זכות הטיעון

זכות הטיעון הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו. זכות טיעון מעוגנת במשפט הישראלי ולפיה הצדק האלמנטרי דורש שלפני שחורצים את גורלו של העובד תינתן לו הזדמנות להסביר את המצב כדי להסיר את החשד. לא מדובר בהליך פורמאלי גרידא, אלא בהליך שכל כולו נתון לשמיעת העובד וכאשר טענותיו מועברות לגורם המחליט אשר אמור לאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים, לרבות טענות העובד ולשקלן במכלול שיקוליו בבואו להחליט.

בית הדין הארצי קבע לעניין חובת השימוע וזכות הטיעון כי זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבורכת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדתו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה" (ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח 448).

עוד נפסק, כי מטרתו העיקרית של השימוע היא לאפשר לעובד להזים את הטענות כלפיו, להביא תימוכין לגרסתו ולנסות לשכנע את העומד להכריע בגורלו שלטענות אין בסיס.

ככל שטענותיו של המעסיק כלפי עובדו גוברות בחומרתן, כן מתעצמת זכות הטיעון של העובד למצות את ההזדמנות הקנויה לו להזים אותן טענות, או לפחות לנסות ולשכנע את מעסיקו לחזור בו מן ההחלטה" (ע"ע 355/99 לורה לינדר - ארגון נכי תאונות עבודה, פד"ע לז 846).


זכות השימוע הינה, כאמור, זכות יסוד של עובד המוקנית גם מכוח כללי הצדק הטבעי המחייבים מתן הזדמנות הוגנת או ראוייה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו בטרם יוכרע גורלו.

זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא הדרה, כלפי המעסיק הפרטי, בה במידה שעומדת היא לו כלפי המעסיק הציבורי וכלפי המעסיק הדו-מהותי (ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן - המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח 448).

מול הזכות של העובד עומדת החובה המוטלת על המעביד - להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו, ולשמוע את טיעוני העובד בלא פניות, בלב נקי ונפש חפצה (ע"ע 1290/02 מדינת ישראל נ' אלי שדה, ניתן ביום 6.3.03).

בשאלה האם מוטלת על המעביד חובה לאפשר לעובד לחקור עדים במהלך השימוע, הפסיקה ברורה. אמנם נקבע, שדרכי השמיעה רבות הן ומגוונות ומשתנות על פי הנסיבות (ר' בג"צ 161/84 חברת ווינדמיל הוטל בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד מב(1) 793; דב"ע נד/120-3 יחיאל שבח נ' ראש עיריית ת"א-יפו ואח', פד"ע כו 395; ע"ע 3/03 נציב שירות המדינה - יעקב חג'אג', ניתן ביום 12.1.03). אולם, הלכה פסוקה היא, כי במהלך השימוע לא נשמעים עדים ולא מתקיימות חקירות נגדיות.

הטלת חובה על המעביד לשמוע עדויות ולאפשר לעובד לחקור בחקירות נגדיות במהלך השימוע, תסכל את זכות השימוע, כיוון שהליך שימוע, נועד לשמוע את העובד, בהליך המהיר מהליך משפטי, ולא לאפשר לעובד להוכיח את טענותיו כבהליך משפטי. עורך השימוע אינו שופט ואין לו את הסמכות להכריע בשימוע על סמך התרשמות ממהימנות של עדים או הבאת ראיות על ידי הצדדים. כמו כן, לעורך השימוע אין כלים פרוצדורליים על מנת לנהל הליך ובו חקירות נגדיות, לרבות קציבת זמן לחקירה, אופי השאלות שיש לשאול וכו'. הטלת חובה כזו, תסרבל את הליך השימוע ותטיל עול כבד על עורכי השימוע.


מנגד, הליך משמעתי, שבצידו תלויה הסנקציה הקשה של פיטורים, הוא מעין הליך שיפוטי. במצב דברים זה יש להקפיד וליתן לעובד זכות טיעון, שבמקרים מסוימים תכלול את הזכות לחקור את העדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות הזקיפה

 2. זכות ההשבה

 3. הזכות לעבוד

 4. זכות הטיעון

 5. זכות מוסרית

 6. זכות העיכבון

 7. הזכות להתאגד

 8. זכויות מטפחים

 9. זכויות מוקדנים

 10. זכויות במשק עזר

 11. שלילת זכות השיבה

 12. זכויות מלצר טיפים

 13. זכויות עוזרת גננת

 14. הפעלת זכות הזקיפה

 15. זכות עיכבון לעובד

 16. הזכות להיעזב במנוחה

 17. זכויות עובדי שטחים

 18. השוואת זכויות הגבר

 19. זכות וטו של עיתונאי

 20. הצעת חוק זכויות האדם

 21. זכויות ביקור של סבים

 22. זכויות חברתיות בסיסיות

 23. הצעת חוק זכויות העיוור

 24. מחלוקת על זכויות סוציאליות

 25. זכויות שידור טורניר טניס

 26. זכות תשובה לטיעוני הנתבע

 27. זכות הטיעון במגזר הציבורי

 28. שלילת זכות הטיעון של עובד

 29. חוק שריון שלילת זכות השיבה

 30. מצג כוזב לגבי זכויות במותג

 31. זכויות עובדי הווקף המוסלמי

 32. זכויות עובדת משק בית שפוטרה

 33. תביעה בגין זכויות סוציאליות

 34. תביעה להצהיר על זכות עיכבון

 35. הצעת חוק זכויות לאדם העיוור

 36. זכויות עובד בתלמוד תורה חרדי

 37. זכויות פראמדיק במגן דוד אדום

 38. זכות אישית שאינה ניתנת להעברה

 39. חובת דיווח על יתרת זכות כספית

 40. זכויות עובד בבית קפה בתל אביב

 41. תקנות זכות מטפחים תשל''ד-1974

 42. העברת זכות בנכס לפני קבלת החזקה

 43. חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951

 44. חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984

 45. זכות התביעה לפי סעיף 197 הינה זכות עצמאית שאינה זכות אישית

 46. האם אויינה זכות התביעה כמיטיבה עם שינוי ההלכה בבית המשפט העליון

 47. הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הרחבת הזכויות), התשס"א-2000

 48. לטענת התובע יש לראות בו כעובד של וכפועל יוצא מכך הוא זכאי לזכויות של עובד

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון