המצאת דוחות בדואר

תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד1974- סימן ד': סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228, ו239- לחוק קובעות את חזקת המסירה של דבר דאר בעבירת קנס כדלקמן:

43. הזמנה למשפט בברירת משפט

נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.

44א. חזקת מסירה

בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין, גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

להלן פסק דין בנושא המצאת דוחות בדואר:

פסק דין

1.     מונח בפני ערעור על החלטתו של בית המשפט השלום לתעבורה בבאר-שבע (כב' השופט ד. לנדסמן) בתיק בש 1113/06, מיום 26.3.06, לפיה דחה את הבקשה של המערער להאריך לו את המועד להישפט על שני דוחות שמספריהם 3838070898 ו-3448077093.

2.     טוען ב"כ המערער כי למערער נרשמו שני דוחות מצלמה, האחד בגין חציית צומת באור אדום ברמזור והשני בשל מהירות מופרזת, והמערער לא ביקש להישפט עליהם, בתוך פרק הזמן אשר עמד לרשותו וחלף המועד להישפט. המערער פנה לבית משפט קמא בבקשה להישפט באיחור ולאחר קבלת תגובת המאשימה, דחה בית המשפט קמא את בקשתו.
בית משפט קמא בהחלטתו קבע כי, בניגוד למוצהר, דו"ח אחד כבר שולם ולכן אין להתייחס לבקשה להארכת מועד לגביו, ולגבי הדו"ח האחר נדחתה בקשת המערער מאחר ולא באה מפי המערער כל התייחסות ספציפית בתצהיר לגבי הדו"ח.

3.     טען ב"כ המערער כי טעה בית משפט קמא בהחלטתו הנ"ל. אשר לדו"ח ששולם טען כי הדו"ח לא שולם על ידו ואשר לדו"ח האחר טען, כי לא קיבל אותו לידיו ולא ידע עליו, וכי שגה בית משפט קמא כאשר לא שקל את השיקול הרלבנטי של עשיית צדק ומניעת עיוות דין לגבי המערער וסגר בפניו את דלתות בית המשפט בכך שמנע ממנו את האפשרות להישפט. טען המערער, כי נסיבות המקרה מצדיקות פתיחת דלתות בית המשפט כדי להוכיח את חפותו.
במהלך הדיון בפני, ויתר ב"כ המערער על טענותיו אודות הדו"ח ששולם וריכז טענותיו לעניין הדו"ח השני.

4.     ב"כ המדינה טען כי יש לדחות את הערעור על הסף מאחר והמערער לא הוכיח את אי קבלת דבר הודאת הקנס ובנוסף לא פרט נימוקים המצדיקים מתן אורכה להישפט וכי מדובר בזמן ניכר שחלף מאז קיבל המערער לידיו את הודעת הקנס וזכותו להישפט.

5.     תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד1974- סימן ד': סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228, ו239- לחוק קובעות את חזקת המסירה של דבר דאר בעבירת קנס כדלקמן:

"43     . הזמנה למשפט בברירת משפט
נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.

44א. חזקת מסירה
בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין, גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

ברע"פ 2307/98 בעניין קריב אהוד נגד מדינת ישראל דינים עליון כרך נ"ד, 343 קבע בית המשפט העליון כי אין כל צורך בקיומו של אישור מסירה חתום, אלא די בהוכחה, כי נשלחה הזמנה וכי חלפו 15 יום מהמשלוח, כדי להקים חזקה שהנאשם קיבל הזמנה כדין.
וכך קבע כב' הנשיא שם:
". . . תקנות 44 א- 44 ג' קובעות נוהל מקל להמצאת הזמנות לדין לגבי עבירות קלות יחסית המפורטות בסעיף 239א לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב- 1982. מטרת הנוהל המקל הוא לייעל ולפשט את סדרי ההמצאה בסוג מיוחד זה של עבירות. . .
אף מבלי לפסוק בסוגיה לגופה, ניתן לקבוע כי ההסתפקות באישור על משלוח הודעה בדואר רשום אינה מהווה על פניה נוהג פסול המחייב התערבות של בית משפט זה ומתן רשות ערעור.
(ראה: גם רע"פ 625/97 ברק נ' מדינת ישראל תק על 97 (1), 166.)

במקרה דנן, מקום שטען המערער כי לא קיבל את הודעת הקנס לידיו, חייב היה הוא להתכבד ולהוכיח טענתו זו ואין באמירתו הסתמית, כי לא קיבל את דבר הדאר לידיו, כדי לקבל את טענתו. מחובתו להוכיח כי ביצע חקירה ברשות הדואר כדי להתחקות אחר גלגולו של דבר הדואר.
בנוסף, ומעבר לאמור לעיל, לא הניח המערער בפני בית משפט קמא כל נסיבה אשר יש בה כדי ללמד כי אי קבלת בקשתו תגרום לעיוות דין לגביו. המערער הניח בפני בית משפט קמא תצהיר סתמי מבלי שנימק או הסביר מדוע יגרם לו עיוות דין באם לא ינתן לו יומו. יש להדגיש כי למערער היתה הזדמנות לקבל את יומו בבית המשפט אולם הוא בחר שלא לנצלה.

6.     לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי כל שגגה שנפלה בהחלטתו של בית משפט קמא, המחיבת את הטרדת בית משפט זה.
הערעור נדחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו תחליף המצאה ?

 2. המצאה לבן משפחה

 3. המצאה לעורך דין

 4. המצאת אזהרה לחייב

 5. המצאת דוחות בדואר

 6. העדר המצאה פורמלית

 7. אי המצאת הזמנה לדין

 8. מסירה כדין לרמאללה

 9. המצאה בדואר אלקטרוני

 10. המצאה כדין לחברה זרה

 11. כלל הידיעה כלל ההמצאה

 12. מסירת תביעה לבן משפחה

 13. היתר המצאה במעמד צד אחד

 14. המצאת כתבי בית דין לשותף

 15. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 16. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 17. המצאת כתבי בי דין לצד שכנגד

 18. תקנה 495 - המצאה בדואר רשום

 19. המצאת כתבי בי דין לעורך דין

 20. תאריך המצאת פסק דין בכתב ערעור

 21. הכחשת קבלת תביעה עם אישור מסירה

 22. המצאת כתב התביעה לנתבע זר בישראל

 23. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 24. אישור מסירה - חוק סדר הדין הפלילי

 25. העדפת כלל הידיעה על פני עקרון ההמצאה

 26. מסירה כדין / המצאה כדין של המרצת פתיחה

 27. הכלל בהליכי הוצאה לפועל הוא המצאה בפועל

 28. בקשה לביטול צו המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 29. מסירה ביד לידי המעסיק אינו נחשב כמסירה כדין

 30. פיצויים מוסכמים הפרה יסודית אי המצאת אישור

 31. המצאת כתב תביעה לאביו של הנתבע שהתגורר בחו"ל

 32. תקנות סדרי-דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), תש''ל-1969

 33. על מי מהצדדים מוטל הנטל להזמין את השליח שביצע את המסירה לחקירה ?

 34. ביטול פסק דין מטעמי צדק בשל כך שלא זומן לדיון בהתנגדות למסירה כדין

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון