תביעה על אי זימון לאודישנים

להלן פסק דין בנושא תביעה על אי זימון לאודישנים:

     


1. התובעת (הנתבעת שכנגד-להלן-"התובעת") הייתה בכל הזמנים לתביעה חיילת משוחררת.

הנתבעת (התובעת שכנגד-להלן-"הנתבעת") הייתה בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה חברה העוסקת בתחומים שונים בעולם הבידור, לרבות הפעלת מוקד ארצי לאודישנים, מספקת שחקנים, ניצבים, דוגמנים וכן מספקת שירותי מידע ולמודים בתחומי תיאטרון, קולנוע ומוזיקה.

2. בתיק זה הוגשו תביעה ראשונה מצד התובעת כנגד הנתבעת ותביעה שכנגד.


3. טענות התובעת:

א. למעשה, בכתב התביעה אין כמעט עובדות ו/או עילות המבססות עילת תביעה, למעט טענה כללית של התובעת כי היא התקשרה בחוזה עם הנתבעת, שילמה את התמורה לה נדרשה בהמחאות אך לא קבלה כל תמורה, אלא רק דרישות לפרוע את ההמחאות.ב. התובעת אינה מפרטת בכתב התביעה מה התחייבה הנתבעת לספק לה וזה לא סופק, אלא היא מפנה לשני דפי מידע שהפיקה הנתבעת ובהם מפורטת הפעילות הצפויה אצל הנתבעת בתמורה לתשלום, כאשר בסוף המסמך מצויין:

"התחייבות מצד "X" שהאמן יקבל במהלך השנה הזמנה למינימום של 15 אודישנים מקצועיים".

ג. ברור שהתביעה כמות שהיא לא יכולה להתקבל ולזכות את התובעת בסכום פיצוי כלשהוא.

ד. אלא שבכתב ההגנה לתביעה שכנגד הוסיפה התובעת מספר עובדות רלוונטיות.

התובעת התקשרה עם הנתבעת ביום 12.8.09 במטרה להיות שחקנית כאשר אצל הנתבעת היא הייתה אמורה ללמוד במספר קורסים בתחום הבידור, להכינה בדרכים שונות לקידום רצונה ובין היתר, להפנייתה לאודישנים שונים.

ה. התובעת טוענת כי לא קבלה את הדיסק הראשון ואת "בוק הצילומים" שהנתבעת טוענת ששלחה לה, ובהעדר פריטים אלו, לא יכלה התובעת להתקבל לאודישנים שהוצעו לה.

רק מאוחר יותר התקבל אצלה דיסק עם 12 תמונות בלבד, אשר לא סיפק את האודישנים.

ו. התובעת טוענת כי 90% מהאודישנים לדוגמא שפורטו בנספח ה' לכתב ההגנה ולתביעה שכנגד, לא היו קיימים כלל.כמו כן היא טוענת כי שיחות הטלפון המדווחות ברישום הפנימי של הנתבעת ואשר פורטו בנספח ד' לכתב ההגנה - לא קויימו איתה.

ז. כמו כן טוענת כי לא קבלה הודעות להשתתף בקורסים שונים אצל הנתבעת, למרות שחיכתה להם בקוצר רוח נוכח רצונה העז ללמוד משחק ולהיכנס לעולם הבידור.

ח. בסה"כ טוענת התובעת כי לא קבלה, לא קורסים, את מרבית האודישנים, לא דיסק ולא בוק ולמעשה לא קבלה מאומה מהנתבעת, למעט דיסק ובו 12 תמונות.

ט. לפיכך היא תבעה את הנתבעת לתשלום סך של 10,000 ₪.

4. טענות הנתבעת:

א. צירפה להגנתה את מסמך ההתקשרות ובו פרטי שטר החוב עליו חתמה התובעת בסך של 5,964 ₪, את דפי המידע הראשוניים, התכתבויות פנימיות ביחס לאופן התנהלותה של התובעת, ופירוט פעולות שביצעה הנתבעת וההודעות על מועדי פתיחת קורסים, ואודישנים שנשלחו לתובעת.

ב. טוענת כי התובעת נרשמה למנוי למודים מלא תוך הפניה להסכם ההתקשרות נספח "א", אך הנתבעת, כמו התובעת, לא פירטה מהו סכום העסקה הכולל שנקבע בהסכם הראשוני ביניהם.

בנספח א' רשומים סכומים שונים לפריטים שונים, סכום שטר החוב הינו 5,964 ₪.


לכתב התביעה צורף מכתב התראה מטעם הנתבעת לתובעת מיום 9.2.10 בדבר יתרת חוב של 1,988 ₪, ואילו בסע' 20 לתביעה שכנגד מפורטים פרטי שירות שונים בסך כולל של 2,736 ₪ (לאחר ניכוי פיצוי כללי).

ג. טוענת כי ביום 21.8.09 נקבע לתובעת יום צילומים, היא השתתפה בו, הוכנה כראוי וכמקובל, הוכן עבורה בוק צילומים ע"י 4 בעלי מקצוע והוא נשלח אליה.

להגנה צורפו מספר מזערי של מספר צילומים מהבוק, נספח "ג".

כמו כן ביום 31.8.09 נשלח לתובעת דיסק עם תמונות התובעת כמצויין בתיעוד הפנימי שנעשה במשרדי הנתבעת, נספח "ד" להגנה.

ד. התובעת קבלה 182 הצעות לאודישנים, ורשימה חלקית שלהם הוגשה כנספח "ה" להגנה.

ה. התובעת שילמה את התמורה בהוראת קבע ולאחר מכן כתחליף בצ'יקים, אך גם הוראות הקבע וגם הצ'קים חזרו עד להפסקת ההתקשרות לאחר מספר חודשים.

ו. בניגוד לטענת התובעת, היא כן הייתה מרוצה מהשרות שקיבלה שהרי היא זו שביקשה להחליף את אמצעי התשלום מהוראת קבע להמחאות כמוכח בתרשומת הפנימית, נספח "ז" להגנה. (הפעולה נרשמה ביום 10.9.09).ז. טוענת שבסע' 5 להסכם ההתקשרות נקבעה הדרך להפסקת ההתקשרות, ובכל מקרה לאחר שבועיים מיום חתימת ההסכם, גם אם ההתקשרות מופסקת, יש לשלם לנתבעת את מלוא סכום ההתקשרות.

ח. טוענת כי סיפקה לתובעת את כל מה שהתחייבה למרות שהתובעת לא שילמה מאומה עד היום.

ט. מפנה לפס"ד ת"ק 7665-02-09 יעקוב מנחם נ. X, בו נקבע כי את ההסכם בין הלקוח לנתבעת זו ניתן להפסיק רק תוך 14 יום ראשונים - כמצויין בהסכם.

י. הוגשה תביעה שכנגד המורכבת מסך של 2,726 ₪ פרטי שירות שונים, ושני פרטי נזק כללי בסך של 5,000 ₪, ובסה"כ התביעה שכנגד הינה ע"ס 7,726 ₪.

5. בדיון הוסיפו הצדדים טענות שונות.

6. דיון ומסקנות:

א. אין מחלוקת כי התובעת לא שילמה מאומה ע"ח ההתקשרות עם הנתבעת.

ב. הנתבעת צירפה פעולות שעשתה עבור התובעת כמפורט בנספחים "ד", "ה" ו-"ו".

ג. עיינתי בתשובת התובעת בכתב על גבי נספח "ו" שצורפה לכתב ההגנה שכנגד, ובו היא מתייחסת נקודתית לחלק מהפעילויות שפורטו ע"י הנתבעת, ומכחישה אותן.ד. לאחר העיון בכתבי הטענות ובמסמכים, ובטענות הצדדים, אני סבור כי יש לדחות את דברי התובעת ולפיהם לא קבלה מאומה מהנתבעת וגם אם יש מחלוקת או אי הבנה שבתום לב לגבי חלק מהפריטים, הרי אין לקבוע כי נספח "ד" - "ו" להגנה הינם מסמכים מפוברקים באופן שכל הפעולות שנעשו לטובת התובעת - לא התקיימו כלל.

הגישה הבסיסית צריכה להיות כי על הצדדים לכבד ההסכם עליו הם חותמים, ורק אם הוכח מעל לספק כי צד לא קבל את התמורה על פי ההסכם, או אם הוכיח כי התקיימה נסיבה אחרת שבחוק, הוא יהיה רשאי לבקש את ביטול החוזה.
אין לקבל את טענת התובעת הכללית והלא מוכחת כי היא לא קבלה כל שירות שהוא מהנתבעת.

ה. מנגד, אין מחלוקת כי למעשה הקשר בין הצדדים הופסק לאחר מספר חודשים והנתבעת לא פירטה מהו שווי השירות אותו קבלה התובעת עד להפסקת הקשר.

ו. מאחר ובאופן חלקי אני מקבל את טענת התובעת, ואני קובע כי אכן לא כל מה שסופק לה - אכן סופק, אני סבור כי התובעת לא זכאית לתשלום עבור מלוא תקופת ההתקשרות.

במיוחד כאשר בכתב התביעה לא צויינו פרטי השירות המוסכמים ועלויותיהם.

ז. ביום 3.10.10 ניתן פסק דין בהעדר הופעת התובעת ולפיו חייבתי אותה בתשלום סך של 4,000 ₪, אך ביום 12.10.10, ובעקבות בקשת התובעת לבטלו, הוריתי על עיכוב ביצוע פסה"ד עד לקיום הדיון.


7. לאור כל האמור לעיל, אני מחליט כי הנתבעת זכאית לקבל מהתובעת תמורה עבור שירותים שנתנה, ובהעדר הוכחת שווי השירותים שנתנה, אני מעמיד את סכום הפיצוי הכולל תשלום ישיר עבור שירותים ותשלום כללי עבור פיצוי, על סך של 3,000 ₪.

8. אשר על כן, אני מורה על ביטול פסה"ד שניתן בהעדר הופעת התובעת ביום 3.10.10, ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת את הסך של 3,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעת שקר

 2. תביעה כפולה

 3. הפסקת תובענה

 4. תביעה פוססורית

 5. תביעה של שרלטן

 6. תביעה על התנכלות

 7. תביעה להסרת קיפוח

 8. תביעה על סכום קצוב

 9. תביעה על חיקוי זמרת

 10. תביעה למתן טופס 161

 11. הפסד הנחת העדר תביעות

 12. תביעה על החלפת מרצפות

 13. תביעת גרוש נגד גרושתו

 14. תביעה של מפיץ נגד ספק

 15. תביעה על החלפת צמיגים

 16. הצעת חוק למימוש תביעות

 17. תביעות סותרות לפקיד ההסדר

 18. בקשה לסילוק תביעה אישית

 19. דוד שמש לא מחמם - תביעה

 20. תביעה בנושא קבוצת רכישה

 21. תביעה להשלמת דמי הסתגלות

 22. מניעות חוזית להגשת תביעה

 23. תביעה לקבלת בעלות על ציוד

 24. תביעה לאובדן רווחים עתידיים

 25. תביעה בגין עלות הפקת תקליט

 26. תביעה על אי זימון לאודישנים

 27. תביעת מקדונלדס נגד ברגר קינג

 28. שירותי הובלת תכשיטים - תביעה

 29. תביעה של עד במשפט נגד המדינה

 30. תביעה אישית נגד פרקליט המדינה

 31. חובת תרגום תביעה לערבית בבית משפט

 32. הפסקת תביעה ביוזמת התובע - תקנה 154

 33. בית חכם, תקלות בגינן הוגשה תביעה שנדחתה

 34. תביעה לתקן ולעדכן את מתח הדרגות ולקצר פז"מ

 35. תביעה נגדית על פיצויים שנגרמו לרכב בתאונה

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון