נזק לרכב מכסה ביוב בכביש

להלן פסק דין בנושא נזק לרכב ממכסה ביוב בכביש:

     

תביעה לשיפוי התובע בגין נזקים אשר אירעו לרכבו ביום 27/2/10 כפועל יוצא מפגיעת רכבו במכסה ביוב פגום אשר התרומם בשעה בה נסע ברחוב בני אפריים בתל אביב ופגע ברכבו.לטענת התובע במועד הנקוב נסע עם רכבו ברחוב בני אפריים בתל אביב בשעת הצהרים (כ- 13:20). לפתע חש חבטה מתחת לרכבו אשר הובילה לכדי סחרור הרכב עד לעצירתו. לטענת התובע, משיצא מרכבו גילה שבר של מכסה ביוב אשר פגע ברכבו . לטענת התובע, הוא ניסה להזיז את רכבו ואולם, הרכב לא זז ומשכך, נאלץ להזמין גרר אשר הוביל את הרכב למוסך. לטענת התובע, בדיקת הרכב במוסך העלתה כי הנזק אשר נגרם כפועל יוצא מפגיעת מכסה הביוב הינו נזק לאורך כל הרכב ומשכך, הרכב הוכרז כאבדן כללי. לטענת התובע, על הנתבעת שהיא הרשות המקומית לשמור על הבאים בתחומיה ובכלל זה, הינה אחראית לתחזוקת מכסי הביוב המותקנים בכבישים ולתקינותם . לטענת התובע, בנסיבות האמורות התרשלה התובעת ולא מילאה אחר חובותיה כאמור ומשכך, האחריות לפגיעה ברכבו מוטלת לפתחה ועליה לשפותו בגין הנזקים אשר נגרמו לו כפועל יוצא מהאירוע. אציין כי אין עוררין כי התובע שופה בגין שווי הרכב על ידי חברת הביטוח שלו ומשכך, במסגרת תביעתו הוא עותר לתשלום סך 20,500 ₪ הנובע לטענתו מתשלום השתתפות עצמית בסך של 5,880 ₪ וכן, מאובדן ימי עבודה והוצאות.
הנתבעת מכחישה את עצם קרות האירוע כנטען על ידי התובע. לטענת הנתבעת לא דווח לה על כל אירוע הקשור במכסה הביוב במקום עליו מצביע התובע. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי דווח על תקלות באיזור בחודש ינואר ובחודש מאי ואולם, אין כל דיווח בדבר תקלה בחודש פברואר. הואיל ולטענת התובע המכסה נשבר לחלוטין הרי שחזקה היא שהמכסה דרש תיקון ושמלא דווח דבר וכן, ברישומיה לא מדווח על כל תיקון שבוצע במקום , הרי שמוכחש על ידי הנתבעת עצם האירוע הנטען על ידי התובע. הנתבעת מוסיפה וטוענת לחילופין כי לא הוכחה רשלנותה בנסיבות המקרה ומשכך, דין תביעתו של התובע להדחות.
בדיון אשר התקיים בפני העידו התובע וכן אחראי על מחלקת הביוב בנתבעת – מר אברהם ברקו . כמו כן, הוצגו בפני בית המשפט תמונות מכסה הביוב השבור, לטענת התובע ותמונות מקום האירוע אשר צולמו על ידי התובע בזמן המאוחר לתאונה. זאת ועוד, הואיל והתובע טען , במסגרת עדותו , כי עוד באותו היום התקשר לדיווח למוקד העירוני, הרי שהתובע הגיש גם את תדפיס שיחות הטלפון שלו למועדים הרלוונטיים.
התרשמתי מן העדויות , עמדתי על נסיבות התאונה ועיינתי בכל הראיות אשר הוצגו בפני.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ,את עדויותיהם ואת הראיות בתיק , אל נוכח נטלי הראייה – מצאתי כי יש לדחות את התביעה ולהלן יפורטו טעמי.הגם נכון שעסקינן בתביעות קטנות, בהן בית המשפט מגמיש את הדרישות הקבועות בחוק, הרי שעדיין חלה על התובע חובה להוכיח את תביעתו, וזאת בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". הנטל החל על התובע בהקשר זה הינו להוכחת העובדות המשמשות בסיס לתביעתו- דהיינו את האירוע , את האחריות הנובעת מאותן עובדות, את הנזק אשר אירע לו כפועל יוצא מכך וקשר סיבתי בין הנזק לבין האירוע .
בהקשר לנטל השכנוע נקבע מפורשות בפסיקה כי :

"...נטל השכנוע הוא נטל ראייתי מהותי שהוא חלק מדיני הראיות. נטל זה הוא הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו. אי עמידה בנטל זה משמעותה דחיית תביעתו של מי שהנטל מוטל עליו"
[ רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ, פד"י נז (4) 981]
    וכן, בע"א 6821/93 בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי, פד"י מט' (4) 221-239:
"..תפקידו של נטל השכנוע הוא להכריע בתנאי אי וודאות שכפות המאזניים מעוינות.....בהליכים אזרחיים מוטל הנטל על "המוציא מחברו" באשר הוא זה הטוען לשינוי המצב הקיים"


מן הכלל אל הפרט –

אקדים ואומר כי אין חולק שעל הנתבעת – כרשות מקומית, מוטלת חובת זהירות כלפי הבאים בשעריה. יחד עם זאת, במקרה בפני אינני נדרשת לניתוח נושא רשלנותה של הנתבעת ובכלל זה השאלה האם הפרה את חובת הזהירות כלפי התובע אם לאו, הואיל והנני סבורה כי התובע לא עמד בנטל הראשוני המוטל עליו ולא הוכיח את עצם קרות האירוע הנטען על ידו.

בהקשר זה אציין כי טענתו של התובע נסמכת על עדותו בלבד ולא זו בלבד שהתובע לא הציג ראיות פוזיטיביות לחיזוק טענתו באשר להילך האירוע אלא שאף הראיות כפי שהוצגו בפני בית המשפט שוללות גרסתו באשר להילך האירוע.

כך, התובע טען כי לא יכל להזיז את הרכב במועד האירוע ומשכך נזקק לגרר – יחד עם זאת, לא צירף התובע חשבונית המעידה על התשלום לגרר וכן, לא הביא את נהג הגרר על מנת לתמוך בטענותיו ולפיהן הרכב אמנם נגרר מרחוב בני אפרים בו לטענתו ארע האירוע. בהקשר זה אוסיף ואציין כי במסגרת התשלום של חברת הביטוח שולם לתובע סכום הנזק לפי חוות הדעת בניכוי ההשתתפות העצמית ולא מוזכר דבר באשר לגרירת הרכב או עלויות גרירה אשר ברי כי היו מוזכרות לו אמנם היו נגרמות לתובע.

זאת ועוד, במסגרת עדותו טען התובע כי התקשר למוקד העירוני על מנת לדווח על המפגע מיד באותו יום שבת (ראה עמ' 2 שורה 6) . על מנת לתמוך בטענתו זו , נדרש התובע, על ידי בית המשפט, להציג לבית המשפט את פירוט השיחות אשר ביצע ממכשיר הטלפון הסלולארי שלו . עיון בתדפיס שיחות זה מעלה כי , בניגוד לטענתו של התובע, הרי שהתובע לא ביצע כל שיחת טלפון למוקד העירוני במועד האירוע אלא רק ביום 3/3/10 , דהיינו בחלוף חמישה ימים מהאירוע הנטען- עובדה אשר אף בה יש בכדי לשלול קשר סיבתי בין הנזק לרכבו לבין האירוע כנטען על ידו וכן, בכדי לפגוע במהימנותו באשר להילך האירוע.

זאת ועוד, התובע מציג אמנם צילום של מכסה ביוב שבור ואולם, יודגש כי הצילום הינו של שבר מכסה ביוב אשר לא צולם במקום האירוע אלא במקום אחר אשר אין כל קשר בינו לבין מקום האירוע. לאור האמור הרי שלא הוכחה זיקה בין שבר מכסה הביוב למקום האירוע כמו גם לעצם קרות האירוע. למעלה מן הצורך אוסיף ואציין , בהקשר זה כי נציג הנתבעת העיד בפני ועדותו היתה אמינה בעיני, כי מכסה הביוב המוצג על ידי התובע כלל אינו מותקן בפועל בכבישי הנתבעת מזה מינימום 5 שנים.

יתרה מכך, עיון בחוות הדעת השמאית אשר צורפה על ידי התובע, מעלה כי תיאור האירוע על ידי התובע כפי שנמסר על ידו בעת שהרכב הוכנס למוסך הינו:"בעל הרכב מצהיר בטופס התביעה כי בתאריך הנ"ל ניזוק רכבו בגחון" – דהיינו אין בנסיבות המקרה כפי שתוארו בזמן אמת, כל טענה הנוגעת לכך שרכבו נפגע ממכסה ביוב .

זאת אף זאת, טענתה של הנתבעת ולפיה לא היה כל דווח על תקלה באיזור בחודש פברואר אלא רק בחודש ינואר ולאחר מכן רק בחודש מאי , נתמכה בתדפיס המחשב של הנתבעת (נ/1) המתעד את כלל הפעולות באותו איזור וכן, בעדות האחראי על הביוב מטעם הנתבעת – מר ברקו אברהם אשר העיד מפורשות כי לא היתה כל תקלה מלבד התקלות המפורטות בתדפיס. האמור שולל גרסתו של התובע ולפיה במהלך האירוע נשבר מכסה הביוב- דבר אשר שלא מן הנמנע שהיה מצריך תיקון מכסה הביוב והחלפתו. משלא דווח על תקלה ו/או על תיקון אלא עד לחודש מאי, אין זאת אלא שבניגוד לטענת התובע לא היתה כל תקלה במקום ולא זו בלבד שהאירוע לא הוכח אלא שהוא נשלל מכל וכל.
בהקשר זה אציין כי התובע הציג תמונות של מקום האירוע- אשר לטענתו צולמו על ידו ביום 20/3/10 (ראה עדותו בעמ' 3 שורה 5) בהן נחזה מכסה הביוב כשלם ומשכך,לכאורה לאחר האירוע כבר תוקן- דבר העומד בסתירה לכך, שכאמור לא דווח על כל תקלה ו/או תיקון במקום בזמן הרלוונטי ומשכך, יש בו בכדי לשלול טענתו של התובע באשר לאירוע במקום הנובע ממכסה הביוב.

לאור האמור והמפורט לעיל, הנני קובעת כי התובע לא הרים את הנטל להוכחת עצם האירוע הנטען על ידו ומשכך, דין תביעתו להדחות.אשר על כן הנני דוחה את תביעתו של התובע . לפנים משורת הדין ולאחר ששקלתי החלטתי שלא לעשות צו להוצאות.

רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקי רכוש אופנוע

 2. שיפוי נזקי רכוש לרכב

 3. ביטוח כפל - נזקי רכוש

 4. נזקי רכוש בהובלת דירה

 5. נפילה ממנוף - נזקי רכוש

 6. נזק לרכב מכסה ביוב בכביש

 7. נזקי רכוש עקב עבודות גינון

 8. נזקי רכוש עקב עבודות פיתוח

 9. נזקי רכוש מהפעלת ספרינקלרים

 10. נפילת שלט פרסום - נזקי רכוש

 11. נזק לרכוש בעקבות חציבת סלעים

 12. נזקי רכוש שנגרמו על ידי מנוף

 13. ביטוח נזקי רכוש בגלל רוח חזקה

 14. מכסה ביוב בולט - נזקי רכוש לרכב

 15. עורך דין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 16. נזקי רכוש בתאונות דרכים - עורך דין

 17. תביעה כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 18. תביעה של בעל הרכב לפיצוי בגין נזקי רכוש

 19. תביעה בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונה דרכים

 20. תביעה בגין נזקי רכוש עקב רטיבות במכולה בה אוחסן

 21. תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונת דרכים

 22. תביעה כספית בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 23. פיצוי על נזקים לרכוש במהלך אחסון תכולת דירה במכולה

 24. תביעה גין נזקי רכוש ישירים ועקיפים שיסודם בתאונת דרכים

 25. תביעה לפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 26. בעת נהיגה בסמוך לחנות עפה אבן שהיתה מונחת על הכביש לכיוון חלון הראוה של החנות

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון