תביעה נגד וואלה שופס
תביעה נגד וואלה שופס

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד וואלה שופס בגין רכישת מוצר פגום:

     


1. בפני תביעה כספית שהגיש התובע כנגד הנתבעים בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו עקב רכישת מוצר פגום.

2. התובע, עו"ד במקצועו, רכש מחשב נייח באמצעות אתר אינטרנט בשם "וואלה שופס" (להלן:"האתר"), אותו מפעילה הנתבעת 1, ואשר הוצא למכירה ונמכר ע"י הנתבעת 2 שהיא בעלת המחשב, ואשר עוסקת במכירת מחשבים וציוד היקפי למחשבים.

3. טענות התובע בתמצית:
א. ביום 7.8.09 רכש התובע באתר מחשב נייח לצרכי עבודה במשרדו בסך של 1,507 ₪ באמצעות כרטיס אשראי – ב-12 תשלומים.

ב. ביום 11.8.09 סופק המחשב לתובע ע"י הנתבעת 2, והוא הזמין טכנאי להתקנתו.

ג. בסמוך לאחר התקנתו, הבחין התובע כי המחשב אינו תקין - שכן הוא נכבה ונדלק באופן עצמאי וללא כל התערבות חיצונית – תקלה שחזרה על עצמה ולא אפשרה לתובע ביצוע עבודה עם המחשב.
ד. ביום 9.9.09 הזמין התובע טכנאי מחשבים מטעמו, וזאת לאחר שלא הצליח ליצור קשר עם הנתבעת 2.

הטכנאי בדק ומצא כי "לוח-אם" שהיה מותקן במחשב היה מדגם ישן יותר ממה שהוזמן על ידו, כאשר מספרי הזיהוי השונים מפורטים בתביעה ובמסמכים שצורפו לה.
כמו כן מצא הטכנאי כי רכיב נוסף הינו מקולקל.

ה. עוד באותו יום שלח התובע את המחשב לנתבעת 2, בצירוף מכתב דרישה, לתיקון המחשב תוך שהוא חוזר על הטענות הנ"ל, נספח "ד" לתביעה.

ו. ביום 21.9.09 החזירה הנתבעת 2 את המחשב לתובעת תוך מתן הודעה כי החליפה את לוח האם ותיקנה את התקלות, אך לאחר הפעלתו, גילה התובע כי התקלות חזרו על עצמן, עד שהמחשב לא נדלק עוד באופן סופי.

ז. לפיכך, ביום 9.10.09 שלח התובע לנתבעות הודעה על ביטול העסקה.

ח. לאחר מכן, ביום 14.10.09 נציג הנתבעת 2 הודיע לתובע כי הנתבעת 2 מוכנה לבדוק פעם נוספת את המחשב ולתקנו, וזאת באם התובע ישלח לה אותו על חשבונו, אך הוא סירב לכך ועמד על ביטול העיסקה.

ט. לפיכך, ביום 22.10.09 הגיע שליח מטעם נתבעת 2 אל התובע ולקח חזרה את המחשב.

י. עוד טוען התובע כי למרות ביטול העיסקה, לא קיבל את כספו חזרה.

יא. טוען התובע כי כתוצאה מההתרחשות הנ"ל, נגרמו לו נזקים כמפורט בתביעה.

4. טענות הנתבעות בתמצית:
א. ההבדל בין שני לוחות האם - הינו 10 ₪, וההתקנה השגויה נעשתה בתום לב.

ב. חלק מהמחלוקת בין הצדדים מקורו בעלות משלוח המחשב לתיקון במעבדה בעיר אחרת, תוצאה שהינה הכרחית והנובעת מכך שהמחשב נרכש דרך האינטרנט ולא בחנות רגילה, וזאת ע"פ בחירת התובע.

ג. במעבדת התיקון, לא נמצאה כל תקלה במחשב והראיה כי לאחר החזרתו לנתבעת 2 הוא נמכר לצד ג' ופועל עד היום.

ד. למרות שהודעת ביטול החוזה לא הייתה בהתאם לחוק, הסכימו הנתבעות להחזיר לתובע את סכום רכישת המחשב, וזאת לפנים משורת הדין, ואף פעלו מול חברת האשראי - לבצע את ההחזר של הסכומים שנגבו - לתובע.

ה. נתבעת 1 מוסיפה כי אין יריבות בינה לבין התובע משום שהיא לא מכרה לו מאומה אלא רק איפשרה לנתבעת 2 להציע ברבים את מה שהיא מוכרת, אך העיסקה נעשתה רק בין התובע לבין הנתבעת 2, ולכן אין לנתבעת 1 כל אחריות לתוצאות העיסקה.

ו. הנתבעות מכחישות כי נגרמו לתובע נזקים כלשהם.

5. דיון ומסקנות:
א. בתחילת הדיון הודיעו הצדדים כי התובע אכן קיבל חזרה את סכום רכישת המחשב - 1,507 ₪, אך בהמשך הדיון וע"פ המסמכים שהוגשו עולה כי יש מחלוקת עובדתית בין הצדדים בעניין זה. כאשר לטענת התובע הוא קיבל רק שני סכומים בסך כולל של כ-1,000 ₪ ואילו הנתבעות טוענות כי חברת האשראי קיבלה מהן הוראה להחזיר לתובע את מלוא סכום הרכישה.
ב. עניין עובדתי זה צריך להפתר בנפרד מהעניין שעומד לדיון בפס"ד זה.

6. היריבות בין התובע לבין נתבעת 1:
א. אני סבור כי יש לקבל את טענת הנתבעת 1, וכי אין לה כל אחריות לטיב המוצר הנמכר וזאת נוכח אופי המעורבות שלה בעיסקה ונוכח האמור בסע' 12 לתקנון ההתקשרות בין התובע לבין האתר, אשר צורף לכתב ההגנה שהגישה הנתבעת 1.

ב. אני סבור שאף התובע ראה כך את הדברים:
מכתבו הראשון מיום 9.9.09, נספח "ד" לתביעה נשלח רק לנתבעת 2.
מכתבו השני - ביטול העיסקה - נשלח אף הוא רק אל הנתבעת 2 באופן שהודעת הביטול מופנית רק כלפיה.
ר' ניסוח סע' 9 למכתבו השני מיום 9.10.09 נספח "ח1" לתביעה.

אמנם העתק מכתב זה נשלח לנתבעת 1, אך אין בכך כדי ללמד כי התובע סבור שאף היא אחראית לנזק ולביטול העיסקה.

אף ממכתבו של התובע לנתבעת 1 מתאריך זה, 9.10.09, נספח "ח3" לתביעה, עולה כי הנתבעת 1 אינה צד לחוזה הרכישה שבין הצדדים – גם לפי דעת התובע.

מכתבו הנוסף של התובע לנתבעת 1 מיום 18.10.09, נספח "ט" לתביעה, דן באחריות הנתבעת 1 לבצע באופן טכני את החזר הסכום בהתאם להסכמת הנתבעת 2, ומנוסחו ברור כי אין התובע סבור כי הנתבעת 1 הינה צד לחוזה המכר.

ג. התובע הינו עו"ד במקצועו, מכתביו מנוסחים בצורה מיקצועית, והוא ידע להבדיל היטב בהתכתבויותיו בין אחריות הנתבעת 2 - לעיסקה, לתיקון המחשב ולביטולה, לבין אחריות הנתבעת 1 - כאחראית בלבד לקשר עם חברת האשראי בנוגע להחזרת הכספים.

ד. לפיכך, ובעיקר לאור האמור בסעיף 6(א) לעיל, אני מחליט כי הנתבעת 1 אינה צד לחוזה בין הצדדים וכן לא אחראית לטיב המחשב ולנזקים שנגרמו.

7. לגופו של עניין:
א. הצדדים לא נחקרו על כתבי טענותיהם מאחר והם מפורטים דיים.

ב. בטענות התובע יש להבדיל בין טענות שונות.

אני מאמין לתובע כי נתגלו תקלות במחשב כפי שפרט, והעובדה כי טרח והזמין טכנאי מחשבים ושלח את המחשב לבדיקה, מלמדת שאכן הייתה תקלה במחשב.

ג. אלא שאני דוחה הטענה כי התקלה נגרמה עקב כך שהותקן במחשב לוח אם ישן.
ערכתי ברור בעניין זה והסתבר לי כי גם הלוח הישן – לא באמת ישן, ובכל מקרה אין הבדל במהירות או בפונקציה אחרת שבין שני הלוחות- והראיה כי ההבדל בשווי הכספי בין שניהם הוא רק 10 ₪. ר' נספח "ב" לכתב ההגנה של נתבעת 2.

ההבדל ביניהם הוא כאמור בסעיף 7 לכתב ההגנה של הנתבעת 2 - רק כאשר מדובר בחיבור ברשת מחשבים אך לא בחיבור של מחשב אחד לאינטרנט.

עובדה היא כי גם לאחר החלפת הלוח אם בחדש יותר – המשיכו להיות תקלות במחשב, דהיינו – לא הימצאותו של לוח אם ישן – הייתה הסיבה שגרמה לתקלות במחשב.

כמו כן התובע לא הציג חוו"ד בעניין זה, לגבי הקשר הסיבתי בין הימצאות לוח אם ישן יותר - לבין התקלות.

ד. בבדיקות שנערכו למחשב במעבדת הנתבעת 2 לא נמצאה מודבקת עליו מדבקת רישיון של מערכת הפעלה חוקית למחשב לפי תנאי הרישוי של חברת מיקרוסופט.

ר' סע' 15 לכתב ההגנה של נתבעת 2.

עובדה זו לא הוכחשה על ידי התובע.

לעניין זה אני מקבל את טענת הנתבעת 2 בסעיף 16 לכתב ההגנה, כי מערכת הפעלה לא חוקית - יכולה לגרום לתקלות בעבודת המחשב, ולדעתי, עקב כך שתוכנה כזו - יכול ותהא נגועה בצורה כלשהיא.

8. נמצא לסיכום - כי אני מאמין לתובע כי היו תקלות במחשב, אך את מקורן הוא לא הוכיח, ומנגד ייתכן והוא זה שגרם להן בהתקינו מערכת הפעלה לא חוקית.

9. לעניין נזקי התובע, עיינתי בכתב התביעה ולמעט טענות כלליות בדבר נזקים כמפורט בסע' 25-27 ופירוט סכומים נתבעים בסע' 30 לתביעה, הרי אין בתביעה הוכחות לגבי נזקים ישירים שנגרמו לתובע.

אני מקבל את טענתו כי נגרמו לו עגמת נפש, בזבוז זמן וטירחה בגין התקלות במחשב והטיפול בהן, אך לא הוכחו נזקים אחרים הקשורים בעבודתו.

10. נוכח האמור בסע' 8 ו-9 לפסה"ד, אני סבור כי יש להמשיך בדרך בה נקטו הנתבעות - דהיינו מבלי להודות באחריותה, הסכימה הנתבעת 2 להחזיר לתובע את מלוא סכום רכישת המחשב, ואילו הנתבעת 1 הסכימה לפצותו בסך של 500 ₪,אך הוא סירב.
ר' סע' 13 לכתב הגנתה של נתבעת 1.

אף אני אחליט - כי מאחר ואין בפני ביהמ"ש הערכות של מומחה לגבי סיבת גרימת התקלות במחשב, הרי נוכח הסכמת הנתבעות לפצות את התובע, מן הראוי לפסוק לטובתו סכום מסויים אשר יהלום את כל השיקולים שפורטו לעיל.

11. אשר על כן אני מורה כדלהלן:
א. אני דוחה התביעה כנגד הנתבעת 1.

ב. הנתבעת 2 תשלם לתובע את הסך של 750 ₪ תוך 30 יום מהיום.

ג. אני מחייב את הנתבעות ביחד ולחוד, לדאוג תוך 30 יום מהיום, כי התובע יקבל חזרה את הסך המלא של 1,507 ₪ דמי רכישת המחשב (במידה וטרם הוחזרו במלואם) ואין להסתפק במתן הוראות לחברת האשראי – אלא עליהן לוודא את ביצוע ההוראה.

ד. כל צד יישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד נגר

 2. תביעה נגד עובדה

 3. תביעה נגד מת''ב

 4. תביעה נגד ביתילי

 5. תביעה נגד אדריכל

 6. תביעה נגד דפי זהב

 7. תביעה נגד יואב כץ

 8. תביעה נגד חשב כללי

 9. תביעה נגד דיזנהויז

 10. תביעה נגד יד להחלמה

 11. תביעה נגד מעצב פנים

 12. תביעה נגד וואלה שופס

 13. תביעה נגד עובד לשעבר

 14. תביעה נגד קאנטרי קלאב

 15. תביעה נגד מעצבת אופנה

 16. מחיקת תביעה נגד ההסתדרות

 17. תביעה נגד קר שירותי רפואה

 18. תביעה נגד האגף להערכת תארים

 19. תביעה נגד המרכז לאיכות השינה

 20. הגשת תביעה שכנגד לא באותו הליך

 21. תביעה נגד הפעלת ימי הולדת לילדים

 22. מקלט לנשים מוכות - תביעה נגד הבעל

 23. האם מחיקת תביעה גוררת מחיקת תביעה שכנגד

 24. תביעה נגד האישה בגין הלוואה שניתנה לבעלה

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון