מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

סעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958 קובע כי התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה שאינו מקרקעין- שבע שנים.
     
באשר לחישוב תקופה ההתיישנות, סעיף 6 לחוק קובע, כי יש למנותה החלה מהיום בו
נולדה עילת תביעה- וזו לשונו: "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה"
     
סעיף 8 לחוק קובע כי אם נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות בהירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.

להלן החלטה בנושא מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות:

החלטה


הנתבע (להלן:"המבקש") הגיש "בקשה לדחיית התביעה על הסף" של תובענת בתובע (להלן:"המשיב"), מחמת התיישנות וחוסר יריבות.

רקע כללי:
בשנת 1995 רכש המשיב מאת מר שלמה דואק (להלן:"המוכר") 1/6 מחנות אשר נמצאת בגוש 7163 חלקה 314/1 (להלן:"הנכס").
בעסקת הרכישה הנ"ל יוצג המשיב ע"י המבקש, אשר הבטיח למשיב כי ידאג לרשום הנכס על שם המשיב בטאבו.
בסוף שנת 2004 כאשר רצה המשיב למכור את הנכס התברר למשיב כי הנכס לא רשום על שמו בטאבו.

עמדת המבקש:
המבקש טוען כי דין התביעה נגדו להידחות מחמת התיישנות, שכן לטענתו לאחר שנרשמה הערת אזהרה לטובת המשיב ביום 22.1.1995,ולכן מאחר וחלפו 12 שנים מאז נולדה עילת התביעה, שכן המשיב היה אמור לעקוב ממועד כריתת ההסכם ביום 17.1.1995 באם הנכס נירשם על שמו.
המבקש מוסיף כי המשיב ידע על העיקול אשר נרשם ביום 11.8.1996 ע"י רשויות מס שבח על הבעלות של המוכר, שכן בנו של המוכר ואף הוא עצמו הודיע למשיב על כך.
המבקש טוען, כי מועד מסירת החנות נקבע ובוצע ביום 1.4.1995 וממילא התיישנה התביעה גם ביחס למועד זה.
המבקש גורס, כי בנוסף יש לדחות את התובענה נגדו מחמת העדר יריבות, שכן המוכר לא שילם את מס השבח שנדרש ממנו ע"י רשויות המס, לא במועד ולא בכלל, ולכן המבקש לא יכל אז ואינו יכול כיום להשלים עסקת המכר ולרשום החנות ע"ש המשיב.
לאור זאת, הצד הנכון לתביעת המשיב הינו המוכר.

עמדת המשיבים:
המשיב גורס, כי רק בסוף שנת 2004 או תחילת 2005 כאשר רצה למכור את החנות, נודע לו כי הנכס לא רשום על שמו, ולכן, רק ביום זה קמה למשיב עילת התביעה.
המשיב טוען, כי המשיב הוא זה אשר ייעץ לו לתבוע את המוכר ולהטיל עיקול על קרקע ששייכת למוכר ונמצאת בחולון.
המשיב מוסיף, כי המבקש אשר נתן לו את הפרטים בנוגע לקרקע בחולון, הגיש בקשה לביהמ"ש השלום בירושלים וביקש לבטל את העיקול שהוטל לטובת המשיב.
המשיב טוען כי בבקשה לביטול העיקול, טען המשיב שהיות וקיימת הערת אזהרה על הקרקע בחולון לטובת צד ג' זכותו עדיפה על זכות המשיב.
המשיב טוען כי המבקש ייצג גם אותו וגם את המוכר וגם את צד ג'.

דיון
לעניינו, לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, הנני סבור כי יש לדחות את הבקשה.

סעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958 (להלן: "החוק"), קובע כדלקמן:
"התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן:"תקופת ההתיישנות") היא- (1) בשאינו מקרקעין- שבע שנים .....".
     
באשר לחישוב תקופה ההתיישנות, סעיף 6 לחוק קובע, כי יש למנותה החלה מהיום בו
נולדה עילת תביעה- וזו לשונו:

"תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה"
     
סעיף 8 לחוק קובע:

"נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות בהירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה" .

לעניינו, מהעובדות המפורטות בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, בשלב הזה ולצורך הכרעה בבקשה שבפני הנני מקבל את טענת המשיב כי עילת התובענה נולדה רק בשנת 2004.
המבקש ייצג את המשיב בעסקת קניית הנכס, היה חזקה עליו בתור עו"ד ובתור שלוחו של המשיב, לדאוג ולהודיע למשיב כי הנכס לא נרשם על שמו, או לפחות להודיע לו על הקשיים הגורמים לעיכוב ברישום, לטענת המשיב נודע לו לראשונה כי החנות לא רשומה, רק בשנת 2004, ובשלב זה אין מקום לקבוע אם טענה זו נכונה או איננה נכונה ויש לקבל את גירסת המבקש כי הדבר היה ידוע למשיב קודם לכן.
למבקש תהיה שמורה הזכות לנסות ולהוכיח כי המשיב ידע והסכים לכך שהרישום לא התבצע, או שיש מניעה חוקית, אולם בשלב הזה לא מצאתי כל הצדק לסלק התובענה, שכן נסיבות העניין דנא מצריכות בירור עובדתי וראייתי מעמיק יותר על מנת לבחון מתי נולדה עילת התביעה.
על כן, הנני נאלץ לדחות טענת המבקש לסילוק התובענה מחמת התיישנות.

בנוסף, הנני סבור כי גם הטענה להעדר יריבות יש לדחותה, שכן לאור האמור לעיל ולאור זאת כי אם יצליח המשיב להוכיח את תביעתו, הרי שלכאורה יש לו עילה ויריבות כנגד המבקש.
בסופו של דבר כדי להכריע, איזה מבין הטענות שנטענו ע"י הצדדים, יש לשמוע עדים ולעיין בראיות שברצון הצדדים להציג.

בנוסף לאמור, הנני סבור כי אם יצליח המשיב להוכיח את טענתו לעניין ניגוד האינטרסים של המבקש, הרי ישנה שאלה באם לא היה בכך חוסר תום לב מצד המבקש כלפי לקוחו, על כל המשתמע מכך.
מובן, שאין השלב המקדמי הנוכחי מתאים להסקת מסקנות לגבי מי מבין הטענות, ולמשיב שמורה הזכות לנסות ולהוכיח את העובדות הנטענות בכתב התביעה, וזאת עד לסיומו של ההליך הנוכחי.

בשים לב, לדברים שנאמרו בע"א 194/87 סאלח נ' רשות הפיתוח, פ"ד מד(2) 187,185: "כי בשלב הנוכחי, בית המשפט אינו מברר את אמיתות העובדות ואינו בוחן ראיות, אלא יוצא מתוך הנחה שהתובע יצליח להוכיח את כל העובדות להן טען", ולכן יש לשמוע עדויות ולעיין בראיות בטרם הגעה למסקנה כי תביעת התובע משוללת עילה שבדין.

סוף דבר

 1.      לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.
 2.      בשלב הזה אין צו להוצאות, והצדדים יוכלו לטעון לעניין זה במסגרת הסיכומים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות 9 שנים

 2. התיישנות הלוואה

 3. התיישנות דיונית

 4. התיישנות חוב מים

 5. ויתור על התיישנות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. התיישנות שלא מדעת

 8. התיישנות תביעת בנק

 9. התיישנות דוח חנייה

 10. התיישנות הפרת חוזה

 11. התיישנות מחלת מקצוע

 12. התיישנות ביטוח נכות

 13. התיישנות דמי גמולים

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות חלק מתביעה

 16. התיישנות היטל השבחה

 17. התיישנות עבירת עוון

 18. התיישנות תביעה שכנגד

 19. התיישנות במשפט אזרחי

 20. התיישנות בחוק ספציפי

 21. התיישנות תאונת ספורט

 22. התיישנות חופשה שנתית

 23. התיישנות מזונות בגיר

 24. התיישנות החזר ארנונה

 25. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 26. התיישנות בחוסר תום לב

 27. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 28. התיישנות תביעה שנדחתה

 29. התיישנות תביעת יורשים

 30. סעיף 7 לחוק ההתיישנות

 31. התיישנות תביעה נגד ערב

 32. סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 33. התיישנות ביטוח תלמידים

 34. התיישנות תביעה הצהרתית

 35. התיישנות תביעת מיטיבים

 36. התיישנות תביעה נגד בנק

 37. התיישנות תביעה שהופסקה

 38. התיישנות תביעה נגד בנק

 39. התיישנות תרמית או הונאה

 40. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 41. התיישנות עבירות מנהליות

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. התיישנות בתביעות ארנונה

 44. התיישנות מעוולים במשותף

 45. התיישנות תאונות תלמידים

 46. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 47. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 48. חוק התיישנות דוחות חנייה

 49. התיישנות בקשה להחזר אגרה

 50. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

 51. התיישנות חוב שירותי ביוב

 52. התיישנות תביעה נגד צה''ל

 53. התיישנות בגין עבירות מין

 54. התיישנות ביטוח שריפה בעסק

 55. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 56. פגרת בית המשפט – התיישנות

 57. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 58. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 59. התיישנות תביעת ביטוח נכות

 60. התיישנות עבירות ברירת קנס

 61. חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 62. התיישנות תביעה של פסול דין

 63. סמכות עניינית התיישנות קנס

 64. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 65. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 66. התיישנות דמי שימוש במקרקעין

 67. התיישנות הליכי גבייה מנהליים

 68. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 69. צו הרחבה דמי הבראה התיישנות

 70. התיישנות תביעה - מחלת אסטמה

 71. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 72. התיישנות לתובע עם ליקוי שכלי

 73. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 74. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 75. התיישנות רישום בעלות על דירה

 76. התיישנות ביטוח תאונות אישיות

 77. תום לב בהתיישנות תביעת ביטוח

 78. התיישנות בשל גילוי נזק מאוחר

 79. התיישנות תביעה נגד רשות הדואר

 80. התיישנות תביעה בסדר דין מקוצר

 81. הגשת תביעה יום לפני ההתיישנות

 82. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 83. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 84. התיישנות תביעה לקצין התגמולים

 85. התיישנות עקב הגשת תביעה קודמת

 86. התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך

 87. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה

 88. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 89. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 90. התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי

 91. מירוץ ההתיישנות בעניינו של קטין

 92. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 93. התיישנות ביטוח מוות בתאונת דרכים

 94. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 95. התיישנות ממועד קביעת נכות במל''ל

 96. תיקון תביעה לאחר תקופת ההתיישנות

 97. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 98. התיישנות דו''ח על נסיעה באור אדום

 99. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 100. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 101. עצירת מירוץ ההתיישנות עיקול מנהלי

 102. התיישנות תביעה של לקוח נגד עורך דין

 103. מתי מתחילה תקופת ההתיישנות של חוזה

 104. התיישנות תביעה של עורך דין נגד לקוחו

 105. התמוטטות גג - התיישנות תביעת נזיקין

 106. הפסקת מירוץ ההתיישנות בגין מחלת נפש

 107. ערעור על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 108. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 109. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 110. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 111. התיישנות תביעת ירידת ערך לפי סעיף 197

 112. רשלנות עורך דין במקרה התיישנות תביעה

 113. העלאת טענת התיישנות "בהזדמנות הראשונה"

 114. עצירת מירוץ ההתיישנות עקב חוסר ידיעה

 115. התיישנות התחייבות להעברת זכות במקרקעין

 116. התיישנות תביעה להכרה במחלת סרטן בעבודה

 117. התיישנות תביעה מכוח חוק הגנה על עובדים

 118. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 119. מועד היווצרות עילת תביעה לצורך התיישנות

 120. התיישנות המתבססת על תקופת התדיינות קודמת

 121. התיישנות ביטוח תאונות אישיות בתאונת דרכים

 122. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 123. התיישנות תביעת נזיקין נגד מנהל עיזבון זמני

 124. תחילת מירוץ ההתיישנות מיום החתימה על החוזה

 125. התיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים

 126. סמכות קצין התגמולים להאריך את תקופת ההתיישנות

 127. התיישנות תביעה לפיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים

 128. ערעור לעליון על התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 129. ועדת ערעורים לפי חוק הנכים התיישנות מחלת נפש

 130. טענת התיישנות ''בהזדמנות הראשונה'' בבית המשפט

 131. התיישנות: ניהול מו"מ תוך משיכת זמן בחוסר תום לב

 132. שוויון הזדמנויות בעבודה - התיישנות תביעה לאחר שנה

 133. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 134. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 135. סילוק על הסף מחמת התיישנות ומעשה בית דין - השתק פלוגתא

 136. ההלכה קובעת כי הנזק שמתחיל את מרוץ ההתיישנות אינו נזק זניח

 137. נטען כי כי יש לקבוע כי מרוץ התיישנות התחדש רק עם איתור הנתבעים

 138. תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו מע"מ מנוע מלגבות חוב מס עקב התיישנות

 139. ערעור את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנוגעות לשאלת ההתיישנות

 140. מהו "המועד הקובע" בחישוב תחילת מרוץ ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ?

 141. פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה

 142. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון