להלן החלטה בנושא בקשה לתיקון הודעה לצדדים שלישיים:

החלטה

1.     לפני בקשה לתיקון הודעה לצדדים שלישיים מטעם הנתבעת 1 (להלן:"המבקשת"), תוך הוספת הנתבעות 2 ו-3 כצדדים שלישיים.

2.     ויוזכר, עסקינן בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר אירעו לתובע לטענתו ביום 31.12.01 שעה שעסק בשחיטת עופות במפעל הנתבעת 2.

3.     כתב התביעה הוגש ביום 27.10.05, כתב ההגנה מטעם הנתבעים 2-3, הוגש ביום11.6.06, בצירוף הודעה לצד ג', היא גם נתבעת 1. ביום 23.6.06 הוגש כתב ההגנה מטעם הנתבע 1, בצירוף הודעה לצד ג', מר פארס נג'אר.

4.     כעת, ובטרם התקיים כל דיון בתיק לגופו של עניין בתובענה עותרת המבקשת בבקשה לתקן את ההודעה לצד שלישי, כאמור.

5.     לטענת המבקשת, "עם הגשת כתב ההגנה מטעמה, הגישה המודיעה הודעה לצד שלישי נגד מעסיקו של מגיש העוף, אשר דחף את התובע וגרם, לטענתו, לפגיעתו מסכין אשר החזיק בידו. במסגרת כתב ההגנה מטעמה, שמרה המודיעה על זכותה לתקן את ההודעה לצד שלישי ולהגישה גם כנגד נתבעות 2,3 וזאת ככל ובמידה שיגיעו לידיה פרטים טובים ומלאים יותר לגבי האירוע הנטען ולגבי טענות 2,3".

בהמשך טוענת המבקשת כי עם קבלת ההודעה לצד שלישי מטעם הנתבעות 2,3, אשר הוגשה כנגדה "... הועלו נגד המודיעה טענות חוזיות וכן טענות לחבות חוקית כלפי התובע".

לאור טענותיה אלו של המבקשת, "עותרת המודיעה שיתאפשר לה לתקן את ההודעה לצד שלישי, על ידי צירוף נתבעות 2,3 כצדדים שלישיים נוספים... ומאחר שממילא שמורה למודיעה הזכות להגיש הודעה לצד שלישי נגד הנתבעות 2,3 מתבקש בית המשפט... לאפשר למודיעה לתקן את ההודעה...".

6.     הנתבעות 2-3 (להלן: המשיבות") מתנגדות לבקשה.

לשיטתן, "המועד להגשת הודעה לצד שלישי כנגד הנתבעים 2-3 חלף עבר זה מכבר. גם לגופו של עניין, הבקשה משוללת יסוד שכן לפי הסכם ההתקשרות הרצ"ב בין הנתבעת 1 (המבקשת) לבין הנתבעים 2-3 (נשואי הבקשה) החבות כלפי התובע חלה על הנתבעת 1. בכל מקרה, לאור ההסכם הנ"ל, בוודאי אין כל חובת שיפוי בדין או בהסכם של הנתבעים 2-3 כלפי הנתבעת 1, אלא להיפך".
המשיבות צירפו לתגובתן את ההסכם הנטען מיום 13.5.01.

7.     חרף החלטת בית המשפט מיום 25.7.06 ומיום 28.9.06 , לא טרח התובע להגיש את תגובתו לבקשה.

דיון:

8.     הרציונל שעומד מאחורי הרעיון של משלוח הודעות לצד שלישי מתואר ע"י מ"מ הנשיא (כתוארו אז) שמגר בעניין בר"ע 457/88 Ohio Medical Products נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית, פ"ד לז(4) 309, 310:-

"אך מטרתה העיקרית היא בכל מקרה אחת, והיא כי ההתדיינות על כל הסתעפויותיהן בשל אותה או בשל עילות הצומחות ממערכת עובדות אחת יתקיימו, ככל האפשר, בצוותא חדא."

9.     בהתאם לתקנה 220 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984:

הודעה לצד שלישי תוגש בידי בעל דין בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב הגנה אם לא קבע בית המשפט או הרשם מועד אחר במקרה האמור בתקנה 216..."

כאמור, על המבקש להגיש הודעת צד שלישי, לעשות זאת בתוך המועד אשר נקבע להגשת כתב הגנה. יחד עם זאת, כאשר הדיון בראשיתו, העדים עדיין לא נחקרו ויש חשיבות לצירוף הצד השלישי לשם מתן הכרעה מלאה ושלמה בכל המחלוקת שבין הצדדים, נוטה בית המשפט ליתן הרשאה להארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי.

10.     מטרת ההליך היא לרכז עד כמה שנוח ואפשר במשפט אחד את העיקובים המשפטיים בעניין מסוים וכל הנובע ממנו.

בהמ' 179/56, סבירסקי נ' ג'יקובס, פ"ד י 1997 נסקרו המטרות בבסיס ההליך כדלקמן:

i.     המטרה העיקרית- קשירת הצד השלישי להתדיינות, כך שהנתבע לא יצטרך להתדיין עם הצד השלישי.
ii.     הכרעה במערכת היחסים בין הנתבע לבין הצד השלישי.
iii.     חיסכון הוצאות הכרוכות בהגשת תביעה נפרדת נגד הצד השלישי.

11.     במקרה שלפנינו הוגשה הבקשה במהלך קדם המשפט, שזהו המועד הנכון לדון בבקשה מעין זו, בהתאם לתקנה 143(2) לתקנות, הקובעת, כי ראוי להחליט בדבר צירוף בעלי דין ומחיקתם, הודעות לצד שלישי ומתן הוראות לבירור תובענה שהוגשה על דרך הודעה לצד שלישי בהקדם ובטרם נסתיימו הליכי קדם המשפט.

12.     במקרה דנן, מצאתי לדחות את הבקשה מטעם הנתבעת 1 .

ואסביר,

"כאשר מוגשת תביעת נזיקין נגד נתבעים אחדים, מסמיך סעיף 84 לפקודת הנזיקין את בית המשפט לקבוע את מידת השתתפותו של כל נתבע בתשלום הנזק. מכאן, שנתבעים בהליכים מסוג זה, אינם צריכים לשלוח הודעות צד שלישי, זה כנגד זה, ומכאן גם שהודעות כאלה, המצויות בתיקים מסוג זה מיותרת". אין, בדרך כלל, צורך במשלוח הודעת צד שלישי בין שני נתבעים בתביעת נזיקין, האחראים שניהם כמעוולים".

ראה לעניין זה, המלומד גורן בספרו, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, עמ' 335; ע"א 477/85, בוארון נ' עיריית נתניה, פ"ד מב(1) 415.

13.     יתירה מזאת, המשיבות העלו טענתן בדבר קיום של הסכם התקשרות גם בכתב ההגנה מטעמן, סעיף ה. וכן בהודעה לצדדים שלישיים, סעיף 2 ואף צירפו את החוזה הנטען והייתה בידי המבקשת האפשרות להגיב לטענות אשר הועלו כנגדה במסגרת כתב ההגנה, ואכן כך עשתה בסעיף 2 לכתב ההגנה להודעה לצד שלישי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעה לצד שלישי

 2. הודעה לצד שלישי מעלית

 3. הודעת צד ג' בתביעת מזונות

 4. בקשה למחוק הודעה לצד רביעי

 5. בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי

 6. הודעת צד ג' בית הדין לעבודה

 7. הודעה לצד שלישי בתאונת דרכים

 8. ערעור על דחיית הודעה לצד שלישי

 9. הודעה לצד שלישי נגד סוכנות ביטוח

 10. הארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי

 11. הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה

 12. בקשה לתיקון הודעה לצדדים שלישיים

 13. הודעת צד ג' בהליך ערר ועדה מקומית

 14. קיבלתי הודעה לצד שלישי - מה עושים ?

 15. דחיית בקשה להארכת מועד להגשת הודעת צד ג'

 16. הודעה לצד ג' בהליך בפני המפקח על המקרקעין ?

 17. הודעת צד ג' נגד קופת חולים בגין הוצאות אשפוז

 18. ערעור על הודעה לצד שלישי ששלחה קרנית נגד הנהג

 19. הודעה לצד שלישי נגד בעל הרכב בתביעה נגד קרנית

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון