ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים
ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים

להלן פסק דין בנושא ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים:

פסק-דין

1.     השאלה הצריכה הכרעה בהליך זה היא, האם קביעת נכות יציבה על-ידי המוסד לביטוח לאומי למי שנפגע בתאונת דרכים מחייבת את בית המשפט שדן בתביעה לפי חוק הפיצויים, גם אם תלוי ועומד ערעור כנגדה, או שמא כל עוד אין קביעה סופית בהליך על-פי חוק הביטוח הלאומי, אין הקביעה מחייבת במסגרת סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים).

2.     המשיב הגיש תביעה בבית משפט השלום כנגד המבקשת לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב. המדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. בד בבד עם הגשת התביעה הגיש המשיב בקשה למינוי מומחה לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים. ביום 14.2.06 נעתר בית משפט קמא לבקשה ומינה מומחה אורטופדי מטעמו על מנת שיחווה דעתו לעניין נכותו האורטופדית של המשיב. ביום 2.4.06, לאחר שהמשיב נבדק על ידי המומחה הרפואי שמונה על-ידי בית המשפט, אך בטרם הוגשה חוות דעת המומחה לבית המשפט, נקבעה למשיב, על-ידי המוסד לביטוח לאומי, נכות יציבה של 0%. משנודע למבקשת, ביום 17.7.06, כי נקבעה למשיב נכות יציבה על ידי המוסד לביטוח לאומי, הגישה המבקשת את הבקשה נשוא הליך זה, לביטול מינוי המומחה האורטופדי. ביום 24.7.06 נדחה ערר שהגיש המשיב לוועדה הרפואית לעררים שבמוסד לביטוח לאומי, כך שנכותו היציבה של המשיב נותרה בשיעור של 0%. המשיב ערער על החלטה זו לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, אך הערעור טרם הוכרע. ביום 21.9.06 ניתנה החלטת בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופטת עירית כהן) שדחתה את בקשת המבקשת לביטול מינויו של המומחה הרפואי. על החלטה זו הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור זו.

בהסכמת הצדדים, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש הערעור.

3.     לטענת המבקשת, משנקבעה למשיב נכות יציבה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, הרי שבהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק הפיצויים, קביעה זו, כל עוד לא שונתה, הנה מחייבת לצורך ההליך בבית המשפט שדן בתביעה לפי חוק הפיצויים, וזאת אף בטרם נתקבלה הכרעה בערעור שהוגש כנגדה. לפיכך, לטענת המבקשת, במקרה הנוכחי אין מקום להיזקק לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, ויש לבטל את מינויו. לעומת המבקשת, המשיב מבקש לסמוך ידיו על החלטת בית המשפט קמא, לפיה כל עוד אין קביעה סופית של המוסד לביטוח לאומי בעניין נכות יציבה, במובן זה שהעניין תלוי ועומד בפני הועדה הרפואית לעררים או בבית הדין לעבודה, אין קביעה מחייבת כנדרש בסעיף 6ב לחוק הפיצויים. בית משפט קמא ציין כי בעניין זה קיימת מחלוקת בפסיקה, וכי דעתו כדעת המצמצמים את תחולת סעיף 6ב לחוק הפיצויים (ר' פסקי הדין של בית המשפט המחוזי המובאים בפסקה 4 להחלטת בית משפט קמא), כך שקביעת נכות יציבה על-ידי המוסד לביטוח לאומי אינה מחייבת את בית המשפט מקום בו תלוי ועומד נגדה ערעור. בית משפט קמא ציין, כי תוצאה אחרת עלולה ליצור מצב בלתי רצוי שבו יפסקו לתובע פיצויים בהתאם לשיעור נכות שנקבע על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ולאחר מכן יתקבל ערעור שהוגש כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי וייקבע שיעור נכות גבוה יותר. בית משפט קמא היה מודע לכך כי ניתן להתגבר על קושי זה באמצעות עיכוב הדיון המתנהל לפניו עד להכרעה בערעור שהוגש לבית הדין לעבודה, אך קבע כי דרך זו אינה רצויה, שכן לשיטתו, ככלל, אין לעכב הדיון ולהמתין לקביעה סופית של הביטוח הלאומי אלא כאשר זו צפויה להינתן תוך זמן קצר.

4.     לאחר שעיינתי בהחלטת בית המשפט קמא ובטענות הצדדים, החלטתי כי הדין בשאלת תחולתו של סעיף 6ב לחוק הפיצויים על המקרה הנוכחי הוא עם המבקשת.

5.     נוסח הרישא של סעיף 6ב הינו:
"נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה;".

כפי שציין בית המשפט קמא, בספרות ובפסיקה הובעו דעות מנוגדות באשר לשאלה אם קביעת נכות על-פי כל דין אליה מתייחס סעיף 6ב, משמעה קביעה סופית שאין עליה עוד ערר או ערעור, או שמא קביעת נכות צמיתה היא מחייבת בהליך לפי חוק הפיצויים עם נתינתה וכל עוד לא שונתה גם כאשר היא אינה סופית וניתן עדיין לערער עליה.

     המלומדים אנגלרד וריבלין מצדדים בדעה, לפיה כל עוד לא שונתה נכות צמיתה שנקבעה על פי דין, בהליך של ערר או ערעור, הרי שהיא מחייבת את בעלי הדין בתביעת הפיצויים:

"קביעת המוסד לביטוח לאומי מחייבת "על כל גלגוליה והשנויים שיחולו בה" אם טרם נסתיימו ההליכים במשפט - אולם במה דברים אמורים? - כל עוד לא פנה הדיון לדרך אחרת. העובדה שתלוי ועומד ערעור על הקביעה בפני ועדת עררים או בפני בית הדין לעבודה אינה משנה מ"יציבותה" של הקביעה והיא מחייבת בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 6ב לחוק הפיצויים.
לעומת זאת, אם תשתנה הקביעה של המוסד לביטוח לאומי בהליך של ערעור כאמור, וטרם נקבעה לנפגע דרגת נכות בחוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט - תחייב הקביעה היציבה החדשה - מכוח הוראת סעיף 6ב'. אם שונתה קביעת המוסד בערעור לאחר שכבר מונה מומחה רפואי בידי בית המשפט והוא חיווה דעתו באשר לנכותו של הנפגע - תהא לקביעה החדשה נפקות אך לעניין שעור התגמולים המשתלמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
מכל מקום חייבת הקביעה היציבה שעל פי דין להתקיים "לפני שמיעת הראיות". נקבעה נכות יציבה על פי דין לפני שמיעת הראיות, היא מחייבת אפילו תלויה ועומדת השגה עליה על פי אותו דין (למשל, ערעור בפני ועדה רפואית לערעורים של המוסד לביטוח לאומי)" (אליעזר ריבלין, תאונות הדרכים, סדרי הדין וחישוב הפיצויים (מהדורה חדשה מעודכנת) (1999), 452)).

"הכלל הוא כי, כל עוד לא שונתה הקביעה בהליך של ערר, ערעור או רוויזיה, היא מחייבת את בעלי הדין בתביעת הפיצויים. ברוח זו נאמר על ידי בית משפט: "גם אם תלוי ועומד ערעור על קביעת ועדת העררים, הרי כל עוד קביעה זו לא שונתה, הינה שרירה וקיימת ומחייבת לצורך עניין זה". עם זאת בפסיקה הובעה גם דעה שונה, לפיה כל עוד אין קביעה סופית בהליך על פי חוק הביטוח הלאומי, אין היא מחייבת במסגרת ס' 6ב לחוק. לדעתנו אין לקבל גישה אחרונה זו. כל עוד ההחלטה עומדת, היא מחייבת את בעלי הדין. אם יש לחכות להחלטה סופית, כולל ערעור בפני בית הדין לעבודה, התוצאה תהיה שבידי הנפגע אפשרויות תמרון דיוניות נוספות במטרה לסכל את יעילותו של ס' 6ב לחוק. כלומר, כשהקביעה של המוסד לביטוח לאומי אינה נראית בעיניו הוא ינסה להתחמק ממנה על ידי הגשת ערעורים.
אולם, אם שונתה הקביעה באחד ההליכים האפשריים לפי הדין האחר, הרי בעלי הדין מחויבים על ידי הקביעה החדשה בתביעת הפיצויים. אין חשיבות לעובדה כי השינוי בא בזמן שתביעת הפיצויים תלויה ועומדת ונשמעו בה כבר ראיות.
אך מה יקרה אם הקביעה של המוסד לביטוח לאומי תשתנה בהליך הערעור, לאחר שבית המשפט קבע את זכויות הנפגע על פי הקביעה המקורית? כמובן, כל עוד ההחלטה בבית המשפט אינה סופית, השינוי יילקח בחשבון גם על ידו. אולם, לאחר סופיות פסק הדין בתביעת הפיצויים, שהתבסס על קביעת הנכות המקורית, נראה שאין עוד אפשרות לשנותו. מצב דברים זה, שיש לצפות כי הוא נדיר למדי, אינו רצוי, אך הוא בלתי נמנע - כאן ובהקשרים אחרים - כשמדובר בשני מוסדות שיפוט העוסקים במסכת עובדות אחת" (יצחק אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מהדורה שלישית) (2005), 494 - 496).

6.     אני מצטרפת לדעת המלומדים הנזכרת לעיל לפיה משנקבעה דרגת נכות יציבה על פי דין, הרי שהיא מחייבת בתביעת הפיצויים כל עוד לא שונתה וזאת אף אם תלוי ועומד נגדה ערר או ערעור. הטעם לדבר נעוץ בכך שקביעה אחרת, המורה כי כל עוד אין הכרעה סופית בהליך, דרגת הנכות שנקבעה על פי דין אינה מחייבת, עלולה לצמצם באופן ממשי את תחולתו של סעיף 6ב לחוק הפיצויים ולעודד את התובע לתמרונים דיוניים כל אימת שקביעת המוסד לביטוח לאומי איננה נראית בעיניו.

7.     בשולי החלטה זו מן הראוי לציין כי המקרה הנדון מדגיש את הקושי המתעורר עקב הוראת סעיף 6ב, המתנה את כוחה המחייב של קביעת דרגת נכות על פי דין, בגורם של זמן. הוראת סעיף 6ב מורה, כי דרגת נכות שנקבעה לנפגע על פי כל דין, תחייב אם היא נקבעה "לפני שמיעת הראיות בתביעה". על פי הפסיקה, שמיעת הראיות לעניין זה מתחילה עם הגשת חוות דעת המומחה לבית המשפט ולא עם מינוי המומחה על ידי בית המשפט (ר' רע"א 1619/03 "אליהו" חברה לביטוח נ' טטרו, פ"ד מז(4) 89 (1993)).

עיקר תכליתו של סעיף 6ב היא למנוע את ההוצאות והטרחה הכרוכים במינוי מומחה רפואי לקביעת דרגת נכותו של התובע, כשזו כבר נקבעה על פי כל דין. ואולם, משנתמנה מומחה רפואי על ידי בית המשפט אשר אף בדק כבר את התובע - כפי שאירע במקרה שלפנינו - התכלית האמורה של סעיף 6ב אינה מושגת, שכן עיקר ההוצאות והטרחה כבר נעשו, למרות שחוות הדעת עצמה, טרם הוגשה לבית המשפט. בעניין זה העיר המלומד אנגלרד: "מן הראוי היה כי תנאי הזמן יותאם יותר להסדרת היחסים בין הליך מינוי המומחה על ידי בית המשפט לבין החלטת הגורם החיצוני. אם הושקעו כבר משאבים לשם קבלת חוות דעת מומחה רפואי נייטרלי, קשה לראות טעם בשלילת ההליך" (ר' ספרו של אנגלרד לעיל, בפסקה 648 סיפא, עמ' 497). אין לי, עם כל הכבוד, אלא להצטרף להערה זו.

8.     סוף דבר: הערעור מתקבל, דרגת הנכות היציבה שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי מחייבת את הצדדים בתביעה ומינוי המומחה מתבטל.
     כדי למנוע אי הבנות, אני מורה כי המבקשת תשא בשלב זה בהוצאות המומחה שנגרמו עד כה והדבר, כמו גם הוצאות הליך זה, יובאו בחשבון בעת מתן פסק הדין על ידי בית משפט קמא.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים פגע וברח

 2. תאונת דרכים ילד בן 14

 3. תאונת דרכים מבויימת

 4. תאונת דרכים 5% נכות

 5. תאונת דרכים כריתת טחול

 6. תאונת דרכים בצומת מרומזר

 7. סיוטים על תאונת דרכים

 8. טריקת דלת תאונת דרכים

 9. פיצוי אברך תאונת דרכים

 10. דימום מוחי בתאונת דרכים

 11. דחיפת רכב - תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים קשה של צעיר

 13. ייחוד העילה תאונת דרכים

 14. נהג מורשה - תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים התהפכות רכב

 16. שאלת החבות בתאונת דרכים

 17. תאונת דרכים עם רכב יוקרה

 18. התנגשות ברכב בכניסה לכיכר

 19. תאונת דרכים מחוץ לישראל

 20. פיברומיאלגיה תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים - עגלה עם סוס

 22. עצירה בצד כדי לדבר בטלפון

 23. סתירות בגרסה לתאונת דרכים

 24. פיצויים בגין תאונות דרכים

 25. תאונת דרכים - גורם זר מתערב

 26. 100% נכות עקב תאונת דרכים

 27. חבלת ראש קשה בתאונת דרכים

 28. כאב וסבל לפי נכות תקנה 15

 29. תביעה על שלוש תאונות דרכים

 30. 5% נכות פלסטית תאונת דרכים

 31. תביעות אחריות לתאונת דרכים

 32. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 33. תאונת דרכים - מעוולים במשותף

 34. אי זימון עדים לתאונת דרכים

 35. תאונת דרכים במהלך פניה שמאלה

 36. טענת בריחה ממקום תאונת דרכים

 37. עדות עד נייטרלי לתאונת דרכים

 38. קביעה על פי כל דין - סעיף 6ב'

 39. פגיעה רב מערכתית בתאונת דרכים

 40. התפרצות מחלה לאחר תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים לפני פניה לתחנת דלק

 42. תיאום גרסאות אחרי תאונת דרכים

 43. צילום כלי רכב אחרי תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד

 45. אי שמירה על הימין - תאונת דרכים

 46. הפחתת קצבת נכות עקב תאונת דרכים

 47. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 48. חלוקת הנכות בין שתי תאונות דרכים

 49. זהות הנהג בתאונת דרכים - פסק דין

 50. מחלוקת היא לגבי נסיבות תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים עקב עקיפה וגרימת עצירה

 52. תאונת דרכים תאילנד - ביטוח חו''ל

 53. שינוי גרסה של נסיבות תאונת דרכים

 54. תאונת דרכים של קונה רכב יד שנייה

 55. תאונת דרכים - איבוד ראיה בעין אחת

 56. תאונת דרכים עקב גשם חזק שירד במקום

 57. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 58. טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים

 59. תביעת השבה של המעביד בתאונת דרכים

 60. תאונת דרכים שהתרחשה בעיקול של הכביש

 61. תביעה אישית נגד נהג - תאונת דרכים

 62. תאונת דרכים בעת עת ביצוע פניית פרסה

 63. פגיעה בדימוי עצמי עקב תאונת דרכים

 64. ביטוח נסיעות לחו''ל - תאונת דרכים

 65. תאונת דרכים בגלל העדר שדה ראייה טוב

 66. תאונת דרכים בגלל רכב שלא הצליח לבלום

 67. ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים

 68. החמרת פיברומיאלגיה לאחר תאונת דרכים

 69. תאונה בדרך הביתה לאחר פגישה עם לקוח

 70. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 71. תאונת דרכים ביציאה מחנייה מקורה ברברס

 72. פיצויים לעורך דין שנפגע בתאונת דרכים

 73. זיכוי מחמת הספק - תאונת דרכים קטלנית

 74. מעל מיליון ש''ח פיצויים בתאונת דרכים

 75. הכחשת מכתב הודאה באחריות לתאונת דרכים

 76. תביעה נגד המעביד של הנהג בתאונת דרכים

 77. פטירת הנפגע 3 חודשים לאחר תאונת דרכים

 78. תאונת דרכים - כמה מקבלים על צליפת שוט

 79. תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה

 80. זהות הרכב הפוגע בתאונת דרכים - פסק דין

 81. תאונת דרכים בנסיעה אחורה ביציאה ממקום חניה

 82. תאונת דרכים - טענה שהטנדר כלל לא נסע לאחור

 83. תביעת כספית בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים

 84. ניכוי תגמולי מל''ל במקרה של 2 תאונות דרכים

 85. תאונת דרכים: פירוק והרכבת פגוש אחורי והחלפתו

 86. חלוקת אחריות לתאונת דרכים בין הנהגים 50%-50%

 87. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 88. תאונת דרכים עקב בלימה וסטיה ימינה לשולי הכביש

 89. תביעה בגין נזקי פח שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים

 90. ג'ק נשבר בזמן החלפת גלגל - האם תאונת דרכים ?

 91. תשלום עבור פינוי מוטס של נפגעים בתאונות דרכים

 92. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

 93. תאונת דרכים: שני רכבים ביקשו להיכנס בשער שלפניהם

 94. האם יש אחריות לתאונת דרכים גם בנסיעה באור ירוק ?

 95. תאונת דרכים אי עצירת רכב למרות צפצוף מצד הרכב השני

 96. תאונת דרכים - רכב החליק תוך כדי נסיעתו לעבר רכ חונה

 97. תביעת כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים בסדר דין מהיר

 98. תאונת דרכים בין רכב מסוג אאודי A6 לבין רכב פיאט דוקטו

 99. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בהילוך אחורי על מנת לבצע חניה

 100. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

 101. תאונת דרכים: מי משני הנהגים המעורבים נהג בחוסר זהירות ?

 102. תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים

 103. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

 104. תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

 105. בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

 106. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל''ח-1978

 107. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש''ס-2000

 108. תאונת דרכים בין ג'יפ שנסע לאחור מבלי להבחין ברכב שהיה בעמידה מאחוריו

 109. תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

 110. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)

 111. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001

 112. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001

 113. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 114. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון