פיצוי על אי השלמת התקנת ארונות מטבח
פיצוי על אי השלמת התקנת ארונות מטבח

להלן פסק דין בנושא פיצוי על אי השלמת התקנת ארונות מטבח:

     

1. בפני תביעה לפיצוי בסך של 30,000 ₪, שהגישו התובעים נגד הנתבעת, בגין אי השלמת עבודות נגרות שהזמינו התובעים מהנתבעת, ביום 10/6/2008.
העבודות כללו, בעיקרן, הכנת ארונות מטבח ודלתות, בסכום של כ – 100,000 ₪, שכללו ייצור והרכבה של דלת כניסה, דלתות פנים, מטבח "גדול", מטבח "בינוני" ומטבח "קטן" ועוד דלתות, מחיצות וארונות, אשר פורטו הן בהצעת המחיר הראשונית והמפרט והן בהצעות מחיר נוספות, אשר צורפו לכתבי הטענות.

3. אין מחלוקת כי רוב רובן של העבודות נעשו והותקנו בבית התובעים וכי התובעים שילמו באופן שוטף את הסכומים שנדרשו על פי ההסכמים ובגין העבודות. בכל זאת, במהלך חודש ינואר, התגלעה בין הצדדים מחלוקת אשר לא הצליחו לגשר עליה, וכתוצאה ממנה לא הושלמה התקנת המטבח, לא הושלם התשלום ואף הוגשה התביעה שבפני, הכל כמפורט בסעיף הבא.

4. בחלק מהעבודות שהותקנו נמצאו ליקויים, על כן פורקו מהמטבח ונלקחו על ידי הנתבעת, ביום 4/1/2010, חזיתות המטבח "הגדול" לצביעה מחדש וכן נלקחה דלת ארון החוצץ עקב שבר בזכוכית.

נציג הנתבעת ביקש לספק את יתרת העבודות לאחר התיקונים לתובעים, ביום 27.1.2010 אך התנה התקנה זאת בתשלום בסך של 2,700 ₪, או בהבטחת תשלומו.

התובעים הודו בקיומה של יתרת חוב לנתבעת בסך של 2,700 ₪, אולם טענו כי התשלום עבור המטבח שולם במלואו, וכי הם זכאים לעכב את תשלום יתרת החוב עד להשלמת עבודות המטבח על ידי הנתבעת.
נציג הנתבעת נמנע לפיכך מלהתקין בחזרה את העבודות ועזב את המקום מבלי שפרק את המוצרים שהביא עמו.
התובעים ניסו להביא לפתרון המחלוקת בעזרת עורך דין, אשר הציע, בין היתר, כי כנגד השלמת העבודות יופקד הסכום האמור, אך ההצעה נדחתה.

5. על רקע המתואר לעיל, הגישו התובעים את התביעה דנן ובה עתרו לפיצוי בגין הפרת התחייבויות הנתבעת עקב אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות ועקב אי השלמת העבודות. סכום התביעה כולל פיצוי בסך של 10,000 ₪ בגין חזיתות המטבח "הגדול" ודלת הארון החוצץ, 6,000 ₪ עבור דלתות הפנים ודלת הכניסה, סך של 12,000 ₪ עבור הזמנת השלמת עבודות אלה אצל קבלן אחר, וסך של 2,000 ₪ בגין עגמת נפש, אבדן זמן וימי עבודה והוצאות בגין פנייה לעו"ד ושיחות טלפון.

6. הנתבעת טענה בכתב הגנתה, כי מוצרי הנגרות סופקו והורכבו בבית התובעים, ללא כל עיכוב, אולם, בשלבים, בהתאם לקצב התקדמות הבנייה בבית התובעים ועל פי בקשתם.
כן טענה הנתבעת כי, עלותם של כל חלקי המטבח שנלקחו לתיקון, הוא בסך של 1,500 ₪ בלבד, ובניגוד לטענת התובעים, כל דלתות הפנים סופקו, וכל שנותרה היא עבודת התקנת נגדיות לשלושה משקופים בעלות כוללת של 30 ₪.
לטענת הנתבעת, הנציג מטעמה שהגיע לבית התובעים נתקל בהתנהגות אלימה מצד התובעים, ונאלץ לברוח מהמקום.

כן טענה הנתבעת, כי התובעים נותרו חייבים בתשלום, של הסך של 8,640 ₪, עבור עבודות שנוספו תוך כדי ביצוע ההזמנה המקורית ותמורתם לא שולמה, כדלקמן: סך של 790 ₪ עבור שתי מגירות בלימה, סך של 1,650 ₪ עבור "מג'יק קונר", סך של 2,700 ₪ עבור ארונות חשמל וארון ויטרינה לצד ארון של התנור, וכן סך של 3,500 ₪ עבור תוספת ויטרינה לארון מטבח בצד שמאל של התנור, בתוספת מע"מ.

7. בדיון שהתקיים ביום 15/9/2010 בו נשמעו הצדדים, טענו התובעים לראשונה כי שילמו עבור השלמת כלל העבודות והתיקונים, אותם נמנעה הנתבעת מלעשות, סך של 9,280 ₪, ואף הציגו חשבונית על תשלום זה ששילמו לקבלן עץ אחר בשם "יובלים נגרות בגליל" (להלן: "החשבונית").
על מנת לאפשר לנתבעת לבחון טענה זו, כמו גם להוכיח בראיות את יתרת החוב לשיטתה, אפשרתי לצדדים להגיש עוד ראיות וכן להגיב בכתב לטענות ההדדיות בעניין זה.
לצערי, משלוח ההודעות התעכב, מטעמים שונים, ועל כן ניתן פסק הדין רק בשלב זה.

8. מכל מקום, הנתבעת כפרה באמיתות החשבונית, העלתה לגבי נסיבותיה תמיהות שונות, טענה, בין היתר, כי כוללת עבודות שאינן רלבנטיות להתחשבנות שבין הצדדים, וטענה עוד כי לכל היותר, כוללת עבודות בהיקף של 2,000 ₪, אשר ניתן לחייב בהן את הנתבעת.
לעניין יתרת החוב הנטענת, לא הגישה הנתבעת כרסת הנהלת חשבונות אשר יכולה היתה ללמד על פרטי העסקה ויתרת החוב, והסבירה זאת בכך שאינה מנהלת כרטסת כאמור ללקוח מזדמן. להוכחת יתרת החוב הפנתה למספר חשבוניות, אשר, לטענתה לא שולמו.

9. התובעים עמדו, בתגובתם על אמיתות החשבונית והיותה משקפת את השלמת העבודות. כן כפרו בקיומו של החוב הנטען, טענו כי לא קיבלו את החשבוניות שצירפה הנתבעת להודעותיה, כי הנהלת החשבונות של הנתבעת היתה מבולבלת, מסמכיה חסרים פירוט, כפי הוצג, ועוד. התובעים הציגו את כל הקבלות אשר קיבלו מהנתבעת, שסכומן הכולל עמד על סך של 111,500 ₪. בתגובתם הודו ביתרת חוב בסך 2,700 ₪ ואף אישרו כי היו מוכנים לשלם סך 3,000 ₪ לשם השלמת העבודות בהסדר.

10. ההפרה וגדר המחלוקת:

אין מחלוקת כי העבודות לא הושלמו. לאחר ששמעתי הצדדים ובחנתי הנסיבות הגעתי לכלל דעה כי המחדל שבאי השלמתן עומד לפתחי הנתבעת. לא היה זה סביר בנסיבות העניין לעמוד על תשלום כתנאי להשלמת עבודות אשר כבר סופקו והיה על הנתבעת לתקנן.
מובן כי כבר באותה עת שרר אי אימון מסוים בין הצדדים, אך נוכח סכומים משמעותיים ביותר אשר שולמו עד לאותו מועד, היה על הנתבעת אם לספק ללא תנאי את העבודות המתוקנות ואם להסתפק בהפקדה, כפי שהוצעה על ידי התובעים. משעמדה הנתבעת על תשלום כנגד השלמת העבודות, הפרה היא ההתחייבות לספק העבודות לתובעת ועל כן כל יתרת ההסתבכות ונזקיה עומדת לפתחה.
על כן על הנתבעת לשאת בעלות השלמת העבודות וכן בפיצוי בגין הצער והטרחה אשר גרמה לתובעים בהתנהלותה.

הצדדים חלוקים בשאלת עלות השלמת העבודות, כאשר התובעים טוענים לעלות של 9,280 ₪ על סמך חשבונית שנמסרה להם על ידי קבלן עץ אחר שאת שירותיו שכרו, ואילו הנתבעת טוענת לעלות של 2,000 ₪ לכל היותר, וכי החשבונית עליה מסתמכים התובעים מופרזת, וכוללת אף עבודות נוספות שלא הוזמנו מהנתבעת.

מחלוקת נוספת היא בשאלת גובה יתרת החוב: התובעים מודים בקיומה של יתרת חוב לנתבעת בסך של 2,700 ₪ אותה עיכבו עקב אי השלמת העבודות. הנתבעת טוענת, מנגד, כי התובעת חבה ביתרת חוב בסך של 8,640 ₪.

11. עלות השלמת העבודות:

הצדדים לא הקלו על ההכרעה במחלוקת זו – לא תארו באופן מסודר ומוכח במסמכים/ תיעוד/ חוות דעת את היחס בין העבודות מלכתחילה לחסרים, לתשלום, להשלמה, לעלות ההשלמה ועוד.
אף גרסאותיהם לא היו אחידות והשתנו, לעניין הערכת הנזקים, מעת לעת.
בכל זאת, לאחר שבחנתי הראיות, לרבות החשבונית, שוכנעתי בנטל המקובל במשפט האזרחי כי התשלום אשר שולם בחשבונית משקף את עלות השלמת העבודות נשוא ההליכים.
שוכנעתי, מתוך שמיעת העדויות ובנסיבות העניין, כי רק בשל מחדל הנתבעת להשלים העבודות נאלצו התובעים לפנות לנגר אחר והסכום הכולל של החשבונית, אף בהתחשב בכלל העלויות במסמכים האחרים ואף באותם פריטים שאינם במחלוקת, נראה סביר בעיני. אף סברתי כי משמיאנה הנתבעת לסיים העבודות, אינה רשאית להשיג על עלות מחיריו של אחר. אף לא קיבלתי טענותיה לגבי דלות הפירוט בחשבונית, שאינו דל מהפירוט בחשבונותיה שלה. לא שוכנעתי, כטענתה, כי החשבונית כוללת עבודות נוספות, שעה שלא הוכח כי אמנם נעשו עבודות כאמור, כי היה בהן צורך, והכל בנסיבות העניין ונוכח היקף ההזמנה הכולל של העבודות נשוא התביעה.

על כן, שוכנעתי כי עלות השלמת העבודות נשוא התביעה, היתה בסך 9,280 ₪.

13. גובה יתרת החוב:

טענה זו הינה טענת קיזוז של הנתבעת, אשר עליה נטל הראיה.

מצאתי את טענות הנתבעת בעניין זה חסרות. לא התקבל על דעתי כי לא תהיה בידי הנתבעת, שהיא חברה המחויבת בניהול ספרים, כרטסת המשקפת את כלל הפעילות העסקית מול התובעים. ממילא, בהעדר כרטסת כאמור, התקשיתי לקבל טענותיה. כמו כן, מצאתי בלבול רב בשלל החשבוניות, הקבלות ותעודות המשלוח שהפיקה הנתבעת. היה על הנתבעת להציג מצג מסודר של ההזמנות, ההספקות, החיובים והתשלומים, ומשנמנעה מלעשות כן, לא ניתן להעדיף גרסתה.

למעלה מהצורך אף אקבע כי התקשיתי לקבל טענה לגבי יתרת חוב העולה על הסכום שבגינו פרץ המשבר שבין הצדדים, שעה שטענה לעניין זה לא נטענה קודם להגשת התביעה.

מכל מקום, התובעים לא חלקו על חובתם לשלם סך 2,700 ₪, ואף הודו בכך שניאותו לשלם סך 3,000 ₪.
בנסיבות אלה, אכיר בקיזוז בסך 3,000 ₪, בגין החוב לנתבעת.

14. סוף דבר
שוכנעתי כי הנתבעת הפרה התחייבויותיה להשלים את עבודות הנגרות נשוא התביעה.
הנזק אשר נגרם לתובעים הוא השלמת עבודות הנגרות, בהפחתת יתרת החוב, ובסך הכל סך
6,280 ₪.
אף שוכנעתי כי נגרמו לתובעים הוצאות ועוגמת נפש בגין ההתנהלות בכללותה, והנני אומדת אותם, בהתחשב גם בהיקף העסקה בכללותה, כולל הוצאות המשפט, בסך של 3,500 ₪.

לפיכך הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים ביחד ולחוד סך של 9,780 ₪, אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 יום.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון