פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

להלן פסק דין בנושא פיצוי לניצולי השואה מבולגריה:

פסק דין

1.     ערעור על החלטת ועדת העררים (כב' השופט מוקי לנדמן, יו"ר; פרופ' יוסף זהבי, חבר ועו"ד יהודית ארבל, חברה) מיום 6.2.07 בתיק וע' 467/04, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז - 1957 לפיו נדחתה תביעתה של המערערת לקבלת תגמול בגין שלילת חופש.

2.      המערערת ילידת 1926, הינה ניצולת שואה אשר חיה בבולגריה בתקופת הכיבוש הנאצי משנת 1939 ועד 1945. המערערת הגישה תביעה לרשות המוסמכת (להלן: "המשיבה") ביולי 98 בה ביקשה להיות מוכרת כ"נכה" על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז - 1957 (להלן:"חוק הרדיפות"). בתביעה תיארה את קורותיה בתקופת הרדיפות בבולגריה בפירוט רב. בתאריך 28.11.99 דחתה המשיבה את התביעה מהטעם כי המערערת לא הוכיחה כי הינה 'נכה' במובן סעיף 1 לחוק הרדיפות.

בתאריך 3.3.03 ערערה המערערת על החלטת המשיבה הנ"ל בטענה כי לא קיבלה את ההחלטה. כן העלתה טענת נרדפות חדשה. לדבריה בלילה שבין 1943. 10 - 9 שהתה בחצר ביה"ס היהודי שבפלובדיב בזמן שהמשטרה הבולגרית, בלחץ הנאצים, ריכזה לשם את מרבית יהודי פלובדיב כדי לגרשם למחנה ההשמדה בטרבלינקה. נוכחות, ב'כינוס' מזכה אותה לטענתה בהכרה כ'נכה'.
בדיון שהתקיים בפני ועדת העררים ביום 11.6.03 העידו המערערת ועדה מטעמה. גרסתן נדחתה על ידי הועדה בשל כך שלא האמינה להן, ולא שוכנעה באמיתות גרסתם. כן נדחה הערעור בשל העובדה כי הטענה עצמה לענין הכינוס בביה"ס היהודי לא הועלתה בפנייתה הראשונה למשיבה. ועוד הוסיפה הועדה כי קשה להתעלם מהתחושה כי הטענה עלתה לאחר שהמערערת שמעה זאת מפי חברותיה אשר הוכרו על ידי המשיבה, בגין ארוע זה.
ביום 23.1.07 פנתה המערערת למשיבה בבקשה נוספת והפעם על פי סעיף 18 לחוק הרדיפות. בבקשה זו צרפה רשימה שלדבריה מוכיחה כי אכן שהתה בביה"ס בפלובדיב במרץ 43. המשיבה דנה שוב בבקשתה ודחתה את תביעתה מאחר והרשימה שהוצגה על ידי המערערת כללה את רשימת כל יהודי פלובדיב, ולא את רשימת היהודים אשר רוכזו בביה"ס.
על החלטה זו של המשיבה ערערה המערערת לועדה.
לאחר שמיעה חוזרת של המערערת ובתה דחתה הועדה בפעם השניה את הערעור על כל רכיביו כולל הטענות החדשות שהתווספו בערר האחרון שהוגש.

הערעור נסב על שני צירים משפטיים ועובדתיים עיקריים:
א.     הציר הראשון מתייחס לטפסי הבקשה המקורית של המערערת למשיבה שהוגשו בשנת 1998. המערערת טענה כי הטפסים שם לא מולאו על ידה, אלא על ידי פקידה מטעם המשיבה. כתוצאה מכך המילוי נעשה ברשלנות ותוך העלמת פרטים חשובים. לפיכך טעתה המשיבה כאשר הסתמכה רק על דברי המערערת החלקיים אשר נכללו בבקשה המקורית, תוך השמטת פרטים חשובים, סילוף דברי המערערת ואי דיוקים רבים.

ב.     הציר השני והמרכזי בערעור ענינו בצירוף ראיות חדשות על פי סעיף 18 לחוק הרדיפות. היא צרפה רשימה המוכיחה באופן מובהק כי המערערת היתה בין אותם יהודים אשר ביום 9.3.43 רוכזו בחצר ביה"ס התיכון בפלובדיב בולגריה לצורך משלוחם למחנה ההשמדה טרבלינקה, ארוע שהוכר על ידי הפסיקה כ"שלילת חופש", המזכה את המערערת בתגמולים על פי חוק הרדיפות.

הועדה דחתה את טענות המערערת וקבעה כי על פי החלטתה ב- וע' 1069/04 לילי מג'אר נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם), קיימת רשימה של יהודי פלובדיב שרוכזו במתחם ביה"ס ורשימה זו הוכרה כרשימה אותנטית וסגורה אשר נערכה בזמן אמת - פברואר 43. רשימה זו כוללת 176 משפחות יהודיות שהיו מיועדות לגירוש. משפחת המערערת והמערערת לא מופיעות ברשימה זו. עוד קבעה הועדה כי המסמכים שצרפה המערערת היוו חלק מרשימה של יהודים, גברים ונשים שהתגוררו בפלובדיב בין השנים 1938-1944. אולם, מדובר ברשימה של מפקד האוכלוסין של יהודי פלובדיב, ואין רשימת היהודים שרוכזו בחצר ביה"ס, או שהיו מיועדים לריכוז שם. ברשימה צוין כי היא נערכה בתאריך 9.10.44 מועד המאוחר למועד הריכוז. אך ברור הוא כי רשימה זו, אינה קשורה לרשימת הריכוז ונערכה ללא קשר אליו.
לגבי הרשימה האותנטית קבעה הועדה כי מן העדויות הרבות שנשמעו בפניה ומן התיעוד ההיסטורי עלה כי לא כל יהודי פלובדיב היו מיועדים לגירוש באותו מועד וכי בפועל רק חלק מיהודי פלובדיב רוכזו באותו לילה.

באשר לטענת המערערת כי תביעתה המקורית למשיבה בשנת 98 נעשתה על ידי פקידת המשיבה אשר השמיטה עובדות מהותיות ביחס לריכוז, זו נדחתה על ידי הועדה אשר לא שוכנעה מהטענות שהובאו בנושא זה. הועדה קבעה כי המערערת לא בחלה מלהשמיץ את עורך דינה שטיפל בעניינה בעבר. הועדה אף נתנה למערערת הזדמנות להוכיח כי סיפרה על אודות הריכוז למזכירתו של בא כוחה, אולם המערערת חזרה מטענה זו.
בעדותה האחרונה בפני הועדה העלתה המערערת לראשונה טענה חדשה על פיה נעצרה ונלקחה לתחנת המשטרה. הטענה נדחתה בשל היותה טענה חדשה אשר לא הועלתה בפעמים הקודמות, לא בעדותה הקודמת בפני הועדה ולא בפני עורך דינה. בסופו של דבר נדחתה גרסת המערערת על כל רכיביה וערעורה נדחה.
מכאן הערעור שבפנינו.

3.     לסברת המערערת טענותיה נדחו על סמך "ראיות סודיות" הנמצאות אך ורק ברשותה ובידיעתה של הועדה, זאת מבלי לייחס חשיבות לדבריה. המערערת חזרה בפנינו על אותם נימוקים שעמדו בפני הועדה הנכבדה, הן בנושא מילוי הטופס על ידי פקידת המשיבה באופן שאינו משקף את דבריה ותוך השמטת פרטים, והן לענין הרשימה שהוגשה מטעמה כראיה. רשימה, אשר לטענתה מוכיחה את העובדה, כי היתה בין אותם יהודים אשר ביום 9.3.43 נאספו בחצר ביה"ס התיכון בפלובדיב בולגריה לצורך משלוח והשמדה בטרבלינקה.

4.     שמענו את טענות הצדדים, עיינו בעיקרי טיעוניהם והגענו למסקנה כי לצערנו לא נוכל להתערב בהחלטת הועדה הנכבדה.
המערערת נשמעה מספר פעמים. לא פעם אחת, ולא פעמיים. עדותה נשמעה וכן בתה. הועדה נתנה דעתה למכלול הראיות אשר הוצגו בפניה והתייחסה לרשימה המקובלת עליה כרשימה אותנטית אשר למעשה לא נסתרה על ידי המערערת.
מדובר בטריבונל שיפוטי מקצועי אשר בידיו ידע היסטורי ומקצועי אשר ניתן וראוי לעשות בו שימוש, בכפוף ליכולתו של מערער לסתור ידע זה (ראה לענין זה ע"א ת.א.2814/02 פייגל נ' הרשות המוסמכת).
על המערערת מוטל נטל ההוכחה, אולם גם לאור ההזדמנויות שניתנו לה היא לא הצליחה להרים נטל זה ולא שכנעה את הועדה לגבי נוכחותה באירוע.

על פי סעיף 17 (ח) לחוק רדיפות נכי הנאצים, התשי"ז - 1957, ניתן לערער על החלטת הועדה בשאלה משפטית בלבד (ראה רע"א 1246/02 אריאלי נ' הרשות המוסמכת, פדאור 03 (1) 355). בעניינו מדובר בערעור עובדתי המלין על קביעות עובדתיות וקביעות מהימנות אשר נקבעו בערכאה הדיונית.
חברי הועדה בחנו את כל הטענות שהועלו בפניהם ופסק דין מבוסס על ממצאים עובדתיים אשר אין זה המקרה בו נוכל אנו כערכאת ערעור לדחות אותם. הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק הדין תומכים במסקנה המשפטית ולא גילינו בפסק הדין כל טעות שבחוק.

במקרה מעין זה אל לנו להיכנס לפני ולפנים של כל המחלוקת העובדתית והמשפטית ולבחון אותה מבראשית ואין אנו נדרשים להציג פסק דין משלנו העונה על מכלול השאלות שהתעוררו לצד פסק דינה של הדרגה הראשונה, אלא עלינו רק להיווכח כי מה שהחליטה הדרגה הראשונה עומד במבחן הראיות, המשתמע מהן ומהדין (ע"א 323/89, קוהרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(2) 142, 168; ע"א 478/88 בקר נ' שטיין, פ"ד מב(3) 680, 679; א. גורן, "סוגיות בסדר הדין האזרחי", מהדורה שמינית מעודכנת תשס"ה, עמ' 618-619).

כוחן של קביעות אלה יפה לענייננו.
אשר על כן הערעור נדחה.           
בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון