הפקדת רשיון לא בתוקף

האם חובה להפקיד רישיון נהיגה שלא בתוקף ?

על פי תקנה 556(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), מקום שנפסל בעל רישיון נהיגה על ידי בית המשפט מלהחזיק רישיון, עליו להמציא את רישיון הנהיגה שלו לאותו בית משפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה.ו

חובת המצאת הרשיון חלה כאמור, בין שהרשיון בתוקף בעת שנגזר דינו של בעליו לפסילת רשיון ובין שרשיונו אינו בר תוקף אותה עת. מירוץ תקופת הפסילה בשני המקרים יחל עם מסירת הרשיון כפי שמורה הדין, ענייננו נכנס למסגרת זו בין שטענת המבקש שתוקף רשיונו פקע נכונה, ובין שלא, ובשני המקרים כל התקופה מאז גזר הדין ועד שיפקיד את הרשיון, לא באה במניין תקופת הפסילה, ואם הוא נוהג במהלך אותה תקופה, נוהג הוא ללא רשיון, ורק משהפקידנו יחל מירוץ שלושת חודשי הפסילה שנגזרו עליו.

להלן החלטה בנושא הפקדת רשיון לא בתוקף:

החלטה

1.     בפניי בקשה לחישוב תקופת פסילה.

2.     ביום 19.08.1999, נגזר דינו של המבקש ע"י בימ"ש זה בת.פ. 205/99 והוטל עליו, בין היתר, מאסר בפועל לתקופה של חמש שנים ו- 3 חודשים בניכוי ימי מעצרו בתיק זה וכן פסילה בפועל לתקופה של שלוש שנים, אשר תחל בתום תקופת ריצוי המאסר בפועל בתיק זה.

3.     ביום 15.3.05, הגיש המבקש לבימ"ש זה, בקשה לחישוב פסילה וביקש כי מירוץ הפסילה תחל מיום שחרורו המוקדם, דהיינו מיום 29.08.02. בהחלטתי מיום 21.3.05, דחיתי את הבקשה וציינתי כי מגיליון הרשעותיו הקודמות של המבקש מסתבר כי המבקש נהג ברכב גם אחרי שהשתחרר ואף עבר מספר עבירות.

4.     בבקשה דנן, ציין המבקש כי בתאריך 23.04.05, מסר עדות במשטרת עילות, לפיה אין ברשותו רישיון נהיגה וצירף מזכר חתום על ידי השוטר חליליה סמי המתעד זאת. עוד ציין המבקש כי לאחרונה, פנה למשיבה 2 בבקשה להוצאת ו/או חידוש רישיון הנהיגה, לאחר שסבר כי תקופת הפסילה הסתיימה, אולם הוסבר לו שמירוץ הפסילה טרם התחיל, כי לא הפקיד את רישיונו לאור החלטת ביהמ"ש, לכן אינו יכול להוציא ו/או לחדש את רישיון הנהיגה.
המבקש ביסס בקשתו זו כי, משלא נהג שלוש שנים, הרי יש להורות על סיום תקופת הפסילה והחזרת ו/או חידוש רישיון הנהיגה של המבקש.

מנגד, ביקשה המשיבה לדחות את הבקשה וצירפה את גיליון הרשעותיו הקודמות של המבקש לרבות הרשעותיו בתחום התעבורה.

5.     על פי תקנה 556(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), מקום שנפסל בעל רישיון נהיגה על ידי בית המשפט מלהחזיק רישיון, עליו להמציא את רישיון הנהיגה שלו לאותו בית משפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה.ו

תקנה 557 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה") קובעת:

"(א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר תוקף אותה שעה".

     תקנות אלה יש לקרוא יחד עם סע' 42 (ג)(1) לפקודת התעבורה שקובע את חישוב תקופת הפסילה, וכן מתי תחל התקופה ואיזה תקופה לא תובא במניין:

"(1) התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה".

     לאור סע' זה, מי שלא מסר את רישיונו לרשות שנקבעה לכך בתקנות, לא תובא במניין תקופת הפסילה כל התקופה שקדמה ליום מסירת הרישיון.

למי שאין בידו רישיון נהיגה, כאשר מטבע הדברים אינו יוכל להפקידו, נקבע הסדר חילופי, ובלשון תקנה 557(ב) לתקנות התעבורה:

"הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, למזכיר של בית המשפט שהרשיע בעל רישיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי העניין, כי רישיונו של בעל רישיון הנהיגה שנפסל כאמור בחוק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרישיון, יתחיל מרוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה."

     יפים לעניין זה דברי כב' השופטת (כתוארה דאז) שטרסברג- כהן ברע"פ 9237/99 רונן מאיר נ. מ"י, פ"ד נד (2) 481, בעמ' 485 - 489:

"חובת המצאת הרשיון חלה כאמור, בין שהרשיון בתוקף בעת שנגזר דינו של בעליו לפסילת רשיון ובין שרשיונו אינו בר תוקף אותה עת. מירוץ תקופת הפסילה בשני המקרים יחל עם מסירת הרשיון כפי שמורה הדין, ענייננו נכנס למסגרת זו בין שטענת המבקש שתוקף רשיונו פקע נכונה, ובין שלא, ובשני המקרים כל התקופה מאז גזר הדין ועד שיפקיד את הרשיון, לא באה במניין תקופת הפסילה, ואם הוא נוהג במהלך אותה תקופה, נוהג הוא ללא רשיון, ורק משהפקידנו יחל מירוץ שלושת חודשי הפסילה שנגזרו עליו".

     עולה מהאמור, כי על הנהג שרישיונו נפסל, מוטל לנקוט בצעדים מעשיים ונדרש מעשה פעיל לאחר מתן גזר הדין, בכדי שיחל מניין ימי הפסילה, כגון הפקדת הרישיון או מתן תצהיר בנסיבות מסויימות.

6.     בענייננו, המבקש לא הפקיד רשיונו לביהמ"ש, ואם נבצר ממנו מלהפקיד רשיונו, היה מוטל עליו להגיש תצהיר המפרט נסיבות אלו, ומשנמנע מלעשות זאת, דין בקשתו להידחות.

7.     מעבר לנדרש, אציין כי עיון בגיליון הרשעותיו הקודמות של המבקש עולה כי המבקש נהג ברכב גם אחרי שהשתחרר, ואף עבר מספר עבירות, כאשר העבירה האחרונה היא מיום 29.12.04. אוסיף עוד, כי כל הזמן שרישיונו של המבקש היה בתוקף הוא נהג בכביש ורק לאחרונה פנה למשיבה 2 לחדש את רישיונו וזאת מאחר שהסתיים תוקף רישיון הנהיגה.

8.     אשר על כן, ולאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיוף רשיון נהיגה

 2. הפקדת רשיון נהיגה

 3. עיכוב רכב ללא רשיון

 4. אי הפקדת רשיון נהיגה

 5. הפקדת רשיון לא בתוקף

 6. ערעור על החזרת רישיון

 7. בקשה להשבת רשיון נהיגה

 8. נהיגה ללא רישיון נהיגה

 9. החזרת רשיון נהיגה מופקד

 10. עונש על תאונה ללא רשיון

 11. רישיון נהיגה זר - ביטוח

 12. בטלות יחסית רישיון נהיגה

 13. ערר על החזרת רישיון נהיגה

 14. סירוב נהג לתת רישיון לשוטר

 15. סירוב להציג רישיונות לשוטר

 16. התליית רישיון - כיסוי ביטוחי

 17. בריחה משוטר במהלך בדיקת רישיון

 18. רישיון נהיגה פסול - תאונת דרכים

 19. אי הפקדת רשיון במזכירות בית המשפט

 20. שלילת רישיון נהיגה ע''י משרד הרישוי

 21. השכרת רכב למי שאינו בעל רישיון נהיגה

 22. הגבלת רישיון נהיגה של נכה בהוצאה לפועל

 23. תאונת דרכים בישראל עם רישיון נהיגה גרמני

 24. ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 25. נהיגה ללא רישיון נהיגה - מעצר עד תום ההליכים

 26. תקנות השיפוט הצבאי (הרשות להמצאת רשיון הנהיגה), תשל''ו-1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון