נזקים במהלך הובלת דירה
נזקים במהלך הובלת דירה

להלן פסק דין בנושא פיצויים על נזקים במהלך הובלת דירה:

     

תביעה לשיפוי התובעים בגין נזקים אשר אירעו להם לטענתם, כפועל יוצא מאריזה, הובלה ואחסנה רשלנית אשר בוצעו על ידי הנתבעת .לטענת התובעים, פנו אל הנתבעת לשם קבלת הצעת מחיר לאריזה והובלה של תכולת ביתם, חלקה לדירה חלופית ועיקרה לאחסון במחסן הנתבעת. לטענתם, עת קיבלו הצעת מחיר מאת הנתבעת – באמצעות נציגתה – חופית- נקבע מפורשות כי האריזה וההובלה יבוצעו באמצעות שתי משאיות ושני צוותים – אחד רגיל לשם אריזה והובלה לדירה החלופית והשני – מתוגבר לשם אריזה והובלה למחסן.

לטענת התובעים , בניגוד להתחייבותה של הנתבעת הגיעו למועד האריזה וההובלה כפי שנקבע מראש, צוות אחד ומשאית אחת בלבד. לטענתם עמדו עם נציגת הנתבעת בקשר טלפוני מיד עת הגיעו הצוות והמשאית כאמור וזו הציעה להם לפצל את ההובלה לשני ימים ואולם, הואיל והיה עליהם לפנות את הדירה בו ביום, לא היתה להם האפשרות להסכים לפיצול כאמור.
לטענת התובעים,כפועל יוצא מכך, מלאכת האריזה והעמסת כלל הציוד התמשכה לאורך שעות ארוכות ובסיכומו של דבר, הגיעה התכולה למחסן הנתבעת בשעות הלילה המאוחרות. במחסן שררה אנדרלמוסיה הואיל והיה מדובר בשעת לילה מאוחרת – שרר במקום חושך, הצוות היה עייף ובנוסף, היה עליו להכניס את התכולה למחסן ומשהקיבולת שלו לא הספיקה להוציאה ולהכניסה שוב באופן שונה. זאת ועוד, לטענתם, במחסן לא היה כל נציג הנתבעת מלבד שומר – דבר אשר הוביל לכך, שמלאכת הפריקה והאחסון נעשו ללא כל הדרכה. בסיכומו של דבר, לטענתם – הסתיימה מלאכת האחסון במחסן בשעה 23:00. זאת אף זאת , בסיכומו של דבר נשארו מספר פרטי ריהוט בביתם אשר הנתבעת אספה רק למחרת היום.

לטענת התובעים, עת ביקשו להעביר את תכולת המחסן לביתם החדש, הם פנו שוב אל הנתבעת בבקשה לתאום מועד הובלה ואולם, הנתבעת הודיעה להם כי אין לה אפשרות לבצע ההובלה במועד הנקוב ומשכך, נאלצו לתאם הובלה באמצעות מוביל חלופי. לטענת התובעים, בנם היה במועד העמסת הסחורה ממחסן הנתבעת והם נכחו בעת שהסחורה נפרקה בביתם החדש. לענין זה, לטענתם, המוביל החלופי היה מקצועי ביותר ומשכך, אף המליצו עליו למכריהם.

לטענת התובעים רק לאחר פריקת הסחורה בביתם התברר כי חסרים להם שני ארגזים- האחד מהם כולל פרטי סט קריסטל צ'כי וכלי מטבח והשני, כולל ביגוד. כמו כן, לטענתם לאור אריזה לקוייה נשברו 3 גבעי יין ופסל. זאת ועוד, לטענתם התברר כי המזנון אשר אוחסן במחסן הנתבעת הושב כשיש בו תולעת אשר חייבה הדברה ובשולחן הסלון היתה שריטה. לטענת התובעים, החוסרים כמו גם הנזקים לציוד, מקורם ברשלנותה של הנתבעת ומשכך, עליה לשפותם בגינם בסך אשר אותו הינם מעריכים ב – 11,150 ₪.לטענת הנתבעת, עבודתה בוצעה במקצועיות וללא כל רשלנות ומשכך, ככל שאמנם קיימים חוסרים או נזקים – הרי שאלו מונחים לפתחו של המוביל אשר ביצע ההובלה ממחסן הנתבעת אל ביתם החדש של התובעים. בהקשר זה אציין כבר בשלב זה כי הנתבעת הודתה כי במחסן שלה לא נותר כל ציוד השייך לתובעים.


הנתבעת מוסיפה וטוענת כי , הצעת המחיר היתה על סך של 2,500 ₪ ובמסגרתה התחייבה הנתבעת לספק לתובעים ההובלה באמצעות משאית אחת וצוות אחד בלבד וכי לא זו בלבד שלא התחייבה לשתי משאיות, אלא שלא יכלה לעשות כן, הואיל ויש ברשותה משאית אחת בלבד. יתרה מכך, לטענת הנתבעת – טענתם של התובעים ולפיה הובטחו שתי משאיות אינה סבירה לאור מחיר ההובלה התואם צוות ומשאית אחד.
לטענת הנתבעת , הסיבה לעיכוב אשר חל הינו שינוי בקיבולת התכולה המועברת. כך, לטענת הנתבעת עת ביקרה נציגתה בביתם של התובעים אומדן התכולה עמד על 22 קוב וזאת, הואיל והתובעים הציגו מצג ולפיו חלק מהתכולה אינו מיועד להעברה אלא למסירה לאחרים או להשמדה. אלא , שבסיכומו של דבר עמדה תכולת ההובלה על 35 קוב – דבר אשר הוביל לעיכוב במלאכת האריזה וההובלה.
לטענת הנתבעת הפריקה והאחסנה במחסנה נעשתה באופן מסודר ובפיקוח עובד הנתבעת והדרכתו. זאת ועוד, לטענתה לפנים משורת הדין, אף תואם עם התובעים מועד למחרת היום על מנת להוביל פרטי ריהוט נוספים אשר נשארו בדירה וזאת, ללא כל חיוב נוסף.
לטענת הנתבעת, לה לא ידוע על חוסר כלשהו ויתרה מכך, סביר כי אם מי מעובדיה היה מועל בתפקידו כי אז היה עושה כן בארגזים בעלי ערך רב יותר מאשר כאלו המכילים כלי מטבח או כלי מיטה.
זאת ועוד, לטענת הנתבעת, לחילופין, התובעים לא הוכיחו באמצעות חוות דעת שמאית ערכו של הציוד אשר אבד או ניזוק ומשכך, אף מטעם זה יש לדחות את תביעתם.
זאת אף זאת , לטענת הנתבעת התובעים אף נותרו חבים לה פרמיות בגין ביטוח התכולה בעת אחסונה – סכום אותו יש לקזז, לטענתה מכל סכום אשר יפסק לתובעים – ככל שיפסק.

דיון ומסקנותבדיון אשר התקיים בפני העידו התובעים וכן, נציגת הנתבעת חופית יוחנן, כל אחד לגרסתו.

אציין כבר בשלב זה, כי נציגת הנתבעת לא נכחה פיזית במעמד ההובלה ו/או במעמד אחסון הסחורה במחסניה ושמכך, טענותיה בנושא זה לא נתמכו בעדויות ישירות, אלא רובן ככולן הינן עדויות מפי השמועה. כיוון שכך ולאור החזקות המשפטיות הנובעות ממחדל צד מלהעיד עדים ו/או להציג ראיות אשר מצויים בידו ויכול ויתמכו בטענותיו, המלצתי לנציגת הנתבעת לבקש לדחות את הדיון על מנת להעיד עדים נוספים ואולם, נציגת הנתבעת עמדה על סיום ההליך במועד הקבוע ועל קבלת פסק דין מנומק על בסיס הראיות כפי שהוצגו בפני בית המשפט במעמד הדיון. משכך, בהחלטה אשר ניתנה על ידי במעמד זה, הסברתי כי על אף גישתו הפטרנליסטית המיוחדת של בית המשפט לתביעות קטנות, במסגרתה למרות ששיטת המשפט בישראל הינה אדברסרית , לוקח בית המשפט חלק פעיל יותר בעיקר בהסברת המשמעויות המשפטיות הנובעות מהתנהלות הצדדים – הרי שעדין "מושכות" ניהול ההליך מסורות למתדיין ומשזו בחירתה של הנתבעת , אין לביתה משפט אלא ליתן פסק דין בהתאם לראיות ולעדויות כפי שנשמעו בפני , על כל ההשלכות הנובעות מכך.

לאחר שבחנתי את הראיות והעדויות כפי שהוצגו בפני , הנני סבורה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי ולהלן, יפורטו טעמי .תחילה, הנני סבורה כי על הנתבעת – כבעלת מקצוע אשר נשכרה על ידי התובעים לשם טיפול באריזה, הובלה ואחסון של תכולת דירתם - חלה חובת זהירות מושגית וקונקרטית – לדאוג לאריזה, הובלה ואחסנה באופן מקצועי ותוך מניעת נזקים או אובדן לתובעים. הנני סבורה בנוסף, כי מהראיות כפי שהוצגו בפני עולה כי הנתבעת הפרה את חובת הזהירות אשר הוטלה עליה ומסקנתי זו מבוססת כמפורט להלן:
לטענת התובעים הובטח להם מפורשות על ידי הנתבעת כי ההובלה תבוצע באמצעות שתי משאיות ושני צוותים באופן אשר יבטיח התחלתה וסיומה באותו יום ובשעות סבירות.


טענתה מנגד של הנתבעת הינה כי לא הובטח כי ההובלה תבוצע באמצעות שתי משאיות וזאת, בין היתר הואיל וברשות הנתבעת משאית אחת בלבד. לענין זה, הוקרא בפני על ידי התובעים, קטע מתוך אתר האינטרנט של הנתבעת- אשר הנתבעת לא חלקה עליו- במסגרתו מפרסמת הנתבעת מפורשות כי הינה מקושרת עם מובילים רבים אשר נבחרים על ידה בקפידה ומשכך, יש ביכולתה אפשרות ליתן מענה לדרישות שונות, מגוונות ומקיפות של לקוחותיה.

מן האמור נובע כי טענתה של הנתבעת ולפיה, לא התחייבה לספק אלא משאית אחת בלבד הואיל ואין לה משאית נוספת –עומדת בניגוד מפורש לפרסומים המבוצעים על ידה – ומשכך, נסתרה ונשללה.

אציין כי הנתבעת מוסיפה וטוענת כי אספקת שתי משאיות אינה עולה בקנה אחד עם הצעת המחיר אשר הוצעה על ידה. לענין זה, במסגרת הדיון אשר התקיים בפני עלה מפורשות – והנתבעת אף הודתה בכך, כי טרם קבלת החלטה באשר לבעל המקצוע אשר יבצע עבור התובעים את האריזה, ההובלה והאחסנה של התכולה , נערך על ידי התובעת "מיני מכרז" במסגרתו פנתה למספר ספקים ובסיכומו של דבר בחרה את זה אשר נחזה בעיניה כמקצועי ביותר ובעל ההצעה האטרקטיבית ביותר. משכך, קיבלתי כאמינה עדות התובעים ולפיה, בין יתר השיקולים אשר הנחו אותם לבחירת הנתבעת, היה התחייבותה לאספקת שתי משאיות כאמור.

זאת ועוד, אוסיף ואציין כי הואיל ואין עוררין כי האריזה , ההובלה והפריקה נמשכו עד לשעות המאוחרות של הלילה – הרי שככל שלא התחייבה הנתבעת לספק שתי משאיות - גם בכך, התרשלה לכאורה , הואיל ולא אמדה נכון את היקף התכולה. בהקשר זה, הנתבעת טענה כי הערכת התכולה היתה שגוייה הואיל והתובעים הציגו בפניה מצג ולפיו חלק מן התכולה אינה מועברת . גם לענין זה, מצאתי כאמינה וכהגיונית עדותם של התובעים אשר לטענתם- עוד קודם לביצוע הזמנת העברת התכולה מסרו או השמידו כל תכולה אשר לא היתה ראוייה בעיניהם.יתרה מכך, התובעים העידו בפני מ"כלי ראשון" באשר לאופן בו התבצעה מלאכת האריזה, ההובלה והפריקה ולענין זה – ביצועה באופן רשלני , אשר נבע בין היתר מהשעה המאוחרת אליה נמשכה העבודה- אשר השפיעה הן על כוחם של העובדים והן, על כך שבשל החשיכה גדלה האפשרות לאובדן חפצים , כמו גם מכך, שלא היה במחסן הנתבעת כל אחראי מטעמה אשר יפקח על פריקת מלוא הסחורה והכנסתה לחדר המחסן הנכון אשר הוקצה לצורך הענין .


אל מול עדותם זו הישירה של התובעים , אשר היתה קוהרנטית ואמינה, לא העידה הנתבעת עדים בתמיכה לטענותיה ולפיהן מלאכת האריזה , ההובלה , הפריקה והאחסנה בוצעה באופן מקצועי. לענין זה, לא הביאה הנתבעת לעדות ולו אחד מבין העובדים אשר ביצעו את האריזה וההובלה וזאת, על אף שהם עובדים בחברתה עדין כהצהרתה. זאת ועוד, הנתבעת אף נמנעה מלהעיד את האדם אשר לטענתה שימש כאחראי על מלאכת האחסנה של התכולה במחסניה- אשר לטענת התובעים שימש כשומר בלבד לפי הצהרתו בפניהם.
בהקשר זה , מחדליה של הנתבעת מהבאת עדים בתמיכה לטענותיה, מלבד העובדה שהם מותירים את הנתבעת ב"אין" עדות אל מול עדותם הישירה של התובעים, יש בהם אף בכדי להוות חזקה ולפיה, לו היתה מעידה עדים אלו היה בעדותם בכדי לתמוך בגרסת התובעים.

בעניין  אחרון זה יפים בעניין  דברי בית המשפט בע"א 548/78, שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760, ובע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית בע"מ) נ' טלקר חברה בע"מ -פד"י מ"ד(4) 595 602:
 
"כלל הנקוט בידי בית המשפט מימים ימימה שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר – ניתן להניח שאילו הובאה ראיה, היתה פועלת נגדו".
 
וכן יפים דבריו של כב' השופט י. קדמי בספרו "על הראיות– הדין בראי הפסיקה" (דיונון, חלק ב') 917:
 
"יש והדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בבית המשפט הינה בעלת משמעות ראייתית, כאילו היתה זו ראיה נסיבתית. כך ניתן להעניק משמעות ראייתית לאי הבאת ראיה, לאי השמעת עד... התנהגות כזו, בהעדר הסבר אמין וסביר, פועלת לחובתו של הנוקט בה באשר על פניה מתחייבת ממנה המסקנה שאילו הובאה הראיה או הושמע העד... היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב."
 
מן האמור נובע כי התובעים הוכיחו טענתם ולפיה הנתבעת התרשלה בביצוע עבודות האריזה , ההובלה והאחסנה של תכולת ביתם.משקבעתי כי הנתבעת התרשלה בביצוע העבודות לשמן נשכרה על ידי התובעים, עלי לבחון את הנזקים להם טוענים התובעים וקיומו של קשר סיבתי בין נזקים אלו לבין רשלנותה של הנתבעת.


לענין זה, הצביעו התובעים הן על נזקים הנובעים מפגמים אשר נוצרו בתכולה והן, על נזקים הנובעים מאובדן חלק מהתכולה. טענתם של התובעים ולפיה, הנזקים והאובדן אירעו בפרק הזמן בין אריזתם בביתם לבין פריקתם בביתם החדש – היתה אמינה בעיני ולא נסתרה.

השאלה הנשאלת הינה – האם הנזקים והאובדן מקורם ברשלנות הנתבעת או שמא, הואיל והובלת התכולה מהמחסן אל ביתם נעשתה באמצעות מוביל אחר – היא זו שהובילה לנזקים אלו. במאמר מוסגר אציין כי , אין עוררין שהתובעים ביקשו לבצע את ההובלה גם המחסן אל ביתם באמצעות הנתבעת ואולם, הנתבעת הודיעה להם כי בתאריך הנקוב על ידם אין לה אפשרות לבצע את ההובלה ומשכך, נדרשו התובעים להובלה באמצעות מוביל אחר.
בהקשר זה, אמנם על התובעים שהם ה"מוציאים מחברם", מוטל הנטל להוכיח תביעתם ובכלל זה, במקרה בפני, להוכיח קיומו של קשר הסיבתי בין רשלנותה של הנתבעת לבין הנזק אשר אירע להם. יחד עם זאת - נטל ההוכחה - הוא נטל הבאת הראיות, נקבע במשפט אזרחי נקבע עפ"י "הטיית מאזן ההסתברות". לענין זה נקבע בע"א 475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ (1) 589,598 כי:
"דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על מנת להגיע באותם תיקים עד לשכנוע של 51% "
דהיינו , על התובעים להרים נטל בשיעור של 51% ותו לא להוכחת הקשר הסיבתי בין הרשלנות לבין הנזק. גם לענין זה, אל מול עדותם הישירה של התובעים ולפיה, פיקחו באופן ישיר וצמוד על מוביל התכולה מהמחסן לביתם ולא היו בעבודתו כל פגם או רשלנות, עומד מחדלה של הנתבעת מהבאת עדים וראיות רלוונטיות לכך, הנזק להם טוענים התובעים לא ארע במהלך עבודתם של עובדיה או מי מטעמה בעת האריזה, ההובלה והפריקה לאחסנה. הנני סבורה כי החזקה הפועלת כנגד הנתבעת בהקשר זה וכמפורט לעיל, יש בה בכדי להטות את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסתם של התובעים ומשכך, הנני קובעת כי אמנם קיים קשר סיבתי בין הנזק לו טוענים התובעים לבין האריזה , האחסנה וההובלה על ידי הנתבעת- אשר הוכח בפני כי בוצעו ברשלנות על ידי הנתבעת כמפורט לעיל.
את האמור אסייג באשר לראש נזק אחד והוא – הנזק למזנון המתבטא בקיומה של תולעת. בהקשר זה, טענתם של התובעים קשורה באחסנה לקויה לטענתם של הציוד. טענתם זו של התובעים לא נתמכה בראיה כלשהי הקושרת בין הנזק לבין האחסנה אשר בוצעה ויתרה מכך, לו אמנם היה באחסנה בכדי להוביל להמצאות התולעת בשידה – ברי כי התופעה לא היתה מתמצית בשידה אלא היתה מתרחשת ומתגלית ברהיטי העץ הנוספים אשר אוחסנו על ידי התובעים במחסן הנתבעת וזאת, במיוחד הואיל ומדובר בשטח אחסנה קטן של מספר פרטי ריהוט המצויים , שלא מן הנמנע , זה בסמוך לזה. אשר על כן הנני קובעת כי לא הוכח שרשלנותה של הנתבעת – אשר כאמור הוכחה רק לענין האריזה וההובלה – קשורה בקשר סיבתי לנזק זה.


לאור קביעותי כי הנתבעת התרשלה באריזה והובלה של תכולת דירתם של התובעים וכי הנזקים אשר עליהם הצביעו התובעים – דהיינו- שברים או שריטות בריהוט וכן, אובדן של חלק מהתכולה – קשורים בקשר סיבתי לרשלנותה זו, הרי שעלי לקבוע מה שיעור הנזקים אשר אירעו לתובעים כפועל יוצא מרשלנותה של הנתבעת.

בהקשר זה, טענו התובעים לנזקים שונים הנובעים משברים , שריטה ואובדן ואולם, אין עוררין כי התובעים לא תמכו נזקיהם כאמור בחוות דעת שמאית אלא , שהסתפקו בהערכה אישית שלהם לחפצים האמורים, הערכה הנתמכת בניסיונם ו/או בערך הסנטימנטאלי אשר היה לציוד הנדון בעבורם.
ככלל אומדן נזק הינו ענין שבמומחיות ומשכך, על הטוענים לנזק לצרף לתביעתם חוות דעת שמאית האומדת את הנזק נשוא התביעה. האמור הינו במיוחד מקום בו מדובר בנזק לציוד שאינו חדש אלא משומש ומשכך, יש להביא לידי ביטוי בעת הערכתו את ההפחתה אשר יש לייחס לבלאי או לפחת.
כיוון שכך ומשהתובעים לא הציגו בפני ראיות הנוגעות לשוויו הממשי של הציוד אשר אבד או ניזוק הרי שאין לי אלא לאמוד את שווי הציוד וזאת, אך ורק בהתבסס על עוגמת הנפש הנובעת מאובדנו ו/או הערך הסנטימנטלי הכרוך בו – נזקים אשר הואיל ואינם מוחשיים – נתונים להערכתו ואומדנו של בית המשפט. בבוחני את הציוד אשר ניזוק ו/או אבד ובהתחשב בסמכות המצומצמת המצוייה בידי כאמור – הנני אומדת את הנזק אשר נגרם לתובעים בסך של 3,000 ₪.


בשולי הדברים אתייחס לטענתה החלופית של הנתבעת ולפיה, נותרו התובעים חבים לה כספים בגין תשלום בעבור ביטוח. לענין זה טענו התובעים וטענתם לא נסתרה, כי הנתבעת גבתה את כל התשלומים להם התחייבו באמצעות כרטיס האשראי שלהם, אליו היתה לה נגישות ועשתה כן, בארבעה תשלומים שונים – לפי שיקול דעתה הבלעדי ומשלא מסרה אף פירוט הנוגע למהות החיובים. כיוון שכך, חזקה היא כי החיובים נעשו כראוי.

בתגובה לטענתם זו של התובעים, לא הציגה הנתבעת את דרך החישוב של הסכומים השונים אשר נגבו מאת התובעים ומשכך, לא הרימה את הנטל להוכיח כי אמנם נותרו חבים לה סכומים כלשהם. לאור האמור הרי שטענתה זו של הנתבעת – נדחית.


סוף דבר- התביעה מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובעים סך של 3,000 ₪ וכן, תישא בהוצאותיהם בסך של 500 ₪. התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.
רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון