המשך עבודת עובד אצל הזכיין החדש

התובעת הועסקה אצל חברה למתן שירותי כוח אדם, כעובדת נקיון.
השאלה שנדונה בפסק הדין להלן היא זכאותה של התובעת לפיצויי פיטורים, מקום בו החברה הפסידה במכרז לאספקת שירותיה, אולם התובעת המשיכה לעבוד באותו מקום עבודה כעובדת הזכיין החדש.

להלן פסק דין בנושא המשך עבודת עובד אצל הזכיין החדש:

פסק דין

רקע כללי

1.     התובעת הועסקה אצל הנתבעת, חברה למתן שירותי כוח אדם, כעובדת נקיון במתקן של רפא"ל בלשם החל מיום 8.3.95 ועד ליום 16.7.02.
     הנתבעת תכונה להלן גם : "החברה".

2.     בחודש יולי 2002 הפסידה החברה במכרז להמשך אספקת שירותיה לרפא"ל בלשם.

3.     התובעת המשיכה לעבוד ברציפות במתקני "לשם רפא"ל" באזור משגב, כשהחל מיום 16.7.02 הועסקה באמצעות חברת כוח אדם "אי.אס.אס אשמורת בע"מ" והיא עובדת שם עד היום.

4.     עם סיום עבודתה החתימה החברה את התובעת על הסכם לפיו תשלם החברה לתובעת סך של 1347 ₪ בנוסף לשחרור כספי גמל/מבטחים, ובכך יסתיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים ולתובעת לא יהיו עוד כל תביעות נגד החברה. ההסכם יכונה להלן "כתב הויתור".

5.     בתביעה זו תובעת התובעת פיצויי פיטורים מהחברה בגין תקופת עבודתה אצלה.

6.     השאלות הטעונות הכרעה הינן, זכאותה של התובעת לפיצויי פיטורים, מקום בו החברה הפסידה במכרז לאספקת שירותיה, אולם התובעת המשיכה לעבוד      באותו מקום עבודה כעובדת הזכיין החדש.
     כן עומדת לדיון שאלת תוקפו של כתב הויתור עליו חתמה התובעת, וגובה פיצויי הפיטורים אם ייפסק כי אלו מגיעים לה.

תמצית טענות הצדדים

7.     לטענת התובעת, בסוף שנת 2002 הפסיקה החברה את העסקתה לאחר שהפסידה      במכרז ולא הציעה לה עבודה חלופית ולפיכך יש לראותה כמי שפוטרה מעבודתה
והינה זכאית לפיצויי פיטורים.

התובעת לא ציינה בכתב התביעה כי חתמה על כתב ויתור והסתפקה באמירה כללית כי: "הוחתמה על כל מיני מסמכים שכלל לא הוסבר לה וכלל לא הבינה את תכנם" [סעיף 8 לכתב התביעה]. כן נמנעה התובעת לציין כי קיבלה בעקבות סיום עבודתה סך של 10,000 ש"ח ממבטחים, דבר אשר הודתה בו בשלב מאוחר יותר.
      באמור לעיל יש כדי לכרסם באמינותה של התובעת בעינינו.

8.     לטענת החברה, לתובעת הוצע מקום עבודה חלופי ללא כל פגיעה בתנאי עבודתה אך היא סירבה להצעה והעדיפה להישאר לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעסיק אחר. משכך, טוענת החברה, לא זכאית התובעת לפיצויי פיטורים אלא ממעסיקה האחרון לכשתפוטר. עוד טוענת החברה כי לפנים משורת הדין שוחררו לתובעת מלוא הסכומים שנצברו לטובתה במבטחים ויתרת הסכום במחלוקת הינה 3,695 ₪ בלבד.

נציין כי גם הנתבעת לא צרפה לכתב ההגנה את כתב הויתור ואף לא ציינה כי קיים מסמך כזה. כתב הויתור הוגש לראשונה במצורף לתצהיר מטעם החברה ואז גם עלתה לראשונה הטענה כי כתב הויתור מהווה סילוק של מלוא זכויות התובעת.הכרעה

האם זכאית התובעת לפיצויי פיטורים ?

9.     לאחרונה יצאו מספר הלכות מלפני בית הדין הארצי לעבודה, בהן נקבעה זכאותו של עובד, בעת החלפת ספקי שירות, לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם, הגם שהמשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי; ואלה דברי כבוד הנשיא אדלר בפרשת ?????÷? <> שירותים:

"יתכנו נסיבות בהן עובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, בעת החלפת ספקי שירות, ימצא זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם, וזאת על שום שרואים את החלפת ספקי השירותים כפיטורים. מבלי לקבוע רשימה סגורה של מקרים מעין אלה ניתן למנות את המקרים הבאים:

[א]      ספק השירות הקודם אינו מציע לעובד מקום עבודה חלופי סביר וממשי;

[ב]      נקבע בהסכם קיבוצי, כי כל ספק שירות נדרש לשלם לעובדיו פיצויי פיטורים עבור התקופה בה העסיקם. מכאן, כי העובד רשאי להמשיך את עבודתו במקום העבודה ואף על פי כן זכאי לפיצויי פיטורים מספק השירותים שהיה מעבידו הקודם. על מנת לממש אחריות זו של מעסיקים נקבע במקרים רבים כאלה, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה, כי המעסיק חייב להפריש כספים לקרן פנסיה עבור העובד. בדרך כלל הפרשה זו כוללת שני שליש מפיצויי הפיטורים הקבועים בחוק.

[ג]     יש חשש, כי ספק השירותים - המעביד החדש לא יעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת לזכייתו במכרז לאספקת שירותי ניקיון" (ההדגשות אינן במקור).

ובהמשך נפסק:

"צא ולמד, בענף הניקיון החלפת קבלנים הינה חזון נפרץ. בדרך כלל זוכות חברות הניקיון בעבודה באמצעות זכייה במכרז לתקופה מוגבלת. ככל שלא עולה בידי אותה חברה להמשיך ולזכות גם במכרז הבא הרי שהחברות מתחלפות. הנוהג המובן מאליו בענף הוא, כי במקום עבודה בו מתחלפים קבלני ניקיון, אחראי כל קבלן כלפי עובדיו לתקופה בה הוא סיפק את שירותי הניקיון במקום, ואינו אחראי לתקופות שלפני ואחרי תקופתו, לרבות אחריות לתשלום פיצויי פיטורים. הזכאות לפיצוי פיטורים קמה, איפוא, עם החלפת מתן השירות במקום העבודה." (ההדגשות אינן במקור)

[עדמ 1011/04, 1014/04 א. דינמיקה שירותים (1990) בע"מ - טטיאנה וורונין ואח', טרם פורסם, ניתן בתאריך 21/8/2005; ראו גם ע"ע 1099/02 מרחב אבטחה, שמירה, ניקיון ושירותים בע"מ - מתוקה דמארי ואח', טרם פורסם, ניתן בתאריך 2/1/2006; ע"ע 324/05 ריבה אצ'ילדייב - עמישב שרותים בע"מ, טרם פורסם, ניתן בתאריך 27/3/2006].

10.     הנה כי כן, במקרה דנן, בו מדובר בחברת כח אדם שסיפקה שירותי נקיון והפסידה את המכרז להמשך נתינתם, יש לראות בהחלפת ספקי השירותים כפיטורים והזכאות לפיצויי פיטורים קמה, איפוא, עם החלפת נותן השירות במקום העבודה. הגם שהתובעת ממשיכה לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, בעת החלפת ספקי השירות, קמה זכותה לקבל פיצויי פיטורים ממעסיקתה הקודמת.

11.     זאת ועוד, טענת החברה שהציעה לתובעת עבודה חלופית לא הוכחה בפנינו ולפיכך, גם לשיטת החברה, זכאית התובעת לפיצויי פיטורים.
     התובעת העידה בפנינו כי לא הוצעה לה עבודה חלופית. [עמ' 5 לפרוטוקול].
גם מעדותו של מר אדמון יונה, נציג ההסתדרות שזומן לעדות מטעם החברה, עולה כי לא הועלתה בפני העובדים הצעת עבודה חלופית [ עמ' 9 לפרוטוקול].
עדת החברה, גב' טבול אילנה, לא התייצבה להיחקר על תצהירה ומשכך, לא הוכיחה החברה טענתה בדבר הצעת עבודה חלופית.

12.     אשר על כן קובעים אנו כי בנסיבות העניין עקב הפסד המכרז מצד החברה ומשלא הוצעה לתובעת הצעת עבודה חלופית קמה לתובעת זכות לקבל מהחברה פיצויי פיטורים.

האם יש ליתן תוקף לכתב הויתור עליו חתמה התובעת?

13.     כאמור לעיל, התובעת חתמה על כתב ויתור (שאינו נושא תאריך) בו התחייבה כי כנגד שחרור כספי גמל/מבטחים וכנגד קבלת סכום נוסף של 1347 ₪ מהחברה, לא יהיו לה עוד כל טענות ותביעות כנגדה.           


14.     בעניין דומה פסק בית דין זה (כב' השופטת ע. ורבנר) :

"בדב"ע נב/3-217 מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי ואח' נ. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ פד"ע כז' 3 בעמ' 34-35 סוכמו בקצרה הקריטריונים בנוגע לכתבי ויתור ולתוקפם.ב

בפסק דין זה חוזר בית הדין הארצי ומדגיש כי אין לוותר על זכויות שנקבעו בחוקי מגן כגון חוק שעות עבודה ומנוחה או חוק חופשה שנתית וכד' וכי המגמה הכללית במשפט העבודה הינה לצמצם את המקרים שבהם יינתן תוקף לכתב ויתור ועל כן גם נחקק סעיף 29 לחוק פיצויי פיטורין המתנה את תוקפו של צו סילוק ופשרה בתנאים מסוימים.ו

באותו פסק דין חזר בית הדין על ההלכה כי אין נפקות לכתבי ויתור כאשר העובדים אשר חתמו עליהם לא קיבלו חשבון מפורט בדבר הסכומים המגיעים להם בסילוק תביעותיהם.נ

על מנת שינתן תוקף לכתב ויתור על בית הדין לבדוק את שלושת התנאים הבאים:

א.     הזכויות שעליהן ויתר העובד היו ידועות לו. תנאי זה מתמלא אם העובד חתם על כתוב הוויתור לאחר הגשת כתב התביעה, שכן ידע על קיומה (לטענתו) של עילת התביעה;

ב.     נמסר למערער לפני חתימתו על כתב הסילוק, חשבון ברור ומובן של הסכומים שקיבל ו/או הפוליסות שהועברו לו;

ג.     כתב הסילוק ברור וחד משמעי.ב

בענייננו לא התמלאו התנאים על מנת שהמסמך נ/1 יהווה כתב ויתור של התובעת על זכויותיה, נציין כי אף עדת הנתבעת 1, הגב' אילנה סקיף העידה כי אין לה מושג מה סכומי הכסף שנצברו לתובעת בקופות..."

[עב' 4027/02 טרקאין וורקאנטפו זהבה נגד כפיר חברה לניהול שירותי נקיון ואחזקה בע"מ ונגד. איי. אס. אס-אשמורת בע"מ, לא פורסם, פס"ד מיום 27/12/04]

החלטתו של בית הדין באותו העניין הייתה כי ההסכם אינו עומד בקריטריונים של כתב ויתור כפי שהותוו בפסיקת בית הדין ובוודאי שאינו מהווה כתב קבלה ושחרור לצורך קבלת פיצויי פיטורין.


15.          גם בענייננו לא התמלאו התנאים על מנת שההסכם עליו חתמה התובעת יהווה כתב ויתור תקף של התובעת על זכויותיה.
התובעת לא ידעה מהם הסכומים המגיעים לה ועל מה מוותרת היא למעשה בחתימתה על כתב הויתור. אף אם ידעה כי יש בחתימה משום ויתור על חלק מהסכומים המגיעים לה, וסביר בעיננו שכך הוא לנוכח עדותו של מר אדמון יונה, לא יכלה התובעת לדעת שיעורם של הסכומים המגיעים לה, שיעורם של הכספים שתקבל ממבטחים ואת הסכום המדוייק עליו היא למעשה מוותרת.

אשר על כן, איננו נותנים תוקף לכתב הויתור ואנו קובעים כי על החברה לשלם לתובעת הפרש פיצויי פיטורים ששיעורו יידון להלן.

שיעור פיצויי הפיטורים

16.     התובעת עבדה בנתבעת במשך שבע שנים וארבעה חודשים. התובעת הינה עובדת על      בסיס שעה ועל כן שכרה הקובע הינו ממוצע שכרה בשנת עבודתה האחרונה.
     על פי תלושי השכר שהוגשו לתיק, שכרה הממוצע הינו של 2,984 ₪ לחודש.      

17.     התובעת הצהירה כי ההפרשות למבטחים מכסות 72% מסכום פיצויי הפיטורים לכל התקופה למעט חצי שנה או שנה ראשונה בה לא היו הפרשות (ר' סעיפים 5 ו-7 לתצהיר התובעת ור' גם סע' 5 ו-7 לכתב התביעה).
     משכך, משאין חולק כי לתובעת הופרשו הפרשות למבטחים וכי אף קיבלה ממבטחים סך של 10,000 ש"ח, ולפי האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים מיום 30.6.1998, זכאית התובעת להפרש פיצויי פיטורים לפי החישוב כדלקמן:

     פיצויי פיטורים בשיעור 100% עבור השנה הראשונה בה לא היו הפרשות למבטחים (הנתבעת לא הוכיחה ההיפך): 2,984 ש"ח.
הפרש פיצויי פיטורים בשיעור 28% למשך 6 שנים ו-4 חודשים לפי בסיס 2,984 ש"ח: 5,292 ש"ח.
סה"כ הפרש: 8276 ש"ח.
18.     החברה טענה כי התובעת קיבלה, בנוסף לשחרור הכספים ממבטחים, סכום נוסף של 1347 ש"ח כנגד חתימתה על כתב הויתור וכי יש לקזז סך זה מיתרת הפיצויים המגיעה לה. החברה לא המציאה כל אסמכתא בדבר התשלום. התובעת, מצידה, הכחישה קבלת הסכום, אם כי, גרסתה בעניין זה מפוקפקת בעינינו.
     
גם אם קיבלה התובעת סך זה, אין לדעת כנגד מה ניתן, ויתכן שכנגד זכויות אחרות שהגיעו לתובעת כמו, למשל, הפרש תגמולים שלא הועברו למבטחים בראשית תקופת עבודתה. יצויין, כי התובעת הגישה תביעה ראשונה כנגד החברה באמצעות ההסתדרות ושם נתבע סך דומה של 1368 ש"ח כתגמולים המגיעים לתובעת. מכל מקום, משאין הוכחה כי הסכום שולם ומשאין לדעת כנגד מה שולם, אין מקום לקזזו מפיצויי הפיטורים המגיעים לתובעת.

19.     לסיכום, החברה הנתבעת תשלם לתובעת הפרש פיצויי פיטורים בסך של 8276 ש"ח.
          סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.8.02 ועד ליום התשלום בפועל.
          כמו כן תשלם החברה לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. התשלום יבוצע תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.

20.     הצדדים רשאים לערער על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 ימים מתאריך המצאת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקן עבודה

 2. סרבני עבודה

 3. רציפות בעבודה

 4. התנכלות בעבודה

 5. מתח מתמשך בעבודה

 6. שיבוץ מחדש בעבודה

 7. עבודה פרטית נוספת

 8. עבודה ברוחות חזקות

 9. יחסי עבודה משולשים

 10. ביטול עבודות נגרות

 11. שמירת רציפות בעבודה

 12. קרבה משפחתית בעבודה

 13. ביטוח מעילות עובדים

 14. חוק פיקוח על העבודה

 15. אי הגעה בזמן לעבודה

 16. הפסקה בעבודה לפי חוק

 17. מכתב סיום עבודה בהסכמה

 18. תשלום על עבודות אחזקה

 19. תביעה על עבודות נגרות

 20. החלקה על הרצפה בעבודה

 21. תשלום על הפסקה בעבודה

 22. אי הגעה לעבודה עקב גשם

 23. שחרור עובד מעבודה בשבת

 24. עבודות הטיית נהר הירדן

 25. מאמרים בנושא יחסי עבודה

 26. יחסי עבודה ברשות השידור

 27. תביעה להשבת עובד לעבודה

 28. אי תשלום על עבודת תיקון

 29. חסימת כניסה למקום עבודה

 30. פיקוח על שיטת עבודה בטוחה

 31. אי חזרה לעבודה לאחר חל"ת

 32. פקודת מחלקת העבודה, 1943

 33. היעדרות מעבודה בשעת חירום

 34. הצעת חוק שעות בשבוע עבודה

 35. אי תשלום על יום עבודה מלא

 36. ערעור על החזרת עובד לעבודה

 37. הזמנת עבודת תכנון אדריכלית

 38. הפסקת עבודה בגלל חוסר התאמה

 39. חוק שירות עבודה בשעת חירום

 40. מצלמות נסתרות במקום העבודה

 41. מכתב הפסקת עבודה רטרואקטיבי

 42. בקשה מעובד לבצע עבודה חריגה

 43. זכויות עובד במקום עבודה חרדי

 44. זניחת עבודה עקב טיפולי פוריות

 45. אי הודעה לעובד על תנאי עבודתו

 46. נוכחות במקום העבודה בלי לעבוד

 47. דיילת בדיוטי פרי - יחסי עבודה

 48. הפסקת עבודה של בעלים של קו חלוקה

 49. איחורים לעבודה עקב טיפולי פוריות

 50. המשך עבודת עובד אצל הזכיין החדש

 51. מחלוקת לגבי תקופת העבודה של עובד

 52. תביעה לתשלום זכויות בסיום העבודה

 53. הפסקות עבודה לצורך סידורים אישיים

 54. מחלוקת לגבי נסיבות סיום יחסי עבודה

 55. ביצוע עבודות שלא כלולות בהצעת מחיר

 56. שינויים בתנאי העבודה - ארוחות צהריים

 57. זכויות הורה שוויון ההזדמנויות בעבודה

 58. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007

 59. חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

 60. מתן הזדמנות למזמין עבודה לבצע תיקונים

 61. פריחה של עובד עקב רגישות לסביבת העבודה

 62. כניסת עובד למאגר מידע שלא לצורכי עבודתו

 63. תיקון טעות בפסק דין בית הדין הארצי לעבודה

 64. תביעה לתשלום זכויות בגין עבודת התובע וסיומה

 65. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

 66. הגשת תביעה לאחר כ- 7 שנים ממועד סיום העבודה

 67. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

 68. מה היו נסיבות סיום יחסי העבודה בין הצדדים ?

 69. טענה כי נפלה קורבן ליחס משפיל ומזלזל מצד מנהל העבודה

 70. תקנות שירות עבודה בשעות-חירום (מתנדבים), תשל''ד-1973

 71. התבקש ע"י מנהלו להזיז ארונות במשרד - עבודה שהינה חריגה

 72. תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (תשלום גמול), תשל''ו-1976

 73. מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור

 74. כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982

 75. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס''א-2001

 76. תביעה בגין עבודות פירוק ריצוף והתקנת ריצוף חדש בחדר אמבטיה

 77. תביעת התובע לתשלום זכויות סוציאליות בגין עבודתו בנתבעת וסיומה

 78. תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס''ב-2002

 79. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ''ז-1986

 80. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשס''ד-2003

 81. נוהל למתן תמיכות מאת משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור מוכרים, למוסדות נתמכים ולבודדים

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), תשל''ד-1973

 83. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה), תשל"ד-1973

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון