קנס על תליית מודעות

להלן פסק דין בנושא קנס על תליית מודעות:

     

תחילתה של תביעה זו בשלוש מודעות שנתלו בתחומי הרשות הנתבעת . פקחי הנתבעת רשמו בגינן דוחות לבעל מספר הטלפון הנייד שצוין במודעות. כתבי האישום שהוגשו בגין הדוחות בוטלו במועד הדיון עוד לפני ההקראה, לאור טענת התובע, אותה חזר וטען מרגע שקבל את הדוחות, שהוא אינו הנאשם הנכון. בתביעה שבפניי עותר התובע לקבלת פיצוי בגין ההוצאות שנגרמו לו מניהול ההליך הפלילי.

תמצית טענות התובע:
התובע אינו חולק על כי נתלו שלוש מודעות בניגוד לסעיף 7(5) לחוק העזר לתל אביב יפו (שילוט), התשנ"ג 1992 (להלן: "חוק העזר"), אלא שלטענתו היה על העירייה לבטל את הקנסות שהוטלו עליו באופן אישי מיד לאחר שהסב את תשומת לב העירייה לכך שהוא איננו הנאשם הנכון דבר העולה מקריאת מכלול פרטי המודעות.

למרות פניות התובע ובתו לעירייה לבטל את הדוחות שהוטלו על התובע הדבר לא נעשה, והתובע שחשש שהקנסות יחולטו הגיש בקשה להישפט (סעיף 12 לכתב התביעה). רק במועד הדיון החליטה הנתבעת לבטל את כתבי האישום עוד לפני ההקראה, לאחר שקבלה למעשה את טיעוני התובע שכתבי האישום בטעות יסודם.
ביטול כתבי האישום נעשה בשלב שלתובע נגרמו כבר הוצאות ועוגמת נפש, אך דרך הביטול (לפני ההקראה) סגרה בפניו את האפשרות לדרוש פיצוי בהתאם לסעיף 80 לחוק העונשין ולכן בחר הוא בהגשת תביעה זו בשלושה ראשי נזק כמפורט להלן:

" פיצוי התואם שכ"ט עו"ד והוצאות משפט לדוגמא סך של 3,333 ₪
פיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לתובע ולבני משפחתו, סך של 3,333 ₪.
פיצוי בגין הוצאות וביטול זמן שנגרמו לתובע ולבני משפחתו, סך של 3,333 ₪"
(סעיף 24 לכתב התביעה).

התובע חוזר ומדגיש בכתבי טענותיו את חובתה של העירייה לבצע את תפקידה ולהפעיל את סמכויותיה במיומנות וזהירות , כשלטענתו במקרה הנדון התרשלה העירייה במילוי חובתה וגרמה לתובע ומשפחתו הן עוגמת נפש והן הוצאות מיותרות.

בנסיבות אלו יש לפצותו בסכום הנתבע על ידו.

תמצית טענות הנתבעת:
הנתבעת טענה שיש לדחות את התביעה על הסף ולגופו של ענין טענה כדלקמן:
עובדתית הוצאו הדוחות על תליית המודעות כנגד התובע מאחר והפרטים שהיו על המודעות הובילו אליו. במודעות צוין שם פרטי ומספר טלפון נייד. לאחר קבלת צו מבית משפט קבלה העירייה את פרטיו של בעל המספר ששמו צוין על המודעות וכך הגיעה לתובע.
התובעת טענה שהאחריות לביצוע העבירות בגינן הוטלו הדוחות הייתה מוטלת על התובע מכוח החזקות הקבועות בסעיף 20 לחוק העזר.
כמו כן טוענת העירייה כי בתו של התובע, שתלתה את המודעות שלחה אמנם מכתב בו הודתה בעובדות, אך לא בקשה לשנות את השם על הודעת הקנס (נספח 2 לכתב התביעה). מלבד מכתב זה של בתו של התובע לא התקבלה התייחסות נוספת מטעם התובע, אשר ייתכן והייתה מקטינה את הנזק הנטען.

מכל מקום כתבי האישום בוטלו ולטענת העירייה לא נגרם לתובע כל נזק ממשי.

לעניין גובה הנזק:
עוגמת נפש – התובע לא עומד בקריטריונים שנקבעו בפסיקה למתן פיצויים בגין עוגמת נפש כפי שפורט בבר"ע (מחוזי יר' 2013/96 מדינת ישראל – משרד החינוך והתרבות נ' יובל גינבר, תק-מח 96(3) 103.
התובע לא כימת ופירט את הסכום הנתבע על ידו ועל פי ההלכה כפי שפורטה בבש"א 4430/05 יוקלס יונה נ' אבו רפילוב תק-של 2006(4),4417 הוא איננו זכאי לפיצויים.

לאור האמור לעיל יש לדחות את התביעה כנגד הנתבעת.

דיון:
אין למעשה מחלוקת בין הצדדים על עובדות המקרה הנדון.
אין מחלוקת בין הצדדים על כי נעבירה עבירה לפי סעיף 7(5) לחוק העזר העירוני בכך שנתלו שלוש מודעות בניגוד להוראות חוק העזר.
אין גם מחלוקת על כי כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות אלו כנגד התובע נמחקו לפני ההקראה, לאחר שהתקבלה טענת התובע שאין הוא הנתבע הנכון.
בנסיבות אלו מתייתר הצורך מלדון במחלוקת שבין הצדדים המתייחסת להחלת סעיף 20 לחוק העזר.

המחלוקת שבין הצדדים מתמקדת בשאלה האם הייתה העירייה רשלנות בהתנהלותה בהגשת כתבי האישום כנגד התובע, שאין מחלוקת שלא היה הנאשם הנכון, והאם חזרה והתרשלה העירייה בכך שביטלה את כתב האישום רק במועד הדיון שנקבע בבית המשפט.

התובע טען שלאור פניותיו החוזרות ונשנות לעירייה יש בהתנהלותה משום רשלנות והתנהגות בחוסר זהירות הנדרשת ממנה בתוקף מעמדה כרשות שלטונית, בעוד העירייה טוענת שלולא הפרטים המטעים שהופיעו על המודעה לא הייתה פונה לתובע, ואלו כידוע לא נרשמו על ידה. גם לאחר שהתבררו הפרטים לגבי המודעה, טוענת העירייה, כי נהגה בסבירות המקובלת וביטול כתבי האישום טרם ההקראה מנעו כל נזק של ממש מהתובע.

שני הצדדים ציטטו הן בכתבי טענותיהם והן בסיכומיהם פסקי דין אשר לטענתם קובעים את נורמות ההתנהגות הנדרשת מהרשות ואשר תומכים בטענותיהם.
למעשה, אין מחלוקת לגבי נורמות ההתנהגות הנדרשות , אלא המחלוקת היא על יישומם במקרה הנדון.

התובע ציטט, בין היתר, מפסק דינו של כבוד השופט טננבאום בתק(י-ם) 2580/06 ניצן יורם נ' עיריית ירושלים בו קבע כבוד השופט טננבאום:

"על התביעה העירונית לדעת כי דמיו (תרתי משמע) של האזרח אינם הפקר. כאשר
מוגש דו"ח חנייה הרי הוא ברור, חד משמעי, ומוחלט. אם יש ספק כלשהו, עליה
לשקול שוב את הגשתו. לא זו אלא עליה גם לדעת כי איננה חסינה מביקורת
שיפוטית על מעשיה..."

העירייה בסיכומיה חזרה וטענה כי פעלה כדין, במיוחד במקרה הנדון בו אין מחלוקת על כי העבירה נעברה ושיוכה לתובע נבע מהפרטים שנכתבו בגוף המודעה.

הנתבעת התייחסה בציטוטיה בעיקר לעקרונות תשלום הפיצויים.
לדרישת התובע לפיצויים בגין עוגמת נפש טענה העירייה כי נזק שכזה לא הוכח ודרישת התובע איננה עומדת בקריטריונים שנקבעו בפסיקה כפי שפורט בבר"ע 2013/96:

"דרוש כי ייגרם לתובע בעילה עפ"י אחת העוולות של הפקודה, נזק נפשי משמעותי
ו/או מהותי ולא די בפגיעה רגשית ..."

אין מחלוקת על חובתה של כל רשות ציבורית, והעירייה בכלל זה, לנהוג כלפי תושביה במתינות, סובלנות, סבלנות ולממש את סמכויותיה השלטוניות בזהירות רבה ומתוך יראת כבוד הן למסמכיה
והן לתושביה.

אין גם מחלוקת על כי הרשות הציבורית נתונה לביקורת שיפוטית על מעשיה והדבר נעשה כדבר יום ביומו.

אין גם מחלוקת כי לעיתים הרשות הציבורית נדרשת לשלם פיצויים בגין פעולות שנעשו על ידי עובדיה שלא כדין ו/או ברשלנות.

כל מקרה ומקרה צריך להיבדק לגופו בהתחשב בכל הנתונים הספציפיים לכל מקרה ומקרה.

שקלול כל הנתונים במקרה הנדון – ובמיוחד העובדה שתביעה זו לא הייתה באה לעולם לו במודעות שנתלו על ידי בתו של התובע לא היו מצוינים הפרטים שהובילו להוצאת הדוחות נשוא תיק זה כנגד התובע – מובילים למסקנה כי יש לדחות את התביעה. ייתכן והעירייה הייתה יכולה להגיע למסקנה שיש להפסיק את ההליכים כנגד התובע בשלב מוקדם יותר, אך לאור העובדה שגם הוצאת הדוחות מלכתחילה בדין יסודה, וייחוס העבירות לתובע נבעו ממידע שצוין באותן מודעות עצמן, לא מצאתי שזה המקרה להטלת תשלום פיצויים; במיוחד כאשר עוד לפני הקראת כתבי האישום בוטלו הדוחות.

לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה.

על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון