טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

הגדרת "נכה" בסעיף 1 לחוק קובעת זיקה לחוק הגרמני לעניין זכאות לפיצויים.

בהסכם שבין ממשלת ישראל לממשלת גרמניה שנזכר בסעיף, קיבלה מדינת ישראל על עצמה אחריות לפיצוי נכים, שאלמלא אותו הסכם, הייתה מוטלת על ממשלת גרמניה. יש לבחון בכל מקרה ומקרה אם התובע על-פי החוק אכן היה זכאי לפיצוי לפי המשפט הגרמני.

החוק הפדראלי הגרמני מזכה בפיצויים תובעים הבאים בגדר "נרדף", ועוסק בשני סוגי נרדפים: (א) מי שסבלו נכות עקב "הגבלת חירות" שהתרחשה בשטח שהיה באותו מועד בשליטת הרייך השלישי;
(ב) מי שסבלו נכות עקב "שלילת חירות", אפילו התרחשה השלילה באחת מגרורותיו דאז של הרייך השלישי, כגון רומניה. בנוסף על כך, מקנה סעיף 28 לחוק הפדרלי הגרמני זכות לפיצויים לנרדף שניזוק בגופו או בבריאותו מ"אמצעי אלימות נאציונל-סוציאליסטי" כלשהו (במנותק משאלת עצם הגבלת או שלילת החירות). לעניין הקשר הסיבתי נקבע שאין צורך בהוכחת סיבתיות של ממש, ודי אם הקשר הסיבתי מסתבר מן הנסיבות.

נקבע שסעיף 28 לחוק הגרמני כולל בגדר נזקי-בריאות גם את "המעמסה הנפשית" שנגרמה בקשר עם מותם של קרובים. דהיינו, לא רק נזק בריאות שנגרם מפגיעה פיזית בגוף הנפגע, אלא גם נזק נפשי שנגרם כתוצאה ישירה מפגיעה פיזית באדם קרוב לנפגע.

להלן פסק דין בנושא טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה:

פסק דין

זהו ערעור על החלטת ועדת הערעורים (להלן:- "הוועדה") שלפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן:- "החוק"), מיום 10.8.04 בתיק ו"ע 2187/03, שדחה את ערר המערערת על החלטת המשיבה.

1.     הרקע

(א)     המערערת נולדה בשנת 1934 ביאסי שברומניה. היא הגישה בקשה להכיר בה נכת רדיפות הנאצים על-סמך טענה למעשי אלימות נאציונל סוציאליסטים שננקטו נגד אביה ונגד אחיה.

(ב)     בהצהרה שהגישה המערערת בתמיכה לבקשתה, היא תיארה את השתלשלות העניינים ביום הפוגרום: אביה, מנדל קייזר ז"ל, נלקח בכוח מחצר ביתם על-ידי חיילים גרמנים וצעירים רומנים. אחיה רדף אחריו, ניסה להתלות בו, וקיבל מכות באלה. האח איבד את הכרתו ונפטר כעבור מספר ימים. אביה של המערערת הוצב בשורה אחת עם יהודים נוספים ואחד הגרמנים ירה ברגלו.
(ג)     אביה של המערערת הוכר נכה רדיפות הנאצים בגין אותו אירוע של ירי ברגלו, אך בקשתה של המערערת להכרה נדחתה.

(ד)     על החלטת המשיבה הגישה המערערת ערר.

(ה)     בדיון שהתקיים בוועדה העידה המערערת וחזרה על תיאור האירועים הן באשר לאחיה הן באשר לאביה.

2.     החלטת הוועדה

בדחותה את הערר התבססה הוועדה על עיון בתיקו של אבי המערערת אצל המשיבה, שממנו עולה שהאב לא הזכיר בתביעתו שלו את המערערת ואת אחיה, וכן, עולה שאירוע הירי לא היה בקרבת הבית אלא בדרך לתחנת המשטרה. הוועדה סיכמה: "לאור כל האמור לעיל, איננו מקבלים את גרסת העוררת...".

3.     הטענות בערעור

(א)     ב"כ המערערת טוען שהוועדה נתנה משקל רב מדי לעובדה שאביה, בתביעתו לתגמול מהמשיבה, לא הזכיר אותה, ולדעתה, דווקא גירסת האב מחזקת את גרסתה, שהרי העובדה שהגרמנים ירו בו - אינה שנויה עוד במחלוקת. כמו כן טוען ב"כ המערערת שאף אם המערערת לא חזתה באירוע עצמו, אין ספק שהיא חזתה בתוצאות המעשה, סמוך לאחר ביצועו, וכפי שהעידה לפני הוועדה - טיפלה באביה כשהוחזר הביתה פצוע, בעודה ילדה בת 8.

(ב)     ב"כ המשיבה תומכת בהחלטת הוועדה ובנימוקיה.
4.     דיון והכרעה

(א)     לאחר שעיינו בטענות הצדדים, הגענו למסקנה שדין הערעור להתקבל.

(ב)     הגדרת "נכה" בסעיף 1 לחוק קובעת זיקה לחוק הגרמני לעניין זכאות לפיצויים. בהסכם שבין ממשלת ישראל לממשלת גרמניה שנזכר בסעיף, קיבלה מדינת ישראל על עצמה אחריות לפיצוי נכים, שאלמלא אותו הסכם, הייתה מוטלת על ממשלת גרמניה. יש לבחון בכל מקרה ומקרה אם התובע על-פי החוק אכן היה זכאי לפיצוי לפי המשפט הגרמני (רע"א 954/99 הרשות המוסמכת נ' שטיינפלד, פ"ד נה(1) 617 (1999); ע"א 51/73 קלמר נ' הרשות המוסמכת, פ"ד כט(1) 253 (1974); ר"ע 217/83 הרשות המוסמכת נ' שוהם, פ"ד מ(1) 789 (1986)). החוק הפדראלי הגרמני מזכה בפיצויים תובעים הבאים בגדר "נרדף", ועוסק בשני סוגי נרדפים: (א) מי שסבלו נכות עקב "הגבלת חירות" שהתרחשה בשטח שהיה באותו מועד בשליטת הרייך השלישי; (ב) מי שסבלו נכות עקב "שלילת חירות", אפילו התרחשה השלילה באחת מגרורותיו דאז של הרייך השלישי, כגון רומניה. בנוסף על כך, מקנה סעיף 28 לחוק הפדרלי הגרמני זכות לפיצויים לנרדף שניזוק בגופו או בבריאותו מ"אמצעי אלימות נאציונל-סוציאליסטי" כלשהו (במנותק משאלת עצם הגבלת או שלילת החירות). לעניין הקשר הסיבתי נקבע שאין צורך בהוכחת סיבתיות של ממש, ודי אם הקשר הסיבתי מסתבר מן הנסיבות (עניין קלמר, לעיל, 621). בע"א 528/75 אברמוביץ נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 22.9.1976) נקבע שסעיף 28 לחוק הגרמני כולל בגדר נזקי-בריאות גם את "המעמסה הנפשית" שנגרמה בקשר עם מותם של קרובים. דהיינו, לא רק נזק בריאות שנגרם מפגיעה פיזית בגוף הנפגע, אלא גם נזק נפשי שנגרם כתוצאה ישירה מפגיעה פיזית באדם קרוב לנפגע.

(ג)     בהחלטה נושא הערעור לא דנה הוועדה, וממילא גם לא הכריעה, בשאלה האם נגרמה למערערת מעמסה נפשית כתוצאה מחשיפתה למעשה האלימות הנציונל סוציאליסטי שארע לאביה, ואשר עצם קיומו אינו שנוי במחלוקת. בהקשר זה נפסק לא אחת, שחשיפה לתוצאות מעשה האלימות סמוך לאחר שארע, באופן שגרם מעמסה נפשית לתובע שנחשף לתוצאותיו, מקיימת את דרישת הקשר הסיבתי לעניין סעיף 28 לחוק (ראו למשל פסק דינו של בית משפט זה בע"א (מחוזי ת"א) 3325/04 פדר נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 24.7.2006); ו"ע (שלום ת"א) ליבוביץ נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 17.11.1999); ע"ש (שלום ת"א) רייזל נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 7.2.2001)). די בכך שהוועדה לא דנה בשאלה הנ"ל כדי לקבל את הערעור ולהחזיר את הדיון לוועדה כדי שתתן החלטה חדשה.

5.     סוף דבר

הערעור מתקבל והחלטת הוועדה בטלה. הדיון יוחזר לוועדה כדי שתכריע בדבר תחולתו של סעיף 28 לחוק הפדרלי הגרמני על המקרה דנן.

המשיבה תשא בהוצאות המערערת וכן בשכר טרחת פרקליטה בסך 5,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון