תביעה על החלפת דלתות

להלן פסק דין בנושא תביעה על החלפת דלתות:

     

1. ביום 1.9.09 הזמין התובע אצל הנתבעים 2 דלתות: אחת, דלת מעוצבת מדגם "פרובנס" והשנייה, דלת רגילה – לא מעוצבת.
תמורת הדלתות הנ"ל שילם התובע סך של 8,950 ₪.
לטענת התובע הוזמנו דלתות אלו של חברת "רב-בריח" בעוד שבפועל הדלתות שסופקו אינן של רב-בריח, אלא של חברה אחרת ללא זיהוי, כאשר על המפתח מוטבעת חותמת של "רום-בריח".
לאחר שהתובע נוכח לדעת שהדלתות אינן רב-בריח, פנה הוא אל הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") וביקש ממנו להחליף הדלתות לדלתות רב-בריח ועל אף שהנתבע לא הכחיש שאין מדובר ברב-בריח – התנער מהמוסכם וסירב לספק דלתות של רב-בריח כפי שהתחייב בהסכם.
התובע גם פנה אל הנתבעים בכתב, באמצעות עו"ד והנתבעים השיבו לו גם כן באמצעות עו"ד.
עוד ציין התובע בכתב התביעה, שמשיחותיו עם אנשי חברת רב-בריח נודע לו כי בעבר שימש הנתבע כסוכן של רב בריח וכרגע קיים סכסוך משפטי ביניהם ומכאן הסיק התובע, שהנתבע בחר להונות את התובע בחוסר תום לב ולהוליך אותו שולל מרגע הפגישה הראשונה.
בשל כל אלה, הגיש התובע תביעה זו המבקש לחייב את הנתבעים לשלם לו סך של 14,950 ₪, הכולל בחובו: החזר הסך של 8,950 ₪ ששילם עבור הדלתות, סך של 3,000 ₪ עבור אובדן הזמן והטרחה ועוד סך של 3,000 ₪ עבור עוגמת נפש.
2. הנתבעים מאשרים את הזמנת הדלתות, אך טוענים שהתובע הגיע לחנות בה הציג הנתבע עצמו כאיש שעובד בתחום הדלתות למעלה משש שנים ובאותו מעמד היה מצויד כבר התובע במחיר שקיבל מרב-בריח עבור דלת "פרובנס" ובפגישה זו הציע הנתבע לתובע הצעה זולה יותר.
הנתבע ציין בפני התובע, שהדגם אותו הוא מציע מקביל לדגמים של חברות אחרות וזו הסיבה למחיר זול יותר.
בשלב מסוים ובטרם ביצוע ההזמנה, ביקש התובע צבע מסוים לדלת והנתבע השיב לו שעל צבע זה הוא צריך לקבל אישור, משום שאין זה נמצא בין הצבעים הסטנדרטים ובסופו של יום בוצעה ההזמנה לאחר שהנתבע קיבל אישור מהמפעל לצבע שנבחר על ידי התובע.
הנתבע מכחיש את טענת התובע לפיה הובטחו לו דלתות רב-בריח, אך לאור עמדתו של התובע, היה מוכן הנתבע – בשלב מסוים – להזמין עבור התובע דלת "פרובנס" של רב-בריח, אך התובע סירב ורצה את כספו חזרה (ראה טענות הנתבע בסיפא לכתב ההגנה וכן בעמ' 1 לפ', ש' 9-10).
התובע מאשר טענה זו של הנתבע ואומר, שאכן הנתבע הציע בשלב מסוים להחזיר לו את הכסף ולקחת את הדלתות והתובע נתן תחילה את הסכמתו, ברם לאחר שהדבר נמשך – לא התבצע הדבר.


3. מהעובדות שהובאו על ידי הצדדים, הן בכתבי הטענות והן בעדויות בבית המשפט, עולה השאלה השנויה במחלוקת והיא: מהי תוצרת הדלתות שהזמין התובע – האם "רב-בריח" ובסופו של יום סופקו לו דלתות מתוצרת אחרת או האם יש לקבל את טענות הנתבע, שהתובע לא הזמין דלתות "רב בריח" וקיבל את הדלתות שהזמין.
לאחר בחינת העובדות, הנסיבות וחומר הראיות ולאחר שקילת כל חומר הראיות – כפי שהובאו בפני – אני קובע, שדין התביעה להידחות, יען כי התובע לא הוכיח שהדלתות שסופקו אינן הדלתות שהוזמנו ולהלן הנימוקים למסקנה אליה הגיע בית המשפט:

א. א) התובע מסתמך על הסכם, שכן לטענתו הוסכם על ידי הצדדים שהנתבעים יספקו לו דלתות רב-בריח ובפועל לא סופקו לו דלתות מתוצרת זו ובהמשך אף טוען, שהנתבעים סירבו לספק לו הדלתות כפי שהם התחייבו בהסכם (ראה סעיפים 1, 4 לכתב ההגנה).

ב) התובע כלל לא הוכיח שהיה הסכם, כנטען על ידו ולכן משלא הוכח קיומו של הסכם – לא הייתה הפרה.
אין להוציא מכלל אפשרות שהתובע רואה את ההזמנה כהסכם, דא עקא בהזמנה לא צוין בצורה כלשהי שהדלתות שעל הנתבעים לספק לו הן רב-בריח.
צוין שעל הנתבעים לספק לו דלת אחת "פרובנס" ודלת אחת רגילה ודלת אחת שסופקה לו אכן היא "פרובנס" והשנייה רגילה ובכך מילאו, למעשה, הנתבעים את התחייבויותיהם כפי שלקחו על עצמם בהזמנה.
אם התובע הבין או רצה להדגיש שהדלתות תהיינה אך ורק מתוצרת רב-בריח, היה עליו לעמוד על כך שעובדה זו תצוין בהזמנה.

ג) בכותרת ההזמנה רשום באותיות גדולות הנראות לעין כל ושם כתוב: "דלתות הבית-דור-אין בע"מ" ואין אמירה כלשהי, שכותרת זו קשורה קשר כלשהו לרב-בריח או שהנתבע או הנתבעים הינם סוכנים של רב- בריח.
זאת ועוד, בסיפא לאותה הזמנה – לפני מקום חתימת התובע – קיים רישום ובו נזכר פעמים מספר השם: "דלתות הבית-דור-אין ואין ולו ציון אחד הקושר ההזמנה לרב-בריח.
המקום היחיד בו מופיע צירוף המילים "רב-בריח" - מצוי אף הוא בכותרת ההזמנה בתוך מסגרת, שם נאמר: "לקוח נכבד! שמור נא על טופס זה המשמש כאישור הזמנה והצג אותו בפני מתקין רב בריח...".
"מתקין" נאמר – אספקת או ייצור דלתות של רב-בריח, לא נאמר.
גם ב- "תנאי המכר בהזמנת דלתות הבית-דור-אין בע"מ" נזכר שם הנתבעת 1 אך אין שם ציון כלשהו המצביע על כך שהדלתות הן מתוצרת רב-בריח.

ב. התובע לא טען – לא בכתב התביעה ולא בבית המשפט – שבפועל לא קיבל דלת "פרובנס" – אם כי לטענתו לא קיבל "פרובנס" של רב-בריח.
התובע אף טען, שהדלתות במצב ירוד מאד ואף מחלידות, הצירים עקומים, המפתח בקושי פותח ונועל – אך התובע לא הוכיח אף פגם מהפגמים הנטענים.

ג. א) מטעם התובע העידה שכנתו הגב' רעות ענבל (להלן: "גב' ענבל"), שגם היא הייתה זקוקה לדלתות, משום ששניהם בנו אצל אותו קבלן ואותו מפקח.
לפני שגב' ענבל והתובע הזמינו דלתות, ניגשו הם ביחד להתרשם מהדלתות שהזמין שכן אחר, אשר הזמין דלתות מרב-בריח וכך הגיעו למסקנה לרכוש דלת מסוג רב-בריח.

אותו שכן, אף הוא הזמין את הדלתות מהנתבעים.
גב' ענבל יחד עם התובע נפגשו עם הנתבע בדיזיין סנטר ברמת גן ולא נכנסו לחנות של רב בריח, אך היא מעידה, שאמרו לנתבע, שהם מבקשים דלתות רב בריח כמו שקיבל השכן.
גב' ענבל וכן התובע העידו, שהנתבע הציג בפניהם קטלוג של רב בריח וביקש מהם לבחור משם.
(הקטלוג צורף לכתב התביעה ואכן ממנו עולה, שזהו קטלוג של רב בריח).
גם אם אקבל את הטענה, שהוצג בפני התובע קטלוג של רב בריח, עדיין לא הוכח שהנתבע הבטיח לספק לו דלתות רב בריח, אלא שיכול היה התובע לבחון מתוך קטלוג זה דגם מסוים, והנתבע יכול היה לספק אותו דגם גם אם הדגם אינו מתוצר של רב בריח.

ב) מעדותה של גב' ענבל עולה, שהיא מתייחסת יותר להזמנה שהיא ביצעה אצל הנתבע מאשר לטענות התובע וכבר בעדותה היא מלינה כנגד הנתבע, שהיא עצמה גם לא קיבלה את שהזמינה (עמ' 3 לפ', ש' 4-5).
לכן, יש להתייחס לעדותה בזהירות רבה בהיותה מעוניינת בדבר – מה עוד שמעדותה עולה, שהיא לא הייתה נוכחת בעת שהתובע הזמין את הדלתות והתובע לא היה נוכח בעת שהיא הזמינה את הדלתות.
מעדותה של גב' ענבל עולה, שאת עיקר השיחה שהתנהלה בין התובע ובין הנתבע בכל הקשור להזמנת הדלתות היא לא שמעה, שכן לדבריה: "אני לא הייתי נוכחת בזמן שהתובע הזמין את הדלתות, היא נעשתה בנפרד. התובע עשה הזמנה לפניי..." ועוד מוסיפה גב' ענבל ואומרת: "התובע לא היה איתי כשעשיתי את ההזמנה" (ראה בעמ' 3 לפ', ש' 6-7).
זאת ועוד, הנתבע שאל את גב' ענבל פעמיים שאלה ישירה: "אני הצגתי את עצמי כרב בריח? אתם פניתם אלי כרב בריח?" ואין היא עונה חד משמעית בחיוב לשאלה זו, אלא ממשיכה לתאר כיצד ביצעה את ההזמנה.
לכן, אין עדותה מצביעה על כך שהנתבע הציג את עצמו, בשלב כלשהו, כסוכן של רב בריח (ראה בעמ' 3 לפ', ש' 16-21).
ועוד יש לציין, שגב' ענבל מעידה, שראתה דלתות רב בריח אצל שכנים אחרים, אך היא לא ידעה לומר אם הדלתות שראתה הוזמנו אצל הנתבעים. (שם, ש' 20-29).ד. עד נוסף, אשר העיד מטעם התובע הוא אביו, מר בן יוסף עמנואל.
לטענתו, הוא היה נוכח ושמע את הדברים. מה דברים שמע – לא אמר, אך המשיך והעיד, שהוא הבין מהצגת הדברים שהנתבע הינו סוכן של רב בריח ולאחר מכן, הם עשו את ההזמנה בסלון הבית של התובע והוא היה נוכח בעת עריכת ההזמנה.
מר בן יוסף לא העיד מה הייתה השיחה בין הנתבע ובין התובע בטרם עריכת ההזמנה ומה שהבין מר בן יוסף היא הבנה מבחינה סובייקטיבית וההבנה אינה מוכיחה שהנתבע אכן הציג עצמו באופן מפורש כסוכן רב בריח.
התובע לא ציין בכתב התביעה וגם לא בעדותו בבית המשפט, היכן נחתמה ההזמנה – האם בביתו או במקום אחר, לכן עדותו של מר בן יוסף עמנואל היא עדות יחידה ואת תוכנה מכחיש הנתבע והנתבע טוען בעניין זה, שהוא כלל לא מכיר את מר בן יוסף והוא רואה אותו לראשונה בבית המשפט (עמ' 4 לפ').

ה. בסעיף 6 לכתב התביעה אומר התובע כך: "אציין, כי בנוסף לעובדה שטוביה (הנתבע-ג.ב.) חתם בפני והבטיח לי במפורש כי יספק לי דלתות של חברת רב בריח, כפי שסיפק לשכני, מר גילי בר, מספר חודשים קודם לכן, הוא אף שלח אותי...".
הטענה שהועלתה על ידי התובע בסעיף זה כלל לא הוכחה. התובע לא הציג אף מסמך – חתום או אחר – המוכיח שהנתבע הבטיח במפורש לספק לו דלתות רב בריח ובנוסף לכך עלי לציין כי גם לא הוכח שדלתות השכנים האחרים הן של רב בריח ואם הם של רב בריח – הוזמנו הדלתות מהנתבע.
התובע מזכיר את מר גילי בר אשר הזמין וקיבל דלתות רב בריח, אך התובע לא דאג להזמין את מר גילי בר להעיד כיצד ועם מי התקשר להזמנת הדלתות והאם באמת קיבל דלתות רב בריח.
במקום זאת, הזמין את גב' ענבל, אשר לא הייתה נוכחת בעת שהתובע ניהל השיחה עם הנתבע – מה הובטח ומה לא הובטח וגב' ענבל גם לא זכרה אם מר גילי הזמין הדלתות מהנתבע (ראה עדותה בעמ' 3 לפ', ש' 28-29).


4. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני קובע כי ההזמנה עליה חתום התובע היא למעשה ההזמנה וההסכם המשקפים את הדגמים שהזמין התובע וכמו כן, אני קובע שהתובע לא הוכיח פגמים בדלתות, כאמור בכתב התביעה וגם לא הוכיח שהדלתות אשר סופקו אינם עונים על המוזמן בהזמנה.

לפיכך ולאור האמור לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה, אך לאור הנסיבות – כפי שעולות מנימוקי פסק הדין, החלטתי שלא לחייב בהוצאות.

בשולי פסק הדין, אוכל רק להמליץ לצדדים, שאם עדיין יסכימו הצדדים להחלפת הדלתות, אזי ניתן לעשות כן למרות תוצאות פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חלודה על ספה

 2. קניית סלון פגום

 3. תקלות בדלת פלדה

 4. קניית ריהוט פגום

 5. נזק לריהוט בהובלה

 6. ביטול הזמנת רהיטים

 7. פיצוי על התקנת דלתות

 8. תביעה על החלפת דלתות

 9. תביעה בגין קניית שידה

 10. ביטול הזמנת דלת כניסה

 11. קניית פינת אוכל פגומה

 12. פיצוי על קניית ארונות

 13. ביטול רכישה של רהיטים

 14. השארת ריהוט בדירה שכורה

 15. אספקת שולחן אוכל באיחור

 16. תביעה בנושא קניית רהיטים

 17. ביטול קניית רהיטים לסלון

 18. נזקים לריהוט בדירה שכורה

 19. שריטות ברהיטים לאחר הובלה

 20. ריפוד עור מתקלף בספה חדשה

 21. קניית ארון במידות לא נכונות

 22. פיצויים על קבלת ארונות חדשים פגומים

 23. תביעה לפיצוי בשל פגמים ברהיטים שהוזמנו

 24. נדחתה תביעה לפיצוי על קניית שולחן אוכל

 25. תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), תשל''ט-1979

 26. לטענת התובעים, רכשו רהיטים ולאחר מספר חודשים התגלו פגמים ברהיטים

 27. תביעה קטנה להחזרת כסף תמורת רכישת ריהוט שסופק באיחור וכשהוא פגום

 28. צו לשעת חירום (היטל מחקר בענפי הרהיטים, הלבידים, הסיבית והפורמאיקה), התשמ"א-1981

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון