בקשה לקבל חומר חקירה
בקשה לקבל חומר חקירה

להלן החלטה בנושא בקשה לקבל חומר חקירה:

החלטה

1.     בכתב אישום שהוגש כנגד המבקש מיוחסת לו עבירה של רצח בכוונה תחילה. על פי עובדות כתב האישום - ירה המבקש למוות במנוח (להלן: "המנוח") ביום 27.3.07 סמוך לחצות, בנוכחות אחרים ביניהם עד מדינה - וחברתו המשמשת כעדת תביעה.

2.     בבקשה שבפני עותר המבקש לקבלת חומר חקירה לפי סע' 74 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 (להלן: "החוק").

חומרי החקירה המבוקשים מפורטים בסעיפים 7-17 לבקשה.

דיון
3.     אפתח ואומר כי קיים טשטוש תחומים קל בבקשה שבפני שאינה מבחינה בין בקשה לקבלת רשימת חומר חקירה לבין קבלת חומר החקירה עצמו. דומה שב"כ המבקש דילגו על השלב הראשון ופנו היישר לקבלת חומר חקירה בטרם פנו וביקשו לקבל לידיהם השלמות לרשימת חומר החקירה שנמסרה לידיהם. עמדתי על כך בפתח ישיבת יום 13.11.07 עת הוריתי למשיבה, בהתייחס לחומר החקירה המבוקש בסעיף 10 לבקשה, להגיש רשימת חומר חקירה הכוללת את רשימת החומר המודיעיני בנוגע לשני כהן, וזאת כשלב ראשון, לאחר שב"כ המשיבה הבהירה כי הבקשה לא מתבססת על רשימת חומר החקירה שנמסרה להגנה (עמ' 2 לפר' ש' 25-24 וההחלטה בעמ' 3 לפר'). דומה שגם ב"כ המבקש הבין את טשטוש התחומים עליו הצבעתי עת הסכים, כי הדרך אותה התוויתי בהחלטתי הנ"ל היא הדרך הנכונה. עם זאת נוכח נכונותה של ב"כ המשיבה להציג בפני בית המשפט את חומרי החקירה שיש בידיה בהקשר לבקשה מוכן אף אני לדלג על השלב הראשון, לבחון את חומרי החקירה וליתן החלטה לגביהם.

4.     למבוקש בסעיף 7 לבקשה
"כלל המידעים הנמצאים ברשותה ו/או בחזקתה (של המשיבה - ש.ש.) והנוגעים לסכסוכיו של המנוח (עם גורמים פליליים אחרים לרבות אחד בשם לירן יחזקאל עליו למדו מידיעה מודיעינית מסויימת - ש.ש.) לרבות חקירות שבוצעו ע"י המשטרה בענין זה וכן מידעים מודיעינים הנוגעים לענין. בנוסף ... גליון ההרשעות הקודמות של המנוח"

א.     בתשובה לבקשה טענה המשיבה, כי הידיעה המודיעינית המצויינת בסעיף 7 חוסה תחת תעודת חסיון שהועברה לידי ההגנה. אשר לתיקי חקירה ומידעים מודיעיניים טענה, כי לא נמצא חומר חקירה נוסף. בנסיבות אלה מיקדה ההגנה את בקשתה - בישיבת יום 13.11.07 - לגליון ההרשעות בלבד (ר' עמ' 12 לפר'). המשיבה, מתנגדת מטעמי רלוונטיות ופגיעה בפרטיות (עמ' 13 לפר').

ב.     חומר שעניינו חקירה בפרשה אחרת, שאין לו כל קשר לפרשה המתבררת בפני בית המשפט, והקשור לעד תביעה - לרבות המתלונן - אינו תמיד בגדר חומר חקירה שעל המאשימה החובה להביאו לעיון הנאשם כדי שיוכל לעשות בו שימוש לצורך ערעור מהימנותו או הצגת אופיו של העד. יש מקרים בהם טיב החומר או ריחוקו מן הענין המתברר בפני בית המשפט הופך אותו לכזה אשר לא יחשב כחומר חקירה לצורך אישום מסויים ואולם יש מקרים בהם ייתכן שיהיה מדובר בחומר ראיות אשר חובה למסור אותו להגנה, ובהתאם גם החובה לכלול אותו ברשימת החומר שנעבר - בהתאם להוראות סע' 74 לחסד"פ (בש"פ 5425/01 יאסין אל חאק נ' מ"י, נה(5) 426). מילת המפתח היא רלוונטיות ובמקרה של ספק ברלוונטיות הנטיה היא להקל ולהרחיב את תחומי המונח חומר חקירה.

ג.     בעניינו מדובר בגיליון ההרשעות הקודמות של המנוח. קיבלתי לידיי את גליון ההרשעות. למנוח עבר פלילי מכביד. ייתכן ולעברו הפלילי של המנוח יהא משקל בהגנתו של המבקש, אשר טוען, כי למנוח היו סכסוכים עם גורמים פליליים רבים. זהו ענין להגנה לענות בו. בנסיבות אלה, בהם המנוח לא יעמוד לחקירה נגדית, אינני רואה מניעה להעברת גליון ההרשעות שלו לידי ההגנה, והאינטרס של המבקש גובר על פני הזכות לפרטיות לה מכוונת המשיבה.

ד.     ביחס למבוקש בסעיף 7 לבקשה רואה אני להוסיף כי לא נתחוור לי אם ב"כ המבקש ויתרו על המידעים המודיעיניים שנתבקשו ביחס למנוח, עת מיקדו את בקשתם בפני לגליון ההרשעות. אני אומר דברים אלה משום שמעיון במידעים שהונחו בפני על ידי ב"כ המשיבה ישנה ידיעה מודיעינית שנראית לי רלוונטית (ולא נעלם מעיני מועד הידיעה אל מול היום בו בוצעה העבירה על פי כתב האישום). משום הספק שנוצר אצלי כאמור אני רואה לנכון להורות למשיבה להמציא לידי ההגנה את הידיעה המודיעינית שמספרה 375-4451-06 אלא אם תחליט היא להוציא לגביה תעודת חסיון.

5.     למבוקש בסע' 8 לבקשה
"כלל המידעים המצויים ברשותה ו/או בחזקתה (של המשיבה -ש.ש.) בהקשר לסכסוך בין הכנופיות, לרבות חקירות שבוצעו על ידי המשטרה בענין זה וכן מידעים מודיעיניים הנוגעים לענין".

א.     בתשובה לבקשה טוענת ב"כ המשיבה כי לא נמצא חומר חקירה נוסף.

ב.     בישיבת יום 13.11.07 בחרה ב"כ המשיבה, אשר טענה לחוסר רלוונטיות, להניח בפני בית המשפט את המידעים המודיעינים בקשר לסכסוכי כנופיות שנאסף על ידה. עיינתי בחומר. הידיעה המודיעינית שאני רואה אותה כרלוונטית היא זו שהזכרתי בסעיף 3 ומספרה 375-4451-06 ואני מורה על העברתה להגנה בכפוף להחלטה אם להוציא תעודת חסיון אם לאו, כפי שהוריתי לעיל.

מעבר לכך, מעיון בחומר שהונח בפני על ידי הסנגוריה (9 מידעים מודיעיניים וכן פרוטוקולי חקירה) עולה בבירור, כי המנוח היה בסכסוך חריף עם אחרים וכי נטל חלק בסכסוכי כנופיות בחולון (ר' זכ"ד מ.ט. 316.07, פרוטוקול מ.ט. 1519 ג' ועוד). להבנתי מציינת ההגנה, כי למנוח היו אויבים אחרים לבד מהמבקש. משכך סבור אני כי ככל שיש למשיבה חומר חקירה הנוגע לסכסוכי כנופיות בהם היה מעורב המנוח, אני מורה לה להעביר חומר זה לידי ההגנה, אלא אם תבחר להוציא על חומר זה תעודת חסיון.

6.     למבוקש בסעיף 9 לבקשה
"כל חומר החקירה המצוי ברשותה ו/או בחזקתה (של המשיבה - ש.ש.) בהקשר למעשיו וחלקו של עד המדינה, לרבות חקירות שבוצעו על ידי המשטרה בענין זה וכן את כלל הידיעות המודיעיניות הנוגעות לסכסוכים ולאיומים כלפי עד המדינה וממנו כלפיי האחרים....... בנוסף........ גליון הרשעות קודמות של עד המדינה".
     
א.     מעיון במידעים שהונחו בפני אכן עולה, כי במידעים, הרצח מיוחס לעד המדינה. לטענת ההגנה הפליל עד המדינה את המבקש ברצח. בנסיבות אלה אני רואה לנכון להעתר לפרק זה של הבקשה במלואו, אלא אם תבחר המשיבה להוציא על חומר זה תעודת חסיון.

7.     למבוקש בסעיף 10 לבקשה
כל החומר המצוי ברשותה ו/או בחזקתה של המשיבה בהקשר של שני כהן לרבות גליון הרשעותיה הקודמות, העתקי פרוטוקולים מהדיונים שהתקיימו בעניינה בביהמ"ש לנוער לאחר מעצרה וכן את כלל הידיעות המודיעיניות הקיימות בהקשר אליה.

א.     אשר לפרוטוקולים בבימ"ש לנוער - ר' החלטתי בעמ' 3 לפר' ישיבת יום 13.11.07.

ב.     מאחר והוצהר על ידי ב"כ המשיבה, כי אין לשני כהן הרשעות קודמות, חזרו בהם ב"כ המבקש מרכיב זה של הבקשה.

ג. אשר למידעים מודיעינים, טענה ב"כ המשיבה כי אין חומר חקירה נוסף הגם
שהניחה בפני ידיעה מודיעינית אחת. עיינתי בידיעה. מדובר בעבירת רצח שהעונש עליה מאסר עולם. באיזון בין זכותו של המבקש למשפט הוגן לבין פרטיותה של שני כהן גוברת זכותו של המבקש ואני מורה למשיבה למסור את הידיעה שמספרה 181-0154-07 לידי ההגנה אלא אם תוצא תעודת חסיון.

8.     למבוקש בסעיף 11 לבקשה
"כל החומר המצוי ברשותה (של המשיבה - ש.ש.) ונוגע לחקירה שביצעה במסגרת פלא 82082/07 של תחנת איילון, לרבות כלל הידיעות המודיעיניות הנוגעות לחקירה וכל חומר החקירה בתיק הנ"ל".

א.     לטענת ב"כ המבקש נחקר מרשו במשטרה במסגרת התיק האמור. במסגרת החקירה נמסר לו במפורש, כי בידי המשטרה מידע קונקרטי לפיו קיימת סכנה ממשית לחייו, והוא אף עומת עם תמצית מידע ו/או מידעים מודיעיניים שנמצאו כביכול בידי צוות החקירה.
ב.     המשיבה מתנגדת וטוענת כי מדובר בתיק פתוח בו מתנהלת חקירה שאינה קשורה לתיק נשוא הבקשה ולבד מהחומר המצוי בתיק האמור אין כל חומר חקירה נוסף.
ג.     ב"כ המבקשים לא הבהירו בבקשתם את הקשר ההדוק לו הם טוענים, בין חומר החקירה בתיק האמור להגנתו של המבקש (ר' ס' 11(ה) לבקשתם). עם זאת, בישיבת יום 13.11.07, הסבירו הם כי המבוקש בסעיף 11 קשור קשר הדוק למבוקש בסעיף 8 לבקשה שעניינו חומר ומידע בקשר לסכסוכי כנופיות.
ד.     בקשתי וקיבלתי את תיק החקירה האמור לידי. עיינתי בו ארוכות. אין לתיק ולחומר החקירה בו, למעט העובדה שהמבקש נחקר בו באזהרה, כל קשר לארוע נשוא כתב האישום. אין בתיק זה כל אזכור של המנוח או של מי מהעדים הנלווים בתיק שבפני. המבקש נחקר בקשר לתיק זה מסר הודעות חשוד ודומני שיודע ומבין הוא במה מדובר. מדובר בתיק חקירה פתוח ואין כל הצדקה להמציאו לב"כ ההגנה כשאין לו כל קשר כאמור לתיק שבפני. הבקשה בנוגע לסעיף זה של הבקשה נדחית.

9.     למבוקש בסעיף 12 לבקשה
     ב"כ המבקש חזרו בהם בנוגע לרכיב זה של הבקשה (עמ' 5 לפרו' ש' 11).

10.     למבוקש בסעיפים 13 ו - 14 לבקשה
מידע ופרטים בנוגע לזהות המקור ומועד מסירת המידע בהקשר להמצאותו של המבקש, בשני מקומות שונים, בשני מועדים שונים".

א.     המשיבה מפנה את ב"כ המבקש למספר זכרונות דברים הנוגעים לחומר החקירה המבוקש, וטוענת כי ב"כ המבקש לא הצביעו על התועלת שהם יכולים להפיק מחשיפת שמו של מוסר המידע להגנתו של המבקש בתיק הנוכחי. אכן, לא הונחה בפני תשתית כלשהי שיש בה כדי להצביע על תועלת כאמור שיהא בה להצדיק חשיפת מקור מודיעיני של המשטרה. פרטים על אותו מידע קיבלה ההגנה בזכרונות הדברים שנמסרו לה, פרטים על המודיע - אינני סבור שיש מקום לכך כשאין כל הסבר לתועלת שיכולים הם להפיק ממידע זה בהקשר להגנתו של המבקש. לפיכך הבקשה ברכיב זה נדחית.

11.     למבוקש בסעיף 15 לבקשה
"כל המסמכים בהקשר להפעלת מדובב לרבות נוהל הפעלת מדובבים וכן את כתבות העיתונים שנמסרו למדובב לענין ביצוע עבודתו".

א.     בישיבת יום 13.11.07 חזרו בהם ב"כ המבקש מבקשתם לקבל את נוהל הפעלת מדובבים (עמ' 10 לפר' ש' 25-24).

ב.     אשר לעיתונים - לטענת ב"כ המבקש, מדובב שהוכנס לתא של עד המדינה לאחר מעצרו, הקריא לעד המדינה מתוך כתבות בעיתונים אשר פורסמו בהקשר לאירוע הנדון. מעבר לכך שהכתבות הללו הן חלק מחומר החקירה קיים חשש ל'זיהומה של החקירה'.

מחילופי הדברים בין ב"כ המבקשים לב"כ המשיבה (עמ' 12-11 לפר') עולה, כי האירוע המדובר היה ביום 5.4.07 (ר' מזכר מסומן 202 של השוטר סמי אמר). ב"כ המשיבה הבהירה, כי היא לא הבינה כי מדובר באירוע מהתאריך האמור. מעיון בדפי ההאזנות שהונחו בפני עולה בבירור ענין הכתבות. לפיכך אני מורה למשיבה להעביר למשיבה את כתבות העתונים שנמסרו למדובב ואשר הוכנסו לתאו של עד המדינה.

12.     למבוקש בסעיף 16 לבקשה
להעביר להגנה תוכן מידעים מסויימים וכן את זהות המקור ו/או המקורות למסירתם ומועד מסירת כל מידע ומידע.

א.     ברכיב זה של הבקשה מסמן המבקש את המסמכים המבוקשים במספרים. קיימת זהות בחלק מהמסמכים - קיבלו 2 מספרים. אין על כך מחלוקת.

ב.     בהמשך להערתי בפתח הישיבה, בדבר הטשטוש בין רשימת חומר החקירה לגילוי חומר חקירה, הסכימו ב"כ המבקשים לקבל לידיהם רשימה של הידיעות לגביהן לא הוצאה תעודת חסיון עם פרפראזה לגבי תוכנן על מנת שיוכלו לשקול את גילויין. בתשובה בכתב ובעל-פה, בישיבת יום 13.11.07, בחרה, כך נראה, ב"כ המשיבה לוותר על השלב הראשון והציגה בפני בית המשפט את הידיעות המודיעיניות נשוא הבקשה. עיינתי בידיעות המודיעיניות, ואדרש אליהן על פי מספריהן.

ד.     מסמכים 3, 2, 1 - יש תעודת חסיון, ר' הצהרת ב"כ המשיבה עמ' 14 לפר' ש' 18 (ידיעה 824-0100-07).

מסמך 7 (20) - לא רלבנטי (ידיעה 175-0135-07).

מסמך 11 (14); (21) - לא רלבנטי (ידיעה 861-0148-07).

מסמך 13 - רלבנטי. יועבר להגנה אלא אם תוצא תעודת חסיון (ידיעה
061-0139-07).

מסמך 16 - לא רלבנטי (ידיעה 951-0115-07).

מסמך 19 - רלבנטי. יועבר להגנה אלא אם תוצא תעודת חסיון (ידיעה
972-0144-07).

מסמך 453 - לא רלבנטי (ידיעה 468-0099-07)

מסמך 62 - הוצעה תעודת חסיון על מקור המידע.

מסמכים 221, 139 - לא הוצגו בפני, לא אדרש אליהן.

13.     למבוקש בסעיף 17- לבקשה
להעביר לידי ההגנה דוח"ות סודיים שנרשמו על ידי הרשות החוקרת והועברו לעיונו של בימ"ש השלום במסגרת בקשות הארכת מעצר למי מהחשודים, לרבות עד המדינה והמבקש.

א.     במהלך ישיבת יום 13.11.07 הודיעו ב"כ המבקש כי הם חוזרים בהם מכל המבוקש בסעיף 17 לבקשה למעט הדוחות הסודיים המפרטים את פעולות המשטרה לגבי עד המדינה בלבד. ב"כ המבקשים מטעימים ומסבירים, כי חומר זה חיוני הוא נוכח המידעים המודיעניים הקושרים את עד המדינה לרצח.

ב.     בדברי תשובתה טענה ב"כ המשיבה, כי אין לנתק את ההחלטה ברכיב זה של הבקשה מקו ההגנה של המבקש שלטענתה הודה בביצוע הירי אם כי כפר בכוונה לרצח. בנסיבות אלה אין מקום מלכתחילה להעתר לרכיב זה של הבקשה.

ג.     ב"כ המבקשים חולקים על טעמיה של ב"כ המשיבה, מכוונים לאפשרות שעד המדינה הוא שירה ולומדים, דווקא מדברי ב"כ המשיבה, כי נקודת המוצא של צוות החקירה, שהמבקש הוא שביצע את הרצח, שגויה. משכך, מבקשים הם את הדוחות הנוגעים לעד המדינה כדי להראות שצוות החקירה כלל לא בדק את האפשרות שדווקא עד המדינה הוא שירה.

ד.     במחלוקת בין השניים אני מקבל את עמדת ב"כ המבקש. עם זאת, הלכה שלא כל חומר - מסמכים/ מידע - הנמסר לשופט על ידי התביעה במהלך החקירה, טרם הגשת כתב אישום - כמו בשלבי המעצר השונים - הוא חומר חקירה שעל התביעה להעמידו לרשות ההגנה לאחר הגשת כתב האישום. כך למשל, רשימה של פעולות המתוכננות על ידי החוקרים לצורכי המשך החקירה כהצדקה לבקשת המעצר או הארכתו, דו"ח ביניים המסכם עבור שופט המעצרים את מצב החקירה עד לאותו מועד, חוות דעת פנימיות הנמסרות בין הדרגים השונים במשטרה ובין המשטרה לפרקליטות - אינם בגדר חומר חקירה כאמור. עם זאת, אם נודע להגנה על ראיה מסוימת שנכללה בחומר שנמסר לשופט לעיון, שלא נחשפה בפניה, והיא סבורה שזו מהווה חומר חקירה, ניתן לפנות לבית המשפט לגילוייה ובלבד שההגנה תצביע על תשתית עובדתית המבססת לכאורה חשד זה (ר' לענין זה בג"צ 1885/91, צוברי נ' פרקליטות מחוז ת"א ואח', מה(3) 630).

לגופו של עניין טוענת ב"כ המשיבה, כי מדובר בדוחות שהוגשו בשלבים שונים של הליך המעצר בהם מפרטת המשטרה את פעולות החקירה שבוצעו ואת פעולות החקירה שיש עוד לבצע בהתאם לשלבים של התקדמות החקירה. אין סיבה להפוך דוחות אלה לחומר חקירה, מה גם שכל דוחות הפעולה נמצאים בידי ההגנה ועל בסיסם יוכל לשאול את החוקרים על פעולותיהם.

ה.     הגם שלא הונחה בפני תשתית ראייתית כלשהי שיש בה כדי להטיל ספק בדברי ב"כ המשיבה אודות טיב החומר המדובר, קיבלתי לידי את הדוחות ועיינתי (קראתי) בהם. אכן, מדובר ברשימות סיכום שערכה המשטרה עבור שופטי המעצרים במגמה לסייע להם בהבנת התיק תוך פירוט פעולות החקירה שבוצעו ואלה שיש עוד לבצע. בנסיבות אלה אין מקום להפוך את רשימות הסיכום הללו לחומר חקירה. בידי ההגנה נמצאים דוחות הפעולה ואין מניעה, כי יציגו את גירסתם באשר לנקודת המוצא של דוחות החקירה בידי החוקרים ויתשאלו אותם בעניין זה על בסיס חומר החקירה הנמצא בידיהם.

סוף דבר -

14.     הבקשה מתקבלת בחלקה. ראו התייחסותי לכל רכיב ורכיב של הבקשה בנפרד.

בית המשפט מודה לבאי כח הצדדים על שהשכילו להניח בפניו את החומר הרלבנטי באופן מסודר וברור.

המשיבה תוכל לקבל את הקלסר שהפקידה בידי, בלשכתי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חומר חקירה

 2. המצאת חומר חקירה

 3. הדחה בחקירה - זיכוי

 4. סוכן מדיח / הדחה בוטה

 5. בקשה לקבל חומר חקירה

 6. משמעות השתיקה בחקירה

 7. מעצר וחקירה שלא כדין

 8. חובת אזהרת חשוד בחקירה

 9. בקשה לגילוי חומר חקירה

 10. בקשה לעיין בחומר חקירה

 11. נוכחות הורה בחקירת קטין

 12. הקלטת חקירות משטרה בוידאו

 13. קבלת חומר חקירה בעבירות דומות

 14. ביטול כתב אישום בשל מחדלי חקירה

 15. גניבת ברזל - מחדלים בחקירת משטרה

 16. אישור החלטות המחלקה לחקירת שוטרים

 17. חשיפת מידע שהושג ע''י תרגילי חקירה

 18. חקירת חשודים בעבירות ביטחון והרשעתם

 19. חומר חקירה - כתבי אישום נגד נאשמים אחרים

 20. מחדלים בחקירת משטרה והשלכותיהם על ההליך הפלילי

 21. שתיקת הנאשם בחקירתו מקשה להפריך את חזקת המסוכנות

 22. נטען כי רשימת חומרי החקירה אשר הומצאה לידי ההגנה אינה ממצה

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון