ערר מס שבח - אי תשלום אגרה

להלן החלטה בנושא ערר מס שבח - אי תשלום אגרה:

החלטה

1.     בפניי בקשה מטעם מנהל מיסוי מקרקעין חדרה, להורות על מחיקת ערר שהגישו המשיבים, עקב אי תשלום אגרה מספקת.
     המשיבים הגישו ערר המתייחס ל- 16 שומות ושילמו אגרה אחת בלבד בסך 753 ₪.

2.     המשיבים טוענים כי הערעור מתייחס להחלטה בהשגה וכי שילמו את מלוא האגרה הנדרשת. לטענתם מאחר וכל אחת מהשומות שהוצאה ע"י המנהל הנה לגבי אותה עסקה, עם אותו קונה ומוכרים מאותה משפחה, הרי שמדובר "בשני צדדים זהים" ולכן עליהם לשלם רק אגרה אחת.

3.     בענייננו בגין שלושה החוזים ששימשו בסיס לעסקאות מכר המקרקעין, הוצאו 16 שומות (ל- 17 עוררים), 16 החלטות בהשגה, וכל החלטה בהשגה מתייחסת לכל אחת מהשומות בנפרד.

4.     לפיכך, מהנימוקים שפורטו בהרחבה בהחלטתי בבש"א 2024/06 וע 4121/03 מיסוי מקרקעין נ. י.ד. מלניום בע"מ, הנני קובעת כי על מנת שהועדה תדון בערר על 16 השומות שנקבעו בעניינם של העוררים, עליהם לשלם אגרה בגין כל אחת מההשגות/שומות שנקבעו.

5.     בהחלטה הנ"ל קבעתי בין השאר כך:
"18. תקנה 4 לתקנות מס שבח מקרקעין קובעת:
"עם הגשת כתב הערר ישלם העורר בועדה אגרה בסכום הנקוב בפסקה (5) בתוספת הראשונה לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987, ולעניין זה יראו כשווי התובענה את סכום המס השנוי במחלוקת".
האגרה הקבועה בפסקה 5 הנה סכום קבוע, 747 ₪.

19.     העובדה כי ניתן לאחד מספר עררים, כפי שניתן להגיש תביעות של תובעים שונים באותה תובענה, אין בינה לבין חיובי האגרה דבר.
בתובענה, משולמת האגרה בהתאם לסכומה ובהתאם לסעדים הנתבעים ואילו בערר מאוחד או משותף, בהתאם למספר ההחלטות עליהן מבקשים לערור.

20.     שכן, שומות מס הן שומות אישיות לכל נישום בפני עצמו ולכל עיסקה בנפרד.
אילו אכן די היה בהחלטה בערר על שומה אחת, או בהחלטה על השומות בערר המקורי, מדוע מבקשת העוררת לתקן את כתב הערר ולצרף עררים על שומות נוספות?!
כפי הנראה, גם העוררת מודעת לכך כי אי הגשת השגה או ערר ע"י נישום לגבי כל שומה ושומה ספציפית שהוצאה לו ע"י גורם מוסמך של רשויות המס, במועדים הקבועים לכך בדין, מביאה לכך שנוצר לגבי אותה שומה, מעשה בית דין בין הנישום לרשויות המס. ראו: ע"א 367/85 מדינת ישראל נ' יהונתן קיטאי, שם נקבע: "מי שלא פעל במועד או מיד שנדחו השגתו או עררו - הפכו אלו ל"מעשה בית דין" ואין מקום לעורר הענין מחדש במסגרת תביעה להשבה".

21.     בענייננו, על אף שהעוררת אחת, הרי שכל שומה ושומה שהוצאה ע"י המנהל הנה לגבי עסקה נפרדת, עם קונה שונה. אין מדובר "בשני צדדים זהים" כפי שטוענת העוררת.
כל עיסקה קיבלה מספר שומה נפרד ואחר. לגבי כל אחת מהן הוגשה השגה וניתנה החלטה נפרדת לגבי כל עיסקה ועיסקה עם קונה מסויים.
אין נפקא מינה שהעוררת טוענת טענות דומות או זהות לגבי כל אחת מהשומות, או האופן בו ידונו העררים (במאוחד או בנפרד). הנתון הרלבנטי לעניין תשלום האגרה, הוא מספר השומות/החלטות עליהן מבקש העורר לערור. זהו גם מספר העררים שהוגשו, ובגינם יש לשלם אגרה.

איני רואה מקום להבחין בין החלטות חבריי בפס"ד אביב (ו"ע 4120/03 בש"א 5834/04) ובעניין שטרנברג (ו"ע 4047/03 בש"א 18866/04) לבין המקרה דנן. גם שם וגם בפניי, הערר הינו בגין מספר שומות נפרדות, לפיכך יש לשלם בגין כל אחת מהן אגרה נפרדת".

6.     גם בענייננו, אין נפקא מינה לכך שהעוררים הינם בני משפחה וכי בחרו להגיש ערר אחד משותף. כל חיוב לכל אחד מהעוררים, הינו חיוב נפרד, עפ"י חלקו במקרקעין. כל אחד מהעוררים המבקש להגיש ערר על השומה/השגה בעיניינו, חייב בתשלום אגרה.

7.     המבקשים הפנו להחלטה בבש"א (חיפה) מנהל מס שבח נ' שטרנברג רן ואניטה , אלא שהקביעה שם, דווקא תומכת בעמדת המבקשת ודומה לקביעתי דלעיל.
כדברי חברתי כב' השופטת וילנר בהחלטתה הנ"ל:
"החיובים על פי ההחלטה אינם ביחד ולחוד שכן חיובו של כל עורר ועורר הינו נפרד לחלוטין. על עורר מחויב רק על פי השומה המתייחסת אליו.

לפיכך, מאחר והעוררים מערערים על מספר החלטות ו/או מאחר והחיובים על פי ההחלטה (או ההחלטות) אינם ביחד ולחוד, על כל עורר ועור לשלם את האגרה באופן נפרד".

8.     לפיכך, הנני קובעת כך: אלא אם כן, ישלמו העוררים את מלוא יתרת האגרה (עבור 15 עררים), בתוך 30 יום מהיום, ידון הערר אך ורק לגבי השומה שנקבעה לעורר מס' 1 (או שומה יחידה אחרת שהמשיבים יבקשו) והערר ימחק לגבי שאר השומות המפורטות בהודעת ב"כ העוררים שנשלחה לועדת הערר ביום 23.3.06. שומות אלו דינן יהא כשומות שלא הוגש עליהן ערר.

המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות הבקשה בסך 1500 ₪ + מע"מ. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערר מס שבח

 2. הנחה במס שבח

 3. עו"ד מס שבח

 4. פטור מלא ממס שבח

 5. ערר מס שבח - אגרה

 6. מס שבח מוסד ציבורי

 7. פטור מתשלום מס שבח

 8. דירה בירושה מס שבח

 9. מס שבח משפחה חד הורית

 10. מס שבח על דירה מפוצלת

 11. ניכוי דמי מפתח מס שבח

 12. הגדרת ''מכירה'' מס שבח

 13. החזר מס שבח ששולם ביתר

 14. מס שבח במכירת משק חקלאי

 15. אי תשלום מס שבח על דירה

 16. מס שבח - פסק דין הצהרתי

 17. ערר מס שבח - אי תשלום אגרה

 18. התחייבות הקונה לשלם מס שבח

 19. ניכוי הוצאות השבחה ממס שבח

 20. נוסחה מתמטית לחישוב מס שבח

 21. הוראת שעה מס שבח - מס מכירה

 22. ניכויים ממס שבח בעסקת מקרקעין

 23. ביטול מס שבח על מכירות דירות

 24. מס שבח מכירת דירה ע''י יורשים

 25. האם הקונה יכול לערער על מס שבח

 26. הקלה במס שבח למשפחות חד הוריות

 27. פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח

 28. הפחתת מס שבח על מכירת קרקע בגלל עצים

 29. ערעור של מנהל מס שבח על החלטת ועדת ערר

 30. תקנות מס שבח מקרקעים (טפסים), תש''י-1950

 31. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש"ם-1980

 32. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974

 33. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), תשל"ה-1975

 34. חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל"ו-1976

 35. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ"ב-1982

 36. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15), התשמ"ד-1984

 37. צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעור הריבית), תש"ם-1980

 38. תקנות מס שבח מקרקעין (מועד תשלום תוספת מס), תשל''ה-1974

 39. תקנות מס שבח מקרקעין (מקום להפקדת יפוי-כוח), תשכ''ד-1963

 40. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור מיוחד מתוספת מס), תשל''ה-1975

 41. קביעת מס שבח (שינוי השיעור לגבי התקופה העודפת), התשמ"ו-1985

 42. תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר), תשכ''ה-1965

 43. חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף), תשל"ז-1977

 44. חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992

 45. קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ"ח-1998

 46. תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ''ב-1982

 47. תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל''ה-1974

 48. תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה), תשכ''ד-1963

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון