צעצוע מקולקל - ביטול עסקה
צעצוע מקולקל - ביטול עסקה

להלן פסק דין בנושא צעצוע מקולקל - ביטול עסקה:

     

בפניי תביעה כספית לביטול עסקה והחזר כספי בסך של 4,800 ₪.


העובדות וטענות הצדדים בתמצית:

התובע רכש ביום 12.1.2010 מחנות "טיסניר" שבקרית ביאליק ואשר בבעלות הנתבע, מכונית צעצוע המופעלת ע"י דלק וחשמל ( להלן:"מכונית" או "מוצר"). בעת הרכישה נאמר לתובע כי אין כל אחריות על המוצר.

התובע טוען כי שבועיים לאחר הרכישה התגלו במכונית תקלות ללא הפסקה, פנה לנתבע, וזה היה מתקן לו את התקלות בתשלום עבור חלקים שהתובע רכש. התובע טוען כי התקלות חזרו ונשנו מה שגרם לו להוצאות כספיות מיותרות. התובע טוען כי התקלות הרבות שאירעו במכונית מעידות על כך שבמוצר הזה קיים פגם שמזכה אותו בביטול העסקה וקבלת כספו והוצאותיו הכספיות בחזרה מהנתבע.

הנתבע מאשר כי נמסר לתובע כי מכוניות שלט אין לגביהם כל אחריות וטוענת כי למרות שאין למוצר אחריות התובע קיבל שירות אם ע"י הדרכה ואם ע"י תיקונים למיניהם בידי הנתבע בעצמו בצורה הטובה ביותר וכל פעם שהנתבע פנה אליו הוא נענה בצורה עניינית. הנתבעת טוענת כי ידוע הוא והוסבר לתובע כי מכוניות צעצוע מסוג אלו דורשות טיפול והוצאות חודשיות מסויימות לצורך תפעול שוטף של הרכב ולכן אין בסיס לתביעתו ודינה להידחות.

הכרעה:

הצדדים העידו בפניי ושטחו את טענותיהם בפירוט רב, הקשבתי להם קשב רב ולמדתי את החומר המצוי בתיק והגעתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה.


עילה מכוח חוק המכר;

לפי ס' 11 לחוק המכר חייב מוכר למסור נכס כשהוא מתאים למוסכם. תוצאת אי התאמה לפי חוק המכר היא, הפרת חוזה המזכה גם בתרופות שלפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א -1971 שבהן גם אכיפה ופיצוי. לקונה שלא ביקש ניכוי,אין נטל לתת למוכר הזדמנות לתיקון.(להבדיל למשל מבסעיף 4ב לחוק המכר (דירות) התשל"ג -1973).

הנטל להוכחת "אי התאמה",רובץ לכאורה על הקונה, המבקש להסתמך על הטענה. הנני מעדיף את גרסת התובע לפיה המכונית אינה מתאימה ובה קיים פגם מוסתר ואלה נימוקיי;

קיום אי התאמה עולה מהראיות הבאות:

א.עדות התובע שמסר כי הרכב היו בו , מאז רכישתו, תקלות רבות שאינן אופייניות לרכב –גם המיועד לתחביב, בתקופה קצרה מאוד.

ב.עדות הנתבע, שאישר את דבר התקלות אם כי ציין שניתן שירות מטעמו לכל התקלות.

ג. החלפת המנוע מלמדת כי אכן המנוע של המכונית היה פגום.

ד. הנתבע בשלב זה ולאחר אישור החלפת המנוע בידי היבואן, טען בעדות כי המנוע נמצא תקין , בדיקה כזו לא הוצגה בפני כלל ועיקר למרות שנטען בכתב ההגנה ובפני דבר קיומה של אותה בדיקה שהמנוע היה תקין.

ה. העובדה שאי התאמה נוצרה זמן קצר יחסית מעת הרכישה וניסיון החיים מצביעים לכאורה על כך שהמוצר לא היה מתאים מלכתחילה. (לתפישה לפיה ראוי להחיל בהקשר זה חזקה ניתנת לסתירה ראה אורנה דויטש, מעמד הצרכן במשפט, 489 נבו הוצאה לאור, 2002 ) .

השתלשלות הדברים כפי שהתובע תיארה בכתב התביעה, במכתביו לנתבע, ליבואן וליצרן ובעדותו בפניי, מעלה מסקנה סבירה כי מדובר בתקלה מעבר לתקלות סבירות וטיפולים שוטפים הנדרשים לשם תחזוקת המוצר. אין זה הגיוני כי בתקופה קצרה כל כך (ושימוש אחת לשבועיים כעדות התובע שאני מאמין לה) המוצר יושבת ויופיעו בו תקלות בתדירויות כל כך רצופות ואף יוחלף חלק ממנועו ועדיין הדבר ייכנס בגדר תחזוקה שוטפת רגילה! אינני מקבל את גרסת הנתבע בעניין זה כי תחזוקה זו ידועה ומבוצעת בידי כל מי שמתעסק בתחביב הזה.

עדותו של התובע בפניי מהווה ראיה בעלת משקל נכבד כי במכונית שנקנתה התגלו תקלות בתדירות גבוהה שמעידות על פגם בייצור, ומכאן על הנתבעת עובר הנטל להבאת ראיות שסותרות הנחה זו שמבוססת על עדות התובע, ומראות למשל שורה של טיפולים במגוון מכוניות שנמכרות מאותו סוג שהתובע קנה, או תוצאות בדיקת המנוע שהיה במכונית ואשר הוחלף על ידי הנתבע, ומשלא עשתה זאת דין טענותיה להידחות.

מכל אלה הוכח התובע בפני את דבר אי ההתאמה וזכאי הוא לבטל את ההסכם ולדרוש את ההשבה.

ב. מסלול חוק הצרכן;

תעודת אחריות הינה הסדר חוזי המגן על הצרכן ברובד רחב היקף מהרובד של חוק המכר, אך אין בתעודת האחריות כדי לאיין את חוק המכר.

נקודת מוצא לפיהן היא אכן חיוב יצרן באחריות. הסדר אחריותו לא מחייב הוכחת אי התאמה במסירה, כמתחייב בחוק המכר, תעדות האחריות אינה באה במקום האחריות הבסיסית לפי חוק המכר בדבר אי התאמה, תעודת האחריות גם מכסה מקרים שחוק המכר כלל ועיקר אינו חל.

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו – 2006 (להלן: "התקנות"), קובעות הוראות שונות בדבר האחריות ושירות התיקונים, שעל יצרן מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז לספק לצרכניו (ובלבד שעלותם גבוהה ממאה וחמישים ₪).

בין ההוראות, קובעת תקנה 2 לתקנות את חובתו של יצרן לתקן כל קלקול או פגם שנתגלה במוצר או להחליפו במידת הצורך, ללא תמורה, למשך תקופה של שנה מיום מסירת המוצר לצרכן. תקנה 6(ג) לתקנות קובעת כי על יצרן שלא יתקן או יחליף מוצר בהתאם להוראות התקנות, מוטלת החובה לספק לצרכן מוצר חדש או להשיב לו את התמורה ששילם בעדו, בהתאם לבחירת הצרכן. בהתאם להוראות תקנה 8, רשאי יצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע, הובלתו ו/או החלפתו במקרים מסוימים.

פרק ג' לתקנות קובע את חובתו של יצרן לצרף לטובין הנמכרים על ידו תעודת אחריות בה יצוינו, בין היתר, פרטי המוצר, פרטי היצרן, חיוביו של היצרן והסייגים לחיובים אלה. עוד קובעות הוראות התקנות בתקנה 14(ג), כי "בתעודת אחריות לא יתנה יצרן על זכויות הצרכן לפי כל דין" וכך גם בתקנה 21 הקובעת כי "אין להתנות על הוראות תקנות אלו, אלא לטובת הצרכן".

נכון, הוא שניתן לסייג מס' סייגים. ובלשון תקנה 8:
"8. על אף האמור בתקנות 2 ו-6(ג), רשאי יצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע בטובין לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתם או החלפתם, לפי הענין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
(1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן;
(2) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין;
(3) תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות אלה."

משכך מתבקשת המסקנה כי הייתה חובה לנתבע להמציא לתובע תעודת אחריות. אין בהודעה מפורשת לתובע על אי סיפוק תעודת אחריות , מהווה פטור לפי החוק, והיה עליו לספק תעודה זו.

על הנתבע היה למסור לתובע בעת רכישת המכונית תעודת אחריות ובה מפורטים תנאי האחריות המלאים לגבי המוצר, חובה זו קבועה תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006 (להלן:"תקנות האחריות") אשר מחייבות יבואן (סעיף 18) למסור בעת מסירת הטובין (שכוללים מוצר חשמלי ע"פ סעיף 1 לתקנות) העתק מתעודת אחריות אשר בה מפורטית כל פרטי העסקה, הקונה ופרטי האחריות ( סעיפים 12- 15 לתקנות) ומכאן אין עוד יבואן יכול להתנער מחובתו לספק אחריות למוצר חשמלי ויהא עליו לספק שרות ללקוח בהתאם לאמור בתקנות.

מסירת תעודת אחריות, מחוייבת מכוח החוק, לא ניתן לוותר על תעודת אחריות ושיווק מוצר בניגוד לתקנות, מחייב את ביטל העסקה ובפרט כאשר ההשקעה הינה השקעה לא מבוטלת של 4,000 ₪.

סוף דבר:

לאור כל האמור לעיל אני מורה על ביטול העסקה בין התובע לנתבע ומורה לנתבע להחזיר לתובע סכום העסקה ששולם על ידו בסכום של 4,000 ₪ בנוסף להוצאות בסכום של 1,000 ₪. התובע יחזיר את המוצר לידי הנתבעת במקביל. חיובי הצדדים יבוצעו תוך 30 יום מהיום. הסכומים שנפסקו יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.בקשה רשות ערעור תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה עם בזק

 2. ביטול עסקה בטלפון

 3. ביטול עסקת רוכלות

 4. ביטול קניית סנדלים

 5. ביטול עסקה עם קטין

 6. ביטול עסקה עם מירס

 7. ביטול עסקה ברוכלות

 8. ביטול עסקה עם קבלן

 9. ביטול עסקה טלפונית

 10. ביטול מנוי בחדר כושר

 11. ביטול עסקה אחרי חודש

 12. ביטול עסקת מכר מרחוק

 13. ביטול עסקת קניית מקרר

 14. ביטול עסקה מוצרי חשמל

 15. ביטול עסקה והחזר מקדמה

 16. ביטול עסקת העברת מניות

 17. ביטול קניה באתר אולסייל

 18. ביטול עסקה נעליים פגומות

 19. ביטול עסקה חוק הגנת הצרכן

 20. הסכם לביטול עסקת מכר

 21. צעצוע מקולקל - ביטול עסקה

 22. ביטול עסקה - לקוח עולה חדש

 23. ביטול עסקה בגלל חתימה מזויפת

 24. תקלות בטלפון נייד - ביטול עסקה

 25. ביטול עסקה בגלל שריטה על המוצר

 26. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 27. תביעה להחזר כספי בגין קניית הליכון

 28. ביטול עסקה לרכישת רכב בשל זיוף מד אוץ

 29. האם אפשר לבטל עסקת קניית משקפיים חדשות ?

 30. ביטול עסקת מכר שנעשתה בסמוך למותו המוכר

 31. תביעה בגין תקלות בפטריית חימום (ביטול עסקה)

 32. השכרת יחידת נופש קלאב הוטל אילת - ביטול עסקה

 33. פיצוי בגובה 10% ממחיר הדירה בגין ביטול העסקה

 34. האם ביטול עסקה גורר ביטול אוטומטי של הערות אזהרה

 35. האם ביטול עסקת קומבינציה מבטל אוטומטית את הסכמי המכר

 36. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בגין ביטול עסקת טרייד אין לרכישת רכב

 37. הגבלת זכות ביטול עסקה במוצר שיוצר על פי מידות מיוחדות וצרכים מיוחדים של הלקוח

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון