זכות העיון במסמכים
זכות העיון במסמכים

המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט.

אין לאפשר פגיעה בעקרון יסוד זה, על דרך של אמירה סתמית, גורפת, כי המסמכים אינם בנמצא. ללא תצהיר, וללא פירוט מה עלה בגורל המסמכים, והכיצד זה אינם ברשותו של המשיב.

להלן החלטה בנושא זכות העיון במסמכים:

החלטה

בפני בקשה למתן צו עיון במסמכים, ולמתן תשובות לשאלון.
הטענות כי כל המסמכים המבוקשים בבקשה, באופן גורף, אינן בידי המשיב הן אפשריות. אך בכל זאת, מתעוררת תמיהה כיצד יתכן שהמשיב אינו מחזיק בידו אפילו תלושי שכר שלו, לשנת 2005 כמבוקש על ידי המבקשת בסעיף 2.ב לבקשה.
הכחשה גורפת זו, משליכה גם על ההכחשות באשר למסמכים האחרים.

יובהר כי על פי לשונה של תקנה 112 תסד"א תשמ"ד-1984, על בעל דין לעשות מאמץ ולאתר מסמכים , גם כאלה שאינם בחזקתו מידיית אך הם בשליטתו.

"צו גילוי מסמכים[123, 131(א)]
112.     בית המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 10, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 11, מה הם המסמכים הנוגעים לענין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה; בית המשפט או הרשם רשאי לסרב לבקשה או לדחותה לזמן אחר, או ליתן כל צו אחר שייראה לו מתאים, בין דרך כלל ובין לסוגים של מסמכים. " (ההדגשה שלי - נ.ג.).

ההכחשה הגורפת בעייתית בעיניי במיוחד לאור העובדה שלא נתמכה בתצהיר.
ראו דברי כבוד השופט גרוניס ברעא 0745 / 4234 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' רונית פלץ [פדאור (לא פורסם) 05 (19) 356], עמוד 2:

"המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט (רע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב-חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (1) 515, 520). ניהול שלב ההוכחות באופן שכל אחד מבעלי הדין מודע לחומר שבידי יריבו אף יגביר את יכולתו של בית המשפט בחשיפת האמת. ".

מדברי כבוד השופט טירקל ברע"א 8473/99 כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נ' אילן שגב, פד"י נ"ה 1, עמ' 337, עולה כי זכות הגילוי והעיון במסמכים נגזרת מזכות היסוד של הגישה למערכת השיפוטית, הכוללת בחובה גם את הזכות להליך ראוי.

אין לאפשר פגיעה בעקרון יסוד זה, על דרך של אמירה סתמית, גורפת, כי המסמכים אינם בנמצא.ללא תצהיר, וללא פירוט מה עלה בגורל המסמכים, והכיצד זה אינם ברשותו של המשיב.כמו כן נחוץ הסבר, כיצד ניסה המשיב לאתר את המסמכים, למי פנה, ומדוע לא הצליח.
אני מורה למשיב לרענן את חיפושיו אחר המסמכים המבוקשים .
מסמכים שיאתר עליו להעביר לעיון ב"כ המבקשת תוך 30 יום מקבלת החלטה זו.
מסמכים שלא יאתר, עליו להגיש תצהיר ובו יציין מדוע המסמכים אינם בחזקתו.

אשר למתן תשובות לשאלון: על פי הנטען, המשיב השיב לשאלון במלואו, על מכלול 43 השאלות שנזכרו בו. את אופי התשובות יש לבדוק.
אכן, לבקשה עצמה צורף השאלון עצמו כנספח א' וכן צורפו התשובות לשאלון כנספח ג'. עם זאת, המבקשת טענה כי לא נענו שאלות רלוונטיות.
טענה זו יש לבחון.

תקנה 105 לתסד"א תשמ"ד-1984, הינה החיקוק הרלוונטי הענין זה:

"גילוי על ידי שאלות
בית המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 7, המרשה לו למסור לבעלי הדין האחרים, כולם או מקצתם, שאלון ערוך לפי טופס 8, ובלבד שיפרש בשולי השאלון מי מבעלי הדין האחרים נדרש להשיב עליו ועל איזו מן השאלות".

לאחר עיון אני מורה כי על המשיב להשלים תשובות לשאלות הבאות:

11 עד 23, 30 עד 31, 33 עד 37.

שאלות אלה הן שאלות לגיטימיות לתביעה מסוג זה. ההתכחשות המוחלטת של המשיב ממסירת התשובות, והתשובה הסתמית "אין בידי פרטים אלו" היא בעייתית ביותר. מדובר בפרטים האמורים להימצא בידיעתו או בשליטתו של המשיב. אם הם אינם בידיעתו כעת, הוא עשוי לאתרם במאמץ לא רב. מחובתו לעשות כן כדי לאתר את התשובות הנחוצות. טמינת ראש בחול, והעדר גורף של תשובות לשאלות אלה, מעלה תמיהה, שמא בחר לו המשיב דרך קלה מדי להימנע מתשובות לשאלון.

"שאלונים הינם אמצעי עזר, מעבר לעקרון השוויון, והם נועדו להשיג מטרות דיוניות נוספות, שחלקן הינו חסכון ב"זמן אולם שיפוטי", והעברת הנושאים שניתן לאסוף מידע אודותיהם, למשרדי עורכי הדין ולתצהירים כתובים, וחלקם הינם, "לחדד את השאלות השנויות במחלוקת ולהשיג הודיות, בהנחה שאם בעל דין יאלץ לומר דבריו בתצהיר הוא יקפיד יותר בגירסתו" (א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי [תל-אביב, מהדורה שביעית, תשס"ג-2003] עמ' 152.


על המשיב להשלים את התשובות הנחוצות תוך 30 יום מהיום, ולחלופין להגיש תצהיר מסודר, המסביר אילו מאמצים עשה כדי להשיג את המידע הנחוץ, ומדוע אין הוא מסוגל לעשות כן.

תצהיר כאמור, יוגש תוך פרק זמן של 30 יום מקבלת החלטה זו.

ימי הפגרה יבואו במניין.

עורך התצהיר יהיה חשוף לחקירה עליו.

יודגש כי בית המשפט אינו קובע קביעות של מהימנות בשלב של קדם משפט.
עם זאת אם התרשם בית המשפט כי בעל דין מנכר לחובתו למלא אחר ההליכים המקדמיים, בית המשפט יאמר את דברו, פעמים, גם על דרך של מחיקת כתב טענות.

הליכים מקדמיים אינם פרוצדורה גרידא. הם נובעים מזכות היסוד של גישה לערכאות. כזכות יסוד, יש לכבדם.

החובה המוטלת על בעל דין, להפעיל את כוחותיו הדיונים בתום לב חלה גם בנושא של הליכים מקדמיים.

לסיום, אתמוך יתדותי בדברי כבוד השופט ש. לוין ברע"א 94 / 1217 מגדל חברה לביטוח בעמ נ' המועצה לשווק פרי הדר [פדאור (לא פורסם) 94 (2) 133] :

"מן הראוי הוא שהמצהיר יבצע חקירה ודרישה סבירה לצורך
גילוי כל המסמכים, לרבות אלו שהיו בידיו: (MERTENS V. HAIGH (1863
L.T.8 561. כאשר מדובר בחברה, צריך התצהיר להינתן על ידי אדם שבקי
בפרטי המקרה WELSBACH INCANDESCENT GAS LIGHTING CO. V. NEW SUNLIGHT
INCANDESCENT, CO. (1900) 2 CH. D. 1,8. במקרה שלפנינו שומה היה על המשיבה להעמיד כמצהיר מטעמה אדם שהיה מעורב באירועים נשוא התביעה, ככל שהדבר ניתן. עם זאת, במידה שהדבר אינו אפשרי, מן הראוי היה שהמצהיר יבצע דרישות וחקירות על מנת לברר את מיקומם של מסמכים נוספים שהיו ברשות המשיבה בעבר; רק לאחר שיוכח שחרף החקירות והחיפושים לא נמצאו המסמכים הרלבנטיים, אפשר יהא לומר שהמשיבה עשתה ככל יכולתה על מנת לקיים את צו בית המשפט". (ההדגשות שלי - נ.ג.).

אי לזאת, מן הראוי כי המשיב ישקול היטב את אפשרויותיו להשיג את הנתונים החסרים לו, לטענתו, הן לצורך גילוי ועיון במסמכים והן לצורך תשובות מספקות וראויות לשאלון.

סיכום:

אני מצווה על המשיב לחפש בגינזכיו, שמא יצליח למצוא שם מסמכים נחוצים שיסייעו לו לבצע את גילוי המסמכים ולהשיב תשובות מלאות ונחוצות לשאלון. הדבר יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים.
במידה והמשיב לא יצליח לאתר את הנחוץ, עליו להגיש תצהיר מסודר תוך פרק זמן זה, שם יפרט אילו מאמצים עשה כדי לאתר את הנחוץ, למי פנה ומה השיבו לו.
המשיב יהיה חשוף לחקירה על תצהיר זה.

במידת הצורך תקוים החקירה למשיב בישיבת יום 1.11.07 שעה 09:40 ועליו להתייצב באותה ישיבה כדי להיחקר על תצהירו.

בשלב זה, אינני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון