אי תשלום על עבודות מוסך

להלן החלטה בנושא אי תשלום על עבודות מוסך:

החלטה

1.     בפני בקשה למתן רשות להתגונן כנגד תובענה על סך 16,466 ₪.
בכתב התביעה נטען כי הנתבעת הזמינה מהתובעת ביצוע של עבודות מוסך שונות עבור רכב שבאחזקתה ובבעלותה , אולם לא שילמה את תמורת המוצרים והשירותים שהתקבלו על ידה.
2.     בבקשה למתן רשות להתגונן נטען, בתמצית, כי התיקונים הנטענים לא נעשו ואם נעשו, נעשו באופן חלקי, לא תקני, לא מקצועי ומיומן וברשלנות פושעת. המוצרים או החלקים שהיו אמורים להיות מוחלפים בחדשים לא הוחלפו או הוחלפו בחלקים ישנים. לבקשה צורפה חוות דעת שמאי לעניין הליקויים הקיימים בעבודת המשיבה. עוד נטען כי הרכב שהה במוסך חודש ימים ולא שלושה ימים כפי שנקבע בחוות דעת השמאי. המבקשת אף טוענת כי תאונת דרכים שאירעה לאחר מכן, אירעה מאחר שהרכב לא היה תקין.
3.     ביום 28.3.05 נערך דיון בפני, המבקשת נחקרה על תצהירה והצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.
4.     המבקשת בסיכומיה חוזרת על טענותיה בדבר ליקויים שקיימים בתיקון הרכב. המבקשת מסתמכת על חוות דעת שמאי ולפיה קיימים ליקויים בעבודה ויש צורך לשפר את גימור העבודה. כן נטען כי צמיגים שהיו אמורים להיות מוחלפים בחדשים הוחלפו בישנים וכי הרכב אמור היה להיות בתיקון במשך 3 ימים כאשר בפועל שהה אצל המשיבה במשך חודש ימים ואילץ את המבקשת לשכור רכב. עוד נטען כי החקירה הנגדית לא הצליחה לקעקע את הגנתה של המבקשת.
5.     המשיבה בסיכומיה טוענת כי הגנת המבקשת הינה הגנת בדים וכי הטענות שנטענו הינן טענות כלליות ולא מפורטות. טענת המבקשת בדבר החיובים המוגזמים והמופרכים בהם חוייבה , דינה להידחות שכן העלויות תואמות את המחירים שנקבעו בחוות דעת השמאי. בנוסף הטענה נטענה באופן כללי ולא מפורט. עוד נטען כי הטענה הנ"ל באה רק לגבי הצמיגים הנוספים שרכשה המבקשת ואשר לגביהם ניתן לה זיכוי לבקשתה.
גם הטענה כי התיקונים שבוצעו לא נעשו או נעשו באופן חלקי ולקוי לא פורטה. כן נטען כי בחוות הדעת השנייה של השמאי נקבע כי הליקויים שנמצאו מסתכמים בסך של 467 ₪ בלבד.
עוד נטען כי טענתה של המבקשת בתצהירה כי שני צמיגים לא הוחלפו כלל נסתרה בחקירתה הנגדית שם טענה המבקשת כי הצמיגים כן הוחלפו אבל בצמיגים משומשים. על פי חוות דעת השמאי נקבע שיש צורך בהחלפת הצמיגים לצמיגים חלופיים משומשים ולא חדשים.
בעניין הצמיגים הנוספים שהוחלפו בעקבות בקשת המבקשת טוענת המשיבה כי גרסת המבקשת בתצהיר ובחקירה אינה זהה וכי המבקשת זוכתה בגין צמיגים אלה בשווי 30% מעלותם.
בעניין מצנן המים נטען כי הטענה שמדובר במצנן תחליפי ולא מקורי נטענה לראשונה בחקירת המבקשת ולא נזכרה בתצהיר מטעמה. בנוסף נטען כי השמאי, בחוות דעתו השנייה מציין כי בחוות הדעת הראשונה צויין מטעמו שמצנן המים מקורי אך המצנן תחליפי.
בנוסף נטען כי בחוות הדעת השנייה של השמאי, עליה מסתמכת המבקשת, נקבע כי קיימים ליקויים ברכב בשווי של 780 ₪ בלבד. בנוסף, בשל חלוף הזמן, חצי שנה לאחר ביצוע התיקון, אין קשר בין חוות הדעת לבין התיקון. טענת המבקשת כי לא התאפשר לה לאמוד את גובה הנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לפרק את החלפים ולאמוד את היקף הנזק לאחר פירוקם אינה מקיימת את דרישת הפירוט הנדרשת ממבקש רשות להתגונן.
טענת המבקשת כי קיימים ליקויים נוספים הינה טענה סתמית וכללית. המבקשת לא הורתה לשמאי מטעמה לפרק את החלפים ולאמוד את הנזקים.
טענת המבקשת כי כתוצאה מהרשלנות הרכב היה מעורב בתאונה נוספת אינה מפורטת ולא נתמכת במסמכים כלשהם.
בעניין טענת השיהוי במסירת הרכב, טוענת המשיבה בין היתר כי הנזקים המוכחשים שנגרמו למבקשת מסתמכים בצורך בהשכרת רכב למשך 8 ימים בסך של 480 ₪, ובהפחתת 3 ימים, סך של 300 ₪.


6.     דיון ומסקנות
ההלכה הפסוקה היא כי די לנתבע להראות כי יש לו הגנה אפשרית כנגד התביעה, ולו בדוחק, על מנת שתינתן לו רשות להתגונן.

ואולם, מנגד הוטלה על הנתבע חובה לפרט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו.

בענייננו, התובענה הוגשה בגין תיקונים וחלפים בסך של 16,169 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה. סכום זה מורכב מסך של 15,346 ₪, תיקון על פי חוות דעת שמאי וסך של 1,158 ₪ בגין שני צמיגים נוספים.

המבקשת בבקשתה טוענת כי בעקבות תאונה נוספת התברר כי שני הצמיגים הנוספים שאינם כלולים בחוות דעת השמאי הוחלפו בצמיגים ישנים, אולם היא חוייבה בגין צמיגים חדשים. בעקבות פנייתה למשיבה זוכתה ב- 30% הנחה בסך של 335 ₪. כן נטען כי על פי חוות הדעת הראשונה הרכב אמור היה להיות במוסך במשך 3 ימים ובפועל נשאר שם חודש ימים ועל כן נאלצה המבקשת לשכור רכב בסכום של 480.17 ₪. בעקבות הליקויים שהתגלו ביקשה המבקשת חוות דעת נוספת על הליקויים שקיימים בתיקון הרכב. מחוות הדעת עולה כי שני צמיגים משומשים שהורכבו פגומים ולא תקינים יש צורך להחליפם.
בחוות הדעת צויין כדלקמן:
"ערכנו בדיקה לרכב ונוכחנו שכל חלקי המרכב לרכב הוחלפו כפי שחוייבו על ידי המוסך.
נציין שבחוות דעתו הראשונית ציינתי בטעות שמצנן מים הינו מקורי אך המצנן תחליפי.
אך נציין שקיימים ליקויים בעבודה ויש צורך לשפר את גימור העבודה".
בהמשך הדברים צויין:
"התבקשנו על ידי בעלת הרכב לאמוד את הנזקים כפי שמצויינים לעיל אך זאת נמנע מבעדנו מאחר שלפי דעתי יש לפרק את החלפים ולאמוד את היקף הנזק רק לאחר פירוקם".

הנזק שנקבע במסגרת חוות הדעת הינו סך של 780.39 ₪ בגין החלפת הצמיגים.

7.     כאמור, בבקשה למתן רשות להתגונן על המבקש לפרט טענותיו ונזקיו.
בעניין זה הטענות בדבר הנזק הנטען בגין שהות הרכב במוסך ועלות שכירת רכב חלופי פורטו ולא נסתרו ועל כן יש ליתן למבקשת רשות להתגונן בעניין זה בסכום של 480.17 ₪.
בעניין הצמיגים, מחוות הדעת עולה, לכאורה כי הצמיגים מסוג אליאנס שהורכבו פגומים ולא תקינים ויש להחליפם.
הנזק בגין הצמיגים, עפ"י חוות הדעת עומד על סך של 780.39 ₪ ועל כן ניתנת למבקשת רשות להתגונן בסכום זה.

בעניין המצנן נטען בחקירת המבקשת ובסיכומיה כי בחוות הדעת צויין כי יש להחליף מצנן מים מקורי בעוד שהוחלף בתחליפי ואולם בחוות הדעת השניה שהוגשה מטעם המבקשת נאמר מפורשות: "נציין שבחוות הדעת הראשונית ציינתי בטעות שמצנן מים הינו מקורי אך המצנן תחליפי". על כן, בנסיבות בהן טענת המבקשת נסתרת בחוות דעת שנייה שהוגשה על ידה, אין מקום ליתן רשות להתגונן בטענה זו.

באשר ליתר טענות המבקשת, מחוות הדעת עולה כי קיימים ליקויים בעבודה, ואולם לא מצאתי כי הם פורטו במידת הפירוט הדרושה.
קביעה כי "קיימים ליקויים בעבודה ויש צורך לשפר את גימור העבודה" מבלי שקיים פירוט של אומדן הנזקים וסכומים אין די בה כדי לעמוד בדרישת הפירוט.

המבקשת אף לא נתנה כל הסבר מספק בחקירתה מדוע נמנעה מלאפשר את פירוק החלפים על מנת לאמוד את היקף הנזק, כאמור בחוות דעת השמאי מטעמה.

בנסיבות אלה, בהן הגנת המבקשת לא פורטה כראוי ומנגד, מחוות הדעת עולה כי קיימים ליקויים בעבודה, אני מוצאת כי יש מקום ליתן למבקשת רשות להתגונן ואולם להתנותה בהפקדת ערובה.

8.     על כן, לאור כל האמור לעיל, ניתנת למבקשת רשות להתגונן כדלקמן:

  1.      בגין הסך של 780.39 ₪, הנזק הנזכר בחוות דעת השמאי בגין הצמיגים.
  2.      בגין הסך של 480.17 ₪, עלות שכירת רכב.
  3.      בגין יתרת סכום התובענה תינתן למבקשת רשות להתגונן כנגד הפקדת יתרת סכום התביעה בסך של 15,205.44 ₪, וזאת בתוך 30 יום מהיום.

בהעדר הפקדה , תדחה הבקשה למתן רשות להתגונן בגין סכום זה.

9.     נוכח סכום התובענה יתאימו הצדדים כתבי טענותיהם להליך של סדר דין מהיר וזאת במועדים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984, בעניין זה.

הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון