תקנה 500 לתקסד''א
תקנה 500 לתקסד''א

להלן תקנה 500
500. רשאי בית המשפט או רשם שהוא שופט, להתיר המצאת כתב בי-דין אל מחוץ לתחום המדינה באחת מאלה:

 1.      מבקשים סעד נגד אדם שמקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל בתחום המדינה;
 2.      נושא התובענה הוא כולו מקרקעין המצויים בתחום המדינה;
 3.      מבקשים לפרש, לתקן, לבטל או לאכוף פעולה, שטר, צוואה, חוזה, התחייבות או חבות בנוגע למקרקעין המצויים בתחום המדינה;
 4.      התובענה היא לאכוף חוזה, לבטלו, להפקיעו או לפסלו, או לעשות בו על דרך אחרת, או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו, באחד המקרים האלה:

א. החוזה נעשה בתחום המדינה;
ב. החוזה נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר בתחום המדינה, או באמצעותו, מטעם מרשה העוסק או המתגורר מחוץ לתחום המדינה;
ג. על החוזה חלים דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא;
5.     תובעים על הפרת חוזה בתחום המדינה - ואין נפקא מינה היכן נעשה החוזה - אפילו קדמה לאותה הפרה, או נלוותה אליה, הפרה מחוץ לתחום המדינה אשר שללה את האפשרות לקיים אותו חלק מן החוזה שצריך היה לקיימו בתחום המדינה;
6.     מבקשים צו מניעה לגבי דבר הנעשה או העומד להיעשות בתחום המדינה, או מבקשים למנוע או להסיר מטרד בתחום המדינה, בין אם מבקשים גם דמי נזק בקשר לכך ובין אם לאו;
7.     התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל בתחום המדינה;
8.     מבקשים לאכוף פסק-חוץ, כמשמעותו בחוק אכיפת פסקי-חוץ, התשי"ח- 1958, או פסק בוררות- חוץ כמשמעותו בחוץ הבוררות, התשכ"ח- 1968;
8א. מבקשים לבטל פסק בוררות חוץ כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968, שניתן נגד תושב ישראל, אם שוכנע בית המשפט כי אין למבקש אפשרות לזכות בדין צדק בבית המשפט של המדינה שבה, או לפי דיניה, ניתן הפסק.
9.     מגישים בקשה על פי חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט- 1969;
10.     האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש, או בעל דין נכון, בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר, שהומצאה לו הזמנה כדין בתחום המדינה.

תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, כי בעל דין המבקש לפתוח בהליך נגד נתבע הנמצא מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל, צריך לבקש מבית המשפט היתר להמצאת כתבי בי-דין.
מכוח המצאה על פי ההיתר, רוכש בית המשפט בישראל סמכות שיפוט על נתבע זר, ובכך מרחיב את תחום שיפוטו.

תקנה 500 לתקנות קובעת רשימה של עילות המצאה, המאפשרות לבית המשפט להתיר את המצאתם של כתבי בי-דין אל מחוץ לתחום המדינה. על מגיש הבקשה למתן היתר להראות כי עניינו נכנס בגדר אחת מעילות ההמצאה, המנויות בתקנה 500 לתקנות.

בשלב דיוני זה, שבו טרם נתבררה התובענה לגופה, אין המבקש חייב להראות שיש לו עילה טובה באותה מידת וודאות הדרושה במשפט עצמו. על המבקש להוכיח את עילת ההמצאה ברמת הוכחה של "תביעה הראויה לטיעון".

במקרה של ספק, יפעל הדבר לטובת הנתבע, ובית המשפט לא יתיר את ההמצאה. שנית, על מבקש ההיתר לשכנע את בית המשפט שמתעוררת "שאלה רצינית שיש לדון בה", וזאת לגופו של עניין, כלומר לגבי עילת התובענה עצמה.

אולם, גם אם מתקיימים תנאיה של תקנה 500, עדיין מסור לבית המשפט שיקול דעת לבחון האם בית המשפט בישראל הינו הפורום הנאות.

לבית המשפט מסור שיקול דעת לבחון האם להתיר את ההמצאה מחוץ לתחום השיפוט אם לאו, ויש מקום לבחינת השאלה האם בית המשפט במדינת ישראל הינו הפורום הנאות לדון בסכסוך.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנת הציבור

 2. תקנה 500 לתקסד''א

 3. הפעלת תקנה 15 במלואה

 4. התקנה לקויה של דוד שמש

 5. תקנות להחסנת עצים, 1936

 6. תקנות המלט, תשכ''ו-1966

 7. הפעלת תקנה 15 באופן חלקי

 8. תקנה 64 ג לתקנות התעבורה

 9. מחיקת שם בעל דין - תקנה 24

 10. תקנות השבת אבידה, תשל''ג-1973

 11. תקנות חותם המדינה, תשל''ד-1974

 12. תקנות המוזיאונים, התשמ''ה-1984

 13. תקנות מירשם מילגות, תשל''ז-1977

 14. תקנות כרטיסי חיוב, התשמ''ו-1986

 15. תקנות שימור השפוע של טבריה, 1941

 16. תקנות הדרכים (שילוט), תש''ם-1980

 17. תקנות שמור חיפה (אגף הכרמל), 1943

 18. תקנות הזרעים (מכירה), תשכ''ה-1964

 19. תקנות הטוענים השרעיים, תשכ''ג-1963

 20. תקנות האזרחים הוותיקים, התשנ''א-1991

 21. תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל''ד-1974

 22. תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי''ד-1954

 23. תקנות שירות הציבור (מתנות), תש''ם-1980

 24. תקנות המילוות (פרעון מוקדם), תש''ם-1980

 25. תקנות החניכות (טפסי-הודעות), תשי''ח-1957

 26. תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001

 27. תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ט-1999

 28. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 29. תקנות בתי דין דתיים (דמי בטלה), תשי''ז-1957

 30. תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994

 31. תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ''ג-1993

 32. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 33. תקנות דוד בן-גוריון (יום הזכרון), תשל''ח-1977

 34. תקנות הספריות הציבוריות (שירותים) תשל''ט-1978

 35. תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ''ט-1999

 36. תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ''ב-1992

 37. תקנות ההגנה על אריסים (סדרי הדין), תשי''ב-1952

 38. הסתמכות על מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים - תקנה 444

 39. תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ''ד-1964

 40. תקנות הספריות הציבוריות (שעות פתיחה), תשל''ט-1978

 41. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 3), התשמ''ב-1982

 42. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 2), התשמ''ב-1982

 43. תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ''ד-1994

 44. תקנות הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס''ד-2004

 45. תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), תש''ם-1980

 46. תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש''ך-1960

 47. תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס''ט-2009

 48. תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש''ע-2009

 49. תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ''ו-1996

 50. תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשנ''ו-1996

 51. תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון), תשל''ה-1975

 52. תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת), תשי''ח-1958

 53. תקנות רמת הגולן (הליכי משפט) (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 54. תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל''ג-1972

 55. תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי דין), תשל''ו-1976

 56. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי תות-שדה ומכירתו), התשמ''ח-1988

 57. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל''ח-1978

 58. תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש''ן-1990

 59. תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), התשנ''ח-1998

 60. תקנות המילוות (העברת מילווה ופרעון מוקדם של מילווה מרצון), תשל''ח-1977

 61. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס''ז-2007

 62. תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), תשכ''ו-1966

 63. תקנות הספריות הציבוריות (דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים), תשל''ט-1979

 64. תקנות כינויי-מקור (סדרי-רישום של כינויי-מקור שארץ-מקורם היא ארץ-חוץ), תשכ''ז-1967

 65. תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ''ג-1982

 66. תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי לשנת 2010), התש''ע-2010

 67. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח), התשס''ט-2008

 68. תקנות ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה (סדרי הגשת תביעות), התשנ''ז-1996

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון