פטור מהפקדת ערבון בשל מצב כלכלי

הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון בשל מצבו הכלכלי חייב להוכיח בטרם יזכה בפטור שעשה נסיונות למצות את כל אפשרויותיו ולגייס כספים גם ממקורות אחרים, לרבות בני משפחה וידידים.

להלן החלטה בנושא פטור מהפקדת ערבון בשל מצב כלכלי:

החלטה

1.     בפני בקשה למתן פטור מהפקדת ערבון להבטחת הוצאות המשיבים בערעור על פסק דין של בית משפט השלום בחיפה (כב' הש' ר' למלשטרייך-לטר) מיום 30.3.06 בה"פ
1306/05 ולחלופין, להפחית מסכום הערבון.

המבקשים משתיתים את בקשתם על מצבם הכלכלי הקשה, וטוענים כי לאחר ששילמו אגרה, שכר טרחת עורך דין וערבות לעיכוב ביצועו של פסק הדין, הם מתקשים מאוד להפקיד ערבון. המבקשים הפקידו 20,000 ₪ כתנאי לעיכוב ביצועו של פסק הדין וטוענים כי אם הערעור ידחה , תוכל המשיבה לגבות הוצאותיה מסכום זה.

2.     המשיבה מתנגדת לבקשה מהנימוקים הבאים:
א. ביום 4.2.03 נתקבלה תביעת המשיבה לסילוק ידם של המבקשים ממקרקעין אליהם פלשו, לאחר שהחלו לבנות מבנה שלא כדין וללא קבלת הסכמתה (להלן: פסק הדין הראשון). המבקשים הגישו בקשה למתן פסק דין הצהרתי הקובע כי פסק הדין הראשון אינו חל עליהם וכי אין לבצע את הפינוי, ובקשתם זו נדחתה על הסף.
ב. המבקשים מבזים את החלטות ביהמ"ש, וסיכויי הערעור אפסיים.
ג. בנסיבות אלה, חל ביתר שאת העקרון שיש להבטיח את הוצאותיה של המשיבה הנגררת להליך נוסף, וכעולה מהבקשה גופה, ברור שאם יידחה הערעור לא יהא ניתן לגבות מהם הוצאות משפט. בנסיבות אלה מהווה הערעור, מבחינת המבקשים, מהלך של סיכוי בלי סיכון.
ד. המשיבה מתנגדת נמרצות לבקשה לראות בסכום שהופקד כתנאי לעיכוב ההליכים ייחשב כערבון. למבקשים לא עומדת הזכות כי פסק הדין יעוכב, וחסד נעשה עמם משעוכב פסק הדין, והתאפשר להם להמשיך ישיבתם הבלתי חוקית בקרקע בתקופת הערעור.

המבקשים לא הגיבו לתגובת המשיבה.

דיון
3.     על המבקש פטור מערבון, לשכנע את בית המשפט בקיומם של שני תנאים מצטברים; כי אין ביכולתו לשלם את הערבון וכי קיימים סיכויים להצלחת הערעור. רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה. הפקדת הערבון נועדה להבטחת המשיבה שמא תצא נפסדת בשל אי יכולתה לגבות את ההוצאות, אם ייפסקו לטובתה.

"הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו (וראו, לדוגמא: ע"א 2265/99 אמנון טל נ' א.א. יבואני תבואות ומספוא, לא פורסם, רע"א 1243/98 אלפי נ' אלפי, לא פורסם, ע"א 2021/94, 2018/94, 1989/94, 2044/94, 2022/94, כונס הנכסים הרשמי נ' ארוין זוסמן ואח', לא פורסם). על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת ערבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים), מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחוייב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת הערבון הנדרש (וראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2), 383)". (ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-על 2000(2), 128; וכן ע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון-דיור לקהל החרדי ואח', תק-על 2000 (3), 2574).

4.     המבקשים לא פרשו בפני ביהמ"ש את מלוא הנתונים לגבי מצבם הכלכלי הקשה, אשר אינו מאפשר להם, לטענתם, להפקיד ערבון בערעור שהגישו.
המבקשים לא הרימו את הנטל להוכיח כי אינם מסוגלים לגייס את סכום הערבון. כמו כן, לא המציאו תעודה של הלשכה לסיוע משפטי, שילמו את האגרה, ואף טענו כי לאחר פסק הדין הראשון רכשו חלקים מהמקרקעין ואף השלימו בניה שנאסרה עליהם. עניין זה מעיד על יכולתם הכלכלית, בניגוד לטענתם.
"הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון מחמת עוניו חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי (רע"א 3297/90 רביבו נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1119 (3)90). נפסק, כי בלא פרטים מהימנים על הכנסת המבקש הנתמכים במסמכים ופרטים על רכושו וחובותיו לא ניתן לשקול מתן פטור מערבון (ע"א 4752/97 ניביט מערכות בע"מ נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1887 (2)92)". (ראה ע"א 7411/98 אבנר בורוכוב נ' אליהו טל ואח', תק-על 99(4), 80; וכן ראה רע"א 2598/99 ימין ומרים כהן נ' שמשון ונחמה נח, תק-על 2000(1), 242; בש"א 128/89 מצא נ' מצא, תק-על 89(2), 732).

המבקשים לא פורטו בבקשה ניסיונות שנעשו על ידי המבקש לגייס את המשאבים הדרושים לתשלום הערבון מבנקים וממקורבים, על יסוד נכסיהם הנטענים.

"זאת ועוד, הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון בשל מצבו הכלכלי חייב להוכיח בטרם יזכה בפטור שעשה נסיונות למצות את כל אפשרויותיו ולגייס כספים גם ממקורות אחרים, לרבות בני משפחה וידידים (בש"א 494/95 שמעוני נ ' שמעוני, תקדין עליון 95(1) 1211)". (ראה ע"א 7411/98 הנ"ל בעמ' 81; וכן בש"א 4667/90 אלפסי נ' אלפסי, תק-על 90(4), 132; רע"א 8496/99 ציון אדרי נ' בנק לאומי לישראל, תק-על 2000(2), 239; בש"א 220/88 שרייר נ' נקש ואח', תק-על 88(3), 156).

5.     המבקשים מיוצגים על ידי עורך דין פרטי, כך בהליך זה וכך גם בהליך בפני בית משפט קמא, וטענתם כי לאחר ששילמו שכר טרחתו, לא נותרו בידיהם כספים לגיוס הערבון, אינה יכולה להשמע.

"בנסיבות העניין, מתבקש היה גם כי ינתן הסבר כיצד מתיישב הסעד המבוקש עם עובדת ייצוגה של המערערת בערכאה זו, כמו גם בערכאות קודמות. לכאורה, בהעדר הסבר לסתור, מי שיש בידו לממן ייצוג משפטי, מסוגל להפקיד עירבון להבטחת הוצאות בעל הדין שכנגד. במצב זה, אין מקום לפטור המבוקש מהפקדת עירבון". (ראה ע"א 4079/02 חלואני נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה, תק-על 2002(2),1989).

6.     מעיון בפסק הדין של בימ"ש קמא עולה כי סיכויי הערעור אינם גבוהים, וכי המבקשים מודים למעשה כי ביזו את החלטות ביהמ"ש, בכך שפעלו בניגוד לפסק הדין הראשון.

     בנסיבות אלה, אין מקום להעתר לבקשת המבקשים לעשות שימוש בפקדון שהופקד כתנאי לעיכוב ביצועו של פסק הדין לצורך ערבון להבטחת הוצאות המשיבה, ויש ממש בתגובת המשיבה כי המבקשים מעוניינים להגיש ערעור המהווה מבחינתם מהלך של סיכוי ללא סיכון.      בנסיבות הענין, יש להבטיח את הוצאות המשיבה, אם הערעור יידחה, שמא תצא נפסדת בשל חוסר יכולתה להפרע מהמבקשים.

     בתנאים אלה איני רואה אף מקום להפחית את סכום הערבון.
     
7.     מכל המקובץ עולה כי אין מקום לקבל את הבקשה, והיא נדחית.
     
המבקשים יפקידו את העירבון בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יידחה הערעור על פי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, ללא התראה נוספת.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת של בית המשפט המחוזירקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון