הלוואות לעובדים זרים

להלן פסק דין בנושא הלוואות לעובדים זרים:

פסק - דין

1.     הנאשמים, שהינם בעל ואישה, ניהלו בשנים 2000-2002 עסק של מתן הלוואות לעובדים זרים בריבית חודשית של 10%. סך ההכנסות שנבעו לנאשמים מהעסק הינו 350,000 ₪, שלא דווחו לשלטונות המס מתוך כוונה להתחמק מתשלומי מס. האישום הראשון, מתוך שלושה, נכתב כי בשנת המס 2000 נבעו לנאשמים הכנסות בסך של כ- 40,000 ₪, ובגינן לא ניהלו פנקסי חשבונות. בדו"ח שהוגש לפקיד השומה ביום 29.7.01 הצהיר הנאשם בכזב בדבר הכנסותיו משכר עבודה בסכום כולל של כ- 54,000 ₪, והשמיט את הכנסתו מעסק מתן ההלוואות. הנאשמים הודו במסגרת אישום זה בביצוע עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, השמטה מתוך דו"ח שנערך על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח - זאת בנוגע לנאשם 1 בלבד, וכן מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח שנערך על פי הפקודה - לגבי נאשם 1 בלבד. האישום השני דן בהכנסות הנאשמים בשנת המס 2001 בסך של כ- 201,000 ₪ מעסקם, ובגין הכנסה זו לא ניהלו פנקסי חשבונות בהתאם להוראות הפקודה, והם הודו בביצוע עבירה זו. האישום השלישי דן בשנת המס 2002, בה הכניסו של של כ- 109,000 ₪, ולא ניהלו פנקסי חשבונות בגינן, והנאשם 1 לא דיווח על הכנסה זו בדו"ח שהוגש, והצהיר בכזב על הכנסות משכר עבודה בסכום כולל של כ- 15,000 ₪. העבירות בהן הורשע הנאשם 1 ובהן הודתה הנאשמת 2 בגין אישום זה זהות לעבירות בגין האישום הראשון, כמפורט לעיל.

2.     בנוגע לנאשם 1 הגיעו באי כח הצדדים להסדר טיעון, לפיו ביקשו להטיל עליו עונש של מאסר בפועל למשך 6 חודשים אותם ירצה בעבודות שירות, מאסר מותנה לשיקול דעת בית המשפט וקנס ע"ס 30,000 ₪.

3.     בנוגע לנאשמת 2 - הופנתה לשירות המבחן, וזה המליץ שלא להרשיעה ולחייבה לבצע של"צ בהיקף של 150 שעות, ובנוסף - סוכם כי תשלם קנס ע"ס 10,000 ₪.

4.     ב"כ המאשימה ביקשה לאמץ את הסדר הטיעון, ובנוגע לנאשמת 2 - ביקשה להרשיעה, על אף המלצת שירות המבחן, הן בשל חומרת העבירות בהן הורשעה, הן מהטעם שהמחדלים לא הוסרו, והן לאור העובדה שבעברה נדונה לאי-הרשעה.

5.     ב"כ הנאשם 1 ביקש לאמץ את ההסדר, וביקש כי המאסר המותנה שיוטל יהיה מידתי.

6.     ב"כ הנאשמת 2 ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן, תוך שהבהיר שקיים חשש ממשי לגירוש מרשתו מהארץ באם תורשע. הסניגור הפנה לתסקיר שירות המבחן, לנסיבותיה האישיות, ולכל יתר הנסיבות שהצדיקו לטעמו אי הרשעתה. בנוגע לאי הסרת המחדלים - נטען שמאחר ומקבלי ההלוואות ברחו מהארץ, נגרמו לנאשמים הפסדים ולמעשה, קיזוז הפסדים אלה עשוי להוביל לביטול סכום המס הנדרש. עוד נטען שאושרה בקשת הכופר בנוגע לנאשמים, ואילו הם היו עומדים בתשלומים שנקבעו, היה כתב האישום מבוטל לגמרי.

7.     אכן העבירות בהן הודו הנאשמים חמורות, ומדיניות הענישה הכללית מחייבת הרשעה ואף החמרה בעונשים. מקרה זה מהווה חריג וזאת ממספר טעמים, כפי שיפורט בהמשך.

8.     עדי התביעה ברחו בחלקם לחו"ל, ולמעשה לא ניתן היה להעידם, באם היו הנאשמים כופרים במיוחס להם בכתב האישום, כך שלא ניתן היה להוכיח חלק מהאישומים.

9.     בקשת הנאשמים להמרת כתב האישום בכופר אושרה, והם החלו בביצוע התשלומים, כך ששולם עד כה סכום של 20,000 ₪. אילו היו הנאשמים מסיימים לשלם את הסכום שנקבע, היה כתב האישום מבוטל כנגד שניהם, כך שלמעשה הבקשה לאי הרשעת הנאשמת 2 אינה כה מופרכת, גם מנקודת ראות המאשימה.

10.     העבירות בהן הורשעו הנאשמים בוצעו בשנים 2000 עד 2002, כך שמאז עברו שנים רבות, ולא שמעתי כי ביצעו עבירות כלשהן במהלך תקופה זו.

11.     שמעתי את הנאשמים, ושוכנעתי כי חרטתם אמיתית וכנה, ואכן הסבירות שיבצעו עבירות כאלה בעתיד הינה קטנה ביותר, אם בכלל. עוד שמעתי מהנאשם 1 בדבר החשש שהנאשמת 2 אכן תגורש מהארץ באם תורשע, כשם ששירות המבחן כתב אף הוא בתסקירו, מפי הנאשמת, ושוכנעתי שחשש זה הינו ממשי, במיוחד לאור העובדה שבקשתה לאזרחות טרם אושרה.

12.     הנאשמת 2 שוהה בארץ מזה כ-10 שנים, ומאז שנת 2002 היא נשואה לנאשם 1, ומכאן שגירושה מהארץ עלול לגרום לענישה בלתי מידתית, הן בנוגע אליה אישית, והן בנוגע לזוגיות שבינה ובין הנאשם 1.

13.      הנשיא שמגר התייחס לסוגיית אי-ההרשעה בתיק בר"ע 432/85 גדעון רומנו נ' מדינת ישראל, בכותבו :

"בעקבות ההודאה בעובדות או בעקבות המסקנה השיפוטית שעבירה פלונית הוכחה כדבעי לאור הראיות שהובאו בפני בית המשפט, גם באה בדרך כלל ההכרעה לפיה יש להרשיע את הנאשם. רק בנסיבות יוצאות דופן, בהן אין יחס סביר בין הנזק הצפוי מן ההרשעה בדין לבין חומרתה של העבירה, נוקט בית המשפט לפעמים בחלופה של הטלת מבחן ללא הרשעה. ההימנעות מן ההרשעה הופכת, כמובן, באופן תיאורטי לקשה יותר ככל שהעבירה חמורה יותר ובתי המשפט אינם נוהגים לראות בחרטה בלבד עילה ליצירתה של הבחנה בין פלוני לפלמוני שעבר אותה עבירה בנסיבות דומות " .


14.     השופטת דורנר קבעה כללים ברורים לשאלת הימנעות מהרשעת נאשם שהוכח כי ביצע את העבירות המיוחסות לו, וכך כתבה ב-ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, פ"ד נב (3), 337 :

" תכליתו של סעיף 71א לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (שירות לציבור, ז.פ.) דומה אפוא לתכלית סעיף 1 לפקודת המבחן, המאפשר להטיל מבחן ללא הרשעה, כשמטרת שני אמצעים אלו הינה שיקומית. ואולם, כידוע, שיקומו של הנאשם - הגם שהוא מהווה שיקול מהותי שלציבור כולו עניין בו - הינו אך אחד משיקולי הענישה, שאליו מתווספים שיקולים אחרים הנובעים מאופיה של העבירה " .

השופטת דורנר הוסיפה וקבעה :

" הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר שני גורמים: האחד - על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, והשני - סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על הרשעת הנאשם מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל ".

15.     שירות המבחן סקר את נסיבותיה האישיות של הנאשמת 2, ובסופו של הליך המליץ להטיל עליה צו של"צ בהיקף של 150 שעות, וזאת ללא הרשעה.

16.     לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים והנתונים, החלטתי לאמץ את ההסדר אליו הגיעו הצדדים. עוד החלטתי לאמץ את המלצת שירות המבחן שלא להרשיע את הנאשת 2, זאת בשל מכלול השיקלים שציינתי לעיל, שהביאו אותי למסקנה לפיה הרשעת הנאשמת 2 תהא בלתי מידתית, ותפגע קשות בשיקומה.17.     סוף דבר הנני קובע כדלקמן:

הנאשם 1
     
א.     6 חודשי מאסר בפועל אותם ירצה בעבודות שירות בעמותת "זו חוויה" בקיבוץ החותרים. לשם כך עליו להתייצב במשרדי הממונה על עבודות שירות, במתחם בית סוהר חרמון, ביום 27.4.08 שעה 08:00 לשם תחילת ביצוע העבודות.
ב.     6 חודשי מאסר על תנאי אשר יופעלו אם יעבור הנאשם תוך 3 שנים מהיום אחת או יותר מהעבירות בהן הורשע בתיק זה.
ג.     קנס ע"ס 30,000 ₪ או 6 חודשי מאסר תמורתם. מסכום הקנס הנני מקזז סך של 10,000 ₪ אותם שילם הנאשם במסגרת בקשת הכופר שהוגשה בתיק זה, והיתרה, ע"ס 20,000 ₪ תשולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים ע"ס 4,000 ₪ כל אחד, החל מיום 1.6.08 ובכל 1 לכל חודש אחריו.

הנאשמת 2 - פסק דין ללא הרשעה

א.     הנני מטיל על הנאשמת 2 צו לביצוע עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 150 שעות, אותן תבצע תוך שנה מהיום, בהתאם לתכנית שתוגש ע"י שירות המבחן תוך 21 ימים מהיום.
ב.     קנס ע"ס 10,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתם. סכום זה יקוזז מהסך שהופקד ע"י הנאשמים במסגרת בקשת ההמרה.
ג.     פסק דין זה, בעניינה של הנאשמת 2, הינו ללא הרשעה.

זכות ערעור תוך 45 ימים מהיום, לבית המשפט המחוזי בחיפה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזדהות עובדים זרים

 2. שמירת כבוד עובד זר

 3. זכויות מטפלת הודית

 4. כליאת שווא של עובד זר

 5. הלוואות לעובדים זרים

 6. משכורת עובד זר בסיעוד

 7. העסקת עובד זר עורך דין

 8. עונש על העסקת עובד זר

 9. חוק העסקת עובדים זרים

 10. תפיסת עובד זר לא חוקי

 11. זכויות עובד זר תאילנדי

 12. כרטיס סים לעובדים זרים

 13. פטירת המעסיק של עובד זר

 14. זכויות מטפלת זרה לילדים

 15. עובדים זרים בחברה בפירוק

 16. עובד זר נשדד - מה העונש

 17. העסקת עובד זר ללא ביטוח

 18. זכויות עובד זר באתר בניה

 19. זכויות עובדת זרה סיעודית

 20. מי נחשב למעסיק של עובד זר

 21. תנאים הוגנים לעובדים זרים

 22. צו הרחקה מישראל - עובד זר

 23. העסקת עובדת זרה מאוקראינה

 24. היתר עבודה בבניין לעובד זר

 25. נישואים עם עובד זר לא חוקי

 26. זכויות עובדים זרים פיצויים

 27. העסקת עובד זר בניגוד להיתר

 28. עורך דין בתחום עובדים זרים

 29. משכורת עובדי סיעוד ממולדובה

 30. איך מאריכים ויזה לעובד זר ?

 31. ניכויים מותרים משכר עובד זר

 32. תאונת עבודה של עובד זר סיני

 33. קיזוז דמי כלכלה משכר עובד זר

 34. ניכוי משכר עובד זר על מגורים

 35. פיצויים לעובד זר שהוחזק במעצר

 36. חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

 37. העסקה שלא כדין של עובדים זרים

 38. החלפת עורך דין בתיק תאונת דרכים

 39. זכויות עובד זר סיעודי פיליפיני

 40. פיצוי לעובד זר בגין כליאת שווא

 41. ביטול קנס על העסקת עובדים זרים

 42. קנס מנהלי בגין העסקת עובדים זרים

 43. גזר דין בעבירת העסקת עובדים זרים

 44. ערר על קנס בגין העסקת עובדים זרים

 45. ענישה למעסיקי עובדים זרים מהשטחים

 46. אי העמדת מגורים הולמים לעובדים זרים

 47. איסור על עובדים זרים להחליף מעסיק

 48. נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין

 49. הארכת מועד להישפט העסקת עובדים זרים

 50. העסקת עובדים זרים ללא הסכם העסקה בכתב

 51. חיוב המדינה בתשלום דמי פיקדון של עובד זר

 52. קנס בגין העסקת עובדים זרים בבניה ללא היתר

 53. תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס''ו-2006

 54. קנס בסך של 15,000 ש"ח בגין העסקת עובדים זרים

 55. אחריות פלילית של מנהל תאגיד על העסקת עובדים זרים

 56. הארכת רישיונות לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי

 57. זכויות מהגרת עבודה מהפיליפינים שהועסקה כמטפלת סיעודית

 58. תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש''ס-2000

 59. כתב אישום יזום חלף קנס מנהלי בעבירות לפי חוק עובדים זרים

 60. תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס''ד-2004

 61. תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס''ז-2007

 62. תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 63. תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 64. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש''ס-2000

 65. תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס''ו-2006

 66. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מסמכים נוספים), התש''ס-2000

 67. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001

 68. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש''ס-2000

 69. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס''ב-2001

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון