דחיית בקשה למתן חשבונות

בדרך כלל החלטה בדבר דחיית מתן סעד למתן חשבונות מהווה "פסק דין" הניתן לערעור, עם זאת, החלטה השוללת סעד כלשהו אשר התבקש בכתב התביעה תיבחן לאור מהות התביעה - הסעדים העיקריים בה והסעדים הטפלים לה, תרומת הסעד המבוקש לפתרון המחלוקת העיקרית בתיק והתנהלות הצדדים להליך.

להלן פסק דין בנושא דחיית מתן סעד למתן חשבונות:

פסק דין

השופטת נילי ארד

1.     במהלך בירור תובענה שהגישה המערערת (להלן: גב' לוי) נגד המשיבה (להלן: החברה) דחה בית הדין האזורי בקשה שהגישה גב' לוי לסעדים של מתן חשבונות והשבת מסמכים שנטלה ממנה החברה. על החלטת בית הדין האזורי הגישה גב' לוי ערעור לבית דין זה.
רשמת בית דין זה, השופטת לאה גליקסמן קבעה בהחלטתה כי הערעור שהגישה גב' לוי לא יתקבל לרישום. זאת, מן הטעם שהחלטת בית הדין האזורי הינה "החלטת ביניים" הטעונה רשות ערעור, ואין היא "פסק דין" הניתן לערעור בזכות. על החלטת הרשמת הגישה גב' לוי את הערעור שלפנינו.

ההליכים בבית הדין האזורי

2.     גב' לוי הגישה לבית הדין האזורי בתל אביב תביעה נגד החברה שכותרתה "מתן חשבונות, כספית וצווי עשה" וענינה בזכויות המגיעות לה, לטענתה, בגין תקופת עבודתה בחברה. בסעיפים 17-18 לכתב התביעה התבקש בית הדין האזורי להורות לחברה למסור לגב' לוי "חשבונות מפורטים ומדויקים אודות העמלות המגיעות לתובעת מהנתבעת, מלווים במסמכים אודות כל העסקאות שהיו בטיפולה של התובעת בתקופת עבודתה עבור הנתבעת, ההכנסות שנבעו מהן והתשלום לספקי שירותי התיירות בגינם, וזאת על מנת שניתן יהא לחשב את רווחיותן". בנוסף, התבקש בית הדין האזורי להורות לחברה להשיב לגב' לוי "את כל המסמכים שניטלו ממנה".

ההחלטה לגילוי מסמכים
3.     במסגרת הליכים מקדמיים של בירור התובענה הגישה גב' לוי בקשה לפיצול דיון באופן שיידונו תחילה הסעדים למתן חשבונות והשבת המסמכים שניטלו ממנה. בהחלטה מיום 5.4.05 דחה בית הדין האזורי בקשתה זו תוך שקבע כי פיצול הדיון יעכב את בירור התובענה וכי ניתן לקבל את המידע המבוקש במסגרת בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי (הרשמת רוית צדיק; בש"א 3315/05; עב' 9835/04).
הליכי גילוי המסמכים בנוגע לסעד של מתן חשבונות והשבת מסמכים, עברו גלגולים שונים של בקשות, החלטות רשמת וערעורים עליהן. בסופו של יום הוסכם בין הצדדים כי יוגש "תצהיר משלים מפורט מטעם המשיבה" המתייחס לקיומם של המסמכים המבוקשים בכתב התביעה וככל שקיימים "יגולו וימסרו לעיון ב"כ המערערת".

ההחלטה מושא הערעור
4.     במהלך בירור התובענה הוסיפה גב' לוי וביקשה לרשום את הסעדים המבוקשים בתביעה כפלוגתאות. בקשתה זו נדחתה (סגנית הנשיא אורלי סלע; עב' 9835/04) בהחלטה מיום 5.11.07 בה נקבע כך:

      " משהסעדים המבוקשים בסע' 17-18 הינם סעדים שיש לדון בהם במסגרת הליכים מקדמיים ומשאכן הוגשו בקשות מקדמיות, ניתנה בהן החלטה ואף הוגש על ההחלטות (בחלקן) ערעור וגם בערעור ניתן פסק דין, הבקשה נדחית".

במאמר מוסגר ולשם הסדר נציין, כי בקשה נוספת שהגישה גב' לוי לפיצול סעדים בהתבסס על הסעדים המבוקשים בכתב התביעה, נדחתה לאור החלטת בית האזורי מיום 5.11.07 (בש"א 8439/07; סיגל דוידוב מוטולה).

הערעור על החלטת בית הדין האזורי והחלטת הרשמת

5.     גב' לוי הגישה ערעור על החלטת בית הדין האזורי שלא להתיר רישום הסעדים המבוקשים בסעיפים 17-18 לכתב התביעה כפלוגתאות. בהתייחס לערעור זה הורתה רשמת בית דין זה בהחלטה מיום 4.12.07 כך: "לאחר עיון בהודעת הערעור ובנספחיה, נראה לי כי ההחלטה מושא הערעור היא בגדר 'החלטה אחרת' ולא בגדר פסק דין, כך שהיה על המערערת להגיש בקשת רשות ערעור בתוך המועד להגשת בקשת רשות ערעור. בשלב זה, לא יתקבל הערעור לרישום. ככל שתתקבל עמדת המערערת, ייחשב היום כמועד הגשת הערעור. המערערת רשאית להגיב לעניין זה בתוך 7 ימים". בהחלטתה מיום 18.12.07 התבקשה גם תגובת החברה "אם ההחלטה מושא הערעור היא בגדר 'החלטה אחרת' או 'פסק דין' ".

6.     בהחלטתה מיום 3.2.08 הגיעה הרשמת למסקנה כי "בנסיבות המקרה הספציפי הנדון" החלטת בית הדין האזורי הינה 'החלטה אחרת' ולא 'פסק דין' ועל כן היא "ניתנת לערעור ברשות בלבד". ומשכך הוא לא התקבל הערעור לרישום. טעמיה של הרשמת היו בעיקרם אלה:
·     "כעיקרון, צודקת המבקשת כי דרישה למתן חשבונות היא עילת תביעה עצמאית, וכי החלטה הדוחה תביעה זו היא פסק דין חלקי. אולם, במקרה הנדון, במהלך ההתדיינות בבית הדין האזורי נעשה למעשה 'שינוי חזית', כאשר נקבע כי עילות תביעה אלה יידונו במסגרת הליכים מקדמיים לגילוי מסמכים".
·     שינוי החזית מצא ביטויו תחילה בהחלטה מיום 5.4.05 במסגרתה נדחתה בקשת המערערת לפיצול דיון, ונקבע כי ניתן לדון בסעדים המבוקשים בכתב התביעה במסגרת הליכים מקדמיים ו"המערערת לא ערערה על החלטה זו והיא הפכה להחלטה חלוטה". ב"שלב השני" לשינוי החזית "התנהלו בין הצדדים הליכים רבים לגילוי מסמכים, כאשר במסגרתם אף עתרה המערערת למחיקת כתב ההגנה עקב הפרת צו גילוי מסמכים, בקשתה נדחתה וערעור על החלטה זו נמחק בהסכמה". מש"המערערת פעלה במסלול של גילוי מסמכים, וניתנו החלטות חלוטות בבקשות אלה, אין היא יכולה בשלב זה של ההליך לשנות שנית את מסלול הדיון, ולהחזיר את הגלגל אחורנית כך שתידון תביעתה למתן חשבונות".
·     בנסיבות אלה החלטת בית הדין האזורי מיום 5.11.07 אינה בגדר "פסק דין" כי אם "עוד 'החלטת ביניים' שניתנה בהליך זה בעניין גילוי מסמכים, המבהירה כי ההליכים המקדמיים בעניין זה הסתיימו וכי לא ניתן לדון בהם שנית במסגרת דיון ההוכחות".
·     בסיכומו של דבר ציינה הרשמת כי "המערערת הבהירה בתגובתה שאין בכוונתה להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה, ובכל מקרה איחרה את המועד לערער על החלטה זו". לפיכך, החליטה כי הערעור לא יתקבל לרישום.

הערעור על החלטת הרשמת

7.     בערעורה על החלטת הרשמת חזרה גב' לוי וטענה כי החלטת בית הדין האזורי מיום 5.11.07 הינה "פסק דין" וכתוצאה מהחלטתה זו נחסמה דרכה "לקבלת הסעדים המבוקשים בסעיפים 17 ו- 18 לכתב התביעה". על כן נתונה לה זכות הערעור. הוסיפה גב' לוי וטענה, כי יש לדון בסעדים שבכתב התביעה ומהותם מתן חשבונות ומסמכים, במסגרת התיק העיקרי ולא בהליכי ביניים; כי "הליכי גילוי מסמכים אינם יכולים להוות תחליף לסעדים המבוקשים"; וכי צווי גילוי המסמכים שניתנו "לא קוימו, ואין שום החלטת ביניים סופית הקובעת שהמשיבה צייתה לכל שלושת צווי הגילוי והעיון".

8.     החברה תמכה בהחלטת הרשמת מטעמיה והוסיפה וטענה: ה"מסגרת" בה ניתנה ההחלטה בבית הדין האזורי מצביעה על כך שמדובר בהחלטה אחרת ולא בפסק דין; המערערת "ניצלה את זכותה לקבלת מסמכים נוספים, אותם קיבלה במסגרת הליכי הביניים, על פיהם אף הגישה תצהיר משלים בו הוסיפה סכומים נוספים על תביעתה"; מדובר בהליכי ביניים, ואילו הייתה מקבלת הסעדים המבוקשים לא היה בכך כדי לסיים את התביעה משמדובר היה ב"שלב לצורך הסעד העיקרי של חישוב סכום הסעד העיקרי".

הכרעה
7.     נקדים אחרית לראשית ונאמר כי לאחר עיון בכלל החומר שהובא לפנינו ובטענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להדחות. החלטת הרשמת מבוססת ומנומקת היטב ובדין יסודה. במאמר מוסגר נציין, כי בינתיים הסתיים שלב שמיעת הראיות ובית הדין האזורי הורה לצדדים להגיש סיכומיהם בתביעה. על האמור נוסיף התייחסותנו לעיקר טענותיהם של הצדדים.

8.     ככלל, סיווגה של החלטה כ"החלטה אחרת" או כ"פסק דין" ייעשה בשים לב לכך אם "ההחלטה נועדה במהותה לשמש שלב ראשון בדרך לקביעת הסעד הסופי". ככל שנמצא לאור תוכן החלטה ומהותה, כי ההחלטה "היא רק שלב ביניים לשם קביעת הסעד הסופי, הרי שהיא איננה פסק דין חלקי אלא החלטה אחרת ונדרשת הגשת בקשת רשות ערעור" [ראו: ע"א 4540/04 מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית נ' חיים אורבוך, ניתן ביום 14.9.06 בפסק דינה של השופטת נאור; ע"א 277/81 גרינהאוז נ' גרינהאוז, פ"ד לו(3) 197, 202; ע"א 31/82 כהן נ' מזרחי, פ"ד לט(1), 160].
     בתוך כך יש ליתן את הדעת אף לתוכן ההחלטה ולנושא ההחלטה, כאשר "בקשה שנושאה טפל לנושא המחלוקת העיקרית תסווג במרבית המקרים כ'החלטה אחרת' " [רע"פ 6016/06 חיים קובן נ' מדינת ישראל מע"מ תל-אביב, ניתן ביום 17.7.07 - פסק דינה של השופטת ע' ארבל].
     
     בהקשר לעניין הנדון לפנינו, יצוין כי, דרך כלל החלטה בדבר דחיית מתן סעד למתן חשבונות מהווה "פסק דין" הניתן לערעור [יואל זוסמן, מהדורה ששית,1991, (להלן: זוסמן) עמ' 730-731 וראו והשוו: בש"א 7256/06 מדינת ישראל נ' רותם מיכה, ניתן ביום 8.5.07 - המשנה לנשיאה א' ריבלין; ע"א 654/88 אברהם בן אליהו נ' שלמה דגן; ע"א 226/61 (המ' 224/61) דורון ואח' נ' צחובל ואח' ו-ערעור נגדי, פ"ד טז 1911, 1920]. עם זאת, החלטה השוללת סעד כלשהו אשר התבקש בכתב התביעה תיבחן לאור מהות התביעה - הסעדים העיקריים בה והסעדים הטפלים לה, תרומת הסעד המבוקש לפתרון המחלוקת העיקרית בתיק והתנהלות הצדדים להליך.

9.     על בסיס עיקרים אלה, יש לבחון את החלטת בית הדין האזורי אשר דחתה את מבוקשה של גב' לוי לסעד של מסירת חשבונות, תוך שתינתן הדעת לשיקולים אלה: מהות התביעה לאור הסעדים המבוקשים בה והמחלוקת העיקרית בין הצדדים; מהות הסעד בהחלטת בית הדין האזורי; התנהלות הצדדים והשלב בו מצוי ההליך בבית הדין האזורי.

מן הכלל אל הפרט
10.     הסעד של מתן חשבונות, כפי שהתבקש בכתב התביעה, אינו סעד עצמאי העומד על רגליו כשלעצמו, כי אם אמצעי לקביעת הסעד הסופי - הוא הסעד הכספי המבוקש בתביעה. בהתאם, הבקשה לסעד של מסירת חשבונות והשבת המסמכים, וההחלטה הדוחה בקשה זו, הינם שלב ביניים בלבד לקראת המשך בירור והכרעה בתביעה העיקרית [ראו והשוו: ע"א 6058/93 מנדלבליט נ' מנדלבליט, פ"ד נא(4) 354, 363; זוסמן מהדורה שביעית, 1995, בעמ' עמ' 772-773]. משכך הוא ניתן היה לראות בהחלטת בית הדין האזורי כשלעצמה "החלטה אחרת" שאינה "פסק דין" סופי בתובענה.

למעלה מזאת. בנסיבות המקרה וכפי שקבעה הרשמת בהחלטתה, הפן האופרטיבי של סעד מתן חשבונות נבלע למעשה בהליכי גילוי מסמכים, על דרך של "הרחבת החזית" בהתנהלות הדיון.
החלטת בית הדין האזורי מיום 5.4.05 לפיה הסעדים המבוקשים בתביעה בדבר מתן חשבונות יידונו במסגרת הליכים מקדמיים של גילוי מסמכים, הפכה להיות החלטה חלוטה, משגב' לוי לא ערערה עליה. למן אותה החלטה ואילך, ניתן ביטוי אופרטיבי לסעד של מתן החשבונות, במסגרת הליכי גילוי המסמכים כפי שהתנהלו. בנסיבות אלה, לפנינו "החלטה אחרת" של בית הדין האזורי, הקובעת "גורלו של צעד אחד במשפט" וש"אין לומר עליה לבטח שיש בה משום קיפוח בעל דין שנגדו ניתנה, שכן אותו בעל דין יכול בסופו של דיון לזכות במשפט, ואם יינתן פסק דין לטובתו יוצא שלא קופח כלל" [זוסמן, עמ' 716].

11.     מסקנת הדברים היא איפוא כי החלטתו של בית הדין האזורי היא "החלטה אחרת" שהערעור עליה הוא ברשות בלבד. משכך הוא לא מצאנו טעם משפטי המצדיק התערבותנו בהחלטת הרשמת שלא לקבל לרישום את הערעור שהגישה גב' לוי על החלטת בית הדין. וזאת, הן מטעמיה של הרשמת בדבר "הרחבת חזית" בהתנהלות הדיון, והן מבחינת אופיו של הסעד המבוקש ונפקותו לאור מהות התביעה, מהות החלטתו של בית הדין האזורי, ואופן התנהלות הצדדים בתביעה.

12.     סוף דבר - הערעור נדחה. בתוך 30 יום מהיום תשלם המערערת גב' לוי למשיבה פישר טורס בע"מ שכר טרחת עו"ד בערעור זה בסך 2,000 ש"ח בצירוף מע"מ. לא ישולם הסכום במועדו ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון