות.

ההחלטה על מימוש הזכות לרכישת מניות החברה שבידי אייפקס התקבלה על ידי פולק בלבד ועל כן אין לה תוקף.

הודעת סיטי פרטנרס בדבר מימוש זכותה נחתמה על ידי פולק בלבד ועל כן אין לראותה כהודעה מטעם סיטי פרטנרס.

טענות המשיבים

פולק יזם את רכישת מניות החברה שבידי אייפקס והציע לאבישי עלי, נציג גמול, להשתתף ברכישת המניות בדרך של רכישה ישירה, לאחר שמצא שבדרך זו חבות המס על הרוכשים נמוכה יותר. גמול לא השיבה להצעת פולק, אולם בהסכם פולק השאיר פולק אפשרות לצרף את גמול כרוכשת ישירה נוספת במועד מאוחר יותר.
גם לאחר כריתת ההסכם פנה פולק אל גמול והציע לה לרכוש את מניות החברה שבידי אייפקס שלא באופן הקבוע בהסכם המניות, אולם גמול לא השיבה גם לפנייתו זו.

משלא הצליח לשכנע את גמול להצטרף לרכישת מניות החברה שבידי אייפקס באופן שנקבע בהסכם פולק, החליט פולק לרכוש את מניות החברה שבידי אייפקס בהתאם להסדר הקבוע בהסכם המניות ואף הודיע על כך בעל פה לאייפקס.

פולק הוא בעל המניות ומנהל יחידי בסטנפורד, השותפה הכללית בסיטי פרטנרס. בהתאם, מוסמך היה פולק לקבל את החלטה בעניין רכישת מניות החברה המוצעות על ידי אייפקס לסיטי פרטנרס.

ביום 6.11.06, לאחר שנמסרה לפולק הודעה על כך שגמול מימשה את זכותה לרכוש חלק ממניות החברה שהוצעו על ידי אייפקס, הודיע פולק לאייפקס בעל פה על מימוש זכותה של סיטי פרטנרס. ביום 7.11.06 שלחה סיטי פרטנרס לאייפקס הודעה בכתב, במסירה אישית, בו הודיעה לאייפקס על רצונה לממש את זכותה לרכישת חלק ממניות החברה המוצעות על ידי אייפקס בהתאם להסכם המניות.

פולק משמש כשלוחה של סיטי פרטנרס ועל כן די בחתימתו האישית כדי לחייב ולזכות את סיטי פרטנרס.

פולק חתם באופן אישי על מסמכים רבים מטעם סיטי פרטנרס ומעולם לא נטען על ידי גמול שלמסמכים אלה אין תוקף מחייב. משכך, מנועה גמול מלהעלות כעת טענה בדבר תוקפו של מסמך אשר נחתם על ידי פולק בלבד.

סיטי פרטנרס וסטנפורד מכירות בתוקפה של הודעת המימוש שנחתמה על ידי פולק באופן אישי.

דיון

א.     ביום 12.9.06 התקשר פולק עם אייפקס בהסכם לרכישת מניות החברה שהיו בידיה בכפוף להסדר הקבוע בהסכם המניות. בכך, יש כדי ללמד שפולק היה מעוניין לרכוש את מניות החברה שבידי אייפקס, והתנהלותו בשלב שלאחר כריתת ההסכם האמור ואפשר שעוד קודם לכן, נועדה להסדיר את אופן רכישת מניות אלה.

גמול ידעה על ההסכם שנכרת בין פולק לאייפקס והייתה מודעת לניסיונותיו של פולק לרכוש את מניות החברה שבידי אייפקס שלא בדרך הקבועה בהסכם המניות, (ראה עדותו של אבישי עלי, ש' 3 בע' 3 לפרוטוקול מיום 10.12.06).

בחקירתו העיד פולק (ש' 23 בע' 4 לפרוטוקול מיום 10.12.06):

"ת. כל השותפים במשיבה 2 קיבלו הודעה כזאת. השותפים ואני עשינו ניתוח לגבי סיכוי ההצלחה של העיסקה והגענו שעדיף להחזיק את זה אישית בגלל שיקולי מס. קיבלנו החלטה שננסה לקנות את המניות באופן ישיר וככל שהעניין הזה לא יתאפשר, נקנה את המניות דרך משיבה 2. סיכמנו שננסה לתת למבקשת 2 אפשרות להצטרף."

עוד העיד (ש' 21 בע' 6 לפרוטוקול מיום 10.12.06):

"ת. אמרתי לאבישי לאורך כל התקופה מסר אחד שאני רוצה לקנות את זה באופן פרטי ואני מבקש שלא יגרום לי נזק על ידי תשלומי מס הנוגעים באמצעות השותפות, ואם לא תהיה ברירה אני אקנה דרך השותפות."

עדות זו של פולק מהימנה בעיני, ולנוכח האמור עד כאן, אני קובע שפולק ו/או סיטי פרטנרס לא הציגו בפני גמול מצג לפיו תוותר סיטי פרטנרס על זכותה לרכוש חלק ממניות החברה שבידי אייפקס באופן שנקבע בהסכם המניות.

ב.     גמול לא טענה וממילא לא הראתה שיש ברכישת מניות החברה שבידי אייפקס בהתאם להסכם המניות, כדי לפגוע בעסקיה של סיטי פרטנרס. ממילא, אין ברכישת מניות החברה בשם ובעבור סיטי פרטנרס משום הפרה של החובות המוטלות על פולק כמנהלן של סיטי פרטנרס או סטנפורד.

ג.     בסעיף 11 להסכם המניות (נספח א), נקבע:

"11.1 סיטי פרטנרס, גמול ואייפקס לא תהיינה רשאיות להעביר את מניותיהם במילגם לצדדים שלישיים כלשהם, אלא לאחר שיציעו אותן לשתי האחרות, באופן ובתנאים הקבועים להלן.

11.2 ...
11.3 ...

11.4 לא הודיעה מי מהניצעות למציעה, בהודעה בכתב שניתנה בתוך 21 יום מיום שניתנה ההצעה הראשונה, כי היא מקבלת את ההצעה הראשונה, כמפורט בסעיף 11.3 לעיל, יראו בה כמי שדחתה את ההצעה הראשונה, והמניות שהוצעו לה בהצעה הראשונה, כמפורט בסעיף 11.3 לעיל, יוצעו בהודעה בכתב שתנתן על ידי המציעה לניצעת האחרת, שקיבלה את ההצעה הראשונה (להלן: "הניצעת האחרת"), באותו מחיר ובאותם תנאים של ההצעה הראשונה (להלן: "ההצעה השניה")."

מטרתם של התנאים הפרוצדורליים הגלומים בסעיפים 11.2 - 11.4 בהסכם המניות להבטיח את קיום הזכויות המהותיות של הצדדים על פי סעיף 11.1 להסכם. בהתאם, קציבת מועד להודעה על מימוש זכות הסירוב ראשונה, נועדה להבטיח שבעלי זכות הסירוב יזכו לזמן סביר כדי לשקול האם הם מעוניינים לממש את זכות הסירוב, ומנגד נועדה קציבת המועד למסירת הודעת המימוש, לאפשר לצדדים האחרים לפעול למימוש זכויותיהם לאחר המועד שנקצב, כאילו ויתר בעל זכות הסירוב על זכותו זו, שאם לא כן יהיה המעוניין למכור את מניותיו ו/או בעלי זכות הסירוב השניה כבולים ללא הגבלת זמן.

כך גם קביעת אופן מסירת ההודעה על מימוש זכות הסירוב הראשונה נועדה למנוע תקלות וחוסר וודאות באשר למימוש הזכות.

ד.     אייפקס קיבלה את הודעת המימוש של סיטי פרטנרס, ואין לה כל טענה לעניין המועד בו נמסרה ההודעה או תוקפה של ההודעה והוא הדין באשר לסיטי פרטנרס אשר מסרה את ההודעה.

ה.     אבישי עלי העיד בחקירתו (ש' 20 בע' 3 לפרוטוקול מיום 10.12.06):

"ש.ת. אנתוני מנהל את סיטי פרטנרס דרך חברת סטנפורד ניהול בע"מ. אני יודע שאנתוני הוא הרוח החיה מאחורי סיטי פרטנרס והוא המנהל היחיד.
ש. כשאתה אומר סיטי פרטנרס מעולם לא התכוונה לממש. מי זה סיטי פרטנרס, עם מי דיברת?
ת. עם אנתוני, הוא התכוון לממש שלא דרך משיבה 2. יום לאחר הודעת המימוש, לכאורה, שוחחתי עם אנתוני שאמר לי שסיטי הפעילה את זכות הסירוב שלה..."

אמנם אין לראות בסיטי פרטנרס ו/או בסטנפורד ישויות משפטיות זהות לזו של פולק, אולם גם מעדותו של אבישי עלי, המצהיר מטעם גמול, עולה שפולק כמנהל יחידי בגופים אלה הוא המוציא והמביא הבלעדי. בהתאם, ידעה גמול משיחות שניהלו נציגיה עם פולק שסיטי פרטנרס תרכוש את מניות החברה שבידי אייפקס בהתאם לזכותה על פי הסכם המניות אם וככל שפולק לא יצליח לשכנע את גמול להצטרף אליו לרכישה ישירה של מניות החברה שבידי אייפקס. זאת, עוד בטרם קמה לסיטי פרטנרס חובה למסור הודעה בדבר מימוש זכותה זו. לפיכך, כבר בשלב זה לא היה לגמול כל יסוד להניח שתזכה לרכוש את מניות החברה שבידי אייפקס מכוח זכות הסירוב השניה שבהסכם המניות.

ו.     נמצא, שתכלית התנאים הפרוצדורליים שנקבעו בהסכם המניות התגשמה, ובמועד הקובע ידע כל אחד מהצדדים להסכם המניות מהן הזכויות המגיעות לו מכוח הודעת אייפקס על מכירת מניות החברה שבידיה.

ז.     בנסיבות אלה, העלאת טענות סרק פרוצדורליות על ידי גמול במטרה לשלול מסיטי פרטנרס זכות מכוח סעיף 11.1 להסכם המניות מבלי שקיימת לכך הצדקה מהותית, מהווה הפרה של החובה החלה על גמול לפעול להגשמת ציפייתה הסבירה של סיטי פרטנרס לרכישת חלק ממניות החברה שבידי אייפקס, ראה בג"צ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע"מ ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים ואח', פ"ד לה (1) 828, בע' 835.

ח.     ניסיונה של גמול להיבנות על כללים מדיני המכרזים בקשר עם שאלת התקיימותם של התנאים הפרוצדורליים שבהסכם המניות, אינו ממין העניין. הכללים שנקבעו בדיני המכרזים נועדו להבטיח מטרות ציבוריות של שוויון בין מציעים, השגת ההצעה המיטבית, ושמירה על טוהר המידות של הרשות הציבורית. מטרות אלו אינן דומות למטרות שלשמן נקבעו התנאים הפרוצדורליים בהסכם המניות ועל כן, יש להבחין בין אופן יישום תנאים פרוצדורליים בענייני מכרזים ציבוריים לבין יישום תנאים כאלה במשפט האזרחי.

ט.     לנוכח הוראות סעיף 11.1 להסכם המניות, המכפיפות את זכותה של סיטי פרטנרס למכור את מניות החברה שבידיה לזכות הסירוב הראשונה של גמול ואייפקס, איני מוצא ממש בטענת גמול, לפיה רוכשת סיטי פרטנרס את מניות החברה המוצעות על ידי אייפקס עבור פולק באופן אישי ו/או עבור אחרים.

י.     בסיכומיה העלתה גמל טענות נוספות, שזכרן לא בא בתובענתה:

א.     המשיבים לא הראו שהודעת המימוש אשר נחתמה על ידי פולק והועברה בדואר אלקטרוני נחתמה על פי הוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א - 2001.

ב.     הודעת אייפקס על המניות המוצעות ניתנה ביום 17.10.06 ובהתאם להוראות
הסכם המניות היה על סיטי פרטנרס להודיע על מימוש הזכות עד ליום 6.11.06. הודעתו של פולק התקבלה באייפקס ביום 7.11.06 לאחר המועד האחרון שנקבע למתן הודעה על מימוש הזכות לרכוש את מניות החברה שבידי אייפקס.

מאחר וסיטי פרטנרס התנגדה להרחבת חזית, איני רואה להדרש לטענות אלה.

מטעמים אלה החלטתי לדחות את התובענה.
המבקשות ביחד ולחוד תשלמנה למשיבים 1 ו - 2 את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך
-.50,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הקצאת מניות

 2. צו העברת מניות

 3. כתב העברת מניות

 4. מכירת מניות בחסר

 5. הסכם רכישת מניות

 6. עיכוב בשחרור מניות

 7. מס במכירת מניות עובד

 8. הכרה בבעל מניות כעובד

 9. הצהרה על בעלות במניות

 10. קניית 100% מהון המניות

 11. פיצוי על אי רישום מניות

 12. העברת מניות ברשם החברות

 13. בקשה לרכישת מניות עצמית

 14. בקשה להכריח למכור מניות

 15. אופציות על מניות לעובדים

 16. שינוי אחריות בעלי המניות

 17. סכסוך בין אחים בעלי מניות

 18. סחטנות המיעוט - בעלי מניות

 19. תביעה אישית נגד בעל מניות

 20. עסקת מכר מניות - החזר כספי

 21. שווי עסקה סוגי מניות שונים

 22. הצהרה על מפרט הצעת רכש למניות

 23. עילת תביעה אישית - בעלי מניות

 24. אחריות בעל מניות לליקויי בניה

 25. פגמים בכריתת חוזה להעברת מניות

 26. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות

 27. התנגדות למכירת חלק ממניות החברה

 28. תביעה נגד בעל מניות בחברה בפירוק

 29. קיפוח בעל מניות בחתימה על מסמכים

 30. סכסוך בין קבלנים על בעלות במניות

 31. חיוב בעל מניות להשקיע כספים בחברה

 32. הסכם לרכישת מניות טעות בכדאיות העסקה

 33. תביעת בנק נגד בעל מניות שחתם על ערבות

 34. צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות, 1943

 35. תביעה לקבלת בעלות על מניות שהוחזקו בנאמנות

 36. פסק דין הצהרתי זכאות לסעדים וזכויות של בעל מניות

 37. חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982

 38. תביעה למתן סעד הערכה של שווי מניות שהוצע בהצעת רכש

 39. צו החברות (הודעה לבעלי-מניות מתנגדים), תשט"ו-1955

 40. האם בעת כריתת הסכם המניות לא התקיימו יחסים מיוחדים ?

 41. חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993

 42. תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), תשכ''ד-1964

 43. כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003

 44. טענה כי בשל מעשיהם ירד באופן דרסטי ערך המניות המוחזקות בידי הציבור

 45. תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש''ס-2000

 46. תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס''ג-2003

 47. הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ו-2005

 48. הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ג-2003

 49. הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ט-2009

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון