פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני מקנה זכות לפיצויים לנרדף שניזוק בגופו או בבריאותו על-ידי "אמצעי אלימות נאציונל-סוציאליסטי" כלשהו.

בע"א 528/75 אברמוביץ נ' הרשות המוסמכת נסמך בית המשפט העליון על פסק-דין של בית המשפט הפדרלי העליון של גרמניה, שקבע שסעיף 28 לחוק הגרמני חל גם על נזקי-בריאות שנגרמו כתוצאה מ"מעמסה נפשית" שנגרמה ממותם של קרובים.

להלן פסק דין בנושא פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה - זכויות ניצולי שואה - נזקים נפשיים:

פסק-דין

זהו ערעור על החלטת ועדת העררים (להלן: "הוועדה") לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן: "החוק") שליד בית משפט השלום בתל אביב (בראשות השופט מוקי לנדמן) מיום 23.2.03 (וע 2930/02) שדחתה את ערר המערערת על החלטת המשיבה שלא להכיר במערערת נכה לפי החוק.

1.     הרקע

(א)     המערערת נולדה בשנת 1933 בטרגו פרומוס שברומניה, הגישה תביעה למשיבה להכיר בה נכה לפי החוק. המשיבה דחתה את התביעה, והמערערת הגישה ערר לוועדה.

(ב)     המערערת העידה לפני הוועדה שבשנת 1944, עת הייתה כבת 12, "פרצו חיילי אס אס ולקחו את אבא וכמובן היו צעקות והיה מפחיד וזה נשאר לי כל החיים. וכעבור יממה שכן מבוגר הוא בא לספר לאמא ולנו שאבא נהרג ובאמת השכן הזה ראה את אבא וסיפר איפה קברו אותו" (עמ' 1 לפרוטוקול ישיבת 19.2.03).


2.     החלטת הוועדה

הוועדה קיבלה את גירסתה העובדתית של המערערת כפי שהעידה לפניה, אך קבעה שאין נסיבות המקרה באות בגדרה של "הלכת הפחד" או בגדרו של סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני.

לפיכך דחתה הוועדה את הערר.

3.     טענות הצדדים

(א)     המערערת טוענת שמעשה האלימות הנציונל סוציאליסטי כלפי אביה, שבו חזתה באופן בלתי אמצעי, בצירוף ההודעה שאביה נרצח בסמוך לאירוע האלימות, יצרו כלפיה מעמסה נפשית קשה, ויש להכירה נכה בשל כך. עוד טוענת המערערת שנסיבות העניין באות בגדרו של סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני כפי שפורש בפסיקת בתי המשפט.

(ב)     המשיבה תומכת בהחלטת הוועדה מנימוקיה.

4.     דיון והכרעה

לאחר עיון בטענות הצדדים, שוכנענו שדין הערעור להתקבל.

(א)     סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני מקנה זכות לפיצויים לנרדף שניזוק בגופו או בבריאותו על-ידי "אמצעי אלימות נאציונל-סוציאליסטי" כלשהו (ע"א 51/73 קלמר נ' הרשות המוסמכת, פ"ד כט(1) 253 (1974)). בע"א 528/75 אברמוביץ נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 22.9.1976) נסמך בית המשפט העליון על פסק-דין של בית המשפט הפדרלי העליון של גרמניה, שקבע שסעיף 28 לחוק הגרמני חל גם על נזקי-בריאות שנגרמו כתוצאה מ"מעמסה נפשית" שנגרמה ממותם של קרובים. בהקשר זה ציין כב' השופט ח' כהן:

"ויש דברים בגו, שהפגיעה הנפשית הבאה מן ההלם על מות האב או הבעל עלולה להביא לידי תוצאות הרסניות ומחמירות הרבה יותר, למשל, ממכות שספג הנפגע עצמו" (שם, בסעיף 4 לפסק הדין).

בנסיבות אותו מקרה הכיר בית המשפט העליון בנכות בגין נזק נפשי שנגרם למערערת כתוצאה מכך שאביה הומת בידי הגרמנים (אף שלא הוברר אם היא הייתה עדה להריגתו), אמה התמוטטה ואושפזה, והיא - המערערת - נותרה לבדה בחוסר כל ובפחד מתמיד, ומשכך - זכאית היא לפיצוי. מדובר אפוא בנסיבות קיצוניות במיוחד של פגיעה בקרובים. בע"א 29/79 הרשות המוסמכת נ' ויינטראוב, פ"ד לג(2) 443 קבע בית המשפט העליון שנזק נפשי שנגרם למשיבה כתוצאה מכך שהייתה עדה לאונס אחותה על-ידי חיילים נאצים, מזכה אותה בפיצוי מכוח החוק. מדובר אפוא בנסיבות שבהן הייתה המשיבה באותו עניין נוכחת במעשה אלימות שבוצע באחותה.

(ב)     מן הכלל אל הפרט: הוועדה קיבלה את גירסתה העובדתית של המערערת שאביה נלקח מביתה, לנגד עיניה, במעשה אלימות נאציונל סוציליסטי, ולאחר זמן קצר קיבלה הודעה על הירצחו. אין חולק שהמערערת חוותה מעשה אלימות קשה כלפי אביה באופן בלתי אמצעי. במצב דברים זה, דומות נסיבות העניין לפרשת ויינטראוב, שבה הוכרה המערערת נכה משום שהייתה עדה למעשה האלימות.

(ג)     ודוק: יש להבחין בין נסיבות שבהן היה אדם עד למעשי אלימות נציונל סוציאליסטיים או לתוצאותיהם המיידיות, שאז יש להכיר בו נכה לפי סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני (השוו: ע"א (מחוזי ת"א) 3325/04 פדר נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 24.7.2006); ע"ש (שלום ת"א) 842/98 רייזל נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 7.2.2001)), לבין מצב שבו נודע למערער בדיעבד על אודות מעשה אלימות שארע לקרובו, אך הוא לא היה עד לו, שאז הנטייה היא שלא להכיר בו (השוו: ע"א (מחוזי ת"א) 2781/03 הראל נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 30.1.2005); ע"א (מחוזי ת"א) 1508/02 בראונר נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 12.7.2005); ע"א (מחוזי ת"א) 1406/02 ברשטלינג נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 22.10.2003)). בנסיבות שלפנינו, כשהמערערת הייתה עדה ונחשפה לאירוע האלימות ולתוצאותיו, יש להכיר בה נכה לפי החוק, וכך אנו קובעים.

5.     סוף דבר

הערעור מתקבל. החלטת הוועדה מתבטלת, ויש להכיר במערערת נכה לפי החוק.

המשיבה תשא בשכר טרחת ב"כ המערערת בסך 2,500 ₪ ומע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון