ביטול הדחה מועדת המכרזים
ביטול הדחה מועדת המכרזים

להלן פסק דין בנושא ביטול הדחה מועדת המכרזים:

פסק דין

1.     המדובר בעתירה מנהלית שהוגשה ביום 10.08.2009 ע"י מר שמשון ארבל, יו"ר סיעת "לב התבור" וחבר במועצת כפר תבור (להלן: "העותר").

2.     בעתירה זו נתבקשו סעדים כנגד מר יוסי דולה, ראש מועצת כפר תבור (להלן: "המשיב 1") ונגד חברי ועד ההנהלה של המועצה המקומית כפר תבור (להלן: "המשיבים 2"), לפיהם יינתן צו המורה להם לחזור בהם מהחלטתם להדיח את העותר מועדת המכרזים שבמועצת כפר תבור, בה היה חבר לאחר בחירתו כחבר מועצה, וכן להורות למשיבים שבמידה ויבחרו לצמצם את מספר חברי וועדת המכרזים במועצה, הם יידרשו לקבוע מפתח סיעתי על פי העקרון של "ייצוג יחסי" לכל וועדה, ויאפשרו לעותר כיו"ר הסיעה לקבוע מי מבין חברי סיעתו יהיה חבר באותה ועדה מכהנת.

3.     רקע עובדתי בתמצית:

א.     העותר, הינו ראש סיעת האופוזיציה "לב תבור", אשר זכתה ל-2 מנדטים מתוך 7 בבחירות שנערכו ביום 11.11.08 במועצה המקומית כפר תבור (להלן: "המועצה").

ב.     ביום 10.12.08, ובהתחשב בהמלצת המשיב 1 לבחור גם שני נציגי אופוזיציה לועדת המכרזים, בחרה המליאה בעותר ובשותפו לסיעה, מר אורי איתן, כחברים בועדת המכרזים של המועצה.

ג.     ביום 7.7.09 התקיימה ישיבת ועדת המכרזים בהשתתפות העותר. הישיבה עסקה בפתיחת מכרז 6/09 הנוגע לתשתיות בשכונת הברושים בכפר תבור. העותר סירב לחתום על מסמכי המכרז מאחר וזה, לטענתו, בוצע בניגוד לנהלים התקינים.

ד.     בעקבות סירוב העותר לחתום, פרץ ויכוח בינו לבין אחרים בועדת המכרזים, אשר במהלכו, לטענת המשיבים, האשים העותר את חברי הוועדה בפני הקבלנים האורחים, כי הינם "מריונטות" וכי כינוס הועדה אינו חוקי.

ה.     בשל האמור, דרשו המשיבים כי העותר יתנצל על דבריו. העותר סירב להתנצל, ועל כן החליטו המשיבים במליאת המועצה לשנות את הרכב ועדת המכרזים ולהוציא ממנה את העותר.

ו.     העותר לא השלים עם החלטת חברי המועצה בדבר הדחתו ומכאן העתירה שלפנינו.

4.     טענות העותר

     לטענת העותר, ההחלטה להדיחו מן הועדה התקבלה תוך פגיעה קשה בעיקרון "הייצוג היחסי" החל בעניין. כתימוכין לטענתו מסתמך העותר על סע' 150א לפקודת העיריות, אשר קובע את החלת עיקרון זה. לטענת העותר, העובדה כי הוראה כגון זו לא הוספה בצו המועצות המקומיות, אין בה כדי להוות הסדר שלילי ועל כן יש להחיל את עיקרון הייצוג היחסי אף במועצות המקומיות.

עוד טוען העותר, כי הדחתו נעשתה ללא סמכות חוקית כלל ועיקר, שכן סע' 128 לצו המועצות המקומיות קובע כי חברותו של חבר מועצה בועדה יכולה לפקוע רק עם התפטרותו מחברות במועצה ולא עפ"י החלטת ראש המועצה או שאר החברים בה.

עוד טוען העותר כי בשל ההחלטה להדיחו נפגעת זכותה של הסיעה ושלו כעומד בראשה, לבחור כראות עיניהם את נציגיה בועדות השונות, כאשר המשיבים הם שלמעשה קובעים לסיעה מי מטעמה ייצגה בועדת המכרזים.

לבסוף, טוען העותר כי ההחלטה להדיחו נגועה בחוסר סבירות וחוסר מידתיות קיצוניים . לטענת העותר, תפקידו כחבר אופוזיציה במועצה מחייב אותו לבחון בביקורתיות את התנהלות המועצה ולא יתכן כי יודח מתפקידו, רק משום שמתח ביקורת לגיטימית על התנהלות ועדת המכרזים וראש המועצה.

5.     טענות המשיבים

המשיבים בתשובתם טענו, כי מדובר בעתירה מופרכת, אשר מוגשת מתוך שיקולי נגחנות פוליטית של העותר כנגד המשיב 1. לטענתם, לא הותיר להם העותר כל ברירה אלא להדיחו לאחר שפגע בחברי הועדה באופן פומבי וסירב להתנצל על כך או להתחייב להימנע מכך בעתיד, דבר שפגם באופן מעשי בעבודת הועדה.

עוד טוענים המשיבים כי אין מקום להחיל את סע' 150א לפקודת העיריות בעניין שלפנינו, שכן מדובר בהסדר שלילי מובהק בו קבע המחוקק דין שונה לגביי עיריות ומועצות מקומיות ועל כן אין מקום לטענות העותר בדבר ייצוג יחסי.

המשיבים מוסיפים כי אף אם תתקבל טענת העותר בדבר קיימו ייצוג יחסי, הרי שבמקרה שלהלן הדחתו אינה מפרה את הייצוג היחסי שכן, חבר סיעתו של העותר, מר אורי איתן, עדיין מכהן בתפקידו כחבר מועצת המכרזים.

לטענת המשיבים, ניתנת כמובן הזכות לכל סיעה לבחור את נציגיה בועדות השונות אולם, לאור התנהגות העותר, הרי שברור כי אין מקום לאפשר לעותר לבחור בעצמו כנציג האופוזיציה בוועדה וכן ברור שההחלטה להדיחו, לא הייתה נגועה בחוסר שיקול דעת או סבירות.

6.     דיון והכרעה:

א.     בעתירה שלפנינו, מלין העותר כנגד החלטת רשות מנהלית, חברי ועד ההנהלה מועצה המקומית כפר תבור, להדיחו מחברותו בועדת המכרזים, וזאת לאור התבטאותו המעליבה והפומבית, אשר בגינה סירב להתנצל.
עקרון ידוע במשפט המנהלי הוא עקרון אי התערבותו של בית המשפט בשיקול הדעת המנהלי, כל זמן שההחלטה הנידונה נופלת לגדר מתחם הסבירות.

עמד על כך השופט ברק (כתוארו אז) בבג'צ 389/80 דפי זהב בע'מ נ' רשות השידור (פ"ד לה (1), 421), בקובעו:

"עקרון אי-ההתערבות בשיקול הדעת המינהלי משמעותו כי במסגרת תחום האופציות הסבירות לא יתערב בית המשפט, אך הוא יתערב ויפסול הפעלת שיקול-דעת הבוחר באופציות החורגות מהתחום הסביר ... העיקרון בדבר אי-התערבות של בית המשפט בשיקול הדעת המנהלי פירושו כי הבחירה בין הפתרונות האפשריים השונים הנופלים למתחם הסבירות, כל כולה נתונה לרשות המינהלית...
סיכומו של דבר: חופש הבחירה המנהלי פועל במתחם הסבירות. בתחום זה לא יתערב בית המשפט ולא יחליף את שיקול הדעת המנהלי בשיקול-דעתו הוא. בחירה הנעשית מחוץ למתחם הסבירות תיפסל על-ידי בית המשפט. מתחם הסבירות עצמו נקבע על-ידי בית המשפט, השואל את עצמו, מהו תחום השיקולים של רשות מינהלית סבירה בנסיבות הקונקרטיות של העניין שלפניו".

לפיכך ועל מנת לזכות בסעד המבוקש של ביטול ההחלטה המינהלית, על העותר יהיה להוכיח כי שיקול-הדעת לוקה בפגם של שיקולים זרים או בפגם אחר מן הפגמים שיש בהם כדי לפסול שיקול-דעת מינהלי (ראו, לדוגמה, בג"ץ 2324/91 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, פ"ד מה(3) 678).

ב.     העותר טוען כאמור כי עפ"י סע' 150א לפקודת העיריות יש לקיים את עקרון הייצוג היחסי בועדת המכרזים, ובהדחתו מהוועדה פגעו המשיבים פגיעה קשה בעקרון זה, שהינו עקרון מהותי ומרכזי בשיטת המשטר הדמוקרטי.
סעיף 150א(א) לפקודת העיריות קובע כי:

"ההרכב הסיעתי של חברי מועצה, בכל אחת מועדות החובה לפי
פקודה זו, יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה
ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה; לענין
סעיף זה, "נציג אחד לפחות מהאופוזיציה" - מי שמתקיימים
בסיעתו הוראות פסקה 149ג(ג)(1)".

הוראה זו לא הוספה לצו המועצות המקומיות, אולם, כפי שהובהר בהחלטתי בבקשה לצו זמני, אין בכך כדי להוות הסדר שלילי, הואיל ואין בסעיף 150א(א) הנ"ל "משום הבעת דעה של המחוקק כי עיקרון הייצוג היחסי שנקבע בפסיקה ביחס לכלל הרשויות המקומיות מתבטל מקום שלא אומץ בחיקוק מפורש. סעיף 150א' נועד אך ורק להסדיר את קליטת עיקרון הייצוג היחסי בגופים הנבחרים בעירייה, בתוך המסגרת של מינוי וועדות לעיריות אך לא בא לפגוע או לגרוע מהעיקרון הכללי" (ראו עת"מ 7904-04-09 סיעת כפר יאסיף המאוחדת במועצה המקומית כפר יאסיף ואח' נ' ראש המועצה כפר יאסיף, עאוני תומא ואח', לא פורסם, 25/5/2009).

נראה אם כן, כי עיקרון הייצוג היחסי חל אף על המועצות המקומיות ועל פיו המועצה הייתה מחויבת למנות לועדת המכרזים גם נציגות יחסית של סיעת האופוזיציה. אולם על אף האמור, סבור אני כי בנסיבות המקרה שלפנינו, לא הופר עיקרון "הייצוג היחסי", חרף הדחתו של העותר.

עקרון הייצוג היחסי הינו אכן עקרון חשוב ומהותי אשר נועד לשמור על שקיפות ובחינה ביקורתית של החלטות המתקבלות בוועדות השונות, אולם, אין משמעו כי יש לשמור על הרכב סיעתי יחסי ומתמטי לגודל הסיעה בכל ועדה. סע' 150א לפקודת העיריות אף קובע מפורשות כי ההרכב הסיעתי "יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה". הבדיקה אם כן, צריכה להתחשב בכלל הנסיבות הרלוונטיות, כולל בחינה כללית של כלל הוועדות.

בעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת פרוקצ'יה בעע"מ 8070/04 מר יעקוב פרץ ראש עיירית קרית אתא נ' דוד ראם, תק-על 2005(1), 1588:

"עם זאת, כפי שכבר נפסק בעבר, ייצוג הולם כאמור אינו מושג טכני-מתימטי. זהו מושג שיש ליישמו בהגינות ובסבירות, מתוך התייחסות לכלל הנסיבות, וכדי לקדם תכלית חברתית מרכזית- לאפשר את פעילותה התקינה והיעילה של הרשות המקומית על פי אמות מידה של ממשל דמוקרטי. תכלית זו עשויה להצדיק במצבים מסוימים בחינת משקל הייצוג של סיעה בראיה כוללת של מקומה ביחס לכלל גופי המשנה הפועלים במסגרת המועצה ולאו דווקא בבחינה פרטנית הבוחנת את משקל הייצוג כאמור בכל ועדה וועדה, כשהיא לעצמה."

מעיון בתשובת המשיבים עולה, כי מלכתחילה מונו שני חברי סיעת האופוזיציה "לב תבור" - העותר, ומר אורי איתן - לועדת המכרזים של המועצה וכן הוקצו להם שני מושבים מתוך שלושה בועדת הביקורת (כולל מינוי של העותר ליו"ר הועדה) וזאת מתוך רצון לשיתוף פעולה והבנה לתפקידה החשוב של האופוזיציה בעבודת המועצה. יחד עם זאת, ועל אף הדחת העותר מחברותו בועדת המכרזים בשל התנהגותו, עדיין נשאר חבר אופוזיציה נוסף בתפקידו בוועדה.

לטענת העותר, היות וראש המועצה אינו יכול, עפ"י חוק, להיות חבר בועדת המכרזים, הרי שהמבנה הקואליציוני של הועדה שונה מזה של המועצה וטרם הדחתו עמד חלקה של האופוזיציה בועדה על 33% (2 חברים מתוך 5). על כן, לטענת העותר, הדחתו פגעה באופן משמעותי בעיקרון הייצוג היחסי, כשהעמידה את חלקה של האופוזיציה בועדה על 20% בלבד.

בחינת החוק החל בעניין מלמד, כי אין מקום לקבל את טענת העותר. סע' 123(א) לצו המועצות המקומיות אכן קובע כי "ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים" אולם, אין בהגבלה זו כדי ללמוד דבר על המבנה הקואליציוני של הועדה.

הסע' הרלוונטי בעניין הוא סע' 125 לצו המועצות המקומיות אשר קובע כדלקמן:

"ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר- בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה, שאינם פסולים לפי סע' 101, ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה."

משכך הם פני הדברים, אין בסיס לטענת העותר, כי המבנה הקואליציוני של ועדת המכרזים שונה מזה של המועצה, עקב הקביעה שראש המועצה אינו יכול לכהן בה. כיום מונה ועדת המכרזים חמישה חברים, מתוכם חבר אחד מהאופוזיציה. נוכח האמור, עדיין נשמר עיקרון הייצוג היחסי בועדה זו, שכן חלקה של האופוזיציה במועצה הינו 28% (2 חברים מתוך 7) והיא זוכה עדיין לייצוג פרופורציונאלי סביר.

יתירה מכך, גם המהות שבגינה מופעל עקרון "הייצוג היחסי" לא נפגע שכן התנהלות ועדת המכרזים וההחלטות שתתקבלנה על-ידה תישארנה שקיפות, ויהיו נתונות לביקורתו של חבר אופוזיציה נוסף המכהן בועדה זו.

ג.     עוד טוען העותר כי ההחלטה להדיחו מועדת המכרזים הינה בניגוד מוחלט לחוק. לטענת העותר חל בעניין סע' 128 לצו המועצות המקומיות אשר קובע כי חדילת חברות בועדה תתרחש כאשר:

(א)          חבר ועדה שנבחר לה כחבר מועצה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה.
(ב)          חבר ועדה שפקעה זכותו להיבחר כחבר המועצה יחדל מלהיות חבר הועדה.
(ג)     חבר ועדה של המועצה ראשי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה

העותר טוען אם כן, כי חברותו של חבר מועצה בועדה יכולה לפקוע רק עם התפטרותו או הפסקת חברותו במועצה ולא על פי החלטת המשיבים.

אולם גם טענה זו אינה יכולה להתקבל. העותר מפרש באופן מוטעה את הוראת סע' 128 לצו, אשר מציין כמה אפשרויות בגינן תחויב חדילת חברות בועדה . הסע' שאכן עוסק בשינוי הרכב ועדה בהחלטת המועצה הוא סע' 127 לצו, אשר קובע כדלקמן:

"ועדה קבועה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של
המועצה, חוץ מועדה קבועה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת,
וועדה ארעית תכהן בתפקידה עד גמר עבודתה; אך רשאית המועצה
לפטר בכל עת ועדה שנבחרה כולה על ידיה או לשנות את הרכבה, וכן
להחליף את נציגה בועדה שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים."
(ההדגשה לא במקור)

מן האמור עולה כי למועצה הסמכות החוקית לבטל או לשנות את הרכבי הועדות שנבחרו על ידיה, משמעות הדבר, בסמכות המועצה לבטל או לשנות את הרכבי כל הוועדות למיניהן, לרבות הרכבי הוועדה הקבועה, ואין חולק כי וועדת המכרזים בענייננו, נחשבת כוועדה קבועה. פרשנות זו הינה פרשנות סבירה והגיונית בנסיבות העניין, שהרי לא מתקבל על הדעת לקבוע כי מליאת המועצה לא תוכל לעולם לשנות הרכב ועדה קבועה, אלא בהתפטרות החברים בה.

דברים ברוח דומה עולים מספרו של ד"ר אליהו וינוגרד הקובע כי:

"ועדה של המועצה תכהן כל תקופת כהונתה של המועצה מלבד אם נקבעה הוראה אחרת בפקודת העיריות או בחוק אחר. ועדה ארעית תתפרק מאליה עם גמר תפקידה. המועצה תהא תמיד מוסמכת לבטל ועדה שנבחרה על ידה או לשנות את הרכבה, בכפוף להוראות פקודת העיריות , וכן להחליף את נציגיה בועדה שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים". (דיני רשויות מקומיות, כרך א' 1998 בעמ' 295).

לאור האמור אין שחר לטענות העותר כאילו הדחתו מועדת המכרזים התקבלה בניגוד לחוק.

ד.     גם טענתו של העותר בדבר הפגיעה בזכותו, כראש הסיעה, לקבוע את נציגיה בועדות השונות אינה יכולה להתקבל. אכן, בעיקרון זכותה של כל סיעה לבחור בעצמה את נציגיה בוועדות השונות אולם, זכות זו איננה מוחלטת כמובן. במקרה שלפנינו איש לא קבע לסיעה בראשה עומד העותר מי יהיו נציגיה בועדה כאשר זו הוקמה, והדבר הושאר להחלטת חברי האופוזיציה. ההחלטה כי העותר לא יוכל להיות חבר בועדה התקבלה מאוחר יותר ע"י הרוב במליאת המועצה, כנדרש בחוק ולאור התנהגותו של העותר. על כן, ברור שאין לפנינו מצב בו חברי הקואליציה במועצה בוחרים את נציגי הסיעה של העותר, ומכל מקום לסיעתו של העותר ייצוג בועדת המכרזים בדמותו של חבר הסיעה, מר אורי איתן.

ה.     השאלה שנותרת למעשה היא האם ההחלטה להדיח את העותר מועדת המכרזים אכן הייתה סבירה לאור התנהלותו והאם התקבלה כתוצאה משיקולים עניינים.

מטיעוני העותר דומה כי הוא כלל אינו חש כי פעל שלא כשורה או לכל הפחות מנסה להמעיט בגודל הפגיעה בחברי הועדה האחרים בעקבות דבריו. העותר טוען כי כל פעולותיו ואמירותיו נבעו בשל תפקידו האופוזיציוני והחובה שחלה עליו בעקבותיו, לבחון בעין ביקורתית את פעילות המועצה והעומד בראשה. לטענת העותר ההחלטה להדיחו נבעה אם כן, משיקולים אישיים של יריבות פוליטית והיא איננה עומדת בעקרון המידתיות הקיים בפסקת ההגבלה שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

לצערי איני יכול לקבל טענה זו. התנהגותו של העותר, כאשר קרא לשאר חברי הועדה "מריונטות" ובעיקר העובדה שעשה זאת אל מול פורום של אורחים חיצוניים, הינה התנהגות לא ראויה אשר אינה עומדת בסטנדרטים של התנהגות מקובלת מצד חבר מועצה, גם אם מהאופוזיציה. יתרה מכך, העותר בהתנהגותו גרם לשיבוש אמיתי בתפקוד הועדה, עד חשש להפסקת פעילותה. תפקיד חבר מועצה הינו תפקיד ציבורי אשר נושא בחובו מחוייבות מוגברת לאופן התנהגות ייצוגי ומכובד אשר, למרבה הצער, העותר לא עמד בו.

על אף האמור יתכן כי היה מקום לדון בטענה כאילו הדחתו של העותר הינה צעד בלתי מידתי, אילו היה מודח באופן מיידי, אולם לא כך הדבר. העותר נדרש כמה פעמים להתנצל על התנהגותו, אולם התמיד בסירובו ואף סירב להתחייב להתנהגותו בעתיד. משכך, ניתן להבין ולקבל את החלטת המשיבים להדיחו ודין טענת העותר, כי האמצעי שבחרו בו המשיבים פגע בו במידה העולה על הנדרש, להידחות. אוסיף כי ניתן רק להצטער שמקרה זה הגיע עד לפתח בית המשפט, כאשר הייתה לעותר היכולת לסיימו בקלות קודם לכן. עדיף היה לו הכיר העותר בכך שנהג שלא כשורה והתנצל בטרם פנייתו לאפיקים משפטיים.

בכל מקרה הדחתו של העותר מוועדת המכרזים אינה משנה את העובדה כי העותר ממשיך לשמש כחבר מועצה, לשבת כחבר בועדות השונות ואף לשמש כיו"ר ועדת הביקורת, ולפיכך יכול להמשיך ולפקח על הנעשה במועצה.

לאור האמור אין כל מקום לטענות העותר כאילו הדחתו נבעה משיקולים לא עניינים ובוודאי אין מקום לקבוע, כי אינה סבירה ברמה המצדיקה את התערבותו של בית משפט זה.

7.     לאור כל האמור לעיל, אין בידיי להיעתר לסעדים שנתבקשו בעתירה, והנני מורה על דחייתה.

8.     העותר ישלם למשיבים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הסכום ריבית והפרשי הצמדה החל מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון