החזר דמי הרשמה קניית מגרש
החזר דמי הרשמה קניית מגרש

להלן פסק דין בנושא החזר דמי הרשמה קניית מגרש:

     

1. על פי כתב התביעה, שהוגש ביום 5/3/09, חתמו התובעים ביום 22/10/08 על טופס בקשה המופנה לאדרת מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן – המושב) להתקבל כמשתכנים בהרחבת המושב, שבמסגרתה הוקצו על ידי מינהל מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) מגרשים לבנייה עצמית כאשר הקבלן הבונה הוא הנתבעת (להלן – הבקשה). הבקשה צורפה כנספח א' לכתב התביעה.
במסגרת הבקשה ביקשו התובעים לקבל המלצה והפניה מאת המושב למינהל לרכישת זכויות בהסכם פיתוח / חכירה במגרש מס' 2055 בשטח ההרחבה הקהילתית של המושב (להלן – המגרש).
בסעיף 2 לבקשה הצהירו התובעים, כי בטרם החתימה על הבקשה הובהר להם כי מתן ההפניה על ידי המושב למינהל עם המלצה לחתום עמם על חוזה פיתוח / חכירה מותנה , בין היתר, בחתימה תוך 30 ימים ממועד קבלת הודעה מוועדת הקבלה של המושב בדבר אישור קבלתם כמשתכנים בהרחבה על חוזה ההתקשרות עם הנתבעת לגבי עבודות הפיתוח והתשתית (סעיף 2.2.3 לבקשה).

2. באותו יום שבו חתמו התובעים על טופס הבקשה (22/10/08), מסרו התובעים לנתבעת טופס הודעה חתום על ידם, שבו הודיעו על כוונה להתקשר בהסכמים עם הנתבעת ביחס להוצאות הפיתוח של המגרש (להלן – ההודעה).
ההודעה צורפה כנספח ב' לכתב התביעה.

בסעיף 5 להודעה נאמר:
"במועד החתימה על הודעה זו אנו נשלם לכם סך של 20,000 ₪ בהמחאה משוכה לפקודתכם, וזאת כדמי הרשמה בגין הוצאותיכם בקשר עם שיווק המגרש ("דמי הרשמה"). במידה ונבטל הודעתנו זו בהודעה בכתב אליכם תוך 30 ימים ממועד חתימתנו על הודעה זו ו/או במקרה וועדת הקבלה תחליט שלא לאשר קבלתנו להרחבה, יוחזרו לנו דמי ההרשמה בערכם הנומינלי. לאחר המועד הנ"ל ובכפוף לכך שוועדת הקבלה אישרה את קבלתנו להרחבה, לא יוחזרו לנו בשום מקרה דמי ההרשמה ... ואנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה".

אין מחלוקת כי תום 30 הימים לביטול רכישת המגרש היה ביום שישי 21/11/08.

3. יצויין, כי בעת החתימה על טופס הבקשה ועל טופס ההודעה לא היו התובעים מיוצגים על ידי עורך דין.
עוד יצויין, כי אמנם הבקשה וההודעה חתומות על ידי התובעים, אולם מדובר בטפסים סטנדרטיים, שתוכנם מודפס מראש, ורק הפרטים הספציפיים שנוגעים לתובעים, לרבות שמם, כתובתם, מספר המגרש, והסכומים שעליהם לשלם כהוצאות פיתוח ודמי ההרשמה מולאו בכתב יד על ידי מאן דהו.

4. לטענת התובעים, ביום 16/11/08, דהיינו במהלך 30 הימים הנזכרים בהודעה לעניין ביטול הרכישה והחזר דמי ההרשמה, קיבלו התובעים אישור בדוא"ל מאת הנתבעת (נספח ה' לכתב התביעה), לפיו הוארך המועד לחתימת החוזה מעבר ל-30 הימים, עד ליום 27/11/08 (להלן – ההארכה), והתובעים סברו כי ההארכה חלה גם על ביטול ההודעה וקבלת החזר של דמי ההרשמה.

5. הואיל והתובעים החליטו שלא לרכוש את המגרש – שלחו מכתב ביום א', 23/11/08, לנתבעת ובו הודיעו על החלטתם וביקשו את החזר דמי ההרשמה.
משהנתבעת סירבה להחזיר את דמי ההרשמה – הוגשה התביעה שלפנינו.

6. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, ההארכה שאושרה התייחסה אך ורק להשלמת ההערות וחתימת החוזה מול משרד עורכי הדין של הנתבעת, ולא לעניין ההודעה על ביטול רכישת המגרש.
לטענתה, ישנה הפרדה מוחלטת בין המועד הנקוב לחתימת החוזה לפי סעיף 2.2 לטופס הבקשה לבין המועד הנקוב לגבי ההודעה על ביטול הרכישה לפי סעיף 5 לטופס ההודעה.

הנתבעת טוענת כי אי החזר דמי ההרשמה אינו נובע מחוסר תום לב ומעשיית רווח שלא כדין, אלא מכך שביטול ההרשמה בתום הזמן הנקוב (30 הימים) מהווה הפסד לחברה, בעיקר בתקופת קמפיין ופרסום נרחב של המגרשים, וכאשר המגרש תפוס הם מאבדים רוכשים פוטנציאליים.
לטענתה, עם ביטול ההרשמה נירשם הפסד כספי גדול לנתבעת.

7. בדיון שהתקיים בפניי ביום 5/4/11 חזר וטען מנכ"ל הנתבעת, מר רן דקל, כי נגרם לנתבעת הפסד כספי:

"אנו עושים קמפיין, בתקופתו יש לנו פניות רבות, אחרי שהקמפיין נגמר אין לנו פניות רבות ואנו צריכים לנצל את תקופת הקמפיין. באותה תקופה היה קמפיין ומגרש זה הועמד יותר מחודש שלא למכירה. בימי שישי יש לנו תנועה וזה היום המועדף להגיע לאזור ... יום שישי זה יום המכירות המרכזי שלנו וזה לא עניין של מה בכך ..." (פרוטוקול עמ' 2 שורות 24-16).

הואיל ונציג הנתבעת לא ידע לומר בוודאות במהלך הדיון מה הנזק הכספי שנגרם לנתבעת, אם בכלל, והאם המגרש נמכר או לא – ניתנה החלטה לפיה הנתבעת תודיע בכתב מה עלה בגורלו של המגרש.

8. מהודעת הנתבעת מיום 28/4/11 עולה, כי המגרש טרם נמכר ועל כן הנזק הכלכלי הנטען על ידי הנתבעת "עקב אובדן מכירה אפשרית בחודש נובמבר 2008 ועד היום" עומד על סכום של 52,969 ₪, כמפורט בסעיף 2 להודעת הנתבעת.

בתגובתם טוענים התובעים, כי אין אפשרות ואין הצדקה לתלות בהם את הנזק שנגרם מאי מכירת המגרש ב-30 הימים שהמגרש עמד לרשותם, עד ליום שישי 21/11/08 בחצות הלילה, כאשר ביום נשבת משרדי הנתבעת סגורים, והודעת הביטול נשלחה לנתבעת ביום ראשון, 23/11/08.
עוד נטען, כי בניגוד לדברי הנתבעת, קמפיין המכירות נמשך גם לאחר ביטול העסקה על ידם ומכירת המגרש יכולה היתה להיעשות גם בחלק זה של הקמפיין.

10. לאחר עיון בכל טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה במלואה.

11. על פי סעיף 2 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפרשנות), "יום" מוגדר כ"תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו", ועל פי סעיף 10(א) לחוק הפרשנות, מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר ימים מיום פלוני – אותו יום לא יבוא במניין.

הואיל וההודעה נחתמה על ידי התובעים ביום 22/10/08 – הרי לפי כל הכללים האמורים בחוק הפרשנות, הסתיימו 30 הימים שניתנו לביטול הרכישה ביום ששי 21/11/08, בחצות הלילה.
במלים אחרות, הנתבעת היתה ממילא מנועה מלהציע את המגרש למכירה עד ליום שישי 21/11/08 בחצות הלילה.
הואיל ובמהלך יום השבת, 22/11/08, לא יכלה הנתבעת לשווק את המגרש בהיות משרדיה סגורים, והואיל וכבר ביום ראשון, 23/11/08, "שוחרר" המגרש – הרי שלא נגרם לנתבעת כל נזק בעטיים של התובעים עקב משלוח ההודעה על ביטול הרכישה ביום א' 23/11/08.
אם אכן נגרם נזק כלשהו לנתבעת מאי מכירתו של המגרש – אין להטיל את האחריות לכך על התובעים.

12. זאת ועוד, כפי שנאמר לעיל, בשלב תשלום דמי ההרשמה ומשלוח הודעת הביטול ביום 23/11/08 לא היו התובעים מיוצגים על ידי עורך דין, וסביר להניח כי הנתבעת היתה מודעת לכך.
לפיכך, אם רצתה הנתבעת להבטיח את נושא דמי ההרשמה על אף הסכמתה להארכה, היה עליה לציין במפורש באישור שניתן על ידה להארכת מועד החתימה על החוזה כי אין בהארכה זו כדי להשפיע על מועד מתן הודעת ביטול הרכישה.
משלא עשתה הנתבעת כן – יכלו התובעים להניח, במידה רבה של סבירות, כי ניתנה להם הארכת מועד עד ליום 27/11/08 לגבי העסקה כולה, דהיינו גם לגבי נושא ביטול רכישתו של המגרש ולא רק לגבי המועד לחתימת החוזה.

סוף דבר

13. לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת.

הנתבעת תשלם לתובעים, תוך 30 ימים, סכום של 20,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5/3/09) ועד לתשלום המלא בפועל.

כמו כן תשלם הנתבעת לתובעים, תוך המועד האמור, הוצאות משפט בסכום של 750 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מסירת מגרש

 2. הקצאת מגרשים לבדואים

 3. הקצאת מגרשים בבית שמש

 4. קניית מגרש ללא גבולות

 5. הקצאת מגרשים לבני מקום

 6. חלוקת מגרש לחלקים שווים

 7. הבטחה מנהלית להקצאת מגרש

 8. מימוש אופציה לרכישת מגרש

 9. בקשת היתר כניסה למגרש פינתי

 10. תנאים לביצוע הגרלת מגרשים

 11. החזר דמי הרשמה קניית מגרש

 12. החזר דמי הרשמה לקניית מגרש

 13. זכויות במסגרת הקצאת מגרשים

 14. בקשת חייב לביטול מכירת מגרש

 15. סכסוך בין בעלי בתים באותו מגרש

 16. נוכח צורתו של המגרש, לא ניתן לממש את זכויות הבנייה הקיימות

 17. הגדלת מס' יחידות דיור במגרש, שינוי קו בניין אחורי לקו בניין 0

 18. הערכת שווי דירת המגורים בשים לב להשפעתן של זכויות בנייה נוספת במגרש

 19. מגרש למגורים בבנייה רוויה ברחוב המאופיין בבנייה מעורבת של צמודי קרקע

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון