נסיעה נגד כיוון התנועה
נסיעה נגד כיוון התנועה

להלן פסק דין בנושא קנס על נהיגה בכיוון הלא נכון - נסיעה נגד כיוון התנועה:

פסק דין

 1.      זהו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה בירושלים (כבוד השופטת ר. זוכוביצקי) ב-ת 7632/05 מיום 7.3.05. המערערת הורשעה, בהעדרה, בנהיגה שלא בכיוון החץ שסומן בנתיב ממנו נכנסה לצומת, בניגוד לתקנה 36(ד) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961. העונש אשר הושת עליה היה קנס בסך 500 ₪.
 2.      לטענת המערערת, ביקשה היא להישפט בבית המשפט לתעבורה, על מנת להוכיח את חפותה, שכן כלל לא ביצעה את העבירה. ובאשר לאי התייצבותה למועד הדיון, טענה כי לא קיבלה את ההזמנה לדיון, ובידיה אף מכתב מרשות הדואר המאשר זאת. היא הוסיפה כי "עשתה מעבר למוטל עליה", כלשונה, בכך שפנתה למשטרה על מנת לברר את מועד הדיון, וכי שם נאמר לה שהדיון יתקיים ביום 8.3.05, וזהו מקור הטעות לשיטתה. המערערת אף פנתה פעמיים לבית משפט קמא בבקשה לביטול פסק דינו, אך נענתה בשלילה (ראה החלטות כב' השופטת זוכוביצקי מיום 17.3.05 ומיום 14.4.05).

     בא כוח המשיבה מתנגד לערעור. לדבריו, עת ביקשה המערערת להישפט, מסרה היא ככתובת למשלוח ההזמנה את מספר תיבת הדואר שלה, הדבר בוצע ויש אישור לכך, ולפיכך, האחריות לאי ההתייצבות מונחת על כתפי המערערת.
3.     ביטול פסק דין שניתן בהעדר
חריג לכלל בדבר נוכחות הנאשם במשפטו, קבוע בסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: חסד"פ). סעיף זה דן בסדרי דין מיוחדים בעבירות קלות, והוא קובע כדלקמן:
"(א) בעבירות לפי פקודת התעבורה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, שלא גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, בעבירות שנקבעו כעבירות קנס או בעבירות לפי חיקוק אחר ששר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת קבע, יחולו סדרי דין אלה: ...
(2) נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו, יראוהו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, זולת אם התייצב סניגור מטעמו;
(3) בית המשפט רשאי לדון נאשם לפי הוראות פסקה (2), שלא בפניו, אם הוא סבור שלא יהיה בשפיטתו על דרך זו משום עיוות דין לנאשם ובלבד שלא יטיל עליו עונש מאסר...
(ב) על פסק דין מרשיע שניתן לפי סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 130(ח) ו-(ט)".
סעיפים 130(ח)ו-(ט) לחסד"פ, אליהם מפנה סעיף 240 האמור, עניינם ביטול פסק דין שניתן שלא בנוכחות הנאשם. סעיף 130(ח), הרלבנטי לענייננו, קובע:
"נגזר דינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין;..."
וברע"פ 4549/02 סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל, תקדין (2003) פורש הסעיף באופן הבא:
"הסעיף קובע שני טעמים המצדיקים ביטול פסק דין: קיום סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של המבקש במשפטו או גרימת עיוות דין למבקש כתוצאה מאי ביטול פסק הדין. התנאים אינם מצטברים. יוצא, שאם עלול להיגרם למבקש עיוות דין עקב נעילת שעריו של בית המשפט בפניו, בית המשפט ייעתר לבקשתו לביטול פסק הדין גם אם אי התייצבותו נבעה מרשלנות גרידא. אולם, אם לא קיים חשש כאמור, נדרשת סיבה מוצדקת להיעדרות, ואם אין בידי המבקש סיבה כאמור, ידחה בית המשפט את בקשתו" (סעיף 8 לפסק הדין).
בית המשפט העליון פסק לא אחת, כי לנוכח ריבויים של מקרי אי ההתייצבות, במיוחד בתיקי תעבורה, יש לקבוע כי ברגע שהנאשם הוזמן כדין, ניתנה לו האפשרות להיות נוכח במשפטו ולנסות להוכיח את חפותו. ומשלא התייצב, אין לו אלא להלין על עצמו, ודי בכך כדי שיהיה לו יומו בבית המשפט (ראה למשל: רע"פ 1773/04 אלעוברה נ' מדינת ישראל, תקדין (2004); רע"פ 5377/03 וג'די נ' מדינת ישראל, תקדין (2003); ר"ע 418/85 רוקינשטיין נ' מדינת ישראל, פ"ד לט(3) 279 (1985)).
4.     באשר לענייננו, מעיון בתיק בית משפט קמא, עולה כי ההזמנה לדיון הומצאה למערערת ביום 19.11.04, בדואר רשום, לכתובת: "מאיר גרשון תד 27623 21/9 ים". בבקשתה להישפט, צוינה כתובתה של המערערת, וכן היא הוסיפה: "אני מבקשת לשלוח את הדואר לת.ד. 27623". ובאשר למכתב מאת רשות הדואר, המוכיח לטענת המערערת כי לא קיבלה את ההזמנה לדיון, אותו הציגה המערערת אף בפני בית משפט קמא, הרי שאין בו כדי להוכיח את טענתה. וזוהי לשון המכתב:
"ברור שנערך בנושא העלה, כי המכתב שנשלח ב-16.12.04 הוחזר לשולח בתאריך 3.1.05, מהסיבה 'לא נדרש'. באשר לטענתך כי לא נתקבלו ברשותך הודעות לסור לקבל את דבר הדואר הנדון - הנוהל מחייב משלוח שתי הודעות. הודעות אלה נשלחו בדואר רגיל, ומשום כך, אין כל אפשרות לבדוק טענתך, כי אף אחת מאלו, לא הגיעה אליך".
מכל האמור עולה, כי המערערת הוזמנה לדיון כדין, ומכאן כי גם אין לשעות לטענותיה של המערערת בדבר תאריך שגוי אשר נמסר לה טלפונית על ידי המשטרה. די בכך כדי לקבוע כי למערערת היה יומה בבית המשפט. מה גם, שלא שוכנעתי כי הותרת פסק הדין על כנו עלולה לגרום למערערת עיוות דין. אמנם, המערערת טוענת כי כלל לא ביצעה את העבירה, וכי הדו"ח "אינו נכון", כלשונה. לדבריה, היא ציינה זאת אף בפני השוטרת אשר כתבה את הדו"ח, אך לא ניתן לברר זאת, שכן עותק מן הדו"ח איננו מצוי בתיק, ולפי דברי המערערת הדו"ח המקורי אינו בידה ואין לה אף לא צילום ממנו. ומכל מקום, יובהר, כי אין בדברים אלה כדי להוות סיבה לביטול פסק הדין. ראה את שנפסק בעניין אלעוברה הנ"ל:
"העובדה שהמבקש כפר בפני השוטר שרשם את הדו"ח ובפני בית המשפט אין משמעותה שיש לבטל את פסק הדין כדי למנוע עיוות דין. לשיטה זו - כל מי שכופר ולא התייצב זכאי לביטול פסק-דין, ולא היא" (סעיף 5 לפסק הדין).
5.     הערעור נדחה במובן זה שפסק דינו של בית משפט קמא נותר על כנו.
          ודוק: המערערת טרם שילמה את הקנס אשר הוטל עליה, ולפיכך עומד גובהו כיום, בתוספת ריבית פיגורים על סך 750 ₪. אמנם, לא נטען דבר בעניין זה, אך לאור הנסיבות, השתלשלות העניינים, כמו גם העובדה שהמערערת אינה מיוצגת, ולפנים משורת הדין, הנני מעמיד את הקנס על שיעורו המקורי, בסך 500 ₪, ומורה למערערת לשלמו עד ליום 1.9.05.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון