ביטול פסק דין מחמת טעות

המבקש לבטל פסק-דין, המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם-פגם העשוי להביא לביטולו של הסכם על-פי משפט החוזים, כגון תרמית, טעות, הטעייה, כפייה וכיוצא באלה.

טענת טעות או הטעיה הינן טענות היכולות לשמש לכאורה עילה לביטול הסכם פשרה, אך צודקת הנתבעת כי לא כל טעות תחשב כמצדיקה ביטולו של הסכם.

להלן החלטה בנושא ביטול פסק דין מחמת טעות:

החלטה

מבוא ותמצית טענות הצדדים
1.     בפניי בקשה למחיקה ו/או דחיית התביעה על הסף בהעדר עילה ומחמת מעשה בית דין.

2.     הנתבעת-המבקשת טוענת כי מטרתה של תובענה זו כמפורט בכתב התביעה לבטל הסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסקי דין על ידי בתי המשפט, לטענתה התובעים מבקשים לפתוח מחדש את המשפטים שנוהלו קודם לכן בין הצדדים ונסתיימו בפסקי דין.

3.     הנתבעת מוסיפה שהלכה פסוקה היא שלא יתאפשר ביטולם של הסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסק דין בטענת טעות כאשר הצד החותם ידע כי נתון מסוים בעל חשיבות איננו בידיעתו או הוא בידיעתו החלקית ובכל זאת מחליט לחתום על ההסכם.

4.     התובעים-המשיבים טוענים שדין בקשה זו להידחות, לטענתם הבסיס לתביעה היא ההטעיה ו/או המרמה שהוטעו התובעים ע"י הנתבעת כאמור בסעיפים 9 ו-16 לכתב התביעה, עילה זו של קבלת פס"ד בהטעיה ו/או במרמה מהווה לטענתם מקרה מובהק לביטול פס"ד חלוט. התובעים מוסיפים שאי ההבנה של הנתבעת באשר לבסיס התביעה גרמה לכך שבקשת הנתבעת נשענה על פסיקה שאינה רלוונטית ועוסקת בנסיבות שונות בתכלית מהתביעה שבנדון.


דיון
5.     עילת התביעה נקבעת על פי תוכן כתב התביעה ובהנחה כי התובע יוכיח טענותיו. עיון בכתב התביעה מראה כי התביעה שבפניי הינה תביעה למתן פס"ד הצהרתי להכרזה על ביטולם של הסכמי הפשרה שקיבלו תוקף של פס"ד במסגרת בש"א 15597/03 ו-17140/03 ובמסגרת ת.א. 18841/04. מסעיפים 9 ו-16 לכתב התביעה עולה שביטולם של פסקי הדין מבוקש בטענה שהם ניתנו תוך הטעיה או מרמה.

6.     אין מחלוקת כי הסכמים שקיבלו תוקף של פסק דין ניתנים לביטול אם נתגלה פגם בכריתתם ר' בעניין זה ע.א. 457/77 מפעלי בתים טרומיים בע"מ נ' טמסיט פ"ד לב (2) 42 ו-ע.א. 690/88 רובין נ' רובין, פ"ד מד (3) 459. כב' הנשיא גורן בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית) מבהיר בעמ' 312 כי "המבקש לבטל פסק-דין, המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם-פגם העשוי להביא לביטולו של הסכם על-פי משפט החוזים, כגון תרמית, טעות, הטעייה, כפייה וכיוצא באלה....המסגרת הנורמטיבית לבירורה של טענת פגם בכריתת ההסכם העומד בבסיסו של פסק הדין נמצאת בדיני החוזים, העוסקים בביטול חוזים בשל פגמים שונים בכריתתם. על-כן, חלותם של דיני החוזים נובעת מן האופי החוזי המובהק של פסקי-דין בהסכמה. בהתאם לכך, נקבע בפסיקה כי הסכמים שקיבלו תוקף של פסק-דין ניתנים לביטול אם נפל פגם בכריתתם". בע"א 5914/03 אפרים שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח, תק-על 2005(2), 1197 נקבע: "...בפסיקתו של בית-משפט זה הובהר לא פעם כי פסק-דין שניתן בהסכמת הצדדים ממזג בתוכו מאפיינים של הסכם ושל פסק-דין. עובדה זו משליכה על דרך תקיפתו של פסק-דין שניתן בהסכמה, באותם מקרים בהם צד להסכם מבקש לבטלו. וכך ציינה השופטת שטרסברג-כהן ברע"פ 7148/98 עזרא ואח' נ' זלזניאק ואח', פ"ד נג(3) 337: "באותם מקרים בהם צד להסכם פשרה מבקש לבטל את פסק הדין שנתן תוקף להסכם, נקבעו שני מסלולי ביטול בהתאם לסוג העילה בגינה מתבקש הביטול ואיפיונה כ"הסכמית" או "שיפוטית". כאשר צד להסכם מבקש לבטל את פסק-הדין מחמת פגם הקשור להסכם עצמו (כגון: טעות, הטעיה, אי חוקיות, הפרה או שינוי מהותי בנסיבות), הפן ה"הסכמי" מאפשר לו להגיש תביעה חדשה שעילתה הפגם שנתגלה בהסכם. על-ידי הגשת תביעה כזו, ממילא מתבקש ביטול פסק-הדין. ...מהיבט הפן ה"שיפוטי" - היינו, האישור שניתן להסכם על ידי שופט - כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט בהליכי ערעור רגילים...". (שם, בפיסקה 5. ד.ב.; עוד ראו:; ע"א 177/81 גלעדי ואח' נ' גלעדי, פ"ד לו(3) 179, בפיסקה 4; ע"א 219/87, 151 רחמני ואח' נ' שמש הדר, חברה קבלנית לבנין בע"מ ואח', פ"ד מג(3) 489, בפיסקה 13; ע"א 4272/91 ברבי נ' ברבי, פ"ד מח(4) 689, בפיסקה 13".

7.     טענת טעות או הטעיה הינן טענות היכולות לשמש לכאורה עילה לביטול הסכם פשרה, אך צודקת הנתבעת כי לא כל טעות תחשב כמצדיקה ביטולו של הסכם. עיון בכתב התביעה מראה כי לתובעים טענה בדבר טעות (חד צדדית לכאורה) והטעיה אלא שהטענות בכתב התביעה אינן מפורטות דיין. לא ברור מדוע לא ניתן היה לגלות את הטעות לכאורה במועדים שקדמו להסכמי הפשרה, לא ברור מהותו של התיאור בסיפא לסעיף 11 לכתב התביעה ולא ברור מתי ולמה התגלתה לפתע הטעות, גם טענת ההטעיה/המרמה נטענה בכתב התביעה בכלליות. אין הסבר בעובדות כתב התביעה מיהו הגורם הספיצפי אשר הציג המצג המטעה, היכן ומתי כלפי מי והיכן היה עורך הדין של המשיבים כל אותה עת?.

8.     למרות החסר העובדתי הבולט בכתב התביעה, עדיין לאור האמור בו אין מקום בשלב זה ללא בירור עובדתי למנוע מהתובעים להוכיח טענותיהם ולכן הבקשה נדחית. לא מצאתי לפסוק הוצאות שכן כפי שפרטתי לעיל, כתב התביעה אינו מפורט דיו והיתה הצדקה לעורר את שאלת עילת התביעה על פיו.

9.     למניעת ספק ההכרעה בתיק שבפניי תהיה רק לפי העובדות שפורטו בכתב התביעה (אלא אם יתוקן האמור בו) ולא אתיר לתובעים במסגרת טיעוניהם לחרוג מהחזית שנקבעה על ידם בכתב התביעה.

10.     ב"כ התובעים יגיש תצהיריו לפי האמור בהחלטתי מיום 30.11.06, ב"כ הנתבעות תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי התובעים, בנסיבות אלו קדם המשפט מיום 12.2.07 יידחה ליום 22.3.07 שעה 8:30.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לביטול פסק דין

 2. ביטול פסק דין משמעתי

 3. ביטול פסק דין משוחזר

 4. ביטול פסק דין מחמת טעות

 5. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 6. בקשה נוספת לביטול פסק דין

 7. ביטול פסק דין משיקולי צדק

 8. בקשת צד ג' לביטול פסק דין

 9. בקשה דחופה לביטול פסק דין

 10. ביטול פסק דין במעמד צד אחד

 11. ביטול פסק דין בהסכמת הצדדים

 12. בקשה לביטול פסק דין נגד קטין

 13. ביטול פסק דין בפשרה - בהסכמה

 14. ביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת

 15. ביטול פסק דין - סיכויי הצלחה

 16. ביטול פסק דין כנגד הפקדה כספית

 17. ביטול פסק דין לפנים משורת הדין

 18. בקשה לביטול פסק דין בבית משפט אחר

 19. ביטול פסק דין בגין ערבות להלוואה

 20. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 21. ביטול פסק דין משיקול דעת בית המשפט

 22. ביטול פסק דין בפשרה - סמכות עניינית

 23. ביטול פסק דין בית הדין הארצי לעבודה

 24. ביטול פסק דין בשל גילוי ראיות חדשות

 25. הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין

 26. החזר שכר טרחת עו''ד עקב ביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 28. ביטול פסק דין - המבקש לא ידע שהוא נתבע בתיק

 29. ביטול פסק דין בגלל תקלה במזכירות בית המשפט

 30. ביטול פסק דין הדוחה תביעה להצהיר על פירעון חוב הלוואה בטענה שהושג בתרמית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון