הלנת שכר ברשויות המקומיות

להלן החלטה בנושא הלנת שכר ברשויות המקומיות:

החלטה

     אתמול, ו' בטבת התשס"ז (27.12.2006) התקיימה בפני ישיבת דיווח נוספת בהליך זה, במסגרתה עמדנו על ההתקדמות בפתרון בעיית הלנת השכר ברשויות המקומיות ובמועצות הדתיות, כדלקמן:

1.     ההתקדמות בתשלום שכר עובדי הרשויות המקומיות - 11 רשויות נוספות שילמו שכר מולן לעובדים -
     במסגרת ישיבת הדיווח הקודמת, התבשרנו על תשלום שכרם של עובדי 23 רשויות מקומיות מתוך הרשויות בהן נותרה בעיה של הלנת שכר, כמפורט בהחלטה מיום 20.12.2006. באותה החלטה עמדנו על כך שהלנת השכר נמשכת במספר מצומצם של רשויות מקומיות "חריגות", לגביהן הודיע משרד הפנים כי יציג מתווה כולל להבאת הרשות.
הדיווחים שהועברו לבית הדין מטעם הצדדים ונציגי המדינה עובר לישיבת הדיווח אתמול ודברי הצדדים ונציגי המדינה במהלך הישיבה מלמדים, כי במרוצת השבוע החולף, שולם שכר עובדי 11 רשויות נוספות עד לחודש אוקטובר (כולל). מדובר ברשויות אלה: יסוד המעלה, קלנסוואה, ריינה, כפר כנא, עילבון, אליכין, מג'אר, סכנין, עמנואל, קציר חריש (שולם 64% משכר אוקטובר), ערערה בנגב (על פי הצהרת ראש הרשות).

2.      טיפול משרד הפנים ב"רשויות החריגות" -
     בכל הנוגע ל"רשויות החריגות" בהן קיים חוב שכר לעובדים, הציגו נציגי המדינה מתווה לפתרון עתידי של בעיות הרשויות, כדלקמן:
א.     כפר מנדא - שדרוג תוכנית הבראה.
ב.     ראמה - שדרוג תוכנית הבראה. קיום שימוע לראש הרשות על מנת לשקול האם יש צורך במינוי וועדת חקירה לבדיקת תפקוד הרשות.
ג.     באקה-ג'ת - ראש הרשות ומועצתה פוזרו ומונתה וועדה ממונה. תוכנית הבראה שגיבשה הרשות נבדקת על ידי משרד הפנים. לאחר אישור תוכנית הבראה ועם ההתקדמות ביישום אבני הדרך שבתוכנית, יועברו לרשות סכומי סיוע נוספים.
ד.     ירכא - שדרוג תוכנית הבראה. קיום שימוע לראש הרשות על מנת לשקול האם יש צורך במינוי ועדת חקירה לבדיקת תפקוד הרשות.
ה.     כפר קאסם - לרשות מונה לאחרונה חשב מלווה. שדרוג תוכנית הבראה.
ו.     נחף - פוזרה מועצת הרשות. מונה חשב מלווה. שדרוג תוכנית הבראה.
ז.     טייבה - בימים אלה ממונה ועדת חקירה לבדיקת תפקוד הרשות. משרד הפנים בוחן את גרעון הרשות ומקורו על מנת ליצור בסיס לבחינת מתווה להבראת הרשות.

3.     לישיבת הדיווח זומנו ראשי הרשויות, גזברים וחשבים ממונים של הרשויות כפר יאסיף, ראמה וטייבה. זאת, נוכח נתונים באשר להלנת שכר מתמשכת ברשויות אלה ועיקולים בסכומים גבוהים על חשבונותיהן. מדברי פרנסי רשויות אלה בפני בית הדין, עלו הנתונים הבאים:
א.     כפר יאסיף - ברשות כ - 50 עובדים מוניציפאלים ועוד כ - 50 גימלאים בפנסיה תקציבית. לרשות אושרה תוכנית הבראה על ידי משרד הפנים בשלהי שנת 2004, ובחודש פברואר 2005 נחתם הסכם קיבוצי למימוש חלק התוכנית שעניינו בעובדים, עם ההסתדרות. בהתאם להסכם, פוטרו כ - 80 עובדים מוניציפליים בסמוך לחתימתו ללא שננקטו הליכים משפטיים בעניין. גביית הארנונה ברשות נמצאת במגמת עליה ועומדת לעת הזו על כ - 50%. הרשות חבה לעובדיה תשלום שכר בגין 6 חודשים, בין היתר, משלא ניתן לה אשראי מבנק אוצר השלטון המקומי. בעניין זה ציין מר בלניקוב, כי התגלעה בין הבנק לבין משרד האוצר מחלוקת על תנאי העמדת האשראי לרשויות. עוד הוסיף מר בלניקוב, כי מדובר ברשות העושה מאמץ לשתף פעולה עם דרישות משרד הפנים.
ב.     ראמה - הרשות מונה כ - 8,000 תושבים ומועסקים בה כ - 19 עובדים מוניציפאלים. חובות השכר של הרשות לעובדיה הינם בגין שבעה חודשי עבודה. תוכנית הבראה שאושרה לרשות במהלך 2004, לא יושמה. ביולי 2006 נחתם הסכם קיבוצי להבראת הרשות עם ההסתדרות, במסגרתו פוטרו 20 עובדים, ו - 13 עובדים פרשו לגימלאות. זאת, לצד קיצוץ היקפי משרות. לרשות חובות כבדים לנושיה.
מר בלניקוב ציין, כי במרוצת שנה זו הועברו לרשות מענקי איזון בסך 5.8 מליון ש"ח, אולם הרשות אינה עומדת באבני הדרך שהותוו להבראתה. לפיכך, יוזמן ראש הרשות לשימוע במשרד הפנים על מנת לשקול מינוי וועדת חקירה לבדיקת תפקוד הרשות או נקיטת אמצעים אחרים.
ג.      טייבה - העיר טייבה מונה כ- 34,000 תושבים. בעירייה מועסקים כ- 150 עובדים מוניציפאלים ועוד כ - 150 עובדי חינוך. לעירייה חובות כבדים לגורמים שונים בסכום כולל העולה על 120 מליון ש"ח. בכלל זה, בא חוב העירייה לעובדיה בגין אי תשלום שכר (נטו), בסכום העולה על 14 מליון ש"ח. מדובר בחוב שכר בגין מספר רב של חודשים, שלגבי עובדים מסויימים מגיע לשנים עשר חודשי חוב. לאחר תקופה בה היתה העירייה מצויה בהסדר נושים ששיפר את מצבה האקטוארי, שב מצבה הכספי של העירייה והתדרדר בשנים האחרונות. ושוב, כיום מוטלים על חשבונות הרשות עיקולים כבדים ומתנהלים כנגדה הליכי הוצאה לפועל. מן הדיווח עולה, כי קיים חשש ממשי לאי סדרים בניהול הרשות בעבר, חלקם נבדקים על ידי משרד מבקר המדינה. בכלל זה, הטעים ראש העיר המכהן, מר עבד אל חכים חאג'-יחיא, כי 40 מיליון שקלים מחובות העירייה, מקורם בפסקי דין שניתנו כנגדה במעמד צד אחד, בשל מחדל אי הגשת כתבי הגנה בשלהי כהונתו של ראש העיר הקודם. מר חאג' יחיא ציין, כי העירייה הגישה בקשה לביטול פסקי הדין וחזקה על הערכאות השונות שתיתנה דעתן לנסיבות החריגות של מתן פסקי דין אלה.
     נציגי ההסתדרות ובכלל זה יושבת ראש ועד העובדים בעירייה, הגב' סלווה מסאורה טענו, כי אין ליתן יד למציאות בה מולן שכר עובדים משך חודשים ארוכים. הגב' מסאורה ציינה, כי שביתות בהן נקטו העובדים בעבר ובמהלך שנה זו לא קידמו את בעיית הלנת שכרם. לטענתה, העובדים שנקטו בצעדים ארגוניים אף "נענשו" על דרך הלנת שכר ממושכת בהשוואה לעובדים אחרים בעירייה.
מנכ"ל משרד הפנים עמד על חומרת מצבה האקטוארי של עיריית טייבה ועל כך שתוכנית ההבראה שגובשה על ידי העירייה אינה מקובלת על משרד הפנים והעירייה לא הסכימה לקבל על עצמה עקרונות שגובשו ברשויות אחרות. בעמדת נציגי המדינה צויין, כי בימים אלה ממונה ועדת חקירה לבדיקת תפקוד העירייה וכי משרד הפנים בוחן את גרעון הרשות ומקורו, על מנת ליצור בסיס לבחינת האפשרויות להבראתה.
     על פני הדברים נראה, כי מצבה האקטוארי החמור של הרשות מצריך נקיטת צעדים על ידי הרשות, לצד גיבוש מתווה ספציפי להבראתה על ידי משרד הפנים. בכלל זה, יש לשקול הסדר נושים וולונטרי או בפיקוח בית המשפט, כאמצעי להתגבר על היקף חובות הרשות.

ד.     מן הדברים שהובאו בפנינו ניכר, כי משרד הפנים - אף שאינו מעסיקם של עובדי הרשויות - מייחס חשיבות רבה לסוגיית הפיקוח והבקרה על הרשויות המקומיות ונוקט במקרים המתאימים פעולות כ"רגולטור". יש לקוות שמאמצים אלו ישאו פרי ויביאו, בין השאר, למניעת הישנות תופעת הלנת השכר ברשויות המקומיות.
לא למותר לציין, כי אף נציגי ההסתדרות הביעו נכונות להגיע להסכמים קיבוציים מיוחדים נוספים, כחלק מתרומת העובדים להבראת הרשויות "החריגות". זאת, בכפוף לכך שהדבר יעשה כחלק ממהלך כולל שיבטיח את אי הישנות תופעת הלנת השכר ברשויות.

4.     מתווה הבראת הרשויות ה"חריגות" והמשך תשלום שכר העובדים -

א.      אשר לרשויות הנזכרות בסעיפים קטנים א - ז לסעיף 2 להחלטה זו,
ולרשויות אחרות שימצא משרד הפנים לפעול בעניינן, ידווחו נציגי המדינה, עד ליום 08.01.07, על ההתקדמות ביישום המתווה שגובש לכל אחת מן הרשויות ו/או על יישום אמצעים נדרשים אחרים. בתוך כך, יפורטו האמצעים שננקטו עד כה ומועד ביצועם.
בכלל זה ידווח, לאילו רשויות אישר משרד הפנים תוכנית הבראה חדשה או שדרוג תוכנית הבראה שגיבשה הרשות; באילו רשויות (נוספות על אלו שבן דווח בעבר על מינוי חשב מלווה) מונה חשב מלווה או חשב מלווה בעל סמכויות מוגברות לחצי שנה; באילו רשויות פוזרה מועצת הרשות או הועבר ראש הרשות מתפקידו ומונו וועדות למילוי תפקידי מועצת הרשות וראשה; רשויות בהסדר נושים על פי סעיף 146א לפקודת העיריות, וכל כיוצא בזה.     ב.     לדברינו בסעיף זה נוסיף, כי נוכח אי ודאות ביחס לנתונים שבפנינו
באשר למספר רשויות נוספות, יתכן כי על משרד הפנים לבחון מתווה אף לפתרון בעיותיהן. מדובר ברשויות אלו: חורפיש, עיר הכרמל, בסמת - טבעון, דבוריה - סוגיית הלנת שכר עובדי חינוך. עד ליום 08.01.07, יגישו נציגי המדינה דיווח אף באשר למתווה המוצע על ידי משרד הפנים ביחס לרשויות אלה.

ג.     לבסוף נציין, כי במסגרת ישיבת הדיווח הועלתה סוגיית מתן האשראי לרשויות על ידי בנק אוצר השלטון המקומי (סוגייה זו הועלתה בין היתר על ידי ראש הרשות כפר יאסיף). סוגיה זו לא זכתה לליבון הדרוש במהלך הדיון. לפיכך, נציגי המדינה יפרטו, עד ליום 08.01.07, את מהות הבעיה ואת הנעשה לפתרונה.

5.     ראשי הרשויות שבסעיף 2 להחלטה זו, גזבריהן וחשביהן המלווים (ככל שמונו), יגישו, עד ליום 08.01.07, תצהיר, מאושר על ידי עורך דין, בנוסח התצהיר שצורף כנספח להחלטה מיום 12.12.07, ואשר מצורף אף להחלטה זו. זאת כדי שניתן יהא לאמוד, האם חלה התקדמות בתשלום חוב השכר לעובדיהן.
     אף הרשויות שלהלן, חבות בהגשת תצהיר כאמור, משקיימת אי וודאות באשר לתשלום השכר לעובדיהן: טובא - זנגריה, חורפיש, בסמת - טבעון, עיר הכרמל, פקיעין, ערערה שבנגב, דבוריה - לגבי עובדי החינוך.
מרכז השלטון המקומי ימציא החלטה זו לרשויות שבסעיף 2 ובסעיף זה, והרשויות ימציאו תצהיריהן לבית הדין באמצעות מרכז השלטון המקומי.
     
6.     בהודעתה מיום 26.12.2006, ציינה המדינה כי ייאספו בהקדם נתונים עובדתיים בעניין "שימושים זרים" בכספי הבראה או בכספים "מיועדים" ויישקל כיצד לפעול במקרים אלה. הוסיפה המדינה, כי עם השלמת מלאכת האיסוף, יבחנו הנתונים ותגובש עמדה בדבר האכיפה המתאימה באותם מקרים לרבות שקילת החלופה הפלילית. המדינה תמציא לבית הדין, עד ליום 08.01.2007, את תמצית הנתונים אשר רוכזו על ידה בעניין זה, ותודיע האם עד למועד הדיווח התקבלה החלטה בדבר נקיטה בצעדים פליליים במקרים המתאימים ביחס למאן דהוא.
7.      לישיבת הדיווח הבאה, יתייצבו ראשי הרשויות, הגזברים והחשבים המלווים של הרשויות עיר הכרמל וחורפיש.

8.      קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות (להלן - הקרנות)

א.     מסד הנתונים - ביום 10.12.07 הוציא מלפניו מר רני פינצי, מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, חוזר לרשויות המקומיות ובו דרישה להמצאת נתוני חובותיהן לקרנות, תוך 21 ימים. בהתאמה, הנחה הממונה על שוק ההון הביטוח והחסכון, מר ידין ענתבי, את הקרנות להיערך לפניית הרשויות המקומיות, לצורך גיבוש נתוני החובות. אף בית הדין הורה את הרשויות בהחלטתו מיום 11.12.06 להמציא את הנתונים.
בהמשך לאמור, ימציא משרד הפנים לבית הדין, עד ליום 08.01.07, ריכוז מפורט של נתוני החובות לקרנות בכל רשות, כפי העולה מדיווחי
הרשויות המקומיות.

ב.     נציגי המדינה ונציגי ההסתדרות יגישו לבית הדין, עד ליום 08.01.07, כל אחד מטעמו, מתווה לפתרון סוגיית פירעון חובות הרשויות לקרנות. כן יבואו נציגי המדינה וההסתדרות בדברים, כדי לבחון האם ניתן להצביע על חלקים דומים במתווה המדינה ובמתווה ההסתדרות.

9.     מועצות דתיות

א.     מבנה תקצוב המועצות הדתיות - כב' השר יצחק כהן, האמון על שירותי הדת במשרד ראש הממשלה, נטל חלק בישיבת הדיווח שהתקיימה היום. השר עמד על הסוגיות הבעייתיות במבנה תקצוב המועצות הדתיות, ובכלל זה חזר והטעים, כי תקצוב המועצות הדתיות על ידי הרשויות המקומיות בשיעור של 60%, עומד ביסוד אי הסולבנטיות המתמשכת במועצות הדתיות. זאת, משרשויות מקומיות רבות חדלות מהעברת חלקן בתקציב המועצות הדתיות. כב' השר ציין כי לטווח הארוך, רווח והצלה למועצות הדתיות ולעובדיהן, יעמוד רק על ידי שינוי מבנה תיקצוב המועצות הדתיות, באופן שהתקציב המועבר מן המדינה יעמוד על 75% מתקציב המועצות הדתיות ויתרת התקציב תועבר מן הרשות המקומית.
מדברי השר כהן בפנינו עלה, כי לימים הקרובים מזומן דיון בסוגיית שינוי מבנה תקצוב המועצות הדתיות. על משתתפי הישיבה ימנו, כפי הנראה, השר כהן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר מר קובי הבר, המנהל הכללי של משרד הפנים מר רם בלניקוב, הגב' מיכל צוק מאגף התקציבים באוצר ומר קובי שלום עוזר שר האוצר.

נציגי המדינה יגישו, עד ליום 08.01.07, העתק מסיכום הדיון האמור, ובתוך כך, יביאו בפני בית הדין את המסקנות שעלו הימנו.

ב.     השר כהן ומר שפיגלר עמדו על כך, שבטווח הקרוב נדרשות תוכניות הבראה למועצות הדתיות, וכי בשלב זה הוקצה לשם כך תקציב בן 90 מליון ש"ח, אשר חלקו הועבר למועצות כמקדמות לסייע בידן לשלם שכר עובדיהן.
נציין, כי להודעת המדינה צורפה טיוטת מתווה כללי לתוכניות הבראה למועצות הדתיות, אך לא הוצגו תוכניות הבראה פרטיקולריות.

מר שפיגלר, על דעת השר כהן, הודיע כי יגיש לבית הדין, עד ליום 08.01.07, תכנית הבראה מגובשת למועצה דתית אחת.

ג.     נוסיף, כי מר בר דויד, יושב ראש הסתדרות המעו"ף, ציין כי ההסתדרות
תהא נכונה להירתם לגיבוש הסכם קיבוצי למימוש תוכניות הבראה במועצות הדתיות, אך זאת, רק כחלק ממהלך כולל, ארוך טווח ויסודי, להסדרת עניינן של המועצות הדתיות, באופן שיבטיח כי תופעת הלנת השכר בהן לא תשנה.

ד.     תנאי להבראת המועצות הדתיות, הוא איסוף נתוני אמת עדכניים על מצבת עובדיהן, חובותיהם וכל כיוצא בזה.
לאור האמור, פנה מר שפיגלר, במסגרת חוזר מיום 12.12.07, בדרישה למועצות הדתיות להמציא נתונים רלוונטיים ועדכניים לידיו. אף בית הדין הוציא מלפניו החלטה בעניין זה ביום 24.12.07.

מר שפיגלר ימציא לבית הדין, באמצעות פרקליטות המדינה, עד ליום 08.01.07, ריכוז מסודר ובהיר, של כלל הנתונים שהתקבלו מן המועצות הדתיות. בכלל זה, יומצאו נתונים בדבר תקציב כל מועצה ומועצה; חובות השכר שנותרו בכל מועצה (לאחר העברות הכספים מן השבועות האחרונים), תוך פירוט היקף החוב ומספר החודשים בגינם נוצר; נתונים בדבר מצבת העובדים בפועל בכל מועצה והתקינה המאושרת לה. לבסוף תומצא טבלת מועצות דתיות אשר עדיין חשבונותיהן מוטלים תחת עיקולים.
     
ה.     אנו שבים וקוראים לבעלי התפקידים הצריכים לעניין במשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הפנים למצוא פתרון כולל, בדרך זו או אחרת, לסוגיית תקצוב המועצות הדתיות ולהביא הצעה לפתרון ארוך טווח, בפני הממשלה, להכרעתה.

10.     עד ליום 03.01.07, תגיש ההסתדרות את הנתונים המעודכנים שבידיה על חובות השכר ברשויות המקומיות עד לחודש נובמבר (כולל). עם קבלת נתוני ההסתדרות, יוציא בית הדין מלפניו החלטה המורה לפרנסי הרשויות בהן קיימת הלנת שכר לטענת ההסתדרות, להמציא תצהיר בדבר תשלום שכר העובדים.

11.     עד ליום 08.01.07, תגיש ההסתדרות את נתוניה בדבר חובות השכר שנותרו במועצות הדתיות.

12.     נציגי המדינה ימציאו, עד ליום 08.01.07, נתונים חדשים באשר להעברת כספים לרשויות המקומיות ולמועצות הדתיות לשם סיוע בתשלום שכר עובדיהן.

13.      ישיבת דיווח נוספת תתקיים בפני ביום כ' בטבת התשס"ז (10.01.07) בשעה 10:00. לישיבה מוזמנים להתייצב נציגי הצדדים ונציגי המדינה ובהם, מר קובי הבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מר רם בלניקוב המנהל הכללי של משרד הפנים ומר מאיר שפיגלר, המנהל הכללי של הרשות הארצית לשירותי דת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון