התפטרות בגלל נישואין

להלן פסק דין בנושא התפטרות בגלל נישואין:

פסק דין

השופטת רונית רוזנפלד
1.     האם התפטר התובע מעבודתו אצל הנתבעת "לרגל נישואיו" כהוראת ס' 8(1) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963? זו השאלה העומדת להכרעתנו בפסק דין זה.
     התובע, שעבד אצל הנתבעת במשך תקופה בת כ 10 שנים טוען כי התפטר מן העבודה עקב העתקת מקום מגוריו מירושלים לרעננה, שם התגוררה בת זוגו, "לרגל נישואיו", ועל כן קמה לו זכאות לפיצויי פיטורים מכוחה של הוראת ס' 8(1) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 (להלן-החוק).

2.     הנתבעת טוענת כי אומנם, עובר להתפטרותו, העתיק התובע את מקום מגוריו לרעננה, הישוב שבו התגוררה חברתו באותם הימים, אלא שהתפטרותו לא היתה "לרגל נישואיו", שכלל לא עמדו על הפרק בעת שהתפטר. על כן אנו מתבקשים לדחות את התביעה.

3.     אלו הן העובדות הרלבנטיות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים כפי שהן עולות מן התיק:
א.     התובע עבד אצל הנתבעת משנת 1994 ועד כניסת התפטרותו לתוקף בסוף נובמבר 2004.
ב.     התובע הגיש לנתבעת מכתב התפטרות נושא תאריך 7.11.04 שבו נרשם כך:
     "הנדון: מכתב התפטרות
הנני לאון זרקון ת.ז מודיע על עזיבת מקום העבודה עקב העתקת מקום מגורים מירושלים לרעננה
                              בכבוד רב
                              ..............."

ג.     אין חולק כי בסמוך לפני התפטרותו ביקש התובע לקבל פיצויי פיטורים. חשב הנתבעת הבהיר לו כי לא קמה לו זכאות לפיצויי פיטורים עקב העתקת מגורים לרעננה.
ד.     לקראת עזיבתו את מקום העבודה ערכה הנתבעת לתובע מסיבה. הנתבעת שילמה לתובע מענק בשיעור 10,000 ₪.
ה.     אין מחלוקת כי עובר להתפטרותו עבר התובע להתגורר ברעננה עם חברתו דאז מירב. מירב הינה אשת שיווק העובדת מול החברה הנתבעת.
ו.     התובע נישא למירב ב 19.9.05 (כעשרה חודשים לאחר ההתפטרות).
ז.     לטענת התובע, על כוונתו להינשא הוא הודיע למי שהיה ממונה עליו ישירות - אודי. על כך הנתבעת חולקת. אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע לא הודיע לאחרים בחברה אודות כוונתו להינשא ועל כך שהתפטרותו הינה עקב העתקת מקום מגוריו לרגל נישואיו (לטענתו הודיע על כך אך לאודי).
ח.     במהלך הדיון שקוים להוכחות הוגשה לתיק תעודת רישום לנישואין ברבנות נושאת תאריך 10.7.05. כמו כן הוגשו לתיק תעודות רפואיות מיום 16.6.05 המתייחסות לטיפולי פוריות של בני הזוג (לפי עדות התובע, הנישואין הם נישואין שניים למירב).

4.     כאמור, השאלה שבמחלוקת הינה האם העתקת מקום מגוריו של התובע לרעננה היתה "לרגל נישואיו". בפנינו העידו התובע ואישתו מירב. לנתבעת העיד מנהלה מר אלי מתיתיהו.

5.     התובע אינו חולק על כך כי לא מסר לנתבעת הודעה על כך כי התפטרותו הינה עקב העתקת מקום מגוריו לרגל נישואיו. לדבריו, היה סבור כי עצם העתקת המגורים מזכה בפיצויי פיטורים ומכאן נוסח ההודעה כפי שמסר. לאחר שהובהר לו כי העתקת מקום מגורים כשלעצמה אינה מזכה בפיצוי פיטורים לא ידע כי העתקת מקום מגורים לרגל נישואין כן מזכה בפיצויי פיטורים. בכל זאת לטענתו, בפועל, העתקת מקום מגוריו היתה לרגל נישואין שהיו לדבריו מתוכננים לחודש ינואר 2005.

6.     לפי גרסת התובע, ביום 7.11.04 הודיע בעל פה לממונה עליו אודי על התפטרותו. השיחה עם אודי היתה בהשתתפות מירב. וכך תיאר התובע את הפרטים שמסר לאודי באותו מפגש:
"הודעתי לו שאנו עוזבים ועוברים לגור ביחד ושהוא ידע הראשון את התאריך ויקבל ראשון את ההזמנה כשאנו נתחתן" (עמ' 5 ש'
2)"     

לדברי התובע, הכוונה היתה כי הנישואין יערכו בחודש ינואר 2005. אלא, שכשהודיע להוריו על כוונותיו להינשא, וכי התוכנית הינה להינשא בינואר, הסתבר לו כי רבים מאורחי משפחתו לא יגיעו למסיבת החתונה. זאת מן הטעם שטרם תמה שנת האבל על מותה של סבתו. לתיק בית הדין הוגש עותק תעודת פטירה של הסבתא, שנפטרה ב 22.6.04 . משכך מסרו לו הוריו, החליט לדחות את מועד החתונה עד תום שנת האבל. ומכאן מועד הנישואין בספטמבר 2005.
להוכחת רצינות כוונותיו לגבי הנישואין שהיו מתוכננים לינואר 2005 הגיש התובע לתיק העתק מסמך הנחזה להיות מסמך של אולם האירועים בו נערכה (בספטמבר 2005) מסיבת הנישואין, בו מצוין כך:
"הנני לאשר בזאת כי הזוג ליאון זרקון ומירב דותן ביקשו לערוך את טקס חגיגת נישואיהם בחודש ינואר 2005 ולאחר מכן דחו את התאריך לספטמבר 2005" (ת/2).


7.     לטענת הנתבעת ההתפטרות לא היתה לרגל נישואין. התובע לא ציין בפני איש מעובדי החברה כי התפטרותו הינה עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואין. הוא אך ציין כי הוא מעתיק את מקום מגוריו לרעננה. הא ותו לא. את גרסת התובע מבקשת הנתבעת לדחות מכל וכל.     הנתבעת לא הביאה ראיות ישירות מטעמה לענין שבמחלוקת. הממונה הישיר אודי מתתיהו לא הוזמן מטעמה לעדות.

8.     לאחר ששמעתי את עדויות התובע ועדותה של רעייתו מירב, ושבתי ועיינתי במה שנרשם מפיהם התרשמותי הינה כי ההתפטרות בחודש נובמבר לא היתה עקב העברת מקום מגורים "לרגל נישואין". אכן, הקשר בין בני הזוג, התובע וחברתו מירב, היה רציני. על רקע היותו כזה החליט התובע להעתיק את מקום מגוריו לבית חברתו ברעננה. אפשר בהחלט שבאותה עת אף שוחחו ביניהם על נישואים. אפשר גם ששיתפו את אודי בהגיגי ליבם בקשר לחתונה אפשרית, ואודי, כך לדברי התובע, יהיה "הראשון שיוזמן" (עמ' 5 ש' 2). אלא שאפילו חשבו בשעתו על נישואין, העתקת מקום המגורים לא היתה לרגל נישואים, שבאו לעולם אך בחודש ספטמבר 2005, עשרה חודשים לאחר ההתפטרות. לענין זה ניתן ללמוד בבחינת גזירה שווה מפסיקת בית הדין בעת שהוא בוחן התפטרות "לרגל מצב בריאות" של העובד או בן משפחתו (ראה ס' 6 לחוק). בקשר לכך נקבע כי המועד הקובע לבדיקת נסיבות ההתפטרות של עובד הוא מועד ההתפטרות (דב"ע לב 28-3 תבורי - תורג'מן פד"ע ד' 64). כמו כן נקבע כי אותו קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות צריך שיפעל למעשה במועד ההתפטרות, ולא יהיה בבחינת אפשרות שלא פעלו מכוחה. ללמדך, שהגורם לא רק שצריך להיות קיים, אלא, והוא העיקר, שאותו הגורם היה הפועל, המניע והמביא לתוצאה (דב"ע לה/ 41-3 היגר - שורץ פד"ע ז, 24, דב"ע נג 210-3 אהרון רביוב - נאקו שיווק בע"מ פד"ע כז 514).

9.     אין לתת אמון בגרסתו של התובע כאילו התכוון להנשא למירב בחודש ינואר 2005, וכי תוכנית זו לא יצאה אל הפועל בגין שנת האבל של הסבתא. גרסתו של התובע כפי שהובאה בפני בית הדין אינה הגיונית ואינה אמינה עלינו. נבהיר דברינו:
מעדותו של התובע ניתן ללמוד כי את משפחתו עדכן אודות כוונותו להנשא למירב לקראת סוף חודש דצמבר, זמן רב אחרי התפטרותו. לא זו אף זו, אלא שלפי גרסתו, בסוף דצמבר עדכן את המשפחה אודות חתונתו שאמורה להתקיים בינואר (עמ' 8 ש' 14-24)! מתברר עוד מעדותו שבאותו מועד (סוף דצמבר), מספרים לו בני המשפחה כי לפי דעתם 90% מהמשפחה של האבא לא יבואו מאחר שזו שנת האבל של הסבתא. אז לדבריו החליט "לדחות את זה".
הנה כי כן, לקראת סוף דצמבר, כחודש וחצי לאחר ההתפטרות "לרגל נישואין" הוא מספר למשפחה על כוונותיו להינשא בתוך כחודש ימים, אלא, שכשבני המשפחה מבהירים לו כי לא יגיעו מוזמנים, הוא "דוחה את זה".
בד בבד מסתבר כי באישור אולם האירועים (ת/2 ) מצוין כאילו בני הזוג ביקשו לערוך את טקס וחגיגת הנישואים בחודש ינואר 2005, ולאחר מכן דחו את התאריך לספטמבר 2005.
האם הזמין התובע את אולם האירועים עוד לפני שעדכן את הוריו ולאחר מכן הודיע על כי ביטל את ההזמנה? שהרי, כך למדנו ממנו, מיד כשהודיע להם על הכוונות להינשא, בסוף דצמבר, ירדה תוכנית הנישואין בינואר מן הפרק עקב בעיות עם המוזמנים. מסתבר שאין ללמוד מן האישור (ת/2) את מה שכתוב בו. התובע הבהיר בעדותו כי עדיין לא הוזמן האולם לינואר ולא כך צריך להבין את המסמך ת/2. לדבריו, בחודש ינואר אך נבדקה האופציה. וכך שמענו מפיו:
ת. לא זוכר. אם זה היה בתחילה או לקראת אמצע ינואר.
ש. לאיזה מועד צריך היה להיות החתונה
ת. תכננו בינואר להתחתן. זאת היתה אופציה.
ש. האם הלכתם לאולם בינואר כדי לבדוק חתונה בינואר
ת. אנו עושים משהו לא נכון. אני הכרתי את אשתי בחודש יוני, חשבנו על חתונה הלכנו בדקנו . זה לא נעשה בינואר ישבנו ובדקנו. זה לא אולם ראשון שבדקנו. לאולם הזה הלכנו ובדקנו אופציות ואני לא יכול להגיד תאריכים. זה לא בדיוק בינואר. זה לא שהלכנו בינואר והכל היה אמור להיות סגור. לא מתכננים חתונה בשבועיים".
(עמ' 9 ש' 9-16 ההדגשה שלי ר.ר).

מגרסת התובע עולה איפוא כדלקמן: לא היתה הזמנת אולם לחודש ינואר. בחודש ינואר ביקר באולם החתונות לבדוק הזמנת אולם, לא ברור לאיזה מועד. בסוף חודש דצמבר הודיע להוריו על כוונתו להינשא, ובאותו מועד גם הודיע כי הנישואין צפויים לינואר. אלא שעוד במועד זה ירד המועד בינואר מעל הפרק עקב בעיות המוזמנים. כשביקר באולם בינואר, לא היה מדובר בהזמנת אולם לחודש ינואר.

11.     מירב הבהירה לנו את האיחור הלכאורי בהודעה למשפחה אודות החתונה. כאמור, הודעה ניתנה לקראת סוף דצמבר על חתונה הצפויה בינואר. לדבריה, ההסבר לאיחור הינו בקשרים לא טובים שבין התובע לבני משפחתו. לדבריה, כלל לא נחוץ זמן להתארגנות לחתונה בחודש ינואר. כך, שלא לפי גרסת התובע לפיה "לא מתכננים חתונה בשבועיים" (ראה לעיל).
לגרסה זו יש קושי להאמין. שאם אמנם קשרי התובע עם משפחתו עד כדי כך אינם טובים, מדוע יהיה חשוב כל כך לתובע ענין המוזמנים ממשפחת אביו. על כך עוד נוסיף כי שמענו בעדותו של מר מתתיהו מנכ"ל הנתבעת על מעורבותו הרבה של אביו של התובע בנסיונות מול החברה לקבל פיצויי פיטורים עבור בנו, בסמוך לאחר שהתפטר (עמ' 15 ש' 23). עובדה זו, שלא נסתרה בחקירה נגדית, כלל אינה מעידה על קשרים שאינם טובים בין התובע ומשפחתו, כי אם ההפך מכך.

12.     ענין אחרון שיש בו כדי להוסיף על כל סימני השאלה - בדיון המוקדם שנערך ביום 11.7.05 (עוד לפני החתונה) בו נכח התובע (יחד עם בא כוחו) נשאל ב"כ התובע באיזה תאריך התחתן התובע. וכך השיב:
"ב"כ התובע: התובע עומד להתחתן ב- 19.9.05 התובע היה אמור להתחתן בינואר 2005 יש לנו אישור מגן האירועים ובגלל אסון משפחתי, מות הסבתא נאלצו לדחות את האירוע עד תום שנת האבל" (ההדגשה שלי ר.ר).

אלא שמתברר כי לא הוזמן אולם לחודש ינואר, והאסון המשפחתי לא ארע אחרי קביעת תאריך החתונה אלא הרבה קודם לכן, עוד ביוני 2004.

13.     בכך שמירב החלה בטיפולי פוריות בחודש יוני 2005 יש בהחלט כדי להצביע על רצינות כוונותיהם של בני הזוג לרבות בענין כוונה להינשא. אלא, שגם מועד זה הוא מאוחר ב 8 חודשים ממועד התפטרותו של התובע. לפיכך אין במועד תחילתם של הטיפולים ביוני 2005 כדי לבסס את היותה של התפטרות התובע בנובמבר 2004 התפטרות "לרגל נישואין".

14.     בא כוח התובע סבור כי יש להעדיף את גרסת התובע על פני עמדתה של הנתבעת. לענין זה הוא מפנה לכך שהנתבעת לא העידה מטעמה את אודי מתתיהו, שהוא אחיו של מנכ"ל הנתבעת. כך, למרות שזה מכבר (במסגרת ההליכים בתיק) טען התובע כי בשיחה עם אודי עדכן אותו אודות הנישואין. בכך שאודי מתתיהו לא העיד בפנינו אין כדי לשקול. כבר ציינתי, כי אפשר בהחלט כי הגיגים אודות נישואין היו לתובע ולמירב עוד בנובמבר 2004, אפשר בהחלט כי שיתפו את אודי בהם. אלא, שלפי עדות התובע ואישתו בעצמם, ומן המסמכים שהוגשו לתיק, ואין צורך לענין זה בעדות אחרת, בנובמבר 2004 ענין הנישואין לא היה מגובש וודאי עוד לא נקבע מועדו. כן היה ברור כי הקשר הוא קשר טוב ורציני, ומטעם זה העתיק התובע את מקום מגוריו לרעננה, ולא ל"רגל נישואיו".

15.     אכן, כטענת התובע, חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 נחקק לפני כארבעים שנה, ומאז, נשתנו העיתים, ובני זוג נוהגים לבחון את רצינות הקשר שביניהם דרך מגורים משותפים. ואמנם בני זוג עוברים להתגורר זה עם זה, ואם אין הקשר עולה יפה הם נפרדים, ומנסים קשר חדש, וכו'. על השתנות העיתים והשפעתה על הזכאות לפיצויי פיטורים על המחוקק לתת דעתו. אנו כאן לא נוכל לפסוק לתובע שלא על פי החוק. כל זאת מה עוד, שלטענת התובע, התפטרותו היתה "לרגל נישואין", ולא לרגל רצינות כוונותיו בקשר שעם חברתו באותם הימים.

16.     לסיכום: את טענות התובע בדבר העתקת המגורים לרגל נישואיו הצפויים בינואר, יש לדחות. לא נישואיו של התובע הם שהביאו להעתקת מגוריו ברעננה. לפי התרשמותי, העתקת מקום המגורים לרעננה בחודש 11/04 לא היתה לרגל נישואיו של התובע שבאו לעולם ב 9/05.

17.     נציג ציבור יצחק פיינברג
אני מצטרף לדעתה של השופטת הראשית רונית רוזנפלד.

18.     נציגת ציבור יהודית רקנטי
אני נוטה להאמין לגרסתו של התובע שביקש להתפטר לרגל העתקת מגורים. התובע החליט לעזוב את עבודתו לאחר 10 שנים לאור העתקת מגורים למקום בו התגוררה חברתו איתה תכנן להינשא.
הנישואין התקיימו לאחר תום שנת האבל של הסבתא. לכן לדעתי, הוא זכאי לפיצויים ולא רק למענק ששילמה לו הנתבעת.
19.     סוף דבר:
     הוחלט בהתאם לדעתם של השופטת רונית רוזנפלד ונציג הציבור יצחק פיינברג כי דין תביעתו של התובע לפיצויי פיטורין להידחות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישה מורדת

 2. נישואי פרגוואי

 3. חוק ברית הנישואין

 4. התרת נישואין מוסלמים

 5. התפטרות בגלל נישואין

 6. היתר נישואין בגיל 16

 7. חוק גיל הנישואין 1950

 8. מזונות בנישואים קצרים

 9. ביטול הסכם התרת נישואין

 10. מזונות בנישואים אזרחיים

 11. בקשה להתרת נישואין בהעדר

 12. היתר נישואין לפני גיל 17

 13. אישור רפואי לפני הנישואין

 14. נכסים שנרכשו לפני הנישואים

 15. החזר הוצאות נישואים אזרחיים

 16. היתר נישואין של נערה בהריון

 17. מזונות אישה בנישואים אזרחיים

 18. מזונות ילדים נישואים אזרחיים

 19. תפיסת מתנות נישואין בפשיטת רגל

 20. זכויות רכוש שהושג לפני הנישואין

 21. החזר כספי בגין הפרת הבטחת נישואין

 22. התרת נישואין לבני זוג מדתות שונות

 23. הצעת חוק נישואים של זוגות מעורבים

 24. זכויות ברכוש שנצבר בתקופת הנישואין

 25. פטור ממילואים בשנת הנישואין הראשונה

 26. נטל ההוכחה בתביעת הפרת הבטחת נישואין

 27. נישואים באתיופיה - פירוק שיתוף בדירה

 28. הצעת חוק התרת נישואין במקרים מיוחדים

 29. הפרת הבטחת נישואין או פרידה "רגילה" ?

 30. פקודת הנישואין והגירושין (רישום), 1919

 31. סמכות עניינית בתביעת הפרת הבטחת נישואין

 32. הצעת חוק נישואין וגירושין אזרחיים, התש"ס-2000

 33. סמכות נשיא בית המשפט העליון בעניין התרת נישואין

 34. עורך דין נישואים אזרחיים עם עובדת זרה - משרד הפנים

 35. אישור לרבנים קונסרבטיביים רפורמים לערוך טקסי נישואים

 36. הפרת הבטחת נישואין היא עילה חוזית להבדיל מתביעת נזיקין

 37. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953

 38. חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), תשכ"ט-1969

 39. צו שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (הסמכת בתי משפט לעניני משפחה), התשס"ו-2005

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון