ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה
ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

להלן פסק דין בנושא ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה:

פסק - דין

     השופט ד"ר קובי ורדי:

ערעור על החלטת ועדת הערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז-1957 (להלן: "החוק") מיום 18/12/05 בתיק וע 801/05 שדחתה את הערר של המערערת על ניכוי קצבת זיקנה לצורך חישוב תגמולי "נזקק" למערערת.

העובדות, המחלוקות והטענות

1.     אין מחלוקת שהמערערת זכאית לתגמול "נזקק" לפי החוק ומקבלת ככזו תגמולים ממשרד האוצר וזאת לאחר שבקשתה להכרה כנכה "נזקק" אושרה ב-6/5/96.
     ביום 10/8/05 נשלחה למערערת החלטה לפיה בהתאם לתיקון החוק מיום 1/10/95 (תיקון מס' 9) יש לנכות מהתגמול שהיא מקבלת כ"נזקק" את קצבת הזיקנה לה זכאית המערערת מהביטוח הלאומי (בסך 1,107 ₪).

     המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלה האם יש מקום לנכות קיצבת זיקנה זו מתגמולי הנזקק.

2.     לטענת המערערת בסעיף 1 לחוק מוגדרת "הכנסה נוספת" כ"הכנסתו של נכה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק זה".
     לטענתה, עקב הוספת סעיף מיוחד בחוק לענין ניכוי קצבת הזיקנה לנכה "נצרך" (סעיף 4ב' לחוק) ברור, כי "הכנסה נוספת" כשלעצמה אינה כוללת קצבת זיקנה.
לטענת המערערת סעיף 4ג'1(ג) לחוק המחיל את הוראות סעיפים 4ב' ו-4ג' לחוק גם על נכה נזקק הוא סעיף לא חוקתי, שאינו עומד בפסקת ההגבלה לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ויש לבטלו, או לפרשו באופן שיהיה שוויון בין הזכויות עפ"י החוק לבין הזכויות עפ"י חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד-1954 (להלן: "חוק נכי המלחמה").

3.     לטענת המשיבה - מדובר בלשון חוק ברורה וחד משמעית העולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק לכך שסעיפים 4ב', 4ג' ו-4ג'1 לחוק, חלים גם על נכה נזקק.
     עד לשנת 1995 נכללה בחוק קטגוריה של נכה "נצרך" בלבד (אשר דרישת נכותו אינה פחותה מ-50%).
     ב-1995 נוספה קטגוריה נוספת הבאה להטיב עם ניצולי השואה הזכאים לתגמול מכוח החוק ובתיקון מס' 9 נכללה גם קטגוריה של נכה "נזקק" אשר דרגת נכותו בין 25% ל-50%.
     סעיף זה בא להטיב עם נרדפים אשר דרגת נכותם פחותה מ-50% אך עולה על 25% ולא יכלו להיכלל בקטגוריית נכה נצרך בשל דרגת נכותם. משקבע סעיף 4ג'1 (ג) לחוק כי הוראות סעיפים 4ב' ו-4ג' לחוק יחולו על נכה נזקק, חל גם הסעיף של ניכוי קיצבת הזיקנה שתנוכה מקיצבת הזיקנה גם מנכה נזקק ולא רק מנכה נצרך.
     חקיקה זו עולה בקנה אחד עם הוראת חוק היסוד, כך שהניכוי נעשה כדין ועל פי דין.

     החלטת ועדת הערר

4.     הועדה דחתה את טענות המערערת לגבי אי חוקיות סעיף 4ג'1 לחוק, כאשר תיקון מס' 9 אוחד עם תיקון מס' 10 בדיון בכנסת ב-1/8/95 כך שלא נפלה שגגה בחקיקה.
     כן דחתה הועדה את טענות המערערת לאי תחולת הוראות סעיפים 4ב' ו-4ג' לחוק על נכה נזקק כיוון שלטענתה לא נאמר בסעיף 4ג'1(ג) לחוק, שהוראות סעיפים 4ב' ו-4ג' לחוק יחולו על נכה נזקק בשינויים המחוייבים, משום שסעיף 4א' לחוק מדבר על מי שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50%, שכן זו פרשנות בלתי סבירה בעליל שמשמעותה שסעיפי החוק המדוברים הם "אות מתה" וברי כי גם בלא שנאמר "בשינויים המחוייבים" חלים סעיפים 4ב' ו-4ג' לחוק כמו גם סעיף 4ג'1 לחוק על נכה נזקק בשינויים המחוייבים, כשלצורך סעיף 4ב' לחוק יש לקרוא את סעיף 4א' לחוק לגבי נכה שדרגת נכותו פחותה מ-50%.

     טענות הצדדים בערעור

5.     בערעור בפנינו חזרו הצדדים על טענותיהם בפני הועדה כפי שפורטו על ידי.

     לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעת הערעור ובעיקרי הטיעון החלטנו לדחות את הערעור.

     דיון

6.     אנו דוחים את טענות המערערת לגבי אי חוקיות הסעיפים שבחוק ו/או פרשנותם.
     מדובר בחוק סוציאלי שבא להטיב עם הנכים כאשר מטרת התיקון בשנת 1995 היתה לאפשר לנכה שדרגת נכותו לא הגיעה לדרגת נכה "נצרך" לקבל תוספת עבור צרכיו המינימליים ולהטיב עמו ולהכיר בו כנכה "נזקק".
     יחד עם זאת, בדומה לנכה נצרך, כאשר לאדם יש הכנסה נוספת, כגון קיצבת זיקנה, יש לקזזה (כאשר אין זה משנה לכאורה אם משולמת הקיצבה אם לאו שכן לפי סעיף 4ב' לחוק מדובר על "הזכאי" לקיצבת זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי).

7.     לשון החוק ברורה וחד משמעית ומדברת על כך שהוראת סעיפים 4ב' ו-4ג' לחוק יחולו גם על נכה נזקק ולכן ברי גם כי הניכוי של קיצבת הזיקנה עפ"י סעיף 4ב' לחוק יבוצע גם מהתגמול לנזקק ולא רק מהתגמול לנצרך.
     לא מדובר בהוראות לא חוקיות או לא חוקתיות או שאינן עומדות בפסקת ההגבלה של חוק היסוד (כאשר בכל מקרה אם היה מדובר בהוראות חוק היוצרות אי שוויון היה מקום לפעול לתיקון החוק), אלא בהוראות חוק ברורות שהפרשנות המוצעת ע"י המערערת הינה למעשה ביטולן של אותן הוראות חוק ו/או הפיכתן ל"אות מתה", בניגוד למטרת ותכלית חקיקה זו.
     לא זו אף זו, מקל וחומר לגבי נצרך יש להכיר גם בניכוי קצבת הזיקנה לגבי נזקק, שכן החוק בא להרחיב את מעגל הזכאים לתגמולי נכות גם על נכה נזקק, תוך שוויון בין הנכה הנצרך לנזקק לענין ניכויי ההכנסה הנוספת.
     אין זה סביר שנכה נזקק יזכה בעדיפות מול נכה נצרך.

8.     בדומה לענייננו, פסק בית המשפט העליון לגבי החוק המקביל - חוק נכי המלחמה בנאצים ש"הכנסה נוספת" היא הגדרה רחבה הכוללת גם קיצבת זיקנה שמקבלים מביטוח לאומי, תוך מתן פרשנות רחבה ל"הכנסה נוספת" (רע"א 3101/00 בטיאשוילי נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי המלחמה בנאצים תש"ד-1954, פ"ד נז(1) 183 ודנ"א 10834/02 בטיאשוילי נ' מד"י, לא פורסם, 12/3/03).
     כנ"ל, נפסק גם לגבי סיווגה של קיצבת נכות מעבודה כ"הכנסה נוספת" גם לגבי חוק נכי רדיפות הנאצים (ע"א (ת"א) 2640/02 מאוסקופף מרים נ' הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים לא פורסם, 11/10/05), כאשר רשות ערעור על פס"ד זה נדחתה (בר"ע 10473/05 מרים מאוסקופף נ' הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים לא פורסם 13/7/06) וניתן להקיש מכך על קצבת זיקנה שניתן לנכותה.

9.     "הכנסה נוספת" פורשה באופן רחב ע"י ביהמ"ש כבר בע"א 77/60 רוזנסקי נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, פ"ד יד 880, ככוללת כל מה שנופל בחלקו של הנכה מכל מקור שהוא ו"בכל צורה שהיא, במזומנים ובהנאה שוות מזומנים, שיש בו כדי להביא תועלת של ממש למחייתו ולקיומו".

     וכדברי כבוד השופטת נאור בענין בטיאשוילי בעמוד 188 לפסה"ד:
"מדובר בחוק סוציאלי המתחשב, בקביעת גובה התגמול, במכלול הכנסותיו של הנכה. הקופה הציבורית דלה היא ואין בה כדי לענות על צורכי כל הנזקקים. כל אדם נזקק גם לדיור גם למזון ועוד ועוד. המחוקק מאזן בין צרכיהם של כל הנזקקים, ועל כן מביא הוא בחשבון נתונים כמו גובה הנכות וקיומה של הכנסה נוספת... המחוקק מביא בחשבון קיומן של הכנסות ממקורות אחרים, יהיו אשר יהיו אותם מקורות. עם זאת כל נכה נזקק מקבל לפחות את התגמול המינימלי הקבוע בסעיף 4א".
במקרה שבפנינו קיצבת הזקנה מהווה "הכנסה נוספת" שיש לנכותה מהתגמול לנזקק כחלק מהתכלית והמטרה של החוק.

10.     יוער, כי בסופו של יום סך התקבול מ"המדינה", במובן הרחב, לא משתנה.
בנוסף, אין מקום לטרוניה של המערערת, כאילו הוכרחה לפנות למוסד לביטוח לאומי, וכי על כן בעקיפין נפגע בעלה מהפניה. המחוקק, כאמור, מתייחס לזכאות לקצבת זיקנה ודי בכך.

התוצאה

11.     התוצאה הינה כי אמליץ לחברי לדחות את הערעור, ובהתחשב במערערת ובנסיבות האישות שלה ושל בעלה, ללא צו להוצאות.

                                                              ד"ר קובי ורדי, שופט

השופט י' שנלר, אב"ד:
אני מסכים.
                              

                     י' שנלר, שופט-אב"ד


השופטת ר' לבהר שרון:
אני מסכימה.
                                   

                               ר' לבהר שרון, שופטת


הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ד"ר קובי ורדי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון