פיטורי עובד אחד בלבד בפיטורי צמצום

בית הדין לעבודה ציין כי העובדה שהמבקש הוא היחיד מבין העובדים המצוי בהליך פיטורים, ושעה שדווקא עליו נפלה הבחירה, כשהוא מכהן כיו"ר וועד העובדים, מתעורר ספק ממשי ביחס לעילת הפיטורים האמיתית.

להלן החלטה בנושא פיטורי עובד אחד בלבד בפיטורי צמצום:

החלטה

רקע כללי

1.     המבקש הוא עובד המועצה המקומית לכיש (להלן - "המועצה") מאז שנת 1995 בתפקיד מנהל מחלקת תברואה ומנהל מחלקת רישוי עסקים. בשנת 2005 נבחר המבקש ליו"ר וועד העובדים של המועצה.

2.     במהלך שנת 2004, עוד בטרם היה המבקש יו"ר וועד העובדים, הוכנה במועצה תכנית הבראה, ובין העובדים שהיו מיועדים לפיטורים אותה עת, ואף ניתנה לגביהם הסכמת נציגות העובדים, נכלל גם המבקש ונערך לו שימוע לפיטורים במהלך חודש 8/04.

3.     ביום 30/8/04 נשלחה למבקש החלטת וועדת השימוע ולפיה "החליטה הוועדה לדחות את ההחלטה למשך 60 יום".

4.     מאז ועד ליום 8/5/07 (כ' באייר תשס"ז) לא אירע דבר, וביום זה נשלחה למבקש הזמנה לשימוע לפיטורים במסגרת תכנית ההבראה (נספח ט' לבקשה).

5.     בעקבות הזימון, הודיעה נציגות העובדים במכתב מיום 21/5/07 לראש המועצה על התנגדותה לפיטורי המבקש וחרף זאת, כמו גם התנגדותה של ההסתדרות במכתבה מיום 25/5/07, המשיכה המועצה בהליך הפיטורים ועם סיום השימוע, הוחלט על פיטורי המבקש והודעה על כך נשלחה לו ביום 4/6/07, ומכאן בקשתו בפנינו.

6.     הבקשה בעיקרה מנומקת בכך, כי מאז העיד התובע בהליך פלילי שננקט נגד ניר חן מושב עובדים להתיישבות חקלאית ונגד ראש המועצה שהיה אותה עת מזכיר הוועד של מושב ניר חן, אישום שראוי להדגיש שעניינו בנושאים של טיפול במפגעים, ובחוק שמירת נקיון, שאליו זומן המבקש להעיד ולאחר שנקט בכל דרך אפשרית לחמוק מעדות, העיד לאחר שהובא לבית המשפט מכוח צו הבאה.

     יובהר כי שעה שהמבקש היה שותף לראשיתו של ההליך הפלילי ולחקירות בעניין, טרם היה מר מורביה ראש המועצה, ואילו שעה שזומן המבקש להעיד בבית משפט השלום, כבר היה מר מורביה ראש המועצה, והממונה על המבקשת, ולכן עשה המבקש כל שביכולתו שלא להעיד.

למען הסדר נציין כי ההליך הפלילי הסתיים בהסדר טיעון, לפיו הורשע המושב, אולם האישום נגד מר מורביה נמחק.

7.     לטעמו של המבקש, בשל עדותו החלה מסכת של התנכלויות כלפיו, כמו גם עובדה כי במסגרת תפקידו כיו"ר וועד העובדים פעל בנושאים שונים אל מול המועצה, כגון דרישה לקיום מכרז פנימי לתפקיד מהנדס המועצה ועובד סוציאלי, ניוד סייעות גננות וקבלה לעבודה של מנהלת מחלקת חינוך חדשה (נספחי ו'-1 לבקשה).

8.     כן טוען המבקש, כי תכנית ההבראה הסתיימה זה מכבר וכי לא ניתן בשנת 2007 לפטרו על פי רשימת מפוטרים משנת 2004, מבלי שעניינו יידון מראשיתו.

9.     מנגד טוענת המועצה, כי מדובר בפיטורי צמצום מובהקים בשל תיקון לחוק, אין עוד צורך בהעסקת תברואן במועצה, וכי יתר תפקידיו של המבקש יפוזרו בין עובדים שונים במועצה, ובכך יושג חסכון של כ -.18,000 ₪ לחודש, בשעה שהמועצה מצויה בגרעון תקציבי של -.3,000,000 ₪, הרי ששיקול זה גובר על הצורך להמשיך ולהעסיק את המבקש.

10.     עוד מוסיפה המועצה, כי הפיטורים נעשו על פי הדין, וכי למבקש נערך שימוע מקיף, שאוזנה היתה כרויה ולבה פתוח לטיעוניו, ואולם בסופו של יום הצורך בצמצום גבר ועל כן התקבלה ההחלטה לפטר את המבקש.

11.     מטעם המבקש הוגש תצהירו יחד עם תצהירו של מר חיים פרטוש המשמש כמזכיר איגוד מקצועי בהסתדרות הכללית החדשה והמטפל בעובדי המועצה, וכן תצהירה של הגב' יהודית שלמה, החברה בוועד העובדים.

12.     המשיבה מנגד הגישה את תצהיריהם של ראש המועצה מר מורביה, וכן תצהיריהם של ה"ה מר אמנון שמעוני - החשב המלווה של המועצה הממונה מטעם משרד הפנים המצהיר, כי תכנית ההבראה נמשכת, וכן תצהירו של גזבר המועצה אשר כלל בתצהירו אישור של העלויות הנחסכות למועצה כתוצאה מפיטורי המבקש, ורק חלקם של המצהירים נחקרו בפנינו, וזאת בהסכמת הצדדים ומשמדובר בסעד זמני.

הכרעה

13.     בראשית הדברים ייאמר, כי מדובר כאמור בסעד זמני וכי כל העובדות הנקבעות במסגרת החלטה זו הינם לכאורה בלבד ונועדו אך ורק לצורך מתן ההחלטה בבקשה זו.

14.     לאחר שבחנו את טענות הצדדים ואת החומר שבפנינו, סבורים אנו כי יש לקבל את הבקשה ולהורות על השבתו של המבקש לעבודה.

15.     סעיף 33י. לחוק הסכימים קיבוצעיים התשי"ז - 1957 עיגן בחקיקה את פסיקתו של בית הדין הארצי וקובע כי:-

"(א) מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עובדים להכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם קידום הזכות כאמור בסעיף 33ח. ולשם קידום ענייני עובדים, וזאת בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.
     (1)     חברותו או פעילותו בארגון עובדים ;
     (2)     ...
     (3)     ...
(4)     חברותו בוועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים ; לעניין זה יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת ;
               (5)     ...

          (ב)     ...".
               
16.     בית הדין הארצי בעניין הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ. מתנ"ס קרית מלאכי (עס"ק 1013/02), מסכם כב' הנשיא את ההלכה כדלקמן:-

"סעיפים אלה הוספו לחוק בתיקון מס' 6 ל??÷ ?????? ÷??????? <)&page=1&queryId=njkam_%20>חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, <)&page=1&queryId=njkam_%20> בעקבות מספר פסקי דין בהם נקבעו עקרונות אלה. בפסק דין דלק <)&page=1&queryId=njkam_%20> הוכרזו שלא כדין פיטורי צמצום וניתן סעד של החזרה לעבודה, באשר חלק הארי של העובדים המפוטרים שם היו עובדים מאורגנים. בין הנימוקים אשר עמדו בבסיס פסק הדין היו: איסור אפליה על בסיס חברות בארגון עובדים אשר יש בה משום הפרה של עקרון השוויון והפרת חופש ההתאגדות של העובדים. מאוחר יותר, בפסק דין הורן את לייבוביץ', <)&page=1&queryId=njkam_%20> הרחבנו את מסגרת ההגנה על התארגנות העובדים עת הוכרזו פיטורים שנבעו מחברותם של העובדים בארגון העובדים ובוועד העובדים ומהשתתפותם בצעדים ארגוניים, כפיטורים שלא כדין.
בפסק הדין אי. סי. איי. טלקום <)&page=1&queryId=njkam_%20> נקבע, כי די בחשד שנימוקי הפיטורים אינם ענייניים על מנת להעביר את נטל ההוכחה אל המעביד להראות כי הליך הפיטורים נעשה כדין ומשיקולים ענייניים. וכך נאמר שם:
'הלכה פסוקה היא, כי מעסיק אינו רשאי לפטר עובדים אך בשל השתייכותם לארגון עובדים. לאחרונה אימץ אף המחוקק את עיקרון ההגנה על זכות העובד להצטרף לארגון עובדים וזאת במסגרת סעיף 33?(?) <)&page=1&queryId=njkam_%20> ל??÷ ?????? ÷??????? <)&page=1&queryId=njkam_%20>חוק הסכמים קיבוציים 33J, התשי"ז - 1957.
עקרון חופש ההתאגדות מונע, בנסיבות מסוימות, פיטורים של שיעור גבוה של עובדים מאורגנים, בהשוואה לשיעור נמוך של עובדים בלתי מאורגנים. הכלל הוא, שעל המעסיק רובץ נטל ההוכחה, כי בחירת המועמדים לפיטורים נעשתה מנימוקים ענייניים ולא מטעמי השתייכות לארגון העובדים [ההדגשה הוספה]'.
[7] כאמור לעיל, דחה בית הדין האזורי את תביעתם של המערערים על סמך הקביעה כי פיטוריהם נעשו במסגרת תכנית צמצומים. אולם, כפי שנאמר לעיל, פיטורים בשל חברות או פעילות בארגון עובדים או בשל צעדים ארגוניים, הם פיטורים פסולים ובטלים, אפילו נעשו במסגרת פיטורי צמצום".

17.     יצויין, כי בעניין מתנ"ס קרית מלאכי אמנם נחלקו דעות השופטים ודעתו של כב' הנשיא היתה בדעת רוב אליו הצטרף כב' הש' צור יחד עם נציגי הציבור, אולם יש לזכור כי גם כב' הש' פליטמן שהיה בדעת מיעוט באותו פסק דין, שם את הדגש על השאלה העובדתית והיא זו שעמדה ביסוד חוות דעתו באותו עניין.

18.     לטעמנו, ובשלב זה של סעד זמני, יש לתת משקל רב לשאלת מאזן הנוחות ולעובדה כי העובד המפוטר הוא יו"ר וועד העובדים וההשפעה הרבה שיכולה להיגרם כתוצאה מפיטוריו מהמועצה האזורית לכיש, על יחסי העבודה בכלל ועל יחסי העבודה הקיבוציים בפרט.
19.     זאת ועוד. כפי שראינו, קבעה הפסיקה כי נטל ההוכחה שעה שמתעורר חשד כי הפיטורים אינם ענייניים, עובר למועצה, ובמקרה שבפנינו יש יסוד לחשש כי הפיטורים אינם פיטורי צמצום בלבד וזאת מהטעמים הבאים :-

א.     חלפו למעלה משנתיים מאז נכלל המבקש ברשימת המפוטרים, ולמרות העובדה כי הודיעו לו ביום 10/6/04 כי עניינו יוכרע תוך 60 יום, הרי שלא אירע דבר בנושא עד לחידוש הליך פיטוריו בסוף חודש 5/07.

ב.     העובדה כי למרות העובדה שמדובר בפיטורי צמצום, הרי שהמועצה באופן בלתי מוסבר וויתרה על עבודתו של המבקש בתקופת ההודעה המוקדמת, תוך שהיא מונעת ממנו להכנס לחדרו, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם רצון לחסוך.

ג.     העובדה שהמבקש הוא היחיד מבין העובדים המצוי כיום בהליך פיטורים, ושעה שדווקא עליו נפלה הבחירה, כשהוא מכהן כיו"ר וועד העובדים, מתעורר ספק ממשי ביחס לעילת הפיטורים האמיתית.

ד.     הסבריה של המשיבה על אופן "פיזור" תפקידיו של המבקש בין עובדיה השונים כמפורט בסעיף 37 לתגובה, אף היא מביאה לכאורה למסקנה כי מדובר בהליך חפוז שלא אורגן כל צורכו, וכי למעשה העדיפות ניתנה לכאורה לפיטורים מאשר לארגון העבודה, ודי בכך כי בסעיף 37 (4) מציינת המועצה, כי הסמכות לרישוי עסקים תשאר בידיו של ראש המועצה.

ה.     המכתבים של שני חברי נציגות העובדים החוזרים בהם מחתימתם על מכתב הנציגות שבו הודיעה הנציגות על התנגדותה לפיטורי המבקש, במיוחד שעה שהגב' שושנה אלבז היא דודתו של ראש המועצה, וגם תוכן המכתב שלה ושל מר ישראל ווקנין מצדיקים בדיקה מעמיקה בעניין זה, ומכל מקום בשלב זה של סעד זמני מוסיפים המכתבים משקל להחלטה זו.

20.     אכן, אין לחבר וועד "חסינות" מפני פיטורים, אולם חובתנו שעה שנסיבות העניין כפי שפירטנו לעיל, מצביעות על כך שייתכן שלא בפיטורי צמצום עסקינן - לעצור את המהלך באיבו, ולהותיר את הבירור העובדתי השלם של המצב לאשורו - להליך העיקרי.

21.     סוף דבר - הבקשה מתקבלת ואנו מורים למועצה האזורית לכיש להחזיר את המבקש לעבודתו על כל תפקידיו.

22.     יחד עם זאת ומשמדובר באכיפה של יחסי עובד - מעביד, והגם שמדובר ברשות ציבורית שהדין המנהלי חל עליה, הרי שראוי כי הליך זה יבורר באופן מואץ, ולכן אנו קובעים את סדר הדין בהליך זה כדלקמן :-

     א.     עד ליום 15/8/07 תגיש הנתבעת כתב הגנה בתביעה העיקרית.

ב.     התובע יהא רשאי להגיש תצהירי עדות ראשית משלימים עד ליום 30/8/07, תוך שהוא מעבירם במישרין לב"כ הנתבעת.

ג.     הנתבעת תהא אף היא רשאית להגיש תצהירי עדות ראשית משלימים עד ליום 15/9/07, ותעביר אף היא עותק במישרין לב"כ התובע.

23.     נקבעת בזאת ישיבת הוכחות בפנינו ליום 25/9/07 בשעה 14:00 (כל העדים וסיכומים בעל פה)

24.     המזכירות מתבקשת לוודא זימונם של נציגי הציבור, ובהקשר זה נציין כי הדיון היום התקיים בהרכב חסר, שכן נציג עובדים מר שאול ששון שזומן לדיון היום לא התייצב, בשל טעות ברישום השעה ביומנו.

25.     הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בתום ההליך.

26.     למען הסר ספק, יובהר כי ימי הפגרה - נמנים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי סמנכ''ל

 2. פיטורי מנהל סניף

 3. פיטורי אחות קבועה

 4. פיטורי עובדת צהרון

 5. פיטורי משגיח כשרות

 6. פיטורי צמצום בגיל 50

 7. פיטורי סייעת בגין מחלה

 8. פיטורי עובד בעסק משפחתי

 9. פיצוי פיטורין לבעל שליטה

 10. חובת הנימוק בפיטורי צמצום

 11. פיטורי עובד לאחר 5 חודשים

 12. מועד תשלומי פיצויי פיטורין

 13. פיטורי צמצום ללא קושי כלכלי

 14. פיטורי מטפלת בגלל גיל מתקדם

 15. פיטורי עובד שלא הגיע לעבודה

 16. פיטורי עובדים בדרך של הגרלה

 17. פיטורי עובד בכיר בחברה פרטית

 18. נוסח מכתב פיטורין עקב צמצומים

 19. מתי ניתן לשלול פיצויי פיטורין

 20. פיטורי עובד מכירות ללא פיצויים

 21. פיטורי עובד בניגוד לצווי הרחבה

 22. פיטורי מבקר פנים במפלגת העבודה

 23. פיטורי עובד מחמת הרשעה בפלילים

 24. פיטורי עובד נשא איידס עקב המחלה

 25. חזרה לעבודה לאחר פיטורי התייעלות

 26. חישוב פיצויי פיטורין לאיש מכירות

 27. איסור פיטורי עובד עד למתן פסק דין

 28. פיטורי עו''ד לאחר דיון בבית משפט

 29. פיטורי עובדים במסגרת תוכנית הבראה

 30. איסור פיטורי עובדת בטיפולי פוריות

 31. פיטורי עובד אחד בלבד בפיטורי צמצום

 32. פיטורי עובד בשל ביצוע עבירה פלילית

 33. פיטורי עובד לאחר 10 שנים בחברת החשמל

 34. היתר פיטורי עובדת שעברה טיפולי פוריות

 35. פיטורי עובד שהתחיל לעבוד בעבודה נוספת

 36. במסגרת פיטורי העובדים שולמו דמי הסתגלות

 37. תביעה לתשלום פיצוי בגין פיטורין שלא כדין

 38. פיטורי עובד כדי למנוע ממנו לקבל קביעות

 39. פיטורי עורך דין שכיר במשרד אחרי חודשיים

 40. פיטורי עובד בגלל התרעות על ניהול לא תקין

 41. תביעה בגין פיטורי מציל בבריכה עקב הפרות משמעת

 42. תביעה לתשלום פיצויי פיטורין - עבודה במכירות

 43. האם פיטורי התובע נבעו מחמת פנייתו בתביעה נגד בזק ?

 44. תביעה בבית משפט השלום לפיצוי כספי בשל פיטורין לא חוקיים

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון