פיצוי על גירוש יהודי רומניה
פיצוי על גירוש יהודי רומניה

להלן פסק דין בנושא פיצוי על גירוש יהודי רומניה:

פסק דין

השופט, ד"ר קובי ורדי

1.     בפנינו ערעור על החלטת ועדת הערר (להלן: "הועדה") לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז- 1957 (להלן: "החוק") מיום 19.11.07 (וע 2014/07), אשר דחתה את תביעתו של המערער להכיר בו כנכה על-פי סעיף 1 לחוק.

הרקע והמחלוקת בין הצדדים והחלטת הועדה

2.     המערער יליד 1934, נולד בעיר בראילה שברומניה.
המערער הגיש תביעה למשיבה, בה ביקש להיות מוכר כ"נכה" על-פי סעיף 1לחוק.
תביעתו של המערער התבססה על טענתו לפיה בהיותו כבן 6 שנים גורש מהעיר בראילה על-ידי לגיונרים, עושי דברם של הנאצים.
3.     הועדה דחתה תביעתו של המערער משני טעמים.
הטעם הראשון לדחיית תביעתו של המערער, הוא שגרסתו של המערער לא נמצאה עקבית ומהימנה על-ידי הועדה.
בעדותו בפני הועדה טען המערער שגורש יחד עם משפחתו מבראילה לכפר סמוך, שאת שמו אינו זוכר, ומשם המשיך עם אימו לעיר גאלאץ.
בתצהירו מיום 21.12.05 גרסתו של המערער הייתה שונה. המערער לא הזכיר את העיר גאלאץ בנדודיו, לטענתו, גורש מבראילה לכפר מרוחק ובתום המלחמה שב לבראילה.
במכתבו מיום 17.9.06 שוב שינה המערער את גרסתו, וטען כי גורש מהעיר בראילה לעיר גאלאץ, ולא לכפר אחר כפי שטען לעיל, וכי מהעיר גאלאץ גורש לכפר כלשהו נוסף.
במכתבו של המערער מיום 18.2.07, שוב מובאת גרסה שונה, לפיה לאחר שגורש מהעיר בראילה לכפר שאינו זוכר את שמו, גורש לגאלאץ ולאחר שגאלאץ נשרפה נדד ממקום למקום, וזאת בשונה מגרסאתיו לעיל, לפיהן בתום המלחמה שב לביתו בבראילה או לעיר גאלאץ.

הטעם השני לדחיית תביעתו של המערער על-ידי הועדה הוא שעל-פי הידע ההיסטורי שהיה מונח בפני הועדה, כלל לא היה גירוש של היהודים מבראילה למקום אחר כלשהו, בזמן מלחמת העולם השנייה.עיקר טענות בעלי הדין בערעור

4.     לטענת המערער יש בחומר ההיסטורי שהגיש בפני הועדה כדי להוכיח גירוש יהודים מהעיר בראילה.
לטענת המערער לא היה מדובר בגירוש מסודר של כל יהודי בראילה, אלא בגירוש פרטני וחלקי של מספר יהודים יחידים מהעיר, ביניהם המערער ובני משפחתו.

5.     מנגד, טוענת המשיבה כי קביעתה של הועדה לפיה לא הוכח גירוש מעירו של המערער, הינה קביעה עובדתית המבוססת על הראיות שהיו מונחות בפני בית משפט קמא וכן מבוססת על התרשמותה הישירה של הועדה ממהימנותו של המערער.
לטענת המשיבה, הערעור כולו נסב על קביעות עובדתיות והמערער לא הצביע על כל שאלה משפטית הטעונה ליבון, בניגוד לאמור בסעיף 17(ח) לחוק, ולפיכך דין הערעור להידחות.
עוד טוענת המשיבה, כי אף אם תתקבל טענתו של המערער לפיה גורש מביתו, הרי אין בכך כדי להועיל למערער, שכן לא התקיימו בנסיבות העניין התנאים לגירוש בתנאים של "שלילת חירות", בהתאם להלכה שנקבעה בדנא 11196/03 גרנות נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (לא פורסם, 9.10.05) (להלן: "פס"ד גרנות").


דיון והכרעה

6.     לאחר שעיינו בהודעת הערעור, בטענות הצדדים ובתיק הועדה, אנו סבורים כי דין הערעור להדחות מהטעמים שיפורטו להלן.

סעיף 17(ח) לחוק- התערבות ערכאת הערעור

7.     הערעור מתמקד כנגד קביעות עובדתיות וקביעות מהימנות, שנקבעו על-ידי הועדה ואין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות מסוג זה, לא כל שכן, במקרה דנן, בו ערכאת הערעור מוגבלת להתערבות בנקודות משפטיות בלבד, כמצוות המחוקק בסעיף 17(ח) לחוק:

"על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי... אך אין לערער אלא בנקודה משפטית בלבד."

הממצאים העובדתיים שנקבעו על-ידי הועדה קמא, לפיהם המערער לא הוכיח כי גורש מהעיר בראילה, מבוססים היטב בחומר הראיות ומהתרשמותה הבלתי אמצעית של הועדה מעדותו של המערער.

ממצאים אלה תומכים במסקנה המשפטית אליה הגיעה הועדה לפיה, אין המערער נכנס בגדרו של סעיף 1 לחוק, ולפיכך לא מצאנו עילה להתערבותנו בקביעה זו (ראה לעניין זה רע"א 1246/02 אריאלי נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (לא פורסם, 11.2.03)).

8.     זאת, מעבר לכך, שהועדה קבעה כי לא הוכח כלל כי היה גירוש של יהודים מהעיר בראילה במהלך מלחמת העולם השנייה, קביעה שבמקרה זה הינה מעבר לצורך אך גם היא לא נסתרה.
כך גם, מדובר בקביעה של ועדה מקצועית, אשר בחנה את התיעוד ההיסטורי ואין מקום להתערב גם במסקנתה זאת, חרף אשר טען והציג המערער.

9.     למעלה מן הצורך, אוסיף כי אף אם היינו מקבלים טענתו של המערער לפיה היה גירוש פרטני של יהודים מהעיר בראילה, במהלכו הוא ובני משפחתו גורשו מהעיר, לא היה בכך כדי לשנות תוצאתו הסופית של פסק הדין קמא.
זאת, הן משום שקביעתה של הועדה לפיה עדותו וגרסתו של המערער אינה מהימנה עדיין עומדת בעינה, וזוהי קביעה עובדתית שבה ערכאת הערעור לא תתערב ולפיכך, אין מקום להתערב בקביעה כי המערער לא הוכיח כי הוא אישית גורש מהעיר בראילה.
והן משום שבלאו הכי לא הוכח כי נסיבות גירושו של המערער עולות כדי "שלילת חירות", כפי שנקבע בפס"ד גרנות, שכן אף המערער טוען כי אין המדובר כאן בגירוש מאורגן, שניתן על סמך צו שלטוני (מכתבו של המערער מיום 1.8.07 וכן טיעוניו בבית המשפט- פרוטוקול מיום 5.6.08 עמוד 1 שורה 10-9).

סוף דבר

10.     התוצאה הינה כי אמליץ לחברי להרכב לדחות את הערעור.
בנסיבות העניין ובהתחשב במערער ובנסיבותיו האישיות אין צו להוצאות.


                                                                                 ד"ר ק' ורדי, שופט     
          
השופט י' שנלר אב"ד:

אני מסכים.           
                                         

                                    י' שנלר, שופט-אב"ד
השופטת ר' לבהר שרון:

אני מסכימה.     


                                          ר' לבהר שרון, שופטת


הוחלט כאמור עפ"י פסק דינו של השופט ד"ר קובי ורדי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון