תביעה למחיקת קנסות
תביעה למחיקת קנסות

להלן פסק דין בנושא תביעה למחיקת קנסות:

פסק דין

1.     בפני תביעה למחיקת קנסות, אשר הוטלו על התובע בגין עבירות תעבורה.
הקנסות, אשר מחיקתן מתבקשת הוטלו בגין שני דוחות:
דוח מס' 1100141091, ודוח מס' 1100118392 (להלן: "הקנסות שבמחלוקת").

התובע טוען, כי הוא שילם את הקנסות במרוצת השנים 1992 - 1993, וכי עם חידוש רשיונו, ביום 10.6.97, הוא שילם גם את כל הקנסות אשר נותרו לתשלום עד אז, וכי הוא לא ידע על הקנסות שבמחלוקת.
לתביעתו צירף התובע אישור על דרישת תשלום קנסות, אשר נשלחה אליו ע"י הנתבע סמוך לחודש מרץ 1998.
הרשימה הנ"ל של הדוחות, ואשר הקנסות בגינם שולמו ע"י התובע (כולל תוספות פיגורים), כוללת ארבע דוחות אחרים, אך אינה כוללת את הקנסות שבמחלוקת.

2.     בחודש יוני 2002, כאשר ביקש התובע, שוב, לחדש את רשיונו, דרשה הנתבע מהתובע לשלם את הקנסות שבמחלוקת.
תחילה הוריתי על מחיקת הקנסות שבמחלוקת, לאור כך שהנתבע לא טענה שהם לא שולמו, אולם ביהמ"ש שלערעור החזיר את הדיון על מנת ששאלת פרעון הקנסות תתברר לגופה.
לאחר שהתברר, כי מדובר בקנסות אשר הושתו על תובע קרוב ל- 10 שנים בטרם נקלטו במרכז לגביית קנסות, המלצתי בפני הנתבע לוותר על תשלומם, אך הנתבע סרב.

בסופו של דבר ויתרו הצדדים על חקירות וסיכמו טיעוניהם בעל פה, וניתנה שהות להמצאת אישור על תוקף רשיון הנהיגה של התובע.

3.     בהודעת הנתבע, אשר הוגשה לתיק ביהמ"ש ביום 12.11.06, טוען הנתבע לקיומם של שני קנסות, אשר טרם שולמו:
האחד - קנס בסך 1,000 ₪, אשר הוטל על התובע בתיק תעבורה 75478/92, ביום 5.10.92 (להלן: "הקנס הראשון"), וקנס בתיק מס' 75593/93 (להלן: "הקנס השני"), הם הקנסות שבמחלוקת.

אדון תחילה בקנס הראשון:

4.     הנתבע צירף, להודעה הנ"ל, את גזר הדין של הקנס הראשון.
לטענת הנתבע, רשיונו של התובע עוכב, בגין קנס זה, עד לשנת 1997, ולכן לא חלה התיישנות על גבייתו, מה גם שהתובע, לטענת הנתבע, לא טען התיישנות.
סבורתני שאין לומר שהתובע לא טען טענת התיישנות. מאחר שהתובע אינו מיוצג, הוא לא ידע לכנות את הטענה בשמה המשפטי, אולם הוא טען בתביעתו, כי הנתבע, אשר לא כלל, בפירוט רשימת הקנסות אשר נותרו לתשלום, המצורפת לתביעתו, את הקנס, אשר הוטל מספר שנים לפני משלוח הרשימה, אינו יכול כעת לדרוש את תשלומו. טענה זו כוללת בחובה הן טענת התיישנות והן טענת מניעות.

5.     על פי תעודת עובד ציבור, אשר הוגשה ע"י הנתבע ביום 16.2.06 (להלן: "תעודה א'"): הקנס הראשון נקלט במרכז לגביית קנסות, רק ביום 25.6.92. ביום 2.11.03 נשלחה לתובע דרישה ראשונה לתשלום, בדאר רגיל, וביום 2.12.03 נשלחה לו דרישה שנייה, בדאר רשום.
עבירת תעבורה הינה עבירה מסוג עוון, ולפיכך תקופת ההתיישנות לגבייתה הינה 10 שנים, כפי שקובע סעיף 10 (2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. לפיכך, תקופת ההתיישנות של גביית הקנס הראשון מהתובע, מסתיימת, לכאורה, ביום 5.10.02 (10 שנים מיום גזר הדין בתיק התעבורה).

6.     הנתבע טוען, כי בגין קנס זה עוכב חידוש רשיון הנהיגה של התובע, והוראת העיכוב הוסרה רק ביום 2.4.97, ולכן טרם חלפה תקופת ההתיישנות.
על פי התדפיס אשר צורף לתעודת עובד ציבור אשר הוגשה ע"י הנתבע ביום 19.12.06 (להלן: "תעודה ב'"), אכן עוכב רשיון הנהיגה של התובע, בגין הקנס הראשון, מיום 24.3.93 ועד 2.4.97, ופעולת עיכוב רשיון נהיגה, היא פעולת גבייה.

לפי הרישא של סעיף 10 לחוק, יש למנות את התקופה של 10 שנים, החל מיום הפסקת פעולת הגבייה, כלומר מיום 2.4.97, ולכן צודק הנתבע בטענתו ואני קובעת, כי הקנס טרם התיישן.

התובע לא הוכיח כי הקנס שולם על ידו, ולפיך נדחית תביעתו בכל הנוגע לקנס הראשון.

הקנס השני:

8.     הנתבע לא צירף כל מסמך לגבי הקנס השני, לא את גזר הדין, ולא כל מסמך אחר, למעט טופס ריכוז חובות לחייב, אשר צורף לתעודה א'. לטענתו, לגבי קנס זה נעשה הסדר תשלומים עם התובע, אולם התובע לא עמד בו, והחוב עומד ע"ס 7,450 ₪, נכון ליום 12.11.06.

9.     קנס זה אינו כלול ברשימת הקנסות, אשר בגינם עוכב רשיון הנהיגה של התובע (נספח לתעודה ב'). הנתבע גם לא הראה כי בוצעה על ידו פעולה כלשהי לגביית הקנס השני, ואף טענתו, כי לגבי קנס זה נעשה הסדר תשלומים לא הוכחה בכל מסמך שהוא. בנוסף, הקנס אינו כלול ברשימות הקנסות, לא זו אשר צורפה ע"י התובע לכתב תביעתו (קנסות אשר שולמו על ידו בעת חידוש רשיונו בשנת 97), ולא ברשימות הקנסות של הנתבע, והוא מופיע, לראשונה, בריכוז החובות מיום 7.2.06.
עם זאת, לאור כך שמדובר (על פי רשימת ריכוז הקנסות), בעבירה שנעברה ביום 22.9.92, וגזר הדין ניתן, מן הסתם, לאחר מועד זה, ולאור כך שהתובע עצמו טוען, בתביעתו, כי כאשר ביקש לחדש את רשיונו, ביוני 2002, הוא לא יכול היה לעשות כן בשל אי תשלום הקנס, הרי שיש לומר שגם קנס זה טרם התיישן, שכן טרם עברו 10 שנים מיום שהוטל הקנס, ועד שנאמר לנתבע, כי הוא אינו יכול לחדש את רשיונו בשל אי תשלום הקנס, דהיינו - ננקטה פעולת עיכוב, אשר מעת נקיטתה מונים מחדש את תקופת ההתיישנות.

גם לגבי קנס זה לא הוכיח התובע כל תשלום, וחובה זו מוטלת עליו.

לפיכך, אני דוחה את התביעה גם לגבי קנס זה.

10.     האם מנוע הנתבע מלגבות את הקנס - אינני סבורה שאי הכללת הקנסות שבמחלוקת, ברשימת הקנסות אשר צורפה לתביעה, עולה כדי מניעות. אדם אשר מקבל דו"ח תעבורה, או נשפט בבימ"ש לתעבורה ונגזר עליו קנס, חייב, מיוזמתו, לשלם את הקנס במועד. האחריות לשלם דו"ח, או קנס אשר הוטל בגזר דין, מוטלת על החייב. אין הוא יכול להעבירה לאחר, ואין הוא יכול להיות פטור מתשלום, מפני ש"לא הזכירו לו" לעשות כן. הדין קבע תקופת התיישנות לביצוע עונש, וכל עוד לא עברה תקופת ההתיישנות, החובה למלא אחר גזר הדין מוטלת על הנאשם. לפיכך, ומשקבעתי, כי טרם עברה תקופת ההתיישנות, אין הנתבע מנוע מלגבות את החוב.

11.     על פי הודעת הנתבע מיום 12.11.06, הסכים הנתבע, לפנים משורת הדין, להעמיד את הקנס הראשון על סכום הקרן, דהיינו - 1,000 ₪, וגם בסיכומיה אישרה ב"כ הנתבע הסכמה זו.
לפיכך, אני מעמידה את סכום הקנס הראשון על 1,000 ₪. הקנס השני ישולם במלואו, כולל ההפרשים עליו, על פי הדין.

12.     בשולי פסק הדין אומר, בלשון המעטה, כי, למרות האמור בסעיף 10 דלעיל, אין דעתי נוחה מהעובדה שברשימת קנסות תשלום, אשר נשלחת אל חייב, במועד מסויים, לא נכללים כל הקנסות בהם הוא חייב, נכון לאותו מועד. לא תמיד אדם זוכר בדיוק את כל הדוחות אשר נרשמים לו, ומשלוח רשימה חלקית, בה כלולים קנסות מאוחרים, עלולה להטעותו.
אמנם, על אדם העובר עבירה לדאוג לתשלום הקנסות בגינה, ואין במחדלו לעשות כן כדי לפתור אותו מתשלום, אולם ראוי שהנתבע ישלח דוחות מלאים, ובטוחתני שאף ניתן לעשות זאת, טכנית, גם אם הקנסות נמצאים בשלבים שונים של טיפול.

בנסיבות הענין, הגם שנדחתה התביעה, אינני עושה צו להוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון