ספאם ממועדונים
ספאם ממועדונים

להלן פסק דין בנושא ספאם ממועדונים:

     

1. א. ביום 3.8.10 הגיש התובע כתב תביעה נגד מועדון "טרומן" רחובות (להלן:"המועדון") ועילת התביעה מתבססת על קבלת הודעות ספאם לא רצויות.
התובע מלין על כך, שלפני מספר חודשים החל לקבל הודעות פרסום על מסיבות במועדון, בעוד שהוא עצמו לא ביקש להירשם לקבלת הודעות אלו.
ביום 26.4.10 התקשר התובע אל המועדון וביקש שיסירו אותו מתפוצת משלוח ההודעות ולמרות שנאמר לו שאין בעיה ושיסירו אותו, המשיך הוא לקבל הודעות. בעקבות כך, פנה התובע בשנית ביום 15.5.10 וגם פנייה זו לא הפסיקה את משלוח ההודעות.
תדירות ההודעות הלכה וגברה ובכתב התביעה מציין התובע 12 הודעות שהועברו אליו במועדים שונים ועל כך תובע התובע מהמועדון פיצוי בסך של 7,000 ₪.

ב. בדיון שנקבע ליום 6.3.11 התייצב מר יפתח מילשטיין בשם הנתבעת, אך היות והתובע לא התייצב- נמחקה התביעה, תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת.
בעקבות בקשה שהגיש התובע ביום 9.3.11 החליט בית המשפט לבטל ההחלטה המוחקת את כתב התביעה ונקבע דיון חדש בנוכחות הצדדים ליום 28.4.11.
ביום הדיון – 28.4.11- התייצב התובע, אך הפעם לא התייצב נציג מטעם הנתבעת, אך לאחר שהוסבר לתובע שעסקינן בנתבעת שאינה אישיות משפטית, ביקש התובע לברר השם המלא של הנתבעות.
ניתנה לתבוע ההזדמנות לברר המבוקש ובעקבות כך נקבע המשך דיון ליום 29.5.11.


ג. בהמשך להחלטה מיום 28.4.11 ביקש התובע לתקן את כתב התביעה על ידי הוספת שני נתבעים שהם: 1. לילה טוב הפקות בע"מ (להלן:"החברה") 2. יפתח מילשטיין, שהינו בעל החברה. (להלן:"הנתבע") בקשתו של התובע אושרה וכך תוקן כתב התביעה והצדדים הוזמנו לדיון ליום 29.5.11.

2. א. למעשה, סומך התובע תביעתו על הפרת סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אשר הוסף בתיקון 40, התשס"ח- 2008 וזכה לכינוי "חוק הספאם".

ב. א) סעיף 30א'(ב) לחוק התקשורת קובע: "(ב) לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; פנייה חד- פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה".

ב) בסעיף 30א' (א) לחוק התקשורת מוגדר "מפרסם" כדלקמן:
""מפרסם" - מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר; לעניין זה, לא יראו כמפרסם מי שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, שניתנו לפי חוק זה".

3. לאור האמור לעיל ולאחר ששמעתי את הצדדים, אני מחליט שיש לדחות את התביעה – זאת מן הנימוקים הבאים:

א. התובע הגיש התביעה המקורית נגד המועדון "טרומן" רחובות ובכתב התביעה ייחס לה את משלוח ההודעות במועדים הנקובים בכתב התביעה.
התובע אמנם ביקש לשנות את שמות הנתבעים, כאמור לעיל, אך לא הוכח בפני שנתבעים אלה או אחד מהם הוא זה אשר שיגר את ההודעות הנטענות על ידי התובע.
עצם העובדה, שבתביעה המקורית ייחס התובע את משלוח ההודעות לגוף אחר – אין די בהחלפת שמות על מנת להוכיח, שאלה השמות אשר שיגרו את ההודעות.

ב. א) העולה מסעיף 30א(א) הנ"ל הוא, שמפרסם הוא מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, ברם במקרה זה לא הוכיח התובע שהמפרסם או שולח ההודעות הוא אחד משני הנתבעים ששמם הוסף בכתב התביעה, קרי: לילה טוב הפקות בע"מ או מילשטיין יפתח.
זאת ועוד, הנתבע מכחיש את העובדה, שהוא שלח ההודעות ובאשר לחברה, טוען הנתבע, שהיא כבר לא פעילה מאז פברואר 2010 והיא לא המנהלת של המועדון ולכן היה על התובע להוכיח מי הם שולחי ההודעות. (ראה דברי הנתבע בעמ' 4 לפ',ש' 14- 16 ועמ' 5 לפ', ש' 22).

ב) התובע משיב לעניין זה ואומר, שהחברה אכן פעילה וכתובת המועדון רשומה על כתובת החברה.
התובע גם מציין את העובדה, שהנתבעים לא הגישו כתב הגנה ולכן אם היה יודע את טענותיהם, היה מסדר את זה ועושה מאמץ לשנות, אך ראה בטופס רישום שהחברה כן פעילה וכתובת המועדון היא כתובת החברה.
טענה זו של התובע, היא אכן טענה שראוי שתישמע, ברם לאור הסבריו של הנתבע, החליט בית המשפט לאפשר לכל צד לטעון את טענותיו ובעת שהתובע שמע את טענות הנתבע – כאמור לעיל- הייתה לו לתובע האפשרות, לאחר שהנתבע העיד את שהעיד, לבקש מבית המשפט לדחות את מועד הדיון ולברר טענות הנתבע – אך התובע לא ביקש זאת ולכן נמשך הדיון ופסק דין זה ניתן על פי העובדות, כפי שהובאו בפניו בעת הדיון.

ג. א) התובע מציין בכתב התביעה שפנה פעמיים אל "טרומן" וביקש להסיר אותו מתפוצת ההודעות: פעם ביום 26.4.10 ופעם ביום 15.5.10 והוא גם מציין שהנציגה אמרה לו לשלוח הודעה.
התובע לא הוכיח ששלח הודעה בכתב כלשהי. התובע ביקש להוכיח טענותיו באמצעות שני תמלילים, שהגיש לבית המשפט, ברם אין ללמוד מתמלילים אלה ש"הדוברת" מייצגת אחד הנתבעים, נשוא תביעה זו.

ב) מהתמלילים לא ניתן ללמוד את תאריכי השיחה. בתמליל הראשון אמרה "הדוברת":" אין בעיה, בסדר גמור, זה יטופל" ומהתמליל השני עולים שניים אלה: ראשית, התובע שוחח עם "טרומן" ושם זה איננו נתבע יותר ושנית, משתמע מהשיחה, שהתובע לא התקשר לפלאפון ממנו הוא מקבל ההודעות, שכן כך אומרת "הדוברת": "תתקשר לפלאפון שאתה מקבל ממנו אס.אם.אסים" ותשובת התובע היא:"אין לי את הטלפון שאני מקבל מהם.." וגם מהמשך השיחה עולה, שהשולח היה מאן דהוא אחר, שכן כך נאמר בתמליל:" רק תרשום לי הסר מרשימת שחף ועידן, כי זה רשימות אחרות.."

ד. לכל האמור לעיל, יש להוסיף גם את העובדה, שהתובע לא הוכיח קבלת הודעות באותם תאריכים שאותם ציין בכתב התביעה.

4. העולה מכל הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה הוא, שהתובע לא הוכיח מי באמת העביר לו ההודעות, התובע לא הוכיח את מועדי שליחת ההודעות ובשל כל האמור לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה.
לאור הנסיבות המיוחדות ובהתחשב בכך שהתובע כבר חויב בהוצאות בהחלטה מיום 6.3.11 (ראה גם ההחלטה מיום 8.3.11) החלטתי שלמרות התוצאה אליה הגעתי – אין אני מחייב את התובע בהוצאות נוספות.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון