מחיקת ערעור שהוגש באיחור

להלן החלטה בנושא מחיקת ערעור שהוגש באיחור:

החלטה
1.     מהות הבקשה
בפניי בקשה למחיקת הערעור שבכותרת על הסף, וזאת מחמת איחור בהגשתו.
2.     ואלה העובדות, בקליפת האגוז, הצריכות לעניין:
2.1      המשיב 1 משמש כסגן ראש עיריית רהט, היא המשיבה 2.
2.2      בתאריך 12.12.99 המציא גזבר העירייה, מר סלאמה אבו דעאבס, למשיב 1 מכתב, לפיו "בהתאם להנחיות משרד הפנים הריני להודיעך כי עליך להיות מבוטח בקופת פנסיה צוברת. לכן אבקשך להודיעני באיזה מסלול בחרת - ישנן שלוש אפשרויות, נא הודיעני באיזו מסלול ובאיזו קופה בחרת..." (ראה נספח ג' להודעת הערעור).
2.3      בתאריך 21.12.99 פנה המשיב 1 לגזבר העיריה במכתב לפיו טען כי מאחר והוא שימש כסגן ראש מועצה שלוש תקופות כהונה רצופות הרי שיש המשכיות "ועל העיריה להמשיך לגלם אותו בפנסיה תקציבית ולא בפנסיה צוברת" (ראה נספח ד להודעת הערעור).
2.4      בתאריך 21.12.99 פנה גזבר העיריה במכתב למנהל אגף בקרה וכוח אדם, מר ישראל שפיצר בבקשה לאשר למשיב 1 המשכת רצף בפנסיה תקציבית כפי שהיה מבוטח ערב בחירות 98 (ראה נספח ה להודעת הערעור).
2.5      בתאריך 27.12.99 הממונה על תנאי שירות וגמלאות ברשויות מקומיות במשרד הפנים, אברהם אמונה, דחה את בקשתו בנימוק, כי "לא ניתן לעשות רצף זכויות בין הקדנציה הקודמת לקדנציה הנוכחית בשל ההפסקה שחלה מיום סיום כהונתו עד לבחירתו מחדש" (ראה נספח ו להודעת הערעור).
2.6      בתאריך 5.03.07 דחה שוב משרד הפנים את בקשת המשיב 1 (ראה מכתב עו"ד מרגלית בוטרמן מהלשכה המשפטית במשרד הפנים נספח ז להודעת הערעור).
2.7      ביום 14.05.07 המשיב 1 ביקש מהלשכה המשפטית לבחון שוב את עניינו (ראה נספח ח להודעת הערעור).
2.8      בתאריך 30.05.07 הגיש המשיב 1 ערעור לבימ"ש זה על החלטת המבקש. סלע המחלוקת נוגע לשאלה אם ביחס לתקופה השלישית יש לאשר למשיב 1 פנסיה תקציבית או פנסיה צוברת.
3.     להלן עיקרי טענות הצדדים
ב"כ המבקשת טוענת, כי יש לסלק על הסף את הערעור:
-     הערעור הוגש באיחור. ההחלטה נשוא הערעור היא ההחלטה מיום 27.12.99. המשיב 1 משיג על ההחלטה בעניינו בחלוף למעלה משבע שנים.
-     אף אם המשיב 1 היה פונה בבקשה להארכת מועד - ספק אם לבימ"ש זה הייתה הסמכות להאריך המועד להגשת ערעור משתקנה 528 לתקנות סדר הדין, לא הוחלה על הגשת ערעורים ע"פ חוק רשויות מקומיות.

ב"כ המשיב 1 טוענת, כי יש לדחות על הסף את הבקשה למחיקה על הסף:
-     אין בעניינו של המשיב כל החלטה. בהתאם להוראות התקנות גמלה נקבעת ע"י המנכ"ל של משרד הפנים לאחר שמתקבלת אצלו בקשת הגזבר. המכתב מיום 27.12.99 הינו מכתב של מר אברהם אמונה, אשר שימש כממונה על תנאי שירות וגמלאות ולא כמנכ"ל של משרד הפנים. רק ביום 27.11.05 פנה המשיב 1 אל מנכ"ל משרד הפנים אלא שמכתבו זה לא זכה לכל מענה. משכך לא חלף המועד להגשת ערעור, ולא נתקבלה כל החלטה ע"י הגורם המוסמך לקבלה.
-     לחילופין, יש להורות על הארכת מועד. נטען, כי דחיית ערעור על הסף הינו אמצעי דרסטי, יש להתחשב בשיקולי צדק וכן בשל כך שלמבקש יש סיכוי טוב לזכות בערעור.

4.     דיון והכרעה
לאחר שקראתי את הבקשה והתגובות לה נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.

ציר המחלוקת של הבקשה הנוכחית - הוא מהי "ההחלטה" נשוא הערעור.
אם כעמדת המשיב 1 לא ניתנה כל החלטה בעניינו - הרי שלא ברור מדוע הוגש ערעור. המשיב מנסה לאחוז בחבל משני קצותיו. המשיב אינו יכול מצד אחד להגיש ערעור ע"פ חוק ולציין כי הוא נוגע להחלטה שניתנה בעניינו, ומהצד השני לטעון כי לא ניתנה כל החלטה בעניינו. בהעדר החלטה אין ערעור.

בנוסף, המשיב 1 בהודעת הערעור טוען, כי ביום 27.11.05 פנה המשיב 1 למנכ"ל משרד הפנים, מר אוסקר אבו ראזק וביקש את התערבותו (נספח ט' להודעת הערעור) - פניה זו לא נענתה. חרף האמור, נספח ט לא צורף להודעת הערעור.

יתרה מכך, סעיף 5 ב לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977 קובע "הרואה עצמו מקופח בהחלטה בדבר זכותו לגמלה ושיעורה או לתשלומים אחרים ושיעוריהם לפי חוק זה, למעט החלטה לפי סעיף 5 א, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי".
סעיף 3 לתקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), התשמ"ג-1982 קובע את המועד להגשת ערעור "ערעור יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהומצאה לזכאי הודעה במכתב רשום על ההחלטה שעליה הוא מערער".
המשיב 1 כלל לא הגיש בקשה להארכת מועד הנתמכת כדבעי תצהיר ע"פ תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

5.     לפיכך ולאור כל האמור לעיל הנני נעתר לבקשה ומוחק את הערעור שבכותרת. ישיבת קדם הערעור הקבועה ליום 30.10.07 מתבטלת.
על המשיב 1 לשלם הוצאות המבקשת בגין בקשה זו בסך 3,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סיכויי ערעור אזרחי

 2. צירוף בעל דין בערעור

 3. הגשת ערעור באיחור קל

 4. התערבות ערכאת הערעור

 5. ערעור על תקנה 15

 6. הגשת ערעור מס באיחור

 7. דוגמא לדחיית ערעור

 8. סיכויי ערעור נמוכים

 9. חזרה מערעור מצד המדינה

 10. ערעור בגלל טעות סופר

 11. ערעור מס - אולם אירועים

 12. ערעור מס בדלתיים סגורות

 13. התערבות בממצאים עובדתיים

 14. הגשת ערעור מינהלי באיחור

 15. מחיקת ערעור שהוגש באיחור

 16. התערבות בית משפט של ערעור

 17. ערעור על החלטה להרוס מבנים

 18. צילום חומר חקירה בערעור מס

 19. קבלת ערעור לפנים משורת הדין

 20. ערעור על העברת עובד מתפקידו

 21. ממתי סופרים מועד הגשת ערעור

 22. ערעור על תוצאות בחינות בגרות

 23. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 24. רווח גולמי לא סביר - ערעור מס

 25. ערעור על החלטה אחרת תוך 7 ימים

 26. בית הדין לביקורת משמורת - ערעור

 27. ערעור על אישור לפטר עובדת בהיריון

 28. סיווג הליך - ערעור בזכות או ברשות

 29. ערעור בגין אי מתן זכות לטעון טענות

 30. ערעור על כישלון במבחן הסמכה ברפואה

 31. התערבות ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות

 32. התערבות ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים

 33. האם ניתן להגיש ערעור מס בהליך אזרחי רגיל

 34. ערעור על החלטת רשמת להורות על דחיית התנגדות

 35. מי ייחשב "צד" באופן אשר יקים לו את זכות הערעור

 36. כתב ערעור שהוגש לא יוכל להפוך לבקשה לרשות לערער

 37. תקנות מס הבולים על מסמכים (ערעורים), תשכ''א-1961

 38. תקנות מניעת היצף (סדרי הדין בערעור), תשל''ט-1979

 39. ערעור במסגרתו נדחתה בקשה להמרת התנאי בדבר העמדת ערבים

 40. תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל''ט-1978

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון