ביטול מינוי לתפקיד בעירייה

להלן החלטה בנושא ביטול מינוי לתפקיד בעירייה לפי מרכז:

החלטה

1.     בפני בקשה לסעד זמני לביטול מינויו של המשיב 2 למנהל אגף התברואה בעיריה, בטענה כי לא עמד בדרישות המשרה, כפי שפורטו במכרז.

2.     הקביעות העובדתיות להלן הינן קביעות לכאוריות בלבד, משמדובר בהליך זמני.
     
3.     העובדות הרלוונטיות לענייננו הינן כדלהלן:

     א.     המבקש הינו עובד עיריה, מציל במחלקת החופים, מאז שנת 1991.

ב.     המשיב 2 (להלן: "המשיב") הינו עובד עיריה, אשר בתפקידו האחרון בעיריה, בתקופה 2/2006- 15/10/07 ניהל את מחלקת חופים.

ג.     בחודש 1/06 הגיש המבקש תביעה ובקשה לסעד זמני לביטול מינויו של המשיב לתפקיד מנהל מחלקת חופים. ביום 31/1/06 נדחתה בקשתו לסעד הזמני וביום 27/7/07 נדחתה תביעתו בפסק דין שניתן על ידי כב' השופט לויט (עב 2675/06, להלן: "ההליך הקודם").

ד.     ביום 12/8/07 התפרסם בעיריה מכרז פנימי, שמספרו 183/2007, לתפקיד מנהל אגף תברואה.
אחת מדרישות המכרז לתפקיד היתה נסיון של "7 שנות ניהול ותפעול מערכות מורכבות ועתירות כוח אדם" (נספח א' לתגובת המשיבים).

ה.     ביום 16/9/07 נבחר המשיב לתפקיד והוא נכנס לתפקידו ביום 15/10/07.

ו.     ביום 19/9/07 פנה המבקש בדרישה לראש העיריה לבטל את מינויו של המשיב לתפקיד ראש אגף תברואה, בטענה כי אינו עומד בתנאי המכרז (נספח ו' לבקשה).

ז.     ביום 24/9/07 שלח מר עמי כץ, מנהל אגף משאבי אנוש בעיריה, מכתב תשובה למבקש בו דחה את טענותיו (נספח ג' לתגובת המשיבים).

ח.     ביום 7/10/07 הוגשה הבקשה שבפני.

4.     טענות המבקש

א.     המשיב אינו עומד בדרישת הסף לתפקיד שכן אינו בעל "7 שנות ניהול ותפעול מערכות מורכבות ועתירות כוח אדם".
למשיב ניסיון של שנה ו- 8 חודשים בניהול ותפעול מערכות מורכבות ועתירות כוח אדם מתקופת כהונתו כמנהל מחלקת שיפור רחובות ואתרים.
     עם זאת, אשר לתקופה בה ניהל המשיב את מחלקת חופים - המבקש הגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינה של כב' השופטת לויט ולפיכך העיריה נהגה בחוסר סבירות כאשר התחשבה בנסיונו הניהולי של המשיב כמנהל מחלקת חופים כתקופה אשר יש לקחתה בחשבון כתקופה בה צבר המשיב נסיון בניהול.

ב.     אף אם פסק הדין בעניין מינויו של המשיב למנהל מחלקת חופים יהפוך לחלוט, הרי שיעמדו לזכותו של המשיב שנה ו- 8 חודשים נוספים בלבד כשנות נסיון ובסך הכל - 3 שנים ו-4 חודשים.

ג.     סעיף 14.441 לתקשי"ר קובע, כי על המועמד לתפקיד להיות בעל נסיון של 9 שנים בניהול מערכות מורכבות ועתירות כוח אדם, מתוכם 4 שנים לפחות של נסיון זה בתחום הספציפי בו עוסק אגף התברואה. המשיב אינו עומד בדרישות סף אלו.

ד.     אגף התברואה הינו אגף גדול מאד בעל תחומי אחריות רבים והמשיב חסר הידע והנסיון בתחום. המשיב אינו מתאים לניהול אגף התברואה ובחירתו לתפקיד נגועה בחוסר סבירות קיצוני שיש בו כדי לפסול את החלטת ועדת מכרזים.

ה.     הליך קידומו המהיר של המשיב מעלה חשש ממשי כי מינויו לתפקיד הינו מינוי פוליטי או של מקורב.

5.     טענות המשיבים

א.     יש לדחות את הבקשה על הסף מחמת חוסר סמכות והיעדר זכות עמידה, שכן המבקש לא טען כי הוא מועמד ראוי לתפקיד ולפיכך בקשתו אינה תובענה שעילתה ביחסי עובד ומעביד והמבקש לא הוכיח כי הינו בעל אינטרס מיוחד בתוצאות המכרז.

ב.     יש לדחות את בקשתו של המבקש על הסף מחמת חוסר תום לב והיעדר נקיון כפיים, משום שיש בבקשות המבקש משום רדיפה אישית, סדרתית, ובלתי עניינית אחר המשיב.

ג.     בהליך הקודם קבע בית הדין במפורש, כי המשיב הינו בעל נסיון של 7 שנים לפחות בניהול מסגרות ארגוניות מורכבות. משלא הוגש ערעור על פסק הדין הפך פסק דינה של כב' השופטת לויט לפסק דין חלוט. פסק הדין בהליך הקודם מקים השתק עילה לעניין תביעת המבקש לביטול זכייתו של המשיב במכרז למנהל אגף התברואה.

ד.     לגופו של עניין - למשיב נסיון של 7 שנים לפחות בניהול מסגרות ארגוניות מורכבות ועתירות כוח אדם.
המכרז פורסם כדין והמשיב נבחר כדין.
     
6.     מטעם המבקש הוגש תצהירו ומטעם המשיבים הוגשו תצהיריהם של מר עמי כץ, מנהל אגף משאבי אנוש בעירייה ושל מר גיל ארויו, המשיב.

7.     לאחר שעיינתי בכל החומר שבפני, החלטתי לדחות את הבקשה מהנימוקים כדלהלן:
          
א.     אשר לזכות העמידה של המבקש, אשר לא השתתף במכרז ואשר לא טען כי הוא מועמד ראוי לתפקיד -
     על פי פסיקת בית המשפט העליון, אין לשלול מכל וכל את האפשרות, כי במקרים המתאימים, גם מי שלא השתתף במכרז יוכל לתקוף את הליכי המכרז ואת תוצאותיו.
אשר על כן, אדון בבקשה לגופה:

ב.     אחת מדרישות המכרז למשרת מנהל אגף התברואה היתה, כאמור: "נסיון של 7 שנים לפחות בניהול ותפעול מערכות מורכבות ועתירות כ"א".
לטענת המבקש, המשיב אינו בעל הנסיון הניהולי הנדרש ואינו עומד בדרישות המשרה משני טעמים:
(1)     אינו בעל 7 שנות נסיון בניהול ותפעול מערכות מורכבות
(2)     אינו בעל 7 שנות נסיון בניהול ותפעול מערכות עתירות כוח אדם.     

ניהול ותפעול מערכות מורכבות
ג.     הן בהליך הקודם, אשר התנהל בפני כב' השופטת לויט והן בהליך שבפני, טען המבקש, כי המשיב אינו בעל הניסיון הנדרש לתפקיד, נסיון של 7 שנים בניהול מסגרות ארגוניות/מערכות מורכבות (בהליך הקודם - לתפקיד מנהל חופים ובהליך שבפני - לתפקיד מנהל אגף התברואה).
בהליך הקודם קבע בית הדין, במפורש ועל יסוד הראיות אשר הובאו בפניו, כי המשיב עומד בדרישות המכרז, שכן הינו בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בניהול מסגרות ארגוניות מורכבות (עמוד 19 לפסק הדין, שורות 19-18).
מכאן טענת המשיבים למעשה בית דין.

ד.     הכלל של מעשה בית דין הוא אחד מכללי היסוד בשיטתנו המשפטית, והוא מבוסס על הרעיון בדבר כוחו של פסק דין להביא לסיומה המוחלט התדיינות בין צדדים להליך, תוך שהוא מקים מחסום דיוני, כלפי כל אחד מבעלי הדין, לשוב ולהתדיין בנושא או בשאלה שהוכרעו בפסק הדין (ראו: נילי זלצמן, מעשה בית דין בהליך האזרחי, 630-629 (1991)).
     משניתן פסק הדין בתובענה שבין שני צדדים, הוא מחייב את הצדדים לו ביחס לכל קביעה עובדתית או משפטית הכלולה בו, ובעלי הדין מנועים מלהעלות, במסגרת דיונית אחרת כלשהי ביניהם, טענה העומדת בסתירה לקביעה זו.
     הכלל של מעשה בית דין אינו מכוון לפגוע בזכויותיו הדיוניות של בעל דין אלא רק קוצב לו את המועד למימושן.

ה.     כוחו המחייב של פסק הדין כמעשה בית דין מותנה בשלוש דרישות:
(1)      סופיות ההכרעה השיפוטית באותה הערכאה
(2)      פסק הדין ניתן בסמכות והוא תקף
(3)     פסק הדין הכריע במחלוקת נשוא התובענה לגופו של עניין.

ו.     לכלל של מעשה בית דין שני חריגים: החריג הראשון הינו במקרה שפסק דין הושג במרמה והשני הינו גילוי עובדה חדשה שבעל הדין לא ידע ולא חייב היה לדעת בעת הדיון הראשון, כאשר בכוחה של הראיה האמורה לשנות לחלוטין את תוצאות המשפט (ראו: זלצמן לעיל, שם וכן דב"ע נז/ 85-9 (ארצי) מלוינה גונן ואח' - הספרייה המשותפת "לדורות", לוד, פד"ע לב 395, 1999).

ז.     לכלל של מעשה בית דין שני ענפים, המבטאים את אותו רעיון ומבוססים על אותם שיקולים, והם השתק עילה והשתק פלוגתא. השתק עילה מקים מחסום דיוני לפני כל תביעה נוספת באותה עילה שמוצתה בפסק הדין קודם ומונע בעדו מלחזור ולתבוע בשל אותה עילה, אפילו אם הוא מבקש להעמיד למחלוקת פלוגתאות שלא הועלו בתובענה הראשונה.
השתק פלוגתא מקים מחסום דיוני בפני כל אחד מבעלי הדין המבקש להתדיין שוב באותה פלוגתא שנדונה והוכרעה בפסק דין קודם, גם כאשר מבוססת ההתדיינות השנייה על עילת תביעה שונה. כך שטענת ההשתק עשויה לקום בכל התדיינות אחרת בין אותם צדדים ואינה מוגבלת לעילה שעליה נשענה התובענה הראשונה, ובלבד שהמדובר בפלוגתא שנדונה והוכרעה בפסק דין קודם בין המתדיינים.

ח.     על פי ההלכה הפסוקה, כאשר נשענת התובענה השנייה על אותה עילה ממש אין בית המשפט נזקק לה שנית אפילו הייתה סיבת הדחייה שהתובע לא הצליח להוכיח את תביעתו. לעומת זאת, כאשר נשענת התובענה על עילה שונה, ובעל הדין האחד מבקש למנוע מבעל הדין יריבו התדיינות באותה שאלה עובדתית שכבר עמדה לדיון והוכרעה במשפט קודם ביניהם, הכלל של השתק פלוגתא, המונע מבעל הדין שכנגד מלהעלות טענה סותרת או מתכחשת לאותו ממצא, יחול רק מקום שבו נקבע על ידי בית המשפט ממצא פוזיטיבי, חיובי או שלילי באותה שאלה עובדתית, להבדיל מממצא של חוסר הוכחה (זלצמן לעיל, בעמ' 141).

ט.     בענייננו -
בעלי הדין בשני ההליכים זהים.
המבקש לא הצביע על התקיימותו של חריג כלשהו לכלל מעשה בית דין.
משמדובר במעשה בית דין אשר ניתן בסמכות, שסופיות הכרעתו אינה מוטלת בספק, ושלא ניתן לגביו כי הושג בתרמית, הרי שמתקיימים כל היסודות הנדרשים בכדי למנוע מהמבקש להעלות כל טענה אשר נדונה והוכרעה בהליך הקודם.
משהוכרעה, בהליך קודם שניתן בין אותם צדדים, הפלוגתא בדבר נסיונו של המשיב במערכות מורכבות - מושתק המבקש מלטעונה בפני בהליך זה ואין נפקא מינה שמדובר בתפקיד אחר לו נדרש הנסיון כאמור.

י.     המבקש לא חלק, כאמור, על כוחו המחייב של פסק הדין אשר ניתן על ידי כב' השופטת לויט, אם כי טען כי הגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור וכי סיכויי קבלת הערעור טובים.
אם תתקבל בקשתו של המבקש להארכת מועד להגשת הערעור, הרי שלא יהיה בפסק דינה של כב' השופטת לויט כדי להפוך לפסק דין חלוט ולהוות מעשה בית דין. עם זאת, במקרה זה, בית הדין הארצי, ולא בית דין זה, הוא שיכריע בשאלה השנויה במחלוקת.

יא.     אשר על כן, נדחית על הסף טענת המבקש, כי למשיב אין 7 שנות נסיון בניהול ותפעול מערכות מורכבות.

     עתירות כ"א
יב.     טענה נוספת אשר העלה המבקש הינה כי המשיב אינו עומד בדרישה של 7 שנות נסיון בניהול ותפעול מערכות עתירות כוח אדם, שכן אף לטענת המשיבים, אגף עתיר כוח אדם הוא אגף בו 100 עובדים לפחות והמשיב חסר נסיון של 7 שנים בניהול מחלקות מסוג זה.

יג.     בסעיף 3 לתצהירו פירט המשיב את נסיונו:
בתקופה 5.1998-12.2003 (5 שנים ו- 7 חודשים) שימש המשיב כרכז איזורי ולאחר מכן כמנהל אזור במחלקת חזות העיר בעירייה וניהל כ- 50 עובדים.
בתקופה 12.2003- 2.2006 (שנתיים וחודשיים) שימש המשיב כמנהל מחלקת שיפור רחובות ואתרים וניהל 120 עובדים וקבלנים.
בתקופה 2.2006-10.2007 (שנה ו- 8 חודשים) ניהל המשיב את מחלקת החופים ובתוך כך ניהל 80-130 עובדים וכן קבלנים.

יד.     המבקש טען בפני כי אין לקחת בחשבון את תקופת כהונתו של המשיב כמנהל מחלקת חופים, שכן המבקש הגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק הדין אשר אישר את המינוי ומשכך עסקינן בהליך תלוי ועומד.
מעבר לכך, טען המבקש, כי אף אם התקופה בה ניהל המשיב את מחלקת חופים תילקח בחשבון, הרי שהתקופות בהן ניהל מעל 100 עובדים אינן מצטברות לכדי 7 שנים.

טו.     המשיבים טענו כאמור, כי אגף בו למעלה מ- 100 עובדים הינו אגף עתיר כוח אדם ולפיכך, ב- 4 השנים האחרונות, ניהל המשיב שתי מחלקות עתירות כוח אדם - מחלקת שיפור פני העיר ומחלקת חופים.
     בתקופה שקדמה לכך, ובמשך 5 שנים, ניהל המשיב מחלקות בהן למעלה מ- 50 עובדים.
          
טז.     לשיטת המשיבים, דרישת התפקיד היא כזו של ניהול ותפעול מערכות מורכבות בהן עובדים וקבלנים רבים, כאשר המועמד אינו חייב לנהל מחלקה עתירת כוח אדם (של 100 עובדים, כהגדרתה) במהלך כל 7 השנים.

יז.     הפרשנות הסבירה לדרישת המכרז כאמור הינה כי נדרש מועמד לו ניסיון משמעותי הן בניהול מערכות מורכבות והן בניהול מערכות עתירות כוח אדם, כאשר תקופת הניסיון המצטברת בשני תחומים אלו לא תפחת מ- 7 שנים.
אין לראות בדרישה המפורטת במכרז דרישה מצטברת הן לניסיון של 7 שנים בניהול מערכות מורכבות והן לניסיון של 7 שנים בניהול מערכות עתירות כוח אדם.

יח.     עוד בטרם מונה המשיב לתפקיד מנהל מחלקת חופים, היו לו 7 שנות ניסיון בניהול מערכות מורכבות, כפי שנקבע כאמור בהליך הקודם. מאז צבר המשיב נסיון נוסף של שנה ו- 8 חודשים כמנהל מחלקת חופים.
במשך קרוב ל- 4 שנים ניהל המשיב מערכות עתירות כוח אדם, בהן היו לו יותר מ- 100 עובדים. אף קודם לכן היו תחת פיקוחו וניהולו מספר עובדים רב.
לפיכך, עונה המשיב על דרישת התפקיד כפי שהוגדרה במכרז.

     סבירות החלטת העיריה
     יט.     אשר לטענות המבקש בדבר חוסר סבירות ההחלטה -
לא הוכחה לכאורה טענת המבקש כי המשיב חסר הכישורים למלא את תפקיד מנהל אגף התברואה.
משקבעתי, לכאורה, כי המשיב עומד בדרישות התפקיד כפי שפורטו במכרז - החלטת העיריה למנותו לתפקיד אינה חורגת ממתחם הסבירות ואינה מחייבת התערבות בשיקול דעתה, בשלב זה.

הלכה פסוקה היא כי אין זה מתפקידו ומסמכותו של בית הדין להחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת הרשות המוסמכת.

כ.     אף טענת המבקש, כי שיקולים פסולים עמדו מאחורי מינויו של המשיב לתפקיד נטענו באופן סתמי ולא הוכחו לכאורה.

     הוצאות
כא.     בתגובתם ביקשו המשיבים להשית על המבקש הוצאות משפט בשיעור משמעותי, אשר ירתיעוהו מלהמשיך ולהגיש, באופן סדרתי, בקשות קנטרניות וחסרות בסיס.

כב.     אכן, המבקש הגיש תביעה קודמת נגד המשיב, אשר נדחתה.
משכך אף חלק מטענותיו של המבקש נדחו על הסף, בהחלטתי זו, מחמת מעשה בית דין. חלק אחר מטענות המבקש נדחה בהיותן טענות סתמיות בהיעדר הוכחות.
טענת המבקש כי למשיב אין את הנסיון הדרוש בניהול מערכות עתירות כוח אדם איננה טענה חסרת יסוד ומופרכת, אלא שאלה של פרשנות. האופן בו פירש המבקש את דרישת המכרז נדחה על ידי אולם אין לומר כי מדובר בטענה חסרת יסוד ומופרכת מיסודה, אשר הוגשה בחוסר תום לב ואשר מצדיקה פסיקת הוצאות חריגות ומרתיעות.

כג.     המבקש ישא בהוצאות העיריה ובשכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

8.     בתוך 30 יום מהיום יודיע המבקש אם הוא מבקש להמשיך בניהול התיק העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי אימאם

 2. מינוי סגני שרים

 3. מינוי ראש עיר לשר

 4. מינוי ראשי אגפי מיסים

 5. פיצויים בגין אי מינוי

 6. מינוי שר שהורשע בפלילים

 7. מינוי רואה חשבון לעירייה

 8. מינוי ראשי מערכת הביטחון

 9. ביטול מינוי מנהל מיוחד

 10. ביטול מכרז מינוי פרקליט

 11. הפסקת הליך מינוי רמטכ''ל

 12. מינוי לתפקיד ממלכתי בחו"ל

 13. ביטול מינוי מנכ''ל עירייה

 14. איסור מינוי בן זוג של שופט

 15. ביטול מינוי לתפקיד בעירייה

 16. מינוי עורך דין לעולים חדשים

 17. מינוי בכירים במערכת הביטחון

 18. בקשה למינוי בעל תפקיד בחברה

 19. הודעה על מינוי רשות הבריאות

 20. פקודת המוכתרים (מינוי), 1942

 21. הצעת חוק מינוי דירקטור חיצוני

 22. הודעה על מינוי עושי שוק ראשיים

 23. מינוי חשב מטעם בית הדין לעבודה

 24. מינוי מתרגמים בדיונים בבית משפט

 25. מכרז למינויים פוליטיים מקצועיים

 26. מינוי רואה חשבון מטעם בית המשפט

 27. מינוי נציגי עירייה בתאגידים עירוניים

 28. הרכב ועדת המינויים בבתי הדין הדרוזיים

 29. חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959

 30. הודעה בדבר תנאים למינוי בפטור מחובת מכרז פומבי

 31. תקנות מועצת הפירות (דרכי מינוי חברי המועצה) תשל''ד-1974

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון