הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

סעיף 11 לחוק ההתיישנות קובע כי בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניין הזמן שבו התובע לא היה מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי, זמני או קבוע, ולא היה לו אפוטרופוס..

בית המשפט ציין כי סעיף זה נועד למקרים בהם התובע אינו מסוגל כלל לדאוג לענייניו ואין מקום להרחיב את תחולת הסעיף באופן שבכל מקום בו סובל תובע ממצוקות אישיות, קשות ככל שיהיו, תועלה הטענה כי עקב כך הוא סבל מליקוי נפשי או שכלי הדוחה את מרוץ ההתיישנות .

להלן פסק דין בנושא הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי:

פסק דין      

לפניי תביעה כספית על הסך של 31,200 ₪, אשר עניינה תמורה המגיעה לתובע לטענתו בגין עריכת מעגל אלקטרוני שבצע עבור הנתבעת, וזאת בשנת 2003.

1.     ביום 26.5.2003 פנה התובע אל הנתבעת בהצעת מחיר לביצוע עבודת תכנון של מעגל מודפס עבור הנתבעת.

2.     ביום 4.6.2003 נשלחה הזמנה לביצוע עבודה על ידי הנתבעת לתובע. בהזמנת העבודה נקבע מחיר עבור כל "פד" וכן תנאי תשלום של "שוטף + 60".

3.     ביום 31.7.2003 שלח התובע לנתבעת חשבונית פרופורמה לתשלום הסך של 4,484.35 ₪. ביום 13.8.2003 שלח התובע חשבונית פרופורמה ובמסגרתה דורש הוא תשלום הסך של 4,116.78 ₪ עבור עבודתו. הנתבעת סירבה לשלמה שעה שלטענתה, בעבודתו של התובע נתגלו ליקויים רבים.

4.     בין הצדדים החלה חלופת מכתבים במסגרתה טענה הנתבעת על הליקויים והנזקים הרבים שגרמה עבודת התובע לנתבעת, בעוד שהתובע טוען כי התכנון של הנתבעת היה לקוי ולא נפל כל פגם בעבודתו.

5.     ביום 23.11.2003 פנה התובע במכתב דואר אלקטרוני לעובדת של הנתבעת שהיתה אחראית לעבודתו, הגב' נטשה, במסגרתו הוא מלין כי חלפו שלושה וחצי חודשים ממועד השלמת ביצוע העבודה על ידו, וטרם שולמה התמורה בעדה.
6.     ביום 11.12.2003 פנה התובע לנתבעת בדרישת תשלום הסך של 9,332.08 ₪, וזאת תוך 5 ימים, או לחילופין לתשלום הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כהצעת פשרה, ובלבד שהנתבעת תתחייב לספק לו עבודות נוספות (נספח 11 לכתב ההגנה).

7.     החל מחודש דצמבר 2003 ועד למועד הגשת התביעה, ביום 2.11.2010, לא פנה התובע אל הנתבעת.

8.     הנתבעת הגישה בקשה לדחיית התביעה על הסף מפאת התיישנות. לגופו של ענין, טוענת הנתבעת כי התובע התרשל בביצוע עבודתו, ומשכך גרם לה נזקים. על כן, במידה וטענת ההתיישנות לא תתקבל, תדרוש הנתבעת פיצוי מהתובע בגין נזקים שנגרמו לה בסך של 10,000$.

9.     תחילה אדון בטענה המקדמית של הנתבעת ולפיה התביעה התיישנה.

10.     התובעת טוענת כי עילת התביעה (המוכחשת על ידה) נוצרה לכל המאוחר בסוף חודש אוקטובר 2003, קרי לפני למעלה משבע שנים. לטענתה, כאמור, ביום 4.6.03 שלחה לתובע בקשה לביצוע שירות (נספח א לבקשה לדחיה על הסף). בתאריך 13.8.2003 הגיש התובע חשבונית ראשונה (נספח ב) לנתבעת עבור השירות שהוזכר לעיל. על פי המוסכם בין הצדדים תנאי התשלום שנקבעו עם התובע היו, שוטף +60, כלומר, מועד התשלום הינו בסוף חודש אוקטובר 2003.

11.     סעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התביעה. על כן, לטענתה, שעה שכתב התביעה הוגש ב- 2.11.10, הרי שהתביעה התיישנה.

12.     מנגד, טוען התובע כי מועד תחילת תקופת ההתיישנות הינו המועד בו נודע לו על ההפרה של הנתבעת, קרי המועד בו הודיעה לו הנתבעת על סירובה לשלם - בחודש דצמבר 2003.

13.     מצאתי כי התביעה אכן התיישנה. אין חולק כי העבודה בוצעה החל מחודש יוני 2003 ועד לחודש אוגוסט 2003, וכי החשבונית לנתבעת הונפקה ביום 13.8.2003. בתביעה לתשלום חוב, העילה קמה במועד בו הפר הנתבע את התחייבויותיו. על הנתבעת היה לשלם את החשבונית עד לסוף חודש אוקטובר 2003, שעה שתנאי התשלום שנקבעו היו שוטף + 60. משלא שילמה במועד, קמה לתובע עילת תביעה כנגדה בחלוף המועד בו היה עליה לשלם את החשבונית.

14.     במילים אחרות: מועד התגבשות עילת התביעה הוא המועד בו אמורה היתה החשבונית להיפרע על פי תנאי ההזמנה, קרי 30.10.2003. העובדה כי בין הצדדים התנהל דין ודברים באשר לטענות הנתבעת בגין ליקויים בעבודתו של התובע, אינה דוחה את מועד תחילת תקופת ההתיישנות.

15.     באשר לחשבונית הנוספת ששלח התובע בחודש דצמבר 2003, הרי שחשבונית זו מהווה "הצעת פשרה", ואין בהוצאתה כדי לדחות את מועד תחילת תקופת ההתיישנות.

16.     משכך, התביעה התיישנה ודי בכך על מנת להורות על דחיית התביעה.

17.     התובע טען במהלך הדיון לתחולת הוראות סעיף 11 לחוק ההתיישנות. התובע פרט על גבי מסמך, אשר הועבר לעיונו של נציג הנתבעת, את טענותיו על מנת שלא ירשמו בפרוטוקול הדיון לבקשתו של התובע מפאת צנעת הפרט.

18.     הגם שטענה זו הועלתה אך במסגרת הדיון, ולא במסגרת כתבי הטענות או במסגרת התגובה לבקשה לדחית על הסף, מצאתי להתייחס אליה. סעיף 11 לחוק ההתיישנות קובע כי "בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניין הזמן שבו התובע לא היה מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי, זמני או קבוע, ולא היה לו אפוטרופוס...".

19.     סעיף זה נועד למקרים בהם התובע אינו מסוגל כלל לדאוג לענייניו (ראה רע"א 3266/07 פלוני נ' הראל חברה לביטוח (פורסם במאגרים הממוחשבים).

20.     אין מקום להרחיב את תחולת הסעיף באופן שבכל מקום בו סובל תובע ממצוקות אישיות, קשות ככל שיהיו, תועלה הטענה כי עקב כך הוא סבל מליקוי נפשי או שכלי הדוחה את מרוץ ההתיישנות .

21.     לא הוכח כי במקרה דנן התובע אינו מסוגל לדאוג לענייניו. התובע הוכיח בקיאות עד לפרטי הפרטים בכל ענייניו, לרבות בטענות משפטיות, ולא הביא כל ראיה להוכחה כי בתקופות מסויימות לא היה מסוגל לדאוג לענייניו.

22.     קבלת טענתו של התובע משמעה שכל אימת שלפלוני נגרם נזק בתחום הנפשי, תועלה ותתקבל הטענה כי נבצר ממנו להגיש תביעה בתקופת ההתיישנות. אין מקום לקבל גישה זו (ע"א 7313/09 קופת חולים לאומית נ' מוטי לוי (פורסם במאגרים הממוחשבים).

23.     למען לא ימצא הנייר חסר אציין כי לגופו של ענין, הנתבעת סירבה לשלם לתובע בזמן אמת את החשבונית בשל טענות רבות בדבר ליקויים בעבודתו, כפי שבא לידי ביטוי בחליפת המכתבים שבין הצדדים. במכתב מיום 10.12.2003 פרט מר אפי גוטמן, מנהל הרכש של הנתבעת את כל הנזקים שנגרמו לנתבעת בגין עבודתו של התובע. בסיומו של המכתב ציין מנהל הרכש כי:
"במידה ותיקונים אלה לא יתבצעו תוך שבועיים מהיום חברת מגל תתכנן מעגל זה מחדש אצל עורך מעגלים אחר ותהיה פטורה מכל תשלום לעופר פלג בגין עבודה לקויה זו. כמו כן, מגל שומרת לעצה הזכות לתבוע נזיקין בגין הנזקים שנגרמו עקב עבודתך הלקוייה".

24.     התובע השיב למכתב זה ביום 22.12.2003, ומאז לא עמד על זכותו לתבוע את הסכומים המגיעים לו, לטענתו. משכך, יכלה הנתבעת להניח כי זנח את תביעתו.

25.     לכך יש להוסיף כי חלוף הזמן גרם לנתבעת נזק ראייתי רב, שעה שהתובע לא פנה אליה משך תקופה של כשבע שנים ואין ברשותה כל המסמכים הנוגעים לתביעתו. זאת ועוד, העובדים שעבדו בחברה בתקופה הרלוונטית, לרבות מנהל הרכש, מר גוטמן, אשר בידיעתו האישית בלבד העובדות הרלוונטיות לתביעה, אינו עובד עוד אצל החברה.

26.     לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.

27.     לפנים משורת הדין ונוכח מצבו האישי של התובע - איני עושה צו להוצאות.

המזכירות מתבקשת לשלוח העתק פסק דיני זה לצדדים.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הכרה בנכות נפשית

 2. נכות נפשית מוסבת

 3. ערר הכרה במצב נפשי

 4. סוכרת בגלל לחץ נפשי

 5. נזק נפשי עקב פיטורים

 6. הגבלת זכויות חולי נפש

 7. ערעור דרגת נכות נפשית

 8. נזק נפשי 0% נכות

 9. פגיעה נפשית עקב חבלת ראש

 10. נזק נפשי עקב טיפול שיניים

 11. התפרצות מחלה עקב לחץ נפשי

 12. החמרת מחלה נפשית עקב השרות

 13. בעיות נפשיות בטירונות בצבא

 14. איסור השכרת דירות לנכי נפש

 15. עבירה פלילית במצב נפשי פסיכוטי

 16. הנחה בארנונה על בסיס מספר נפשות

 17. חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

 18. האם מתח נפשי עלול לגרום לסוכרת ?

 19. פיצויים על התעללות נפשית של הבעל

 20. הפרעה נפשית עקב הפרעה בתזמון השינה

 21. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 22. הכרה בנכות נפשית בעקבות חטיפת חייל

 23. אי גילוי בעיות נפשיות בהצהרת בריאות

 24. תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ''ב-1992

 25. השכרת יחידות דיור הוסטלים לנפגעי נפש

 26. חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

 27. קשר בין מחלת הטרשת הנפוצה לבין דחק נפשי

 28. תביעה להכיר בנזק נפשי בעקבות אירוע בעבודה

 29. התנגדות לקבלת בעל מוגבלות נפשית כחבר קיבוץ

 30. נזק נפשי לעובד שראה תאונת עבודה בה נהרג עובד אחר

 31. תקנות לטיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), תשל''ג-1972

 32. תקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי), התשס''ו-2006

 33. חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי-נפש ונעדרים), תשט"ו-1955

 34. תקנות לטיפול בחולי-נפש (ערעור בפני בית-המשפט המחוזי) תשי''ז-1957

 35. צו טיפול בחולי נפש (החלת מתן ייצוג בידי סניגור ציבורי), התשס"ו-2005

 36. צו טיפול בחולי נפש (החלת מתן ייצוג בידי סניגור ציבורי), התשס"ד-2004

 37. חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005

 38. תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בפני הועדה לשחרור מדמי אישפוז), תשל''ג-1972

 39. תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בערעור לענין שחרור מדמי אישפוז), תשל''ג-1972

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון