בניית מתקן ביטחוני

פרק ו' לחוק התכנון והבנייה נועד לקבוע הוראות מיוחדות בנוגע לבניית מתקנים ביטחוניים. המחוקק הניח כי בניית מתקנים ביטחוניים מחייבת הסדרים מיוחדים (ראה עת"מ (נצ') 1164/04 הושעיה יישוב קהילתי כפרי של איגוד המושבים של הפועל המזרחי אגודה שיתופית נ' מדינת ישראל משרד הביטחון ואח', תק' מחוזי 2006(1) 2915).

המחוקק מצא כי האינטרסים והשיקולים העומדים למבחן בבניית מתקן ביטחוני מחייבים הסדר נפרד ושונה מהסדרי הרישוי הרגילים. בין השיקולים אלו כלול שיקול הסודיות, שכן הליכי הרישוי הרגילים הינם גלויים לכול, ומאפשרים לכל הציבור, ובמיוחד למי שעניינו עלול להיפגע, להתייצב בפני גורמי התכנון והרישוי ולהביע עמדתו. צורכי הביטחון מחייבים, לעתים, שמירה על סודיות שאינה מאפשרת הליך גלוי לעין כול.

שיקול נוסף עשויי להיות היעילות, שכן צורכי הביטחון עשויים להיות כאלו שיחייבו מתן פתרונות תוך זמן קצר. דומה גם שהמחוקק הכיר בכך שבמצב הביטחוני השורר בישראל עשויים האינטרסים הביטחוניים לגבור על פני אינטרסים מנוגדים. צורכי הביטחון הינם משתנים בהתאם לנסיבות הזמן והמקום, ואלו מחייבים גמישות רבה גם בתכנון המתקנים.

יתרה מזו, מיקום המתקנים ועיתוי בנייתם עשויים להיקבע על-פי שיקולים ביטחוניים שאינם בשליטת המערכת הביטחונית דווקא, ללא כל קשר לצרכים ואינטרסים ציבוריים אחרים. מערכת הביטחון צריכה להתאים עצמה לאיומים המשתנים על ביטחון המדינה והציבור. כך למשל מתקן שהתאים לאיום מסוים עשוי להתברר כבלתי מתאים לאיום חדש הן מבחינת טיבו והן מבחינת מיקומו. כל אלו מחייבים קביעת מנגנוני רישוי אחרים למתקנים ביטחוניים.

הדרך בה מצא המחוקק לאזן בין האינטרסים השונים הינה קביעת מסלול נפרד לרישוי מתקנים ביטחוניים. בהליכים אלו נדונות הבקשות להיתר על-ידי ועדת רישוי מיוחדת (הוולמ"ב). הרכב הוועדה הינו מיוחד, וכולל שני חברים שימונו על-ידי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הביטחון, וחבר אחד יהא נציג משרד הביטחון (סעיף 160 לחוק התכנון והבנייה).

בפני הוועדה ייפרשו רק פרטים כלליים של המתקן והמגבלות העשויות לחול על אדם אחר. הוועדה רשאית ליתן היתרים גם תוך סטייה מתכניות מתאר תקפות, וההוראות בנוגע לתנאים המוקדמים למתן היתר (סעיף 149) ולסטייה מתכנית (סעיף 150) כלל לא יחולו על היתר שכזה (סעיף 160 (5) לחוק וכן עת"מ 1164/04).

הנחת המחוקק הינה כי האינטרסים החיוניים של הציבור ייבחנו על-ידי הוועדה ויישקלו על-ידיה מבלי שלציבור עצמו תהיה אפשרות להביע עמדתו בפני הוועדה. כך, למשל, סעיף 161 מטיל על הוועדה חובה להתחשב "ככל האפשר בהנחיות התכנוניות והסביבתיות שתיתן הוועדה המחוזית לעניין זה" (סעיף 161 לחוק התכנון והבנייה).

סעיף 172 לחוק התכנון והבנייה מאפשר למערכת הביטחון פטור מקבלת היתר מהוועדה המיוחדת בנסיבות הכלולות בו. סעיף 172(1) מאפשר פטור לגבי מתקנים שאושרו לפני חקיקת החוק.

לגבי בניית מתקנים שכאלו אין למעשה כל מערכת רישוי, בקרה ופיקוח, על-פי חוק התכנון והבנייה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בניית דיר צאן

 2. בניית מגדל ייצור

 3. אחריות מפקח בניה

 4. בניית מתקן ביטחוני

 5. הכשרת בניה לא חוקית

 6. שעות קיץ ענף הבנייה

 7. בנייה ללא קומה מפולשת

 8. ביקורת בשלבי גמר בניה

 9. העברת צנרת בשטח פרטי

 10. אגרת המרת אגרות בניה

 11. עלות פיקוח בניה ליום

 12. מה זה תעודת גמר בניה ?

 13. עיכובים בפרויקט בניה

 14. בניה בשטח שהוכרז לשימור

 15. אישורי בניה על גג משותף

 16. בניה בניגוד לצו מינהלי

 17. הכשרת עבירת בנייה (פסיקה)

 18. גודל חלונות בחדרי שירות

 19. הסתרת אור השמש עקב בניה

 20. שירותי מסגרות באתר בניה

 21. דריכה על מסמר באתר בניה

 22. הגבלת בניה על חלקה פרטית

 23. בקשה למתן צו להפסקת בניה

 24. פיצויים בגין בנייה על הגג

 25. זכויות בנייה בלתי מנוצלות

 26. בניה לא חוקית של אורווה לסוסים

 27. דחיית התנגדות לבניה - מה עושים ?

 28. הכשרת בניה בלתי חוקית משנות ה – 70

 29. ניתוק חשמל עקב עבירות בניה לא חוקית

 30. הקלה בשטחים העיקריים המותרים לבנייה

 31. הקלה בגובה מפלס הכניסה הקובעת (0.00)

 32. רוב נדרש לשינויים ברכוש ובזכויות הבניה

 33. התנגדות תושבים לבניית מתקני משחק בכיכר העיר

 34. ניוד שטחי שתי הקומות העליונות והגדלת שטח עיקרי

 35. תביעה בגין בניית אצטדיון "דוחא" - טריבונה צפונית

 36. ליווי פרויקט בניה ע''י מנהל מיוחד מטעם בית המשפט

 37. נטען כי לא ניתן תכנונית הנדסית לנצל את יתרת זכויות הבניה

 38. הודעה על החלטה בדבר שיטת הקצאה של אתרים לבניה זמנית לעולים

 39. נטען כי הבקשה לבניית מעון חוסים הוגשה במסווה למגורים "רגילים"

 40. בקשה לבניית שער לרכב בחזית הצפונית של המגרש דרך שביל להולכי רגל

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון