תביעה בגין הזמנת ארונות מטבח
תביעה בגין הזמנת ארונות מטבח

להלן פסק דין בנושא תביעה בגין הזמנת ארונות מטבח:פסק דין      

1. התובעים הזמינו ביום 8.2.10 מהנתבעת ביצוע עבודה להתקנת ו/או החלפת חלקי ארונות/דלתות מטבח ובהתאם להסכם היה על הנתבעת לספק את המוצר עד יום 17.3.10, שהיה תנאי סף לביצוע ההזמנה לנוכח חג הפסח שחל ביום 29.3.10. התובעים תכננו לקבל המטבח במועד הנ"ל, משום שהיה בדעתם לארח 30 מוזמנים לערב חג.
מאחר והתובע סבר כי יום 17.3.10 הוא יום האספקה, ולאחר מכן אף הסכימו התובעים להאריך את מועד האספקה ליום 21.3.10, הוא דאג לפירוק הארונות בחלקו העליון של המטבח ודלפק האוכל וכך היה המטבח מפורק והתובעים המתינו לאספקה.
עלות המטבח נקבע לסך של 14,000 ₪ והתובעים שילמו סכום זה ב- 4 המחאות – כאשר ז"פ של האחרון שבהם חל ביום 20.5.10.
לאור טענותיהם, כפי שיובאו להלן, מבקשים התובעים לחייב את הנתבעת להשיב להם את הסך של 14,000 ₪ ששילמו בעד המטבח , הכולל בחובו: סך של 7,000 ₪ עבור שתי ההמחאות שנפרעו וסך של 7,000 ₪ עבור שתי ההמחאות שלא נפרעו ואשר בגינם הוגשה בקשה לביצוע שטר – כמפורט להלן- ועוד סך של 6,000 ₪ בגין הפסד יום עבודה שנטלה התובעת לרבות שעות נוספות שבזבזו התובעים עבור התקשרויות טלפוניות, התכתבויות עם הנתבעת,המתנה דרוכה ועוגמת נפש.
ואלו הן העובדות העיקריות עליהן מבססים התובעים את תביעתם:

א. במעמד מסירת ההמחאות הנ"ל, ביקשו התובעים לרשום עליהם את שמה המדויק של הנתבעת כמוטב, אך נציג הנתבעת טען, שאין צורך משום שהנתבעת תטביע חותמת עם השם המדויק של הנתבעת וכך נשאר שם המוטב פתוח.
ללא ידיעת התובעים, הטביעה הנתבעת חותמת על כל ההמחאות – חותמת אשר נשאה את השמות:" מטבחי משמר דוד או אי.אר.אן ישראל בע"מ". (להלן:"אי. אר.")

ב. א) בסמוך למועד ביצוע ההזמנה, בוצעה על ידי הנתבעת הדמיה של ההזמנה ושורטטה סקיצה עם מידות משוערות הכפופות לאימות ואישור ונאמר גם, שייתכנו שינויים והתאמות לאחר המידות באתר.
שלושה ימים לאחר ביצוע ההזמנה, התקשר אל התובעים המודד וביקש להגיע באותו יום לדירת התובעים על מנת לקחת מידות – זאת ללא תיאום מראש ולכן ביקשו התובעים מהמודד לתאם עמם מראש מועד אחר ובעקבות זאת, תואם מועד חדש – 3 ימים לאחר אותה שיחה.
למרות קביעת המועד ולמרות שהתובעים פינו זמנם למפגש עם המודד, לא הגיע המודד אלא מספר ימים לאחר מכן ושרטט מידות זהות למידות של פרטי המטבח הישן.
לאור קביעת המועד החדש לפגישה בין התובעים ובין המודד, הודיעה נציגת הנתבעת, שבשל כך שהתובעים קבעו מועד חדש ועוכב מועד המדידות- אין הנתבעת מתחייבת לעמוד במועד אספקת המטבח.

ב) לאור הודעת נציג הנתבעת, הודיע התובע, שיש בהודעה זו משום הפרת ההסכם. ביום 3.3.10 הודיע נציג הנתבעת טלפונית, שמועד האספקה נקבע ליום 28.3.10 ומועד זה לא היה מקובל על התובעים מאחר והוא חל בערב חג ולכן, הודיע התובע ביום 4.3.10 לנתבעת, הן טלפונית והן בכתב, שאי אספקת המטבח במועד מהווה הפרת ההסכם.

ג) בסופו של יום, הגיעו נציגי הנתבע ביום 25.3.10 להתקין המטבח ללא התראה מוקדמת וביקשו כתנאי לפירוק המטבח, שהתובעת תחתום על תעודת המשלוח המאשר, שקיבלה את המטבח ללא שריטות וארוז – למרות שתובעת לא יכלה לדעת מה מצב המטבח.

בתחילה התנגדו התובעים לחתום על מסמך כזה, אך לאחר שנציגי הנתבעת ניצלו את מצוקת התובעים ואת הלחץ בו היו נתונים ובלית ברירה חתמה התובעת – מבלי שתראה קודם לכן את המטבח.

ד) לאחר פירוק המטבח, הסתבר שמידות לא תואמות למדידות ששרטט המודד, היו חוסרים בפרטי האביזרים, הבוצ'ר (הדלפק) לא תאם לגוון הצבע שהוזמן והיה פגום, היה חסר מדף ועוד ליקויים הנזכרים בסיף 23 לכתב התביעה.
המתקין והמודד נסערו בעצמם מהממצאים שנתגלו אחרי פירוק המטבח בבית התובעים ולכן הם התקינו את המטבח באופן חלקי ועזבו את דירת התובעים, מבלי להשלים את העבודה.

ג. לאור הממצאים הנ"ל, פנו התובעים ביום 26.3.10 למקום עסקה של הנתבעת והביעו בפניה את מורת רוחם על התנהלות נציגי הנתבעת ומהפרתם את ההסכם, אך קולם של התובעים לא נשמע והם גורשו מהמקום.
לאור התנהלות הנתבעת, כאמור לעיל, ביטלו התובעים שתי המחאות אחרונות והזמינו בעל מקצוע אחר על מנת לסיים את ההתקנה ולהשלים את החוסרים.
עם זאת, גם שלחו הנתבעים ביום 8.4.10 מכתב אל הנתבעת המגולל את כל המצב ואת ההתנהלות הקשורה באותו מטבח והודיעו על קיזוז יתרת התשלום אשר תשמש להשלמת העבודה על ידי אחר.

ד. התובעים מוסיפים וטוענים, שהמטבח ו/או חלק הימנו לא סופק על ידי הנתבעת, אך סיחרה את השיקים שמסרו התובעים לידי צד ג' – היא אי. אר. - לפירעון ללא ידיעת התובעים וזאת בטרם עמדה הנתבעת בהתחייבויותיה כלפי התובעים.
אי.אר הגישו ביום 15.6.10 שתי ההמחאות לביצוע בלשכת ההוצל"פ והתנגדות שהגישו התובעים טרם הוכרעה.

2. העולה מהאמור לעיל הוא, שהתובעים מייחסים לנתבעים הפרה יסודית של ההסכם, לא סיפקו את ההזמנה במועדה וגם כאשר סיפקו – סיפקו רק חלקים בלבד ואלה שסופקו היו בהם ליקויים מהותיים – כמפורט בסעיף 36 לכתב התביעה.
התובעים אומדים את החוסרים לסכום של 7,960 ₪ המהווה סכום הגבוה מסכום שתי ההמחאות שבוטלו ובנוסף לכך, נגרמה לתובעים עוגמת נפש ובזבוז זמן ובגין כך תובעים הם גם פיצוי עבור פריט נזק זה.3. הנתבעת הגישה כתב הגנה ומעלה, בין היתר, הטענות הבאות:

א. הנתבעת סיפקה את מלוא המוצרים ביום 25.3.10 והלקוח אף חתם על תעודת המשלוח, שהמוצרים נתקבלו ללא פגם. לאחר התקנת המטבח בבית התובעים, לא יצרו התובעים כל התקשרות עם הנתבעת ולא העלו טענה כלשהי.
הנתבעת הודיעה לתובעים בכתב, שיהיו מוכנים לתת השירות, לאחר שיכבדו את ההמחאות שביטלו – אך התובעים לא התייחסו לדרישה זו.

ב. התובעים ידעו את שם המוטב, זאת משום שהתובע חתם בגב ההמחאה על מספר האישור לכאורה שנתקבל עבור התשלום בשיק על ידי אי. אר ואי. אר אף התקשרה עם התובע על מנת לקבל אישור הפרטים.
פרטים אלה נרשמו גם בהסכם עם התובעים.

ג. מועד האספקה נקבע בתאום עם התובעים, משום שתיאום המועד נעשה על מנת שניתן יהיה לקבל אישור קבלת ותקינות המוצר.
הנתבעת גם הודיעה בכתב על יום 28.3.10 כיום אספקת המוצר.

4. העולה מטענות התובע הוא, שהוא מבסס תביעתו על עילת הפרת הסכם ועל ליקויים שנמצאו במטבח וכן על אי אספקת חלקים של המטבח.
בטרם אחליט לגופו של עניין, עלי להתייחס לשתי עובדות שהועלו על ידי התובעים ולהעמיד אותן על דיוקם – כפי שאלו עולות מטענות הצדדים: ראשית, על מנת להסיר ספק, אני קובע, שאין אני מקבל טענת התובעים, שהמטבח: "בסופו של יום לא סופק" (כאמור בעמ' 1 לכתב התביעה), שכן אין חולק, וגם אם סבורים התובעים שהמטבח סופק באיחור, הרי שבפועל הוא סופק – אם כי ער אנוכי לטענת התובעים, שהוא סופק עם ליקויים או בחלקים חסרים.
שנית, בעת הכנת כתב התביעה, עדיין היה פתוח ההליך בהוצ"לפ עקב ההתנגדות שהגישו התובעים על הבקשה לביצוע שטר שהגישה אי. אר ולכן הגשת התביעה בה כללו התובעים את החזר הסכום המלא של 14,000 ₪ - סך של 7,000 ₪ ששילמו ועוד סך של 7,000 ₪ שעדיין נמצאים בדיון בהוצל"פ- (ראה סעיף 40(א) לכתב התביעה) הרי שדרישת הסכום של 7,000 ₪ שעדיין לא הוברר בלשכת ההוצל"פ הייתה תביעה עתידית מוקדמת מדי, ברם היות ומעדותו של התובע עולה, שעד ליום הדיון בבית משפט זה, נסתיים ההליך על ידי דחיית ההתנגדות וחיובם של התובעים לשלם את סכומי ההמחאות שהוגשו לביצוע, יש להתייחס גם לשאלת החזר סכום זה לתובעים. (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 8- 9).5. לאחר הבהרת שתי העובדות הנ"ל, יש להכריע בשאלות השנויות במחלוקת אותן העלו הצדדים במשפט זה – הכל הקשור להזמנת המטבח, לאיחור באספקה, בליקויים שנמצאו במטבח ובכל הטענות הנוספות שהעלו הצדדים במשפט זה.
אין פסק דין זה דן בשאלת היריבות בין התובעים ובין אי.אר משום ששאלה זו כבר נדונה והוכרעה לאחר שהתובעים הגישו התנגדות לביצוע שטר.

6. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות בכללותו ולאחר ששקלתי את כל חומר הראיות, אני מחליט שאין מקום להיעתר לסעד, כפי שביקשו התובעים בסעיף 40 לכתב התביעה, משום שבהענקת הסעד המבוקש מבקשים התובעים לאחוז בזה וגם מזה לא להניח את ידם, רוצה לומר, גם להשאר עם חלקי המטבח, שללא לספק סופקו וגם להשיב להם את מלוא הסכום ששילמו בעד הזמנת המטבח.
לאור העובדות שהתבררו בפני, אין אני מקבל את טענת התובעים, שהיה כאן כשלון תמורה מלא – של כל ההזמנה- ולכן אין התובעים יכולים לקבל החזר מלוא הסכום הנתבע.
יחד עם זאת, התבררו גם עובדות, שיש בהן כדי להצדיק פיצוי התובעים, לאור התנהלות הנתבעת או מי מנציגיה – הכל כפי שיפורט להלן:

א. פירוט הסכם העבודה, שנחתם על ידי התובע, אינו נושא תאריך חתימה, אך בסעיף 3 להסכם נקבע: "אספקת המוצר בתום עבדוות השיפוצים במקום. האספקה נקבעת ביום חתימת ההסכם. זמן אספקה 17.3.10" ומכאן, מקבל אנוכי את טענת התובעים בכל הקשור למועד האפסקה. (ראה נספח א/1 שצורף לכתב התביעה)
הנתבעת מסכימה, שאכן בתחילה מועד האספקה נקבע ליום 17.3.10, ברם לאור העיכובים שחלו בשל העובדה שלא ניתן היה ליצור קשר עם התובעים עד יום 19.2.10 ולכן הודיעה הנתבעת לתובעים, שהם זקוקים לפחות ל-45 ימים מיום לקיחת המידות ובעקבות כך נקבע מועד האספקה ליום 28.3.10 – אם כי, לטענת הנתבעת, היא הקדימה את המועד והמטבח הותקן ביום 25.3.10. (ראה האמור בסעיף 2 לכתב ההגנה ובהתכתבות הצדדים – נספחים ה', ו/1, ו/2 שצורפו לכתב התביעה).

ב. ההזמנה ובה פירוט הפריטים נערכה ביום 8.2.10 (ראה נספח א/2 לכתב התביעה) ובתעודת המשלוח מיום 25.3.10 עליו חתמה התובעת צוין:"ללא שריטות וארוז".
לא נרשם בתעודת המשלוח, שהמוצר התקבל ללא פגם, כפי שנטען על ידי הנתבעת בסעיף 2 לכתב ההגנה, אלא: "ללא שריטות וארוז" ועם זאת, רשומות הערות בטופס תעודת המשלוח על חוסרים שלא סופקו לתובעים וביניהם, דלת, דלת ארון/קטנה, בוצ'ר פגום ולא בהתאם למוזמן וכן חסר מדף מקשר בין ארון קלפה למקרר וידיות.
לחוסרים אלו היה ער המתקין וגם המודד, אשר ראו וגם רשמו את החוסרים הנ"ל. (ראה האמור בסעיף 24 לכתב התביעה ובנספח ח' שצורף לכתב התביעה).

ג. ההזמנה כוללת הפריטים הבאים: החלפת דלת פורמייקה + צירים דגם עינב 6031, קנט תואם דלת – חזיתית, יחידת אי שלמה בוצ'ר בוק תוך ציון הגוון ועל פי תוכנית, דלת מסגרת תואם דלת, זכוכית, בוכנת KB, ידית צינור ניקל, מסד גוו ניקל מוברש, סכומון פלסטיק, מגירה 55 + גלריה, מגירה 55 נמוך, פרזול דומיסיל.
מהרשום בהזמנה הראשונה – שנחתמה ללא תאריך- עולה באופן מפורש שמועד האספקה נקבע ליום 17.3.10 והנתבעת לא הוכיחה טענותיה בדבר העיכוב שנבע ממחדל התובעים או בשל כך שהתובעים מנעו את לקיחת המידות במועד שביקשה הנתבעת.
לכן, אני קובע, שאכן היה איחור באספקה – מיום 17.3.10 ועד 25.3.10 .

ד. א) כפי שכבר צוין לעיל, נרשם אמנם בתעודת המשלוח, שנחתמה על ידי התובעת: "ללא שריטות וארוז", אך השאלה היא כיצד ניתן לראות שלא קיימות שריטות, כאשר המוצר ארוז.
עם זאת, החתימה על תעודת משלוח, שלא נמצאו שריטות, אין בו כדי לאיין האפשרות שלאחר מכן, התגלה לתובעים שקיימים חוסרים – כפי שאלה אכן נרשמו על גבי תעודת המשלוח על ידי נציגי הנתבעת.

ב) הנתבעת לא סתרה את טענות התובעים, שביום ההתקנה היו חוסרים ועצם החוסרים הנטענים גם נרשמו בנספח ח' והנתבעת לא הוכיחה שבמהלך ההתכתבויות עם התובעים הם סיפקו את הפריטים החסרים או שתיקנו הליקויים הנטענים.
במכתב מיום 8.4.10 הלינו התובעים אל אי התאמות במוצרים הבאים: הבוצ'ר פגום ואינו תואם הגוון שהוזמן, מדף מקשר לא תואם למידה, דלת ארון חסרה, ידיות לא במידה הנכונה ולא הוכח, שהנתבעת או מי מנציגיה עשו מעשה כלשהו להגיע לבית התובעים ולהשלים את החוסרים או לתקן את הפגמים.
נציגת הנתבעת מאשרת בבית המשפט, שאכן היה פגם בבוצ'ר. (עמ' 2 לפ',ש' 6).7. מאחר וההתנגדות שהגישו התובעים בלשכת ההוצל"פ נדחתה, הרי שבפועל נמצא, שאין להם לתובעים הגנה בפני ההמחאות ולכן, אין קשר בין העובדה שיהיה על התובעים לשלם את מלוא הסכום בגין המטבח ובין זכותם לפיצוי – לאור הנימוקים שפורטו לעיל.
באשר לסכום הפיצוי, עלי לציין, שהתובעים לא המציאו חוות דעת כלשהי בדבר פגמים שנמצאו במוצר או בדבר הצורך בתיקון או בהשלמות או עלות התיקונים וההשלמות, אך ביום 21.7.10 קיבלו התובעים הצעת מחיר מ"קמילה- עיצוב וחידוש מטבחים" בסך 6,300 ₪ בתוספת מע"מ.
נציגת הנתבעת, שהתייצבה בבית המשפט, אמנם כפרה בסכום המופיע בהצעת המחיר, (עמ' 1 לפ',ש' 18- 19) אך הנתבעת לא המציאה אף מסמך נגדי לסתור הצעת מחיר זו. נציגת הנתבעת הציגה חשבונית על מנת להראות בכמה היא רוכשת את הבוצ'ר, שהוא סכום נמוך בהרבה מזה שמופיע בהצעת המחיר (ראה מוצג נ/1), אך לטעמי, אין דין בוצ'ר הנרכש על ידי מפעל למטבחים כדין בוצ'ר הנרכש על ידי אדם פרטי הכולל גם את העבודה שיש להשקיע עדיין בבית הלקוח.
לכן, אני קובע כי התובעים הוכיחו את החוסרים, כפי שפורטו במכתב מיום 8.4.10 ובהיעדר ראיה הסותרת את העצת המחיר שצרפו התובעים, אני מקבל התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכום הדרוש להם לשם השלמת החוסרים.

8. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה אני קובע כדלקמן:

א. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים- לשניהם ביחד ו/או לכ"א מהם בנפרד- את הסך של 6,300 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
יתרת סכום התביעה נדחית – מחוסר הוכחה, כאמור להלן.

ב. במקרה זה אין אני מחייב בסכום המע"מ, משום שמאז קבלת הצעת המחיר טרם ביצעו התובעים את העבודה וטרם שילמו בעד התיקונים או השלמת החוסרים.
כמו כן, אין אני נעתר לסכום הפיצוי של 6,000 ₪ הנתבע על ידי התובעים, משום שהתובעים לא הוכיחו הפסד שכר כלשהו – לא עבור יום עבודה ולא שעות רבות נוספות שבוזבזו.

זהו סכום שנרשם כך על דרך הסתם מבלי ליתן פירוט, מה סכום נתבע עבור כל פריט המרכיב סכום זה.
זאת ועוד, חלק מעוגמת הנפש נגרם לתובעים עקב כך, שהם החליטו לבטל ההמחאות אשר בסופו של יום הוגשו לביצוע בלשכת ההוצל"פ וההתנגדות שלהם נדחתה.

ג. עם זאת, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון