עילת נרדפות בשואה
עילת נרדפות בשואה

להלן החלטה בנושא עילת נרדפות בשואה:

החלטה

1.     העורר, יליד 29', הלך לעולמו ביום 1.3.04. תביעתו נסבה על טענתו לגירוש מסירת למסראתה שבלוב, טענה אותה העלה בפברואר 04', ימים ספורים לפני מותו.

2.     למרות שעילת הנרדפות הוכרה ע"י המשיבה, נדחתה פניית בתו, הגב' מלכה סבן, להיכנס בנעליו ולקבל התגמול, בנימוק כי מאחר והמנוח לא תבע הכרה בפגימה נפשית, אין ביכולתו של יורש לבקש להכיר בכך.

השתלשלות העובדות
3.     תביעתו של המנוח מיום 29.7.01 נדחתה על ידי המשיבה בהחלטה מיום 27.11.02.
ביום 20.2.04 פנה המנוח אל המשיבה וביקש לתקן האמור בתביעתו, כך שציין כי גורש מסירת למסראתה בשנת 41', וכי כל האמור בתביעתו הראשונה הינו תיאור תנאי המחיה במסראתה עצמה לאחר הגירוש. למכתב זה צירף העתק רישום ממרשם האוכלוסין המעיד על לידתו בעיר סירת.
פנייה זו כלל לא נענתה על ידי המשיבה.

4.     ביום 6.7.04 פנתה בתו של המנוח אל המשיבה בבקשה לקבל התגמול בשמו, ונדחתה (בהחלטה מיום 28.9.04) בנימוק כי מאחר והמנוח, בטפסי תביעתו, לא ביקש להכיר בפגימה נפשית, אין ביכולתה לתבוע הכרה בפגימה שלא נטענה על ידי המנוח עצמו.
על כך הוגש הערר שבפנינו.

     מועד הגשת הערר
5.     החלטת הדחייה בעניינו של המנוח (מיום 27.11.02) לא נשלחה בדואר רשום.
על פי החלטתנו בוע 128/05 דרייזן רחל נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם
(12.9.2005), מקום בו ההחלטה לא נשלחה בדואר רשום ואין אינדיקציה לידיעת העורר על ההחלטה - חזקה שהערר הוגש במועד.

דיון
6.     ביום 31.10.07 התקיים הדיון בפנינו, אז הובהר כי המחלוקת בין הצדדים נסבה על השאלה האם המנוח טען לקיומה של פגימה נפשית בעת תביעתו, כאשר אין חולק לגבי שאלת גירושו מסירת למסראתה- טענה אותה מקבלת המשיבה ומכירה בה.

7.     לטענת ב"כ העורר, מאחר ועילת התביעה היא הגירוש מסירת, אשר לגביו אין חולק- הרי שהפגימה הנפשית בטפסי התביעה הינה בגדר מסקנה נלוות לטענת הנרדפות ואין היא בגדר עילת תביעה נפרדת לה יש לטעון.

8.     ב"כ המשיבה ביקשה להקיש מהפירוט הרב של הפגימות הפיזיות הרבות אותן פירט המנוח בטפסי תביעתו- להיעדר פירוט בדבר הפגימה הנפשית, כאשר לטענתה באם היה חפץ בכך היה מצרפה אל היתר. מאחר ולא עשה כן - הרי שפגימה זו לא נשכחה סתם וכנראה שלא חפץ לתבעה.


9.     לגישת המשיבה יש לכאורה תימוכין, בין השאר ברע"א 1406/00 שי אורי נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם (7.8.2000) ובשורת החלטות שיצאה מעם הועדה, לגבי "הרכבת" פגימה חדשה על תביעה ישנה.
בכל זאת איננו סבורים שיש לקבל גישתה.
נבהיר עמדתנו.

10.     בתחילה, היה על התובע להוכיח כל פגימה נטענת והקשר הסיבתי בינה לבין אירוע הנרדפות.
במחצית שנות התשעים שינתה המשיבה גישתה והניחה, באופן כמעט אוטומטי, כי כל מי שחווה אירוע נרדפות נפגע בנפשו (פגימה המכונה "עצבים").
לפיכך, המשיבה אף הפיקה מסמך המהווה חלק ממסמכי התביעה, לפיו כאשר התביעה מוגבלת לפגימה נפשית, בהסכמת התובע, אם תוכר הנרדפות, יזכה בנכות נפשית בשיעור המינימאלי של 25 אחוז, ללא צורך לעמוד בפני ועדה רפואית.
טופס זה מצוי אף בתיקו של העורר אצל המשיבה, אך הוא לא נחתם בידי העורר, כפי הנראה משום שתבע פגימות אחרות - ולטעמנו יש לומר: פגימות נוספות.

11.     מי שעגת החוק ואופן מילוי הטפסים אינו נהיר לו, לא יטען בין הפגימות הנטענות גם לפגימה נפשית כתוצאה מן הרדיפות, מתוך מחשבה שהמדובר במחלת נפש.
לעומת זאת, מי שמסתייע בבא כח המכיר את רזי החוק הספציפי, טוען זאת כדבר שבשגרה.
לפיכך, נראה כי כאשר המדובר בתביעה שהוגשה לאחר ביטול תקופת ההתיישנות בחוק, במועד בו פגימה נפשית מוכרת כדבר שבשגרה וללא צורך לעמוד בפני ועדה רפואית, יש לראות טענה לפגימה זו כאינהרנטית לתביעה, בוודאי כאשר זה הדבר העומד בין הכרה בתביעה לבין דחייתה - כבעניננו של העורר, לאור פטירתו, בסמוך להעלאת טענת הנרדפות שהתקבלה, היא הגירוש מסירת.


12.     לענין זה יפים דברי כב' השופט חיים כהן בע"א 815/77 שרה לייבנזון נ' הרשות המוסמכת, לב(3) 269 (1978) בעמ' 276 (אליהם אף הפנה ב"כ העורר):

"..כדרכי תמיד, וכל שכן בנכים, קיימתי במי שאינו יודע לשאול ולטעון, מצוות את פתח לו, ופסקנו כל אשר פסקנו כאילו נטענו כל הטענות האפשריות..."

זאת ועוד, אל לשכוח כי עסקינן בחוק סוציאלי שמטרתו להיטיב עם הנכים, שפירושו ייעשה תוך הפעלת גמישות ובאופן המקל עם העוררים [ראו ע"א 657/76 הרשות המוסמכת נ' חיים חסדאי, פ"ד לב(1) 778 (1978)].

13.     משכך, כאשר המנוח טען בתביעתו לנרדפות מכוח החוק ולפגימות פיזיות כאלה ואחרות, שב ופנה לאחר מספר שנים בבקשה לתקן את תביעתו, פנייה אשר כלל לא נענתה על ידי המשיבה, ונראה כי תביעת הפגימה הנפשית נשמטה שלא במכוון אלא מתוך אי ידיעה (כאשר ברור כי אם העורר היה עוד בין החיים אזי בעצם קבלת טענתו בדבר הגירוש היתה מתקבלת אף הטענה בדבר פגימה פיזית- הגם שלא נטענה מראש אלא כתוצאה מקבלת התביעה) - יש מקום ללכת לקראת העורר, בנסיבות הענין.

14.     סוף דבר- הערר מתקבל.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון