נתינות טוניסאית
נתינות טוניסאית

יהודי טוניס אשר פנו בתביעות למשיבה, נדחו על הסף בטענה כי היו נתינים טוניסאים או צרפתים ועל כן אין הם עומדים בתנאי הקבוע בסעיף 160 לחוק הפיצויים הגרמני, העדר נתינות.

בשורה ארוכה של החלטות, החל משנת 2003, החליטה ועדת הערר כי הגם שכעקרון הייתה קיימת נתינות טוניסאית, שיש בה כדי למנוע כניסה לגדרו של החוק, גישת המשיבה לפיה כל יהודי טוניס היו בעלי נתינות אינה מבוססת. על כן, רק כאשר קיימת אינדיקציה לקיום נתינות, יעבור הנטל להוכחת העדר נתינות אל התובע ובכל מקרה אחר - אין לדחות תביעתו בטענה ערטילאית לקיומה של נתינות.

להלן החלטה בנושא נתינות טוניסאית:

החלטה

1.     הדיון בעניינם של העוררים כמפורט לעיל אוחד, בשל העובדה שכולם עוסקים בסוגייה זהה.

השתלשלות העניינים לגבי כל העוררים דומה:
פניה למשיבה ללא יצוג עו"ד בתביעה שעניינה שהות בטוניס בתקופת המלחמה; דחיית התביעה ע"י המשיבה על הסף, בטענה לקיומה של נתינות טוניסאית;
קבלת החלטת הדחיה בדואר רשום (בין החדשים דצמבר 2005 עד ספטמבר 2007);
הגשת ערר באיחור (על פי הדין יש להגיש את הערר תוך 30 יום מקבלת החלטת הדחיה בדואר רשום) באמצעות בא כוחם דהיום, עו"ד עציון.

2.     השאלה המתעוררת לגבי כל העוררים היא האם בשל האיחור בהגשת הערר, הם אינם זכאים לקבלת תגמול ממועד פנייתם הראשונה למשיבה, אלא ממועד מאוחר יותר, כלומר שינוי ההלכה בנושא שביסוד תביעתם - סוגיית הנתינות הטוניסאית.

השתלשלות משפטית: סוגיית הנתינות
3.     יהודי טוניס אשר פנו בתביעות למשיבה, נדחו על הסף בטענה כי היו נתינים טוניסאים או צרפתים ועל כן אין הם עומדים בתנאי הקבוע בסעיף 160 לחוק הפיצויים הגרמני, העדר נתינות.

4.     בשורה ארוכה של החלטות, החל משנת 2003, החליטה ועדת הערר כי הגם שכעקרון הייתה קיימת נתינות טוניסאית, שיש בה כדי למנוע כניסה לגדרו של החוק, גישת המשיבה לפיה כל יהודי טוניס היו בעלי נתינות אינה מבוססת. על כן, רק כאשר קיימת אינדיקציה לקיום נתינות, יעבור הנטל להוכחת העדר נתינות אל התובע ובכל מקרה אחר - אין לדחות תביעתו בטענה ערטילאית לקיומה של נתינות [ראו, למשל, וע 2942/02 ביסמוט משה נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם
(20.10.2003); וע 358/04 סוזי גיטה נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם (24.7.2005)].

5.     על החלטות אלו (ודומות להן) הוגשו ערעורים הדדיים לבית המשפט המחוזי.
ביום 4.2.08 החליט ביהמ"ש המחוזי בת"א כי אין משמעות לקיומה של נתינות טוניסאית, ככל שהייתה כזו, ועל כן יש לבחון את תביעות יהודי טוניס לגופן [ע"א 3054/03, כליפה רועה נ. הרשות המוסמכת, לא פורסם (להלן: "הלכת כליפה")].

שאלת מועד התגמול
6.     המשיבה פועלת על פי הלכת כליפה גם לגבי מי שנדחה בעבר בשל שאלת הנתינות ולא הגיש ערר, אולם התגמול משולם שלא ממועד הגשת התביעה הראשונה אלא רק ממועד מתן פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי.

7.     לפיכך, לגישת המשיבה היום, באם אכן תמצא כי העוררים שהו בטוניס באיזור שהיה כבוש ע"י הגרמנים, הם יזכו לתגמול אך ורק ממועד מתן הלכת כליפה ולא ממועד הגשת תביעתם למשיבה.
8.     לאור גישה זו, יש חשיבות לשאלה האם ניתן להאריך את המועד להגשת ערר לגבי העוררים, שרק אז יזכו לתגמול ממועד הגשת תביעתם הראשונה למשיבה.

דיון והכרעה
9.     אין חולק בדבר זכותה של המשיבה שלא לקבל את קביעת הועדה ולערער עליה, כפי שנהגה. אולם, כל עוד החלטת הועדה לא שונתה בערעור, היא המשקפת את המצב המשפטי על פיו חובה על המשיבה לנקוט.
לא יעלה על הדעת כי המשיבה תתעלם מהחלטות הועדה, תמשיך להוציא החלטות דחייה בשל סוגיית הנתינות, כאילו לא ניתנו החלטות נוגדות על ידי ועדת הערר.

10.     הרשות פעלה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם עקרון ההגינות ותום הלב, שחל עליה כרשות מנהלית, ועל אחת כמה וכמה בסוגיה הרגישה של ניצולי השואה בה היא עוסקת.

היה על המשיבה להימנע מלדחות את תביעותיהם של אותם עוררים, עד לקבלת פסק הדין בביהמ"ש המחוזי, או לכל הפחות, להודיע לאותם פונים כי תלוי ועומד ערעור בשאלה זו, שתוצאתו תחול גם לגביהם חרף החלטת הדחיה.

11.     יתכן שיש מקום להבחין בין עוררים שמיוצגים ע"י ב"כ המעורים בתחום, שמן הסתם ערים למצב המשפטי ועל כן יפעלו בדרכים המשפטיות ויגישו ערר, לבין עוררים שאינם מיוצגים.
לפחות לגבי עוררים אלו, שאינם מיוצגים, יש בהחלטת המשיבה משום חוסר תום לב אם לא הטעיה.


12.     משלא כך פעלה המשיבה, נוצרו קבוצות אקראיות של תובעים שנדחו ע"י המשיבה חרף החלטות הועדה, כך שאלו שעררו יזכו לתגמול מאז הגשת תביעתם הראשונה בעוד שאלה שלא עררו, גם בשל אי הבנת המצב המשפטי וגם בשל המצג שעלה לכאורה מהחלטת הדחיה של המשיבה, יזכו לתגמול רק ממועד מאוחר בהרבה.

13.     סוגיה דומה עלתה בנושא גירוש יהודי בולגריה ורומניה, לאחר הלכת גרנות. ביהמ"ש המחוזי האריך את המועד להגשת ערעור לקבוצה נכבדה של תובעים שלא ערערו (על החלטות ועדת הערר שניתנו לפי המצב המשפטי טרם הלכת גרנות) וההחלטה עמדה במבחן ביהמ"ש העליון [רע"א 2620/07 הרשות המוסמכת נ. סטלה ארלזוב לא פורסם (10.6.2007)].

הטעם להחלטה בעניין ארלזוב זהה לעניננו - אי יצירת אבחנה שרירותית בין קבוצות שונות של תובעים, ללא שוני עניני ביניהם [ראו החלטתנו בוע וע 108/07, אבירם מרסל נ. הרשות המוסמכת, לא פורסם (14.10.2007)]. הדבר נכון שבעתיים לגבי יהודי טוניס, שכן לגביהם כל העת היתה שרירה וקיימת החלטת הועדה לפיה אין לדחות תביעות בשל טענה ערטילאית לקיום נתינות, להבדיל מסוגיית הגירוש, שם ההלכה הייתה כעמדת המשיבה, עד שינויה בהלכת גרנות.

14.     לאור כל האמור לעיל, כאשר לא היה מקום לדחות את תביעות העוררים מלכתחילה, וללא ציון כי הנושא תלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי על אחת כמה וכמה - אנו עושים שימוש בסמכותנו הטבועה ומאריכים את המועד להגשת הערר לגבי כל אחד מהעוררים (השוו וע 128/05 דרייזן רחל נ. הרשות המוסמכת, לא פורסם (12.9.05)], כך שכל העררים מתקבלים בנושא הנתינות.


15.     מועד התגמול, באם תמצא נרדפות לגופה, יהיה מיום הגשת התביעה לרשות, לגבי כל אחד מהעוררים.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.
המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון