הכחשת קבלת תביעה עם אישור מסירה

הוגש אישור המסירה אשר אומת בתצהיר פקיד המסירה.
הנתבעת (המבקשת ביטול פסק דין בהעדר הגנה) לא ביקשה לזמן את פקיד המסירה לחקירה.
המבקשת טענה כי לא קיבלה או לא זכור לה שקיבלה את התביעה.

להלן החלטה בנושא הכחשת קבלת תביעה עם אישור מסירה בבקשת ביטול פסק דין בהעדר הגנה:

החלטה

1.     בפני בקשה לביטול פסק דין, שניתן כנגד המבקשת, ביום 24.5.07 בהיעדר הגנה.

2.      פסק הדין ניתן בהסתמך על אישור מסירת כתב התביעה למבקשת ביום 18.3.07.

3.     בבקשתה טוענת המבקשת כי לא קיבלה את כתב התביעה או לפחות לא זכור לה שקיבלה אותו.

     כן טוענת המבקשת כי על אישור המסירה ובתצהיר השליח לא מצוין מהו המסמך שנמסר לה.

     לגופו של עניין טוענת המבקשת כי בבעלותה היו 50% ממניות חברת מ. אלפין תעשיות מיזוג אויר בע"מ (להלן: "החברה") ו- 50% היו בבעלות בעלה המנוח.

     את החברה ניהל בעלה המנוח של המבקשת.

     בני הזוג נפרדו ב- 9/94. בחודש 9/95 סיימה המבקשת תפקידה בחברה ועברה להתגורר בארה"ב.

     בעלה של המבקשת ניהל את החברה עד 9/02 עת התגלה שהוא חולה במחלה אנושה ממנה נפטר ביום 17.1.04.

     נוכח מחלת הבעל, שבה המבקשת ארצה בחודש 12/02 כדי לסייע לחברה ועבדה בה כמנהלת שירות לקוחות.

     למרות שהמבקשת הזרימה הון לחברה לא עלה בידיה לחלץ את החברה מהמצוקה אליה נקלעה.

     כנגד החברה ניתן צו כינוס ומאז פנו אל המבקשת נושי החברה בדרישות שונות.

     המבקשת מודה כי בין החברה לבין המשיבה נקשר הסכם אולם טוענת כי לא חתמה על ההסכם ולא ידעה את תנאיו.

     המשיבה לא צירפה לתביעה ולו מסמך אחד שיעיד על צריכת הדלק בפועל בחודשים 1-4/05 כטענתה ואף לא צירפה חשבון אחד ששלחה לחברה לא כל שכן חשבון שלא נפרע.

     המבקשת מעלה אף טענות לגבי שיעור הריבית לפיו חושב סכום התביעה.

     טענה נוספת של המבקשת היא כי אם החברה צרכה דלק מהמשיבה הרי שזהו חוב שלה ולא של בעלי המניות של החברה.

     למבקשת לא היה חלק בהתקשרות החברה עם המשיבה, לא חתמה על הסכם, לא גרמה לכך שהמשיבה תיתן לחברה שירותים ולא היה ברור לה כי החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.
     דיון:

6.     כידוע, פסק דין שניתן במעמד צד אחד ניתן לביטול בשתי עילות, האחת - מחובת הצדק שעה שנפל פגם בפסק הדין והשנייה - על פי שיקול דעת בית המשפט תוך בחינת הסיבה לאי ההתגוננות וסיכויי ההצלחה.

     ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 281 - 283

ביטול מחובת הצדק:

7.     "כאשר פסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום - ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין למבקש - יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול כזה יעשה "מתוך חובת הצדק".

     ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 282.

8.     במקרה שבפניי טוענת המבקשת כי לא קיבלה את כתב התביעה או לא זכור לה שקיבלה את כתב התביעה.

     המבקשת לא נחקרה על טענתה כי לא קיבלה את כתב התביעה.

     מאידך, בפני אישור המסירה אשר אומת בתצהיר והמבקשת לא ביקשה לזמן את פקיד המסירה לחקירה.

     לפיכך, עומדים בפני מחד אישור מסירה אשר נחזה להיות חתום על ידי המבקשת ומאומת בתצהיר פקיד המסירה המאשר כי מסר למבקשת     ומנגד, טענות המבקשת כי לא קיבלה או לא זכור לה שקיבלה את התביעה וגרסה שלישית שהושמעה במהלך הדיון כי באותה עת הייתה נתונה ללחצים קשים מאד עקב רדיפת נושים ומצבה הרפואי שהיה קשה לאחר מספר ניתוחים בגב.
     לנוכח בחירת המבקשת להעלות שלוש גרסאות עובדתיות שונות באשר לקבלת כתב התביעה, נחלשת גרסתה לעומת גרסת המשיבה כי בוצעה מסירה לידיה.

     כמו כן, איני רואה ממש בטענה כי לא צוין על אישור המסירה או בתצהיר שהמסמכים שנמסרו הם כתב התביעה והזמנה לדין וזאת מן הטעם כי על אישור המסירה מודבקת מדבקה המונפקת על ידי בית המשפט ועליה מצוין מספר התביעה.

     המבקשת לא טענה כי המסמכים לא היו במעטפה ומשבחרה שלא להביא גרסה אחת אלא מספר גרסאות לגבי קבלת התביעה מקובלת עליי עמדת המשיבה לפיה היה באפשרות המבקשת לפנות לבית המשפט לצורך בירור מהות ההליך התלוי ועומד נגדה.

     לפיכך, לא שוכנעתי בגרסת המבקשת בדבר אי קבלת כתב התביעה ולפיכך איני מוצאת כי נפל פגם במתן פסק הדין ואין מקום לבטלו מחובת הצדק.

9.     בסיכומיה העלתה ב"כ המשיבה טענה כי המבקשת אחרה את המועד להגשת הבקשה לאור מסירת האזהרה בדבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, לידיה, אשר לא נסתרה.

     איני מוצאת לנכון להתייחס לטענה זו הן לאור העיתוי בו הועלתה והן לאור העובדה כי המבקשת לא נחקרה בעניין זה ואישור מסירת האזהרה לא הוגש לתיק.

10.     משלא נפל פגם במתן פסק הדין, אבחן האם יש מקום ליתן למבקשת יומה בבית המשפט על פי שיקול דעת בית המשפט.

ביטול על פי שיקול דעת בית המשפט:

11.     לשם ביטול פסק דין על פי שיקול דעת בית המשפט, בוחן בית המשפט מהי סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן ומהם סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל, כאשר התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר.

     ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 282 - 283.

12.     לעניין סיבת המחדל, כאמור, המבקשת הציגה שלוש גרסאות אפשריות לעניין קבלת התביעה. האחת כי לא קיבלה את התביעה, השנייה כי אינה זוכרת שקיבלה את התביעה והשלישית שהייתה טרודה בשל חובותיה ומצבה הכלכלי. משדחיתי גרסת המבקשת בדבר אי קבלת התביעה הרי הסיבות האחרות שפורטו על ידה כמניעה להתגונן במועד, אין בהן הצדקה וגם אם מצבה של המבקשת היה בעייתי מבחינת חובותיה ומצבה הרפואי הרי שהיה עליה להגיש בקשה להארכת מועד ולא להתעלם מהתביעה.

13.     לעניין הגנת המבקשת, ההלכה היא כי המבקשת אינה חייבת להראות הגנה איתנה אלא די בהגנה אפשרית.

ראו:     ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431 אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 283.

14.     המבקשת העלתה טענות מטענות שונות, לגבי עצם החוב, דרך חישובו וחבותה בחוב.

     טענתה המרכזית של המבקשת הינה כי אינה חתומה על ההסכם עם המשיבה ואם החברה צרכה דלק מהמשיבה הרי שזהו חוב שלה ולא של בעלי המניות של החברה.

     המבקשת נחקרה לגבי תדלוקים ברכב בגינם נתבעה, מעמדה ומהלכיה בחברה אולם לא היה בחקירה כדי לסתור את גרסתה כי אינה חבה באופן אישי.

     אשר על כן, משמדובר בתביעת בעלת מניות בגין התחייבויות של החברה, סבורני כי טענת המבקשת כי אינה חבה באופן אישי מקימה לה הגנה אפשרית כנגד התביעה המצדיקה ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת ביתה משפט, תוך שאני לוקחת בחשבון את מחדלה של המבקשת להתגונן במועד ללא כל הצדקה, בחיובה בהוצאות המשיבה.
סיכום:

15.     פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה על ידי המבקשת בסך 3,500 ש"ח + מע"מ.

16.     המבקשת תגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים. לא יוגש כתב הגנה במועד או לא ישולמו ההוצאות, תהא המשיבה רשאית ליטול פסק דין בהיעדר הגנה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו תחליף המצאה ?

 2. המצאה לבן משפחה

 3. המצאה לעורך דין

 4. המצאת אזהרה לחייב

 5. המצאת דוחות בדואר

 6. העדר המצאה פורמלית

 7. אי המצאת הזמנה לדין

 8. מסירה כדין לרמאללה

 9. המצאה בדואר אלקטרוני

 10. המצאה כדין לחברה זרה

 11. כלל הידיעה כלל ההמצאה

 12. מסירת תביעה לבן משפחה

 13. היתר המצאה במעמד צד אחד

 14. המצאת כתבי בית דין לשותף

 15. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 16. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 17. המצאת כתבי בי דין לצד שכנגד

 18. תקנה 495 - המצאה בדואר רשום

 19. המצאת כתבי בי דין לעורך דין

 20. תאריך המצאת פסק דין בכתב ערעור

 21. הכחשת קבלת תביעה עם אישור מסירה

 22. המצאת כתב התביעה לנתבע זר בישראל

 23. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 24. אישור מסירה - חוק סדר הדין הפלילי

 25. העדפת כלל הידיעה על פני עקרון ההמצאה

 26. מסירה כדין / המצאה כדין של המרצת פתיחה

 27. הכלל בהליכי הוצאה לפועל הוא המצאה בפועל

 28. בקשה לביטול צו המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 29. מסירה ביד לידי המעסיק אינו נחשב כמסירה כדין

 30. פיצויים מוסכמים הפרה יסודית אי המצאת אישור

 31. המצאת כתב תביעה לאביו של הנתבע שהתגורר בחו"ל

 32. תקנות סדרי-דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), תש''ל-1969

 33. על מי מהצדדים מוטל הנטל להזמין את השליח שביצע את המסירה לחקירה ?

 34. ביטול פסק דין מטעמי צדק בשל כך שלא זומן לדיון בהתנגדות למסירה כדין

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון