הגשת תמונות במקום חוות דעת פלסטית
הגשת תמונות במקום חוות דעת פלסטית

להלן החלטה בנושא הגשת תמונות במקום חוות דעת פלסטית:

החלטה

התובעת 1, ילידת 1978, עותרת לפיצוי בגין כוויות שנגרמו לה, לטענתה, בעת שהיתה מאושפזת במרכז הרפואי הנתבעת 1. לדברי פרקליטה, התובעת 1 הינה חולה במחלת הסכיזופרניה ונכותה הינה בשיעור 100% בהתאם להחלטת המל"ל בגין מצבה הנפשי.

התובעת עותרת לפטרה מהגשת חוות דעת רפואית בשל מצבה, בהעדר יכולת השתכרות מסודרת ומחוסר-כיס. התובעת 1 עותרת למנות לה מומחה מטעם בית המשפט להערכת מצבה.

בהחלטת 25.3.08 נתבקשה התובעת לצרף תמונות עדכניות, אלו צורפו להודעה מיום 3.4.08, ונכחם נתבקשה עמדת הנתבעות.

בהודעה מיום 29.5.08 טענו הנתבעות כי המדובר בנכות אסתטית שאינה תיפקודית, ומינוי מומחה רפואי בתיק הינו מיותר שכן עסקינן בעיקר בנזק של כאב וסבל. עוד טענו הנתבעות למחלוקת בשאלת החבות.

דיון, הכרעה ועיקרי נימוקים:
תקנה 127 לתקנות קובעת כי :
"רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

תקנה 130 לתקנות קובעת כי :
"(א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לעניין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן - מומחה מטעם בית המשפט)".

כבר נקבע כי בנסיבות מיוחדות שילובן של תקנה 127 ותקנה 130 מאפשר לביהמ"ש לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמו ולמנות מומחה מיוזמתו.

ברע"א 10251/02 אפרים כץ - חמים וטעים נ' חנה דואני ואח', פ"ד נז(1) 797, נקבע כי "טענתו של המבקש היא שעל-מנת למנות מומחה מטעם בית-המשפט לפי תקנה 130 נדרש שיהיה "ענין שבמחלוקת", והמחלוקת נוצרת רק לאחר שהוגשו חוות-דעת מטעם הצדדים בהתאם לתקנה 127. אין לקבל הטענה. שילובן של תקנות 127 ו-130 מאפשר לבית-המשפט לפטור בעל-דין מהגשת חוות-דעת רפואית ולמנות בנסיבות מיוחדות מומחה ביוזמתו אף ללא הגשת חוות-דעת על-ידי הצד המעוניין במינוי המומחה (השוו רע"א 8015/96 צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי [1]). הדבר מתאפשר על-ידי מתן פטור מהגשת חוות-דעת מטעם הצדדים לפי תקנה 127, המשולב במינוי מומחה מטעם בית- המשפט לפי תקנה 130. הנני סבור שבנסיבות המקרה הנדון, לאור המלצתו של פרופסור שטיין ולאור השלב שהדיון הגיע אליו, מתקיימים טעמים מיוחדים למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי ללא שתוגשנה קודם לכן חוות-דעת של מומחים רפואיים מטעם הצדדים בתחום זה. מכל מקום, בנסיבות המקרה אין להתערב בהחלטת בית-המשפט המחוזי למינוי מומחה כאמור." (ההדגשות אינן במקור - א.ז.)

בבר"ע (מחוזי ת"א) 1583/03 אררט חב' לביטוח בע"מ נ' ברק, דינים מחוזי, כרך לג (6), 865, אישר בית המשפט את החלטת בית משפט השלום לפיה מינה בית המשפט מומחים רפואיים מטעמו לצורך בדיקת התובע. בית המשפט המחוזי הדגיש כי בנסיבות מיוחדות בהן מדובר בתובע אשר אינו עובד מאז קרות התאונה, מצבו הכלכלי קשה וחיובו במימון ימנע ממנו להוכיח טענותיו בעניין הרפואי, הרי שיש מקום לפטור אותו מהחובה לצרף חוות דעת מטעמו.

לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה על נספחיה ובתגובת הנבתעות, אני סבור כי מתקיימים בדנן, טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור את התובעת מן החובה לצרף חוות דעת רפואיות מטעמה.

בנסיבות העניין, משמדובר בתובעת אשר אינה עובדת ואשר נתמכת על ידי אימה (התובעת 2) ומתקיימת מקצבת הביטוח הלאומי, ובהיותה חולה במחלת הסכיזופרניה, יש לראות במצבה של התובעת 1 כטעם מיוחד המצדיק מתן פטור מהגשת חוות דעת. זאת ועוד, משמעות דחיית הבקשה הנה למעשה סתימת הגולל על תביעתה של התובעת בעוד שקבלת הבקשה, משמעה אפשרות, באמצעות מומחה מטעם בית המשפט וכידו הארוכה, לברר מצבה הרפואי לאשורו על-ידי מומחה אובייקטיבי.

לאור כל האמור לעיל ומכוח סמכותי על פי תקנה 130(א) לתקנות, ראיתי לנכון למנות מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת העור. המומחית הינה ד"ר ברנר שרה מבית החולים "איכילוב" בתל אביב, טלפון 6974475 - 03.

המומחית תעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה ע"י ב"כ בעלי הדין, תבדוק את התובעת ותקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות האירוע הנטען מיום 30.6.06 ובמיוחד תקבע:

א.     האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
ב.     האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
ג.     מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל?
ד.     האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת וזאת תוך 30 יום.

המומחית הרפואית מתבקשת להמציא את חוות דעתו תוך 30 מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובעת. בשכר טרחת המומחית הרפואית בסך 4,000 ₪ +מע"מ ישאו, בשלב זה, הנתבעות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוות דעת מנעולן

 2. חוות דעת טוקסיקולוג

 3. אחריות נותן חוות דעת

 4. הגשת חוות דעת באיחור

 5. פסילת חוות דעת משלימה

 6. הזכות להגיש חוות דעת נגדית

 7. תיקון טעויות טכניות בחוות דעת

 8. בקשה להגשת חוות דעת מודיעינית

 9. חוות הדעת - סילוף עצמי של חתימות

 10. חוות דעת ועדת הרשות לפי תקנה 15

 11. חוות דעת משפטית בתחום הקרדיולוגי

 12. משקלה של חוות דעת מטעם בית המשפט

 13. הגשת תמונות במקום חוות דעת פלסטית

 14. התנאים לפטור מהגשת חוות דעת רפואית

 15. משקל חוות דעת גרפולוג מטעם בית משפט

 16. תביעה נגררת לפלילים - פטור מחוות דעת

 17. הוכחת נזק רפואי מחייבת חוות דעת רפואית

 18. חוות דעת רפואית כשיש נכות בביטוח לאומי

 19. קבילות חוות דעת רפואית שהוגשה במשפט פלילי אחר

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון