תקלה בחלונות חשמל ברכב
תקלה בחלונות חשמל ברכב

התובע טוען כי לאחר קבלת הרכב התגלו בו תקלות; מנגנון סגירת החלונות האוטומטית לא פעל וכן נשמעו רעשים ברכב תוך כדי נסיעה.

להלן פסק דין בנושא תקלה בחלונות חשמל ברכב:

     

1. זוהי תביעה בגדרה עותר התובע לחייב את הנתבעת לפצותו בסך 30,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו עקב הפרת ההסכם בין הצדדים ע"י הנתבעת.

2. בכתב תביעתו, טוען התובע כי ביום 3.7.08 חתם הוא על הזמנת רכב מסוג הונדה אקורד שנת ייצור 2009 מן הנתבעת, כאשר עפ"י המוסכם בטופס ההזמנה – נספח 1 לכתב התביעה, התחייבה הנתבעת להתקין ברכב מנגנון סגירת חלונות אוטומטית בעלות 690 ₪ ומערכת איתורן בעלות 2,552 ₪. כמו כן, התחייבה הנתבעת למסור את הרכב לידי התובע עם מיכל דלק מלא (בעלות 360 ₪).

3. לטענת התובע, מערכת האיתוראן מהווה הטבה ללקוחות ותיקים חלף הנחה בסך 3,000 ₪ - לה היה זכאי התובע, ולימים הסתבר לו כי חברת הביטוח שביטחה את הרכב לא התנתה את ביטוח הרכב בהתקנת מערכת איתוראן ברכב.

4. בנוסף, טען התובע כי ביום 25.7.08 נמסר הרכב לידי התובע בראשון לציון, למרות שהובטח לו כי הרכב יימסר בהרצליה.

5. התובע טוען כי לאחר קבלת הרכב התגלו בו תקלות; מנגנון סגירת החלונות האוטומטית לא פעל וכן נשמעו רעשים ברכב תוך כדי נסיעה. לפיכך, ביום 30.7.08 הגיע נציג הנתבעת שקיבל הרכב לידיו ואולם שתי הבעיות הנ"ל לא באו על פתרונן (סעיף 9 לכתב התביעה).

6. לטענת התובע פנה הוא אל הנתבעת הן בעל פה והן בכתב, ביום 7.9.08 השאיר את הרכב לתיקון וביום 12.9.08 הוא קיבל את הרכב חזרה, ואולם שתי הבעיות לא נפתרו (סעיף 10 לכתב התביעה).

7. עוד מוסיף התובע וטוען כי לאחר פניות בכתב ובעל פה, ביום 5.10.09 הגיע נציג הנתבעת לביתו, קיבל את הרכב לידיו והתובע טען בפניו טענותיו לגבי מנגנון סגירת החלונות, מסירת הרכב ללא מיכל דלק מלא, התקנת איתוראן מקום שלא היה צורך בכך. לטענת התובע הרכב הוחזר אליו לאחר תיקון בעיית הרעשים, ואולם, התובע גילה קיומן של "מכות ושריטות בפגוש האחורי" (סעיף 19 לכתב התביעה).

8. לאחר שכל ניסיונותיו של התובע להביא את הנתבעת לתיקון התקלות לא צלחו, עותר התובע לחייב הנתבעת לשלם הסכומים שלהלן: סך 416 ₪ בגין מיכל הדלק; סך 797 ₪ בגין מנגנון הרמת השמשות; סך 4,000 ₪ בגין תיקון הצבע בפגוש האחורי; סך 5,131 ₪ בגין ירידת ערך ועלות חוות דעת של השמאי; וסך 2,916 ₪ בגין ההנחה אותה המיר התובע במערכת האיתוראן בה לא היה לו צורך; אובדן ימי עבודה בסך 6,000 ₪; וסך 10,740 ₪ פיצוי בגין "עוגמת נפש והזלזול שהפגינה הנתבעת (ראה פירוט נזקיו של התובע בסך 23 לכתב התביעה).

9. לכתב תביעתו צירף התובע חוות דעת שמאי , לפיה עלות תיקון הפגיעה בפגוש הינה בסך 1,030 ₪. כמו כן, עפ"י נספח 12 העריך השמאי את ירידת הערך ב- 2%.

10. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי היא מסרה לתובע את רכבו וכי בתו, אשר קיבלה את הרכב לא טענה דבר לגבי מיכל הדלק (סעיף 17 לכתב ההגנה). עוד טענה הנתבעת, כי לא התחייבה להעניק לתובע הנחה ע"ס 3,000 ₪ וכי התחייבה להעניק הטבה בדמות התקנת מערכת איתוראן (סעיף 12 לכתב ההגנה). לגבי טענת התובע כי מערכת הרמת החלונות אינה פועלת, טוענת הנתבעת כי נציגה הדריך את התובע טלפונית ביום 25.7.09 וכי מערכת זו פועלת.

11. באשר לרעשים ברכב, טוענת הנתבעת כי המכתב היחיד והראשון אשר התקבל אצל הנתבעת הוא המכתב אשר התקבל ביום 5.10.09 שכתב התובע ביום 3.10.09 (סעיף 9 לכתב ההגנה), וכי בו ביום נשלח לבית התובע מר סטנלי שטרן, מנהל טכני באגף השירות של הנתבעת, אשר קיבל הרכב לידיו למספר שעות והחזירו לידי התובע לאחר טיפול ב"תופעת הרעשים" (סעיף 10 לכתב ההגנה).

12. הנתבעת טענה כי מר סטנלי הוא היחיד שנהג ברכב והוא אשר טיפל בו, וטענת התובע, לפיה נגרמו לרכב נזקים בפגוש האחורי מוכחשת (ראו סעיף 26 לכתב ההגנה).

13. בפניי העידו התובע, נציג הנתבעת - מר אודי אברהמי ומר סטנלי שטרן.


הכרעה

14. להלן אכריע בטענות התובע, כפי שהועלו בכתב תביעתו.

מערכת האיתוראן

15. עיון בהזמנה שצורפה כנספח 1 לכתב התביעה מעלה כי אין כל זכר להנחה בסך 3,000 ₪. באותה הזמנה, צויין כי הנתבע מקבל הנחה ע"ס 2,525 ₪ (לפני מע"מ) בדמות התקנת איתוראן – ואין כל זכר להנחה ע"ס 3,000 ₪.

16. אני מקבל את טענת הנתבעת שמדובר בהטבה שאינה מחליפה הנחה וזאת לאור העובדה שלא הובאה בפניי כל ראיה ממנה אוכל להסיק שמדובר בהנחה ע"ס 3,000 ₪ המגיעה לתובע.

17. בנוסף, אילו טענתו של התובע לפיה הובטחה לו הנחה שהומרה למערכת איתוראן, היה עליו לבדוק אצל המבטח ממנו עתיד היה התובע לרכוש פוליסת ביטוח, אם קיים צורך בהתקנת מערכת איתוראן – ומשלא עשה כן, אין הוא יכול להמיר את מערכת האיתוראן שהותקנה ברכב בהנחה ולדרוש את "תמורת" מערכת האיתוראן.

18. לפיכך, אני דוחה תביעת התובע ככל שהיא נוגעת למערכת האיתוראן.


מיכל הדלק

19. אין מחלוקת כי הנתבעת התחייבה למסור את הרכב כאשר מיכל הדלק מלא (ראו סעיף 4 (ד) להזמנה) והשאלה היא, כלום הוכיח התובע טענתו, לפיה קיבל את הרכב עם מיכל הדלק ריק. נציג הנתבעת – מר אודי אברהמי טען כי הרכב נמסר ביום שישי (עמ' 4 שורה 31 לפרוטוקול), כי הרכב נמסר עם מיכל דלק מלא וכי "יש לנו באתר המסירה חברת דלק והרכב כך נמסר" (עדותו של מר אודי אברהמי בעמ' 4 שורות 10-11 לפרוטוקול).

20. בנקודה זו, נראה כי התובע הרים את נטל ההוכחה שקיבל הרכב ומיכל הדלק בו היה ריק. דבריו של התובע מקובלים עליי. חזקה שהנתבעת מנהלת רישום באשר למילוי מיכלי הדלק של הרכבים עובר למסירתם, אולם רישום שכזה לא הוצג בפניי. כמו כן, לא טרחה הנתבעת להציג בפניי אישור קבלת רכב ורשאי אני להניח שהעדר הצגת מסמכים אלה נזקפת, מבחינה ראייתית, לחובת הנתבעת.

21. לפיכך, אני מקבל טענת התובע, לפיה קיבל רכבו עם מיכל דלק ריק.

טענת התובע לרעשים ברכב

22. אין חולקין כי רעשים אלה אכן התגלו ברכב (ראו האמור בסעיף 10 לכתב התביעה) והם תוקנו עפ"י הוראות היצרן (שם).

23. המחלוקת, אפוא, האם הודיע התובע לנתבעת לגבי תקלה זו מיד עם קבלת הרכב; בעניין זה טוען התובע כי ביום 30.7.09 – חמישה ימים לאחר קבלת הרכב הגיע נציג מטעם הנתבעת ובדק את הרכב והרכב שהה במוסך הנתבעת מיום 7.9.2009 עד 12.9.2009; וכי רק ביום 5.10.2009 תוקנה התקלה. מאידך, טוענת הנתבעת כי מכתב התובע התקבל ביום 5.10.2009 ובאותו יום תוקנה התקלה.

24. אני מקבל את גרסת התובע ודוחה מכל וכל את גרסת הנתבעת. הנתבעת יכלה, על נקלה, להוכיח כי רכבו של התובע לא שהה שישה ימים במוסך ע"י הבאת רישומים מן המוסך ותחת זאת הסתפקה היא בהכחשה כללית ומתחמקת לטענות התובע (ראו סעיף 19 לכתב התביעה).

25. המסקנה היא – כי התובע הודיע, בין בכתב ובין בעל פה, לנתבעת אודות בעיית הרעשים, הנתבעת ביקשה להכניס את הרכב למוסך, אולם למרות שהרכב שהה במוסך למשך שישה ימים, התקלה לא תוקנה.

טענות התובע לגבי מנגנון הרמת החלונות

26. אף טענה זו הוכחה. במכתב אשר הנתבעת הודתה בקבלתו (נספח ב' לכתב התביעה), טען התובע כי מנגנון הרמת החלונות אינו פועל, ואף טען כי נציג מטעם הנתבעת ניסה להסביר לתובע כיצד להפעיל את השלט, אף על פי כן המנגנון לא פעל (ראו סעיף 12 למכתב). בנוסף, ביום 5.10.2009 – משנמסר הרכב לידי מר סטנלי שטרן – הודה מר שטרן כי הוא כתב בכתב ידו כי התובע טוען כי מנגנון הרמת החלונות לא פעל (ראו עדותו של מר סטנלי שטרן בעמ' 5 שורות 30 ו- 31 לפרוטוקול; כן ראו עדותו של מר שטרן בעמ' 5 שורה 16 לפרוטוקול).

27. משלא הוכח בפניי כי טענותיו של התובע נבדקו, באתי למסקנה כי נכון להיום, טרם טופלה התקלה במנגנון הרמת החלונות.

שריטות ומכות בפגוש האחורי

28. טענות התובע, כי בתקופה בת 3 שעות בה קיבל מר סטנלי שטרן את הרכב לידיו, נגרמו לרכב מכות ושריטות בפגוש האחורי – לא הוכחה.

29. מר שטרן העיד בפניי, כי הוא היחיד שנהג ברכב ביום 5.10.2009 וכי הוא אשר טיפל בו. כמו כן העיד מר שטרן כי בתקופה זו לא נגרמה לרכב פגיעה כלשהי (עדותו של מר שטרן בעמ' 5 שורות 18-19 לפרוטוקול).

30. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, באתי למסקנה כי התובע לא הוכיח כי הפגיעה נגרמה בתקופה בה הוחזק הרכב בידיו של מר שטרן, ובעניין זה ראיתי לבכר את גרסתו של מר שטרן, שהיתה אמינה עליי.

31. בנוסף, התובע העיד בפניי כי מדובר בפגיעה קלה וכלשונו "לא מכה היסטרית" (עדות התובע בעמ' 4 שורה 1 לפרוטוקול) וכי הוא טרם תיקן את התקלה (שם, בשורה 2) ולפיכך אני דוחה את טענתו של התובע, לפיה כתוצאה מ"מכה" זו נגרם נזק הנאמד בסך 9,131 ₪ (ראו סעיף 23 לכתב התביעה).

לסיכום

32. מכלל טענותיו של התובע אני מקבל הטענות בעניין מיכל הדלק, מנגנון הרמת החלונות ותיקון הרעשים ברכב רק בחלוף חודשיים וחצי.

33. לפיכך, אני פוסק לטובת התובע הנזקים הישירים שלהלן: סך 416 ₪ (בגין חוסר בדלק) וסך 797 ₪ בגין אי תקינות מנגנון מרים החלונות. הסכומים הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 25.7.2009 ועד היום מגיעים כדי סך 1,303 ₪.

34. כמו כן, מצאתי לפסוק, על דרך האומדנא, בגין הוצאות ונזק לא ממוני בגין התנהלות הנתבעת בכל הנוגע למנגנון הרמת השמשות והטיפול בבעיית הרעשים ברכב - סך 1,500 ₪, וזאת לאחר שהוכחה בפניי קיומה של תקלה בדמות רעשים ברכב ולאחר שהוכח בפניי כי תקלה זו לא תוקנה במשך חודשיים וחצי והיא גרמה לכך שהרכב ישהה במוסך למשך 6 ימים. התובע, כמי שרכש רכב חדש ושילם תמורתו סך 172,211 ₪, זכאי היה ליהנות מרכב ללא תקלות, ולמצער כי תקלה זו תתוקן מיד לאחר שמוסך מורשה מטעם הנתבעת נחשף לתקלה.

35. סוף דבר – אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 2,803 ₪ וסך 750 ₪ בגין הוצאות משפט ובסך הכל תשלם הנתבעת סך 3,553 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.36. לכל אחד מהצדדים נתונה הזכות להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דיני זה לבית המשפט המחוזי בחיפה, וזאת תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון